font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.238.250.105@honeybii.com ~
  $ cat dsdsdsd.txt

@@@@@@%%8%%%%#$$$###########$$##8%%%88%@@@@@@@@@ @@@@@8#$$8%88#$$$$$$$$8%%##$$VV$####$$8%%%%%@@@@ @@%%%8$V$$###$$#$$$VV$#%@8##V$#YxYVVVVV$$$##8%@@ @8####$V$##$VV#8#VVY$#$##8##$##VVxYVx===xxxY$888 8#$$$YYV$#8$xY$8#$$$###$=:+===*xV$$Vx*==**xYV$## $$$VVYYYV#$YxYV##$$$$$V=:-=+ --*$##$VVYxxYYVV$ $Yx==++*xx**VYYYYYYVV$*-:-:=:~~*. Y#888%8Y*xxYV$ $Y*++::****VVYx*xxYVVV-.:..~-:+~~-Y$VVxYx**xxYV$ VVx=+=***=*VVVxxxYVVV$VVV*+++::-.+$VVx::=**xYVVV VY=::=**xxVVVVYxV$$VY*+=*VVVYYYx=YVVVYx**=**xYVV VYx***==xVVV$$#V$$$x~:- :*~.-~*V$$VVVVY*=+~+*YV YYxxxVV**V$#888#$$$=-~. -. -+~x$$$VVVVVx=++*YV YYxYV$Y**#8##$VV$$$V*~.. . .~+Y$$VY*:==*=***xY xx*Y$Y=+=V$VVVV$$$$$V~ . ..=YV$VYYVY=:~:=***xx x*==****=xVV$$$Yx**=- =VVYxxYVVVx*==***xx x=::+=xYVVV*+~~~. .... .. ..~~--~:YVVx==***xxY VYx=+=**xx:. .. .. .. ..~=V$Y**V$V## 88#$Yxx*=~---.. -- .~ .. ...---+Vx*x$$$$$ 888$VVx===+::+::+:~~~::....~---~+:-~~:+*YYYYVV$$ 8888$Y**===*Yx*x*=+++=~.---~:++=**+++==*xV#VV#88 $#888$VYx**xx***x****==---:=+::+*xxx****xYV$#8%% ##8%88$V$xx*xYYx******x*==xYxx****xVxxxYV$#8%%88 ####88#$$YYxxVVYYYYV$#########$$VVVVYYYV#8%%8### #########$VVYV$##888888888888888888#VVV$%%88####
3.238.250.105@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"