font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.238.250.105@honeybii.com ~
  $ cat CrypTopherBot1.png.txt

8888888888888888888888%@8VYYxxYYV8@%%%8888888888 888888888888888%@%%%%@#xxx***xVVVYxx 88888888888 888888888888888#$$##$VVYx=**YV$$$VVYY@8888888888 8888888888888%8$####$VVVYYYV$##$$$$VxY@888888888 888888888888888%@8#V$##$YY$888##$VVY*x#%88888888 88888%%@@@%%%888%$#Y$#$VYY$8888##$V***V%8%%88888 8888%#VYYYV#8%88%$#V##$YY$##8888#$V*=*@888888888 888@Y+~----:x@@%%8#$#$YYYYV$$###$$VY*Y%888888888 888@x=++++==xYx$%%VV$VVVVYYYYYYYVVVVV@8888888888 888@$x*xYYx*VYYxY#$V$VYxYYVVxYVV$$$$$%8888888888 888%8Yx***=*VxYxx##@$YxVVVVVxYVV$@%%%88888888888 8888%Vx==*xxVYVV$#$$$Vx$$$$$YY$$V#%8888888888888 8888@Y*=*xVY$@@8#####$x$$$$$YY$#$V@8888888888888 8888%%$$$$##%88%%%88@VxVVVVVYV$8$V8%888888888888 888888%@@@@%888888%%%8VYYYYYVV$$VV#%888888888888 888888888888888888888@xxYVxxxVVYxY$%888888888888 8888888888888888888%%8xxxVx*xY8$$#%8888888888888 888888888888888888888#$$$#$$$$@%%%88888888888888 888888888888888888888##88###88%88888888888888888
3.238.250.105@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"