font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.235.11.178@honeybii.com ~
  $ cat crying-tears-of-joy-emoji.jpg.txt

.~::::~~~~~-----.. ...---~~~~~~::::~. .-:::::~~~~~---.. ..---~~~~~::::~-. -:::::~~~~---.. ..--~~~~~::::~- .~::::~~~~~--.. ..--~~~~:::::~. -:::::~~~~~--. ..-~~~~~::::~. -:+:::~~~~--. .--~~~~:::+:- -:+:::~~~~--. ..-~~~~:::+:. .:+:::~~~~--. ..-~~~:::++:. .~++:::~~~~-. .--~~~:::++~ -++:::~~~~-.. ..--~~::::+:- .:++:::~~~-.... .....-~~~:::++~ -++::::~~~-....... .......-~~~::::+:- ~++:::~~~--......... ...........-~~::::++~ :++:::~~~-............ .............-~~~:::++~ .:++::::~~-............... ................-~~::::++:. .+++::::~~--................... ...................--~~::::++:. .+++::::~~----.................... .......................----~~::::++:. .:++::::~~------....................... ........................------~~:::+++: :=++::::~--------........................... ...........................--------~~:::+++: ~=++::::~~----------..........---~~~~--......... ..........--~~~~---...........----------~~::::+++~ -++++:::~~------------....--~:+=*xYYYYYx+-......... .............~=YYVVYYx*+:~---...-------------~~:::++=+. .+=++::::~~---------------~+*xV$$$$$$$##$*-................... ..................~x$###$$$$$VY*=:~---------------~~::::++=: ~=+++:::~~~~-----------~:*YV$$$$$VVVVYx=~................................ .................................:=xVVV$$$$$$$Vx+:~-----------~~~~:::++==~ .+=+++:::~~~~~--------~+xV$$$VVVVVx*+~-........................................................................-~:=xYVVV$$$$VY=:~--------~~~~~:::+++=+. ~==+++:::~~~~~~----~~+xV$$VVVVVx=:-.................................................................................~+*YVVVV$$$Y=:~-----~~~~~~:::+++==~ .+=+++::::~~~~~~~-~~:*V$$VVVVY*:-.......................................................................................~+xYVVV$$$Y=:~~-~~~~~~~~::+++==+ ~==+++::::~~~~~~~~~=Y$$VVVVx=~...-------.........................................................................-------..-:*YVVV$$V*:~~~~~~~~~:::++++==- :==+++::::~~~~~~~:*V$$VVVx=~-.---------------------..................................................----------------------.-~=YVVV$$x+~~~~~~~~::::+++==: .+==+++::::~~~~~~:*V$VVVY=~.--------~~::+===***====++::~----...................................----~~::++===***===+::~~---------:*VVV$$Y+~~~~~~~:::++++==+ -===+++::::~~~~~:*V$$VV*:-------~:+=*YVV$$$$$$$$$$$$$VVYx*=+:~--...........................--~:+=*xYYVV$$$$$$$$$$$$VVYx=+:~~------+xVV$$Y+~~~~~::::++++===. -===++++::::~~~~=Y$$VY+~----~~:+*YV$$$$$VVVVVVVVVVVV$$$$$$$VYx=:~--.....................--~:=xVV$$$$$$$VVVVVVVVVVV$$$$$$VYx=:~~----~*V$$$x:~~~~::::++++===- ~===++++::::~~~:*$$Vx:--~~~:+*Y$$$$VVVVYYYYYYYYYYYYYYYVVVVV$$$$Vx+~--.................--~+xV$$$$VVVVYYYYYYYYYYYYYYYYVVVV$$$$Y*+:~~---+Y$$Y+~~~~::::+++====~ :*===+++:::::~~~=xx+~--~~~+*V$$$VVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVV$$$V*~--................-~=V$$$VVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVV$$$Vx+~~~--:=Yx:~~~:::::+++====~ :*===+++:::::~~~~~~--~~~~:x$$$VVVVYYYxx*==+++++++++==**xxxYYYVVV$$Y:------------------.~*$$$VVVYYYxx**==+++++++++==**xxYYVVVV$$$Y+~~~~--~~~~~~:::::+++====~ ~*===+++:::::~~~~~~~~~~~-~=YVYx*=+:~~---..............----~::+=*=+~-.-----------------..~+=**=+:~~---..............---~~:+=*xYVY*~-~~~~~~~~~~~:::::+++===*~ ~====++++:::::~~~~~~::::~--~~~--------------------------............-------------------............--------------------------~~~-~~:::~~~~~~~:::::++++==*=- -=*===+++:::::~~::++~.-+:~------------------------------------------------------------------------------------------------------~::..~++:~~~~:::::++++==*=. .=*===++++:::::+==:- -++~~~~~~~------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~++- -:==+::::::++++===*=. +*===++++:++=*=+- :==*xYx=++::~~~~------------------------------------------------------------------------------~~~~::+=*xYx+=*~ -+=*=+:::+++===**: :**===++==**=+~. .