font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.235.11.178@honeybii.com ~
  $ cat sad.jpg.txt

........... ..-~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~-.. .-~~::~~~~---------------~~~:::~~-. .~:::~~---... ....--~~~:::~. .~:::~~--.. ..--~~:::-. .~::~~--.. ..-~~:::~. .:+:~~-.. .--~::+~. ~+::~--. .--~:++~ .:+:~~-.. ..-~~:+:. -++:~--...... .- .-. ....-~~:++- ~++:~--....... .:Y= .*x:. .......-~~:++- -++:~-........-~+xY+. .. .=Yx+~-.......-~::++- .++::~-:++++=*xYYx+-........ ......... .........-=xYYx*=++++:-~::++. ++::~--+xYYYYx*+~..................................-~+*xYYYYx+--~:+=: -=+::~-----~~--.........................................--~~-----~::+=- :=+:~~---------..........................................--------~::+=: .==+:~~~----------.....................................----------~~::+=+ .=++::~~~~-----------.-+*xx=:..............-:*xx*:-.-----------~~~~::+==. .=++::~~~~:+~---------*VYYYYV=............-=VYYYYV=----------~~~~~~::+==. .==++:::~:=*=~-------:VYYxYYVY-----------.~VYYxxYYY~-------~~~~~~:::++==. ==++:::+=+:==~~~----~YVYYYYVx-------------xVYYYYVx~----~~~~~~~::::+++=+ :*+++++*+~-~==~~~~---:xYYVY*~-------------~*YVVY*:---~~~~~~~:::::+++=*: -*=+++*+-...~==:~~~~--~~::~-----------------~::~---~~~~~~~~:::::++++=*. +*==*=~....-:*=:~~~~~---------------------------~~~~~~~~::::::++++=*: .=***:-....-~+*=:~~~~~~----------------------~~~~~~~~~~:::::+++++=*=. ~**=:------~:=*=:~~~~~~~~-------~~~-----~~~~~~~~~~~~::::::+++++=**- :*==:~~~~~~:+==*+~~~~~~~~~~~~+*xxxxx=+~~~~~~~~~~~~::::::+++++==**- =*==+::::::++=**=:::~~~~~~:*YYYYYYYYYVY*:~~~~~~:::::::+++++===*=- :**==+++++++==**=::::::~:*VVVYYYxxxYYYVVV=:~:::::::++++++===**+. .=**========****++:::::+xVx*=++:::::++=*YVx:::::+++++++===**=~ .+************=++++++:+=+:::::::::::::::+=+:+++++++====***:. -:+=====***===++++++++++::::::::::::+++++++++++====**=:. ....~+***=====+++++++++++++++++++++++++=====***+~ .~+=***======++++++++++++++=======****+~. .-:+=*****===============*****=+:-. .-~:++=======**====++:~-. ..........
3.235.11.178@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"