font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.238.250.105@honeybii.com ~
  $ cat 2d1d0dec98917f83188021952b98c8b9.png.txt

-~------. ... ....... ......... ..--.... ..... .... .~:~~~:=. . ... .. .~..~-Y#8: ...~:- - - -. .--.-~$%%V- ..~~~--:.~ -- .. ...+##$Y- .-~-. ~+~:-:~-~. .-*#$$Y~ .-. .~:::~-. ....--Y$$$V=~. ..--.--:=::~-. .+~-:~-xV$$#Vx**xYYx$$##+.. .-~:x*=*:..~*Y$$$$$$###8888#*- .+=+==*xx*=:. .:*V$$$VV$$VVV#%$: .~++++++::~:==~ :YVVV$VYYYV$#$x. +Yxx=+-.- ~YY- .*YV$VYYYYV#$$$V~ ~YVVVx+-:=. ~=VV: .YV$$YYYYYV#$$$V: ~VVVVVx*-. .+VY: .x$$#$VVVVV##$$$+.. -xVVVY**x:. .--*VV+..*V$8$$$$$$Y*$$$+-. -+:=x+:+===x*xxxYxx::::=8###$#Y::VV+::- .-+xx:-.x88%8#VYY==+:~:=8888$####Y~-:+- .:Y$88++=$%%8##$VVVYYYYVV$$$$$8@@%=.---. .=$$V8%8#$VV$#V$#$VVVVV$$$$$$$$#88=-.. .Y$VY$#$VYYYY$VYVx~---x8#88$$$$#8%$=- .:x*=V$YYYYYYV#VYY: =8%%%%888%%%%%%#+. ...x$VYVVVVV#$VV+ ~#%%%%%%%%%%%%%#Y=. +$$$$$$$#8$$*. ~Y$8%%%%%%%8#Vx~. +$$$$$$$8#$+. .-:==*YY*=+:~:. .x$$$$$$###=. ~~-~:----:~ .--~=$$$$$#88##+ --.--..~~~:~~- -- .~*++V8#$$$$8###V+:=*:~:-.-~~~:- ~. +==Y8%%%%8#8%88%%888$+::~~~:::+. ~. .~ -=#%%%%%%%%%%%%%V:-~~~--...~- ~. -. -:V%%%%%%%%%%#x:~~~~- ~--~. .- ~~:V88%%%%%#*~~~~~~:: *VYVY- ~~ --...-:=xxx=- .:- =%@@%$- .V#Yx*- . +V=:~+8@@@%V. ~8%%%= .Y@%8Y~#@@@%Y. *%8%x. .$@@8: Y@@@%x .V%%$- ~8@%* +@@@%x ~#%8: =@%#- :%@@%x. .x%%x. -#%%Y-~*$@@@%* -#%8: =%%%888%%@@%8= ~%%%* x%%%%%8Y=#@%8+ :888#~ .-+==V#8#VY$$Y- . :8%%8: .-::-.... .
3.238.250.105@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"