font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.236.58.220@honeybii.com ~
  $ cat 1161565 - Animal_Crossing OkiNeko Timmy_Nook Tommy_Nook.png.txt

---~~~~~~~~~~~~-~~:+======================*:-~~~:=*=+++::++++++++===**xxYYV$$###88888###$$$VVVYYYYxxxxx******xxxxxYYYVVV$$##$Y*=++:::~~~~~::::::~:::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~-~~:+============**xxxxx*======*:-~~~+=*=++++=*xYVV$####$$VVYxx*=++:~~---... .-~+*YV$$$$$VYx*=+::~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~:+==========**xxYYYYYYYYVY*=====*+--~:*YVV$$##$VYx*+:~-.. .-:+=xYV###$Y*+::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~:++=========*xxYYYYYYYYYYYYYVVx===*xVYY$$$VY*=:-. .~+*Y$VYx*=+::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: ~~~~~~:++==========++===*xxxYYYYYYYYYYV$VV$#$VY*:-. -~+*xYYY*=::~:::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:: ~~~:+============+::::::=*xxYYYYYYV$###$V*+~.-VV. -$~ += - .~+*YVY*+:~::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++ ++==========**=+:~~~~~::+*YYYV$###$V*+-. -$88$. :@+.~~ .=xx*. .~- x8. -~ :8~ x: :+ -+xVV*+:~::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+++: =========**=+::~~----~~:+x$#8#$Y=~. -#@VV@$. +@##V%= -$V~=@Y =#VV==%~ =xx= += -x: *Y:%Yx: :~ - *8- .+Y$x+:::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+++:~ ======*xx=:~~~~~~---~~+x$8#Y=~ .#8++:=%Y +%#~.8V .Y= $#~=#$#Y:. Y8VY::@V$$: Y%=::.V+ =@%Y-Y8:%%%* -#+ ~#$%V =88@x :Y$x::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+++::~ ====*xx=+~-~~~~:~~~~+Y##Y+. ~$: x%~ ~. ~:~$$- *VYx: .+Y* =V+:#8:%@x##.#$ .%Y *@=Y$88-$$=$=-$+ -Vx:x~ +YY%$ +$V+~::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~++++:::: =****=+:~---~~::~~~*##*- .~ .~ +$VVV*.VV =x :: ++ -*. .:~ .- *@~ ~$V+~:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~++++::::: x*=+++:~~----~:~~:Y8V- ~x~ -V#- :$Y:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+==+:::::: =:~~~~~~--------~Y%x =YYYV*- .V$+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+==+::::::: :~~---------~~~~Y8Y -. :x- =+ Y#=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:===+:::::::: :~------------~Y%#. . ~ x%#. .8@V =VYx~ ~. .. - .=*: Y#=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:===+::::::::: :~----~-------+8%Y -YVY$* .#x~:. .. .+: V@8- x@#%+ .8%=*+=*. +%~ Vx .. -~ *%- .:*%+ Y#+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::===++::::::::: +:~-----------*8%x +@Y+## .=Yx+~*8%x*V+ x$VV*.Yx#%8- Y@Y -8@V88+ +%@VY+*Y:-*~ .x$x *@~ :88V:=$V#= Y+*$Y-:=: :8$~$8. . ~+: =V$- V$:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::====+:::::::::: =+:~~--------~Y8%Y :@$Y=.~#V*Y%Y-V8. #Y~%= *%+8@Yx%~ .=. =@8YY88: =#@*-~Y~Y8@8-x8x= *@:+V@V-+@8##+-%%$+8%Vx%~ :8%%=*#8V$8V=. +~ ~##=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::+===+::::::::::: xx=+~-------~~*88#. :@+ +8VYVx. :$- Y*.V$Y$*.YY.~$* *$+ .#x ~8%~ ~8V--8:x#+*~:Yx=. ~%x ~%= -YVV* .VY. x#~.#x =@$x%VY**V8%*. -V88x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::+===+:::::::::::: YYx=+~--------~V88* .*- .-- .-. :*: -. ~=. .- . ~~ +. -~ Y@==$Yx+-**~*$. Y%#:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::+=*=+::::::::::::: YYYx*=:~~~~----:$8#: -*%#- .. .. .Y%=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::=*=+:::::::::::::: YYYYYxx=:~~-----:V8#+ :x+. :%*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::=*=++:::::::::::::: xYYYYYYx+~~~---~~:x##= :%*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::+**=+::::::::::::::: =xYYYYYY=:::~~~~~~~+Y$x- *8+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::+=*=+:::::::::::::::: ==xYYYYYx+++++=*=:~~:=V$= .=xYV$VY~ -. +#* -~-. .. . .