+**V##$$$VYxx*=++::~~~~~--------------------------------------------------------------~~~~::++=**xYVV$$##$Y**+. ~+=**=++++===**~ -=*===****=+~. ~=*xV$$VVVV$$$$$$VVYYx**==++:::~~~~~----------------------------------------~~~~~:::++=**xxYVVV$$$$$$VVV$$$Y**=- .~+=***=====*=. :**xx**=+~. .:=*xV$V=::+=**xYVV$$$$$$$$$VVVYYxx**===++++++++::::::::::::::::::+++++++===***xxYYVVV$$$$$$$$$VVYxx*=+:=Y$Vx**=: .~+=**x****: :xx**=+~. -+***Y$V=~-----~~::+==*xxYYVVV$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$VVVVYYxx*==+::~~~---:Y$V*=**+- .~+=**xx*- .+***=+~. ~+**=*V$x:-------....----~~~::++==**xxxYYYYVVVVVVVVV$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVYYYYxx***==++::~~~-------------~*V$Y+=x*+- .~+==**+- .:***=+~. .:=*x=+Y$V*~--------....... ......----~~~:::::::++++++++:::::::~~~~-----..... .......-------~-~+Y$V*:=x*=~ .~+=***:. -=x*=+:-. .+=*x=:*V$Y=~--------......... ........-------~--+xVVx::=x*=:. .-:+=**=- ~***=+:-...... -+=*x=::xVVY=~---------.......... .........----------:xVVY+~:=x*=+- .......-:+=***~ ~=*==+:~-............ ~==*x=:~+xVVVx=+:~~----............ ..........-----~::+*YVVY=~~:=x*=+~ .............-~++==*=- .+===++:~---.............:=*xx=::~+xVVVVVVYxx*+::~--........ .....--~~:+=**xYVVVVVVY=~~::=x*==:............---~~:+====+. ~+===++::~~-----------..~+=*xx=+:~~+xVYYYYYYVVVVYYYx**=++:~~---.... ...---~~:++==*xxYYVVVVVVVVYYYYVY=~~::+=xx*=+~..----------~~::+++===+~ :+===+++:::~~~~~~------~+=**xx=+::~~:*YYYYxxxxxYYYYYYYVVVVYYYYxxx***===++++++::::::::+++++====**xxxYYYYVVVVVVVVVVYYYYYYxxxxxYYYx+~~:::+=xx**=+~----~~~~~~~::::+++===+: ~++===++++:::::::::::::+==*xx*=++:::~~=YYYYxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxYYY*:~~:::++=*xx*==++::::::::::::++++===++~ -:+=====++++++++++++++===**x*===++:::~~+*YYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYx=~~~::::++==*x**====+++++++++++++=====+:- ~:+=======++++++=========***===+++::::~:+xYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYY*:~~:::::++===***=========+++++=======++:- ~:++====================***===++++::::~~:=xYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYY*+~~::::::+++====**====================++:- -~:++=============++==***=====++++:::::~~:=xYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYY*+~~:::::::+++=====***==++============++::~. .-~::++++++++++:~+******=====++++::::::~~:+*YYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYx=:~~:::::::+++++=====*****=:::++++++++:::~. .--~~~~~-. ~=*****=====++++++::::::~~:=xYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYx*+:~~:::::::++++++=====*****=~ .--~~~--.. .:*****======++++++::::::~~:+*xYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYx*=:~~~:::::::++++++======****=:. .+****=======+++++++::::::~~:+=*xYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYx*+:~~~:::::::+++++++=======****+. -+****=======+++++++++:::::~~~:+=*xYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYxx*=::~~:::::::++++++++++======****+- -+*****======++++++++++::::::~~~::+=*xxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxx**=+:~~~::::::::++++++++++======****=:- .:=****=======++++++++++++::::::~~~~::+++===*****xxxx*****===++:::~~~~::::::::+++++++++++=======****=:. .~+****=========+++++++++++++:::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::+++++++++++++=======*****+- .:=*****=======++++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::::::+++++++++++++++++=========****+~. -:=*****=========+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=========*****+~. .~+=*****==========+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++==========*****=+~. .-:=*******=============++++++++++++++++++++++++++++=============*****=+:- .-:+=********=========================================********=+~-. .-:+==***********=======================***********==+~-. .-~:+==*******************************==+:~-. ..---~~:::+++++++++++:::~~---.
3.235.11.178@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"