font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.235.11.178@honeybii.com ~
  $ cat 220px-DMM_29263ab_Jacquardwebstuhl.jpg.txt

-.. +~ . ..-~~-. . ~**- .. ....-~~~-.. .+x*- ....... .~-. ... .=Y=- . . ....---~~~~++:---- -*Y=- ~==xx~......xY~ :YV=--. .=$V=~~~~--x$: +=xV$#$VY*~. -YY- ..--=#=-... .. ~=Y8%#V88$Yx+- -x- ..=$=.. ......-=*=. +VV$$#88VV$V*: -=- --~x+ :+==: +#+VY$88$V$$Vx- -=..---~V= --~~::~ +8$V888##$#$VVY=~ ~x:~- -Y* .. -----+:+ .~+=Y8%#$88#####VV$#V~ -xx:~+~xx .. :~~-. .~*x .+xYV$$8%%#$88888#V$$V#= . ::Y+-*-xx :-~+.+~---.-** -=YVYYYxY$#888###%%8$#8##+ ...+-*=+x=YY. ~:=- .-.----:+ ~*xYVYVYYY#$V$###$$$$$V$$YV:::+===***x*x*VY*Y*VV*x*- ~~:::~::+===** .:xYYYYYYV$###$$$$$#$$$####$#$$##########$$V$#YV~xVVV$= +--.~:*x*=*YY* .+xV###$#####8###8#$$$$$$YV$$$$8#$$$$$VVVYYYV$VY$#$=xV*VY: :.--:**x+==YY*~*VYV$#888#8###V$x****xV$$$VV$VY$$x-.-......-YYYxxVVxVV~.. *++~+xVY+==xYYVYVY*==xV$YVV##*- -*V$$$$Yx=~-. :*VYxVVV=V$~ *++~+**x*xxYV$VYxY*=xYxYx*x#V. ~*V$$$VY*+- .++VYV8#V*xV: x*.-. .=xYVVVY*xYYxY$$V$VYxVx .+xVV$$VYx=:- ~++VYV#$Y=*Y~ x*-~.~=Y$$$VVx*xYY$VYxYVVVV$Y:::::+*YV$$$$$VVYY*++:++++++x=*VYV$$##$$: ---:xVYYYYY*=:+YYV##8V*~*#x8$:::::*YV$VVVVVYYxx*+:~::~~~:*+*$V##88#xY~ +*YYVYV$VxxV$$$#88V**#$Y8#=~~+*Y$$V*YYYYYxx**+=:~-...:+*8$YVV88$*Y: -**Yxx==$#$#$$Y=~~~~=*V8=..-+xYYYYxxxx****==+=+:. :-:$#x==#$V*Y: .**Yxx:-Y$VVYV~ .+$8+-~=xxxxx**==*====++:++:~. *+##$Y++$$VV$: .=*xxx+-Y#VYVV+. -Y8*:*x*xxx**====++==+::+++::~~*+$YV*-=$$YxV- -xx +*xVV*:V#VVVV#$. .~V8Vxx**xxxx*====++==+++++++:+==*VYV*-=$VYYV:.-. ~V#- +YYVVx=V8$YV$88- :xY*$#$VYYYYYYYYxxxxxxxx**=******x==*xVx=x$$Yxx- ~VV~.~xY$$VVV8#$$$88~ .:x~V#$Yx**xxxx**==***xxx*=*x*=*YY*x+=VYx*$$xxx. ~V$===YV$$#$$8%8$$88:-.~x+$#$VxxxxYxx*****=====+======Y*==:+Vx**$$x*Y-. ~V$~:+$#8###$%%$VV$$VYYY$$####$$$$$$$$VVVVVVVVYYxYYYYYVYYY**$xxV#$V*x-... :V#xxY#88%%8$8%$VVVV$$##888888%%%%%88%%888888888##8######$VV$V$$$$VVV~--- :V#=+=$88%%8$88#VVYVVV$$VYx**xYYYYYVVV$$$#$$$##########88#$$$$$$$$VVV:::~ V$8VYV8%%%%8$88%88V#888###$$$VVVVVYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVV$##$$$###8###V=::~ *Y8#$V8%8###$$#8#$#%@@%%#$#%%%888888#######################$###$####$Yxxx V$8V**$8$$$#$VVVVVV$$$$$$YYV$$$####888888888888%888888888%#$####$$V$Y$$$$ :x8*++$8#$##$8%%%%%%888##$VVYYYYxxxxxxxxxxYYYYYVVV$$$$$##8####$#8$YYVx=== =#Y=*$8$V####88888%%%%%%%%%%%%%888888##$$$$$$VVVVVVVVVYY#88##V#%8$$$*~:~ :*#V==Y#$$####%%888##$##$###888888%%%%%%%%%%%%%%%888888%%%8$$##8%#V#$*==+ .+#x-~=V$$$#$#88###$$*#8Y*V######8%%8888#8#8888888888888%%8####88#=V=---. ~$x-~~+V$#$$#%#$$$#$V$$VYV$$$#####8888#######################$88#xV=:~-- .:~-~~+x$$$$#8$$###$$###$$$$$$$$$$$$$$$#####$$VV$$$$VYVV$$$$$#88$=~:~--- .....--~+$$x$#8YYVVVVV$$$$$$$$$VVVVVV$VVV#VVVVVV$$VV$$VYYVV$VVVVVY:--.... ---~~~::+##YV8%$$$$VVVYYYx*==*xxxYYYYVYVV#VYYYYVYYx*Y$$VVYY$$V**=:::~:::: -----~~::=xxY$#$$$$$$$$$Vx*==++=***=*****$x*xxxxxxxYYYV$$$Y$#Y==+:~~---. =::~~-----~~~:++=*xYVVVVVVYYYYYVVVVVVVVVY#YYY**=====*=++=x$$#V=+::::~-.. +++::~-......--.--~+=*xxYYYVVVVVVVVVVYVVV#VVVY**xx*xY=+:~~+$#Y:::~~-. :~-....................--~:==++=**xYYYYxx$Yxxxxxxx*xxxx*==*$#Y:::-. ~--....................--~-. ..-----~~~~:V=++===*x****xxxYV$#Y+:~. x**==+:~--..... .....-~-.. .... ...Y- ...--~~:++==**=:~~- .....
3.235.11.178@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"