font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.238.250.105@honeybii.com ~
  $ cat a7fa71e86ef1438912c6607aad595ba1.jpg.txt

8Y*x=::*YV$#VY**$$$+~~=*x$V#8888888%88##V*=xV%$YV*=-Y$#Vx++VYx==x*:=+:::::::==++xY*+=*Y$VV+:YV$V##Y# #$$$#V=+=*YVVVVV$#$+-+$xx$#8888#$$#888##$Y$#$$$VVY:+V$VYVx+xYYx:*x=++==++++===***=+*YVVY*++=Y$VV##*x $VYV#8Vx$*=++*xYV$#$xYx+*$#8888$YV#8888#$YV$VY*$$V*+xV$$VY++VVx*==x*==+====*====*xxVYVx==YYVV#%#8V++ YxxxYV#$$VV$+~*YV$$VV$xxYV$88888888888##V++*$VVV#$V:*x$#Vx=:xYYVx+=*xYx*x*=*xxxYYVYx*=:*Y$V#8VYx=~=: **=:=xVVVY#8Y++*V$$VxxV##YV##88888888##YxV$**$##Vxx+-V##YYVx==x$Vxxx=+x*x*YYYY*xx==*x*xY$YV#YVY:=YV: VY$Y=*==*xV#VVY++xVVV$8#x==YVV$$###$VxVY*=:-~V#$VVx+~*VV$V$Vx+:VYVV$Y**xx=+==**==*YVV$$$8##V*+=Y$$Y* **xVVYYx:=Y$VVV$=~*xY$#$=*VY+~=VYxYV=~:Y*~~+V$#VYVVV*+=VV$#$Yx===x*Y#VVV$VYYYV$$V#VV$$$x**=::=VVVVxY **+***YVx==xYY$#x~*YV$$$$YYx--*Y=+=xx=~:++*Y#$Y**Y$$$V=+*V88VVVVY*+:xYxVxY#$VV$VY$$VY=x==*x+*YYVx=*x =*x**+*YYYx~*Y$$xx+V$$YV$Yx: ::~~----:++=xYYV$VVYYV$YYY+~x#$$$$#$Yx*=***=+=**=**+++:+*xV$$xYYY$$=:*= ++=+**=+*YY+=VVV$Y++YVVV$##-.===*YxYV$#8$xYVV=~=$##$Yx*=:~**x#V$##$VV$$VYx=*xYYVVY*xYVVVVY$#$V$VY=+* :+++++x+=xYY:*YV$$:+*Y$8#Yx.:YxYYVYV$$%@8VV$#x-~Y$V$VYYYxx=++=+=$8$YVVV#$VVVVV$$$$VV$$**YYVYVY****+x -~~:+:=*:*Yx:xY$Vx~xYV##Vx*.*VY$Vx*YVVV$Y$$xYx.-+*xYx==xxVVVY=~-+Y$YYV$VY#8$xYVV$$Y$8VVYV#*:::::~~~+ .-~::=*:*Yx:xYVVx:YVVV#$Yx-xVVV=YY**YYYx$*:=* .+=+~~:+==xVVVYx=-.~:*#$++x$#VVx*$=~:=Y$VV$xYV$Vx=*YY .-~::=+=xx+=xVVV+:xY$V##Y=~YYYY+=++=*x*+::=V* .:~-+**:=VxxxVVx+:::~~=xx*YV$$x:*VV+:::+xVx*$VVVVY==* ~~~:+++=*x==YVVx++xxV#8$$+::YYxY:--~:=*+~+*YV: .+++$Y=*YxYVxY$*~-+Yx++V$######$$Yx*Y*+:+=x$8%$VVVY*: ::+++=*x===xVVY==V$V##Yx::Y+xxxVY=+~.. .~==**- .==~xx*$VV$$$#x-.~*=x$$##8888888##VY::+=~-V88%$Y$V=V$ +========xVVx*++xVYV#YY*+V$xxVYVY=+~+*:-..