font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.236.58.220@honeybii.com ~
  $ cat 358FD422-B382-4011-83C2-E58E85E6C04B.png.txt

YYYYYYYxxV$$$$$$$$$$$$$$#$$$VVVVVVVYYVV$$##8$VVYYYY YYYYYxY###VV$$$$$$##$$######$$$$$$VYYYV$###888#VxxY YYYYYV#$$VV$#$$######$$#888#$$$####$$$$##$Y=Y#888$Y YYxx$#$VV$88#$$$$##88###8#$$$$V$$#########V*xY$##8$ xY$$$$$#$##8######8888####$$$$#$$$$########VYYY$$$V V##$$####88%%88888888#$$####$$##$$$$$$$88#$VYVVx$#V 8$##8#888%%%%%8######$$$#888#####$$##8#8%8####$YV$$ 8$#88##8%@%%%%%8888#$$$###8888888888888%%88%%%88##$ ##888888%@@%%@@%8888####$V#8##88888888%%%%%888##88# #88888##8@@%%%%888%8#8##Y=x$$$8##88##888%%888###88# #%%@%8888%8##88#8%8YxVVx+~:*YV$$$$#888888%%8888#$$# #%%%%%%%%#YV#8$$$V*+++:::~~:+===*YVV###$$$$#888#V#8 8%%%%%%%#x=*Y#$YYx*+:~~~~~~~::~~:==*V##$VYV#8888888 8%%%%%%8V*=++*x==++:~------~~~~~:++=Y#$$$VVVYV$888# 88%%%%8$x=+::::::~~---.....--~~~:+:+*Y$$$VYYxY$8888 *+V%%%#Y+:::~~:~~::++++++++++++~~+:=xV#888####$VVV$ +=:V%8$=:~~~~::=xYYVV$$###$$Yxx=+==Y#88%8#$VV$VxYYY ++-+V8Y::~~~~+**x**xYV$#$$VYx*=::+*$$888Vx#V*VVYYYY +~~=*V*:~~~~~:==*YYYV$#V*YY*++:-.-+xxYVY***+:Y#xYYY +~~++**::::~~~~::++===****=+::~. .+==***=:--*#YYYY Y+::+**:::::~-----~~:+++:~~---.. -:~~~-...-+$VYYY %*+:=x=::::~~-.............--... .-~-. ..-:VVYYY %$=:=**::::~~-... ...--~~---. -::~---~~+VVYYY @@%Vxx*:::::~--......-~::::~-... .--:+::::+*$YYYY %%%%%V=:::::::~~~~~~:++:~-:+==+~---:=::++==+=Y#YYYY *=x#%8x+:::+++:+::++=+:~~:+=*xYYxxYYx*xx*===x#YYYYY %%%#YY$*+++:+++++++===**====**xxx*****xYY**x$VYYYYY #%%##VY$x===++++++:+*xYxx**=**==**====+**xY$YYYYYYY xxxYVYYY#VYxx*====++==+:++++:++++:~:==+*YV$xYYYYYYY YYYYYYYYxV8#$$VYx**==+:::+===+++==*x=+*Y$$YYYYYYYYY YYYYYYYYYYxV888##$Yx*=+:::+=xV$#$Y*++*V#YxYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYxY#8%88#$Y*=+:++=*Yxx**xY$#xYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYx*Y#8%%8#$VYYYYV$V$$##8VxYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYx**V8%888888888888VxYYYYYYYYYYYYYY
54.236.58.220@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"