font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.235.223.5@honeybii.com ~
  $ cat F4EF1305-6CBC-494D-A4D1-10B5FD10FB1C.png.txt


3.235.223.5@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"