font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.235.223.5@honeybii.com ~
  $ cat crying-tears-of-joy-emoji.jpg.txt

-::::~~~~---.. ..---~~~~:::~- -~:::~~~~--.. ..--~~~~:::~. .~::::~~~--.. .--~~~::::-. .~:::~~~~-.. .-~~~~:::~. -::::~~~--. .--~~~::::. -:+::~~~--. ..-~~~::+:. .:+:::~~--. ..-~~:::+~. ~++::~~~-. .--~~::++- .:+:::~~-... ....-~~:::+:. -++::~~~-...... ......-~~~::++- ~++::~~--........ ..........-~~::++~ :++::~~--........... ............-~~::++: .:++:::~--............... ................--~:::++: :++:::~----................. ...................----~:::++: :++:::~~-----.................... .....................------~:::++: ~=++::~~--------........---~~--....... .......--~~~--.........--------~~::+++~ -+++:::~~---------.---~:=*xYYVVY=-......... ...........~*VVVYYx=+~---.-----------~:::+++. +=++::~~~----------~+*YV$$$$$$VY+.................. ..................-=Y$$$$$$$Vx=:~----------~~~::++=: ~=++:::~~~~-------:=Y$$$$VVYx=:~.......................................................-~+*xVV$$$$Vx+~-------~~~~:::++=~ .+=++:::~~~~----~:*V$$VVVY*+~...............................................................-~+xYVV$$VY=~-----~~~~:::++=+ ~==++::~~~~~~~~:=Y$$VVYx+~.....................................................................-~=xVVV$Vx+~~~~~~~~~::++==- +=+++::~~~~~~~:xV$VVY*:-..------.........................................................-------..-+xVVV$V=:~~~~~~~::+++=: .==+++:::~~~~~+x$$VV*:--------~~:::++::::~~---................................---~~:::+++:::~~--------+xVV$V*:~~~~~:::+++=+. -==+++:::~~~~:x$$Vx+-----~~:=*xYVVV$$$VVVVYYx*=:~--......................--~:=*xYYVVVV$$$VVVYx*=:~~----~=YV$V*:~~~~:::+++==- ~==+++::::~~:*$$V*~---~~+*YV$$$$VVVVVVVVVVV$$$$VYx=:--................--:=xVV$$$$VVVVVVVVVVV$$$$VY*+:~---:xV$V=~~~::::++===~ :===++::::~~:x$Y+~-~~:=YV$$VVVYYYYYYYYYYYYYYYVVV$$$V*:-..............-~=V$$$VVVYYYYYYYYYYYYYYYVVV$$VY=:~~-~=VV*~~~::::++===: :*==++::::~~~:+~--~~:x$$$VVVYYYxx********xxxYYYYVV$$$*-............-.-+V$$VVYYYYxxx********xxYYYVVV$$$Y+~~--:+:~~~:::+++==*: :*==+++::::~~~~~~~~~:xVYx*=+::~~------------~~:++=**=~---------------.~=***=+:~~-------------~~:+=*xYVx:~~~~~~~~~::::+++==*: ~*==+++::::~~~~::~:~--~~---------------------.........----------------.........---------------------~~-~~~::~~~~~::::+++==*~ ~====+++:::::++:-.:+~~--------------------------------------------------------------------------------~::..:++:~~::::++====- .=*==+++::+==+- .+=+==+:~~~-------------------------------------------------------------------~~::+==++=. -:==+:::+++==*=. +*==++==**+~. -=*V#$$VYx*=++::~~~---------------------------------------------------~~~::+==*xYV$$#Y**~ -+=*=++++==*+ ~**=****+~. :*xV$VYYVV$$$VVVYxx*==++::~~~~~~--------------------------~~~~~::++==*xxYVVV$$$VVYYV$Vx*+. .~+=***==**~ .=xx**+~. -+*xV$*:~::+=*xYYVV$$$$$$VVVYYxxxx*******========********xxxxYYVVV$$$$$$VVVYxx*=+:~+Y$Y**=- .~+=****= :**=+~. ~=**x$Y:--------~~::+==**xxYYVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVYYYxx**==+::~~~------+VV*=*=~ .~+=*x=. ~=*=+~. .:=x==VV*~------.............---~~~:::++++++=====++++++::::~~~----..........-----~-:x$Y++x=:. .~+=**: .+**=:-. .+=x=:xVV=~-------....... ......-------~*VV=:=x*+- -:=**=. .=*==:-......... -+*x=:+YVV=:~------........ ........------~:*VV*:~=x*=~ .........-:==*=- +===+:--...........~=*x*:~+YVVYx**+:~~--....... .....--~~:+=*xxYVVx:~:=x*=:...........--:+===+. -+==++:~~--------..-+=*x=+:~+xVYYYYVVYYxx*=++:~~--.... ....--~~:++=**xYYVVVVVVYVV*:~::=x*=+-.---------~~:++===~ ~+==+++:::~~~~~~--~+=*xx=+::~:*YYYxxxxYYYYYYYYYYYYxxx***=====+++++++=====***xxxxYYYYVVVVVYYYYYYxxxxYYY*:~::+=xx*=+~~~~~~~~~:::+++==+: ~+====+++::::::::++==*x*=++::~:=YYYxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxYYx+~~:::+=*x**==+::::::::+++====+~ .:+=====++++++++=====***==++:::~+*YYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYY*:~::::++==***=====+++++++=====+:. .:++================**===+++:::~~+xYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYY*+~~::::++===**================++:. -~:+==========+==***====+++::::~:+*YYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYY*+~~:::::+++====**==++========++:~- .-~:::++::~--:*****====++++::::~~+*xYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYx=:~~:::::++++====****=:-~::::::~~-. .. -+***=====+++++:::::~:+*xYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYx*+:~::::::+++++====****+- ~=***=====++++++:::::~:+*xYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYxx=+:~~:::::++++++=====***=~ ~=***=====+++++++:::::~::+=*xYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYx*=+::~::::::+++++++=====***=~ ~+***======++++++++:::::~~:++=**xxxxxxYYYYYYxxxxxxx**=+::~~::::::+++++++++=====***+~ -+=***======+++++++++::::::::::::::++++++++:::::::::::::::++++++++++======***=:- .~+****======+++++++++++++:::::::::::::::::::::::++++++++++++++======****+~. .~+****========+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=======***=+~. .~:=*****========++++++++++++++++++++++++++++++=========****=:-. .~+=******=================+++================******=:~. .-~+==********===================*********=+:~-. .-~:++===******************===++:~-. ..----~~~~~~---...
3.235.223.5@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"