-+= -xx++$$VV#@%8$~-:VVxV$#8888##88888$$*x$=.-Y#$V$Yxx+YV ==****YYYYY==*YYV####x++YV$Yx$$$Y~-~+Y+++==x: .~xVY+*$VV$#$Y=~:++:+$$8888#Yx$8888#$Y**+-~x$Vxxx$x=YY *xx**x**==+=xVV$#VYx+::xVYY=*x=*x**====***+*. .+:~++*V$$$x*xx+++xxxV$#8888#$#8888#VYxY=~~*VVVVx=+*** ==*x*=*xVVVV#V$VxY++x*=YYV*:+=- .++====**+:- .~*=+::::+=*V$VY=:~=*xx$##888888888##x~:++:+YxYYY:..-:= $YVVVV$YVV$YYYx=+=Y$$xVVY#V*+=+. .+=x*++xx=. -=+=YxxxY=+x#YV$$=~-=#x=x$$##88#8##YYxVx+~~=x*xV$$x~ . xY*Y**YYY=x=+=++xVVVYY$$$Yx*=+=~ ~x+---:YY=~+*:+V$VV##VYY*xV##*=*$*=x$$V$V$Vx*Vx===--~x#8%#VVVV*~ +=*xx*++=*YV$YYYV$x=xVV=+:::~~:=~. ~===*Y#$VY**+*$VYVVVVYVYY$$V$8$VVVV##Y==Yx~.=Y+~-~=V##%%#Y$#*~xx. VYV$$VYYVVVVV$#V$8YVY$V+*xVY==xYY:..:xYVYV#VxYVYVVY**xV$$VVYYxYV$$VVxY#8V==#$*--+~:=V$YV$$VV$xV=~*Vx #V$$##$88VY$$$$==*Y$VVVx$VVVVY*++=+-.=VxxYx*V$$Yx=::+==**==+:+*xYVVVVVV$#$$$x**.-=*xVYxxxxxV*=Y~-*xx $$YY#x*V$#$$**#Y+++=*YYx$8#VV$xxx==+=YYYY*=Yx*=*==YYYx*x$xV$Vx+=x==++*YV$$VVV$#x.~xYV$YxYx++*YY~:=++ +=++=:~~:::~-~+++=*=+++V%%%$$$Y=VV=YVYYY+:::+=*$VV#$#8$$$$VV##VV$YVY+:*YV$VYV#8V=~~YVVV*=++:~-...... *xxxYYxx*=:~-~~-.....--+Y$$$$x$=Y$VVVV=:+*Y###V$#$VYVVYVVVYxxYV$VYV8V*x==*xYV#8VxV=~*YYYx+~~~:~:=+:: xxYYVV$YYY=-.:x+:~~~-. .~=*Y#YYYVV*::Y*V#$$8$VVV$Y*=+==*==++*xx*xV$V$YV+~*YV###Vx*~=YYxxYV**~-*x=+ ~===YVx*V$x. .+::+==**++--. .-+=xx=~-+*V###VVVY====**xYVxVYYVxxx*=:*YYYV#Y++Y$$VV$#$~:=*xxYVV*-~+=*+ -*++V*xVYV$: :+=xxxxx**:=:::--::-.=VV$$#8V$$Y++*xYY$VYYxYY**xYxxVx*=+*Y$VV*+*YVV8#V:~Yx*Y$$$V**x*=+ +Y++VYVV###V. ==xx*xxxx+~~=Y+-..~Y##$88VVxY*+xx$YVYxx*===***=*=+*xxY*+xVYVV*~*x$#$xY~Y$VVxYx+~--==* *Vx+Y$V$@%8$+ ~**xxYx**:~:~. .+*+x#$xV$Vx+:+xY$VVx++=*xx***==***==+xYx+=xV$*~xV$$#VY+=VVV*=*+~. =x*
3.238.250.105@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"