~ ~~ :. $#:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::=*=+::::::::::::::::~ ==*xYYYYYx*++=YYY*+:::=##~ -+:=@x-8Y . ~V$$* -. V%Y ~ :Y~ . +#VY##- .Y##= +$#V- +%~ .8Vx8- =%V~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::+**++::::::::::::::~~~ ===*YYYYYYx*==xYYYx*++V#= ~%* #V=$x :$8#~ x@x##.*Y8$.**.-$$~ =VV+ *Y .$%x Y%- :8: .$#-=@: x8+-8$ +@=~~.~+=: =@$%*=V* :88+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::**=+:::::::::::::~~~~~ ====*YYYYYYx===*YYYYxV%$. -%x #@##%=88*+- x@$Y~.#@x- V#.Y%~ Y8V$x- #$ :x%* x%Yxx+ x%~ x%~:@* .#$ +@#x#8$Y#8+#%%Y.Y##: . -=- :88=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::=*=+:::::::::::::~~~~~~ =====xYYYYYYxx*=*xYYV8%Y Yx =x--Y+=VYx= *@= *8~ *#~+$VY=Y$YYx: x$~ =V#+ -+++$%~ $8=Y#+ :%V*V#: =@$Y$8$x##$8#8- +*%x -V=*Y- =88=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::+*=++::::::::::::~~~~~~~ ======xYYYYYYYYx***xV%%* ~V~ . .. .. -~ *VVVVx. -=*+. -:+~ .:~- -+=+---~~ +=: -Y%$+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::=*=+::::::::::::~~~~~~~~ *=====*YYYYYYYYYYx**V%%= .. -x: . ~:+~ .~++==+: .*88x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::+*=++::::::::::::~~~~~~~~ =*=====*YYYYYYYYYYYxx8%x ~Y= x: :~ :. .=~ ~Y~ *V ~xV%V x=YVYV=V- -x##Y:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::=*=+:::::::::::::~~~~~~~~ ==*=====*YYYYYYYYYYx*V%#- .#@%= ~xY-.++. - *: .$#~. .: :@= .Y* .$+ :* -##:::=+~++*~=* +V+ :**=+x*= .~=Y$Y=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::+*==+::::::::::::::~~~~~~~ ===*=====*YYYYYxxxYYx*$%$~ *@888=%8=*#88: .#VVY +xx:- =~ -V::V$Y#%VYxx-~*~.::*V#%*=:::=V%~ x$-Y#$x%V Y8:*$%x$@@$Y%8#$#%: =Y -+=**=--:*Y$#Vx=++==++++::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::==++::::::::::::::~~~~~~~~ ====*=====*YYxxxxxxxxx*V%8*. x$~+%Y8x x%xx~ :Y$@+-%x8%#Y%#. :@@%@%::%Y%%$:#V=8$YY%@%+V%$8%%8. Y%:88Y8@V *%~ ~#+-*x=-:. .=- .~ .-:+=xYYYV###$VYxxYYYYYVYYYYxx*+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::+*=+:::::::::::::::~~~~~~~~ =====**=====xYxxxxxxxxx*Y#%$*:- +~~. -==: x+*%: *Yx~++~+. ~$x*:=. V#=*+-V--x*-=VxY.~=:~:+#~ ~V~Yx .=: .+. -. ..-~~:+=*xxYVVVYYx*=*x=+*YYVVV$$$$$$$$$$$$VVYYx=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::=*+::::::::::::::::~~~~~~~~ ======**====+*xx*xxxxxxxxxY$##$Y=~- *VY: - . .--~~~::+===***xYYVV$$$$$$$$VVYx**=+::~~~~~=*=**Y$$$VVYxx***xYYVVVVVVVVVx~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::==+:::::::::::::::~~~~~~~~~ =======**====+=xx**xxxxxx***xYV$$#$Vx*=+:~-...... ............ .....-----~~~~:::::+++==**xxYYVV$$$#########$$$$VVYYxx**==++:::~~~~~~~~~~~~:xx*YVVVVY*+:::::::::+=YYYVYYYVV+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++=*******==+:~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::+*+::::::::::::::::~~~~~~~~~ ========**======xx************===***xxYVVV$$VV$VV$$$$$$$$$$$$$$$V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVYYYxxx****===++++:::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**xYVVYV*:::::::::::::::xxYYYYYY:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=++=xYYVVVVVVVYx*+~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::+=+:::::::::::::::~~~~~~~~~~ ==========****===*Y********================***xxxxYYVVYxxxxxxx*xx*=+++++::::::::::~~~~~::+:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=xxxYYV*::::::~~~~~~~~~:xxxxxxY=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=xx+=YVVVVV$$$$$VVYYx=~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::==+:::::::::::::::~~~~~~~~~~ ===========****===*x*==========================**xxx*===========:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=x*xxY+:::~~~~~~~~~~~:*x****x=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*YxYYYYYYYYYYYYVVVVVVYYx:~~~~~~~::::::::::::::::::::::+=+::::::::::::::::~~~~~~~~~~ ============****====xx*=====================*xxx**========**=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+::::~~~~~:::~~~~:~~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+++:::+*xx*==+++::::~~~+*x**==*+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+VxxxYYYYx*=====*xxYYYYYVY:~~~~~:::::::::::::::::::::::+++::::::::::::::::~~~~~~~~~~ ==============***====*x*================******========***=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+::::~~~~::::~~~~:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+++:~~~~::+*xxxYYxxxYxxxxxxxxx***=+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*xxxYY*+::~~~~~~~~:+=xYYYVY~~~~~:::::::::::::::::::::::+++::::::::::::::::~~~~~~~~~~ ===============***=+===**===========******=========***=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++::::~~~::::~~~::::::~~~~~~~~~~~~~~~~:++::~--~:+=*xxYYYYVVVYYxxxxxYYVVYYYxx*=+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~x**YY+~~~~~~~~~~~~~~~~*YYYV:~~~:::::::::::::::::::::::++++::::::::::::::::~~~~~~~~~~ =================**=====****=======***=====YVYxxxxx*=::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+:::::~~~~:::::::::::~:::~::~~~~~::++:~--~~+=*xxxYYYVVYx*+~-. .-:=YVVYYYYxx**=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=x=x*~~~~~~~----------=YYYY:~~::::::::::::::::::::::::+++:::::::::::::::::~~~~~~~~~~ ==================**===================*YVY$$$$$VVYYxxxx***==++:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+::::~~~~:::::::::::~:::::::~~:++:~--~:+=*xxxYYYVVY=:. ..---. ~VVVVVVYYYxxx*=+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::++++++++++++++++=====*==x=::==+=~-..-----:xxxx=::::::::::::::::::::++::++++++:::::::::::::::::~~~~~~~~~~ ===================***================*V$$$$$$$$$VVYY**xxxxxxxxxx*=+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+:::::~~::::::::::::~~~~::::+=+:---~~+=*xxxYYYYY*~ -+xV$#88888$x: =VVVVVVVVVYYxxx*=:~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::+++++=*xxYYYYYx*=+==========++====****xxxx*==++++==*******+:~~~~:=xxxx=:::::::::::::::::::++++++++++++:::::::::::::::::~~~~~~~~~~ =====================**============+:+Y$$$$$$$$$$$$VVxx=+*xxxx**xxxxx**+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+:::::::::::::~~~~~~~~~::+*x+~~~~~:+*xxxYYYYV*- :x#8%@@@%%%%@@@@%x :$VVVVVVVVVVVYYxx*=+::::::++++++++++++=========*+*YVVVVYYYYx*===========**xxxxYYYYx+- .-~+*xxxxx*****xxxx=:::::::::::::::::+++++++++++++++:::::::::::::::::~~~~~~~~~~ ======================**=======+::~~=YV$$$$$$$$$$$$$$$V= :xxxxxxxx***xxxx*=:~~~~~~~~~~~~~~~~~:+:::::~~~~~~~~~~~~~~~~::=xx=::~~::+*xxxYYYYV+ .*#%@%%%%%%%%%%#V$#%@* =$VVVVVVVVVVVVVVYxxxx*=+====+==++++==========*Y==YVVVVYYYxxxx*======**xxxxYYYYYYYY~ ~=xYYxxxx*******=++::::::::::::++++++++++++++++:::::::::::::::::~~~~~~~~~~ =======================***=+::~~~~~*VV$$$$$$$$$$$$$$$$$Vx*=xYYYxxxxxx*****xx*=:~~~~~~~~~~~~~~~:+::~~~~~~~~~~~~~~~~~::*Yx*=:::::+=xxYYYYYV= =#%%88%%V=$%%%V~ .=8$:V$VVVVVVVVVVVVVVVVYYxxx=+==+++++++++========xVxxVVVYYYYxxxx**x===**xxxxYYYYVVVVVV+ .-~::~-. .+YVYYYYxx*=====**==++::+++++++++++++++++++++:::::::::::::::::~~~~~~~~~~ ============================+~~~~:xVV$$$$$$$$$$$$$$VV$$$$VYYVYYYYYxxxxxx******x*+~~~~~~~~~~~~~:+:~~~~~~~~~~~~~~~~:::*Yxx*=+::::+*xYYYYYYV:Y%%#VY$8%V=$%%8- V8V$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYxY*=+=+====***=======*VYYVVYYxx***xx***x*****xxYYYVVVVVVVVV~ +V#8%8V=+:+*=- .*VVYYYYxx*======***=++++++++++++++++++++++:::::::::::::::::~~~~~~~~~~ =============================+:~=YVV$$$$$$$$$$$$$$$VVVV$$$VVVYYVYYYYYxxxxx********=:~~~~~~~~~~~:::~~~~~~~::::::::::+Yxx**=+++::+=xxYYYYYVY%%#*+=Y8%%%%888= :$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYxYx=+=*+::*xYYVYx=++VYYVVYYx=:::::=x**xx**xYYYVVVVVVVVVVVV: x%@%%8+ .V%$=. +VVVYYYYx=========*x*=++++++++++++++++++:::::::::::::::::::~~~~~~~~~ ===============================xVVV$$$$$$$$$VV$$$$VVVVVVVVVVVVYYVVYYYYYxxxx*****==**+~-~~~~~~~~::::~~::::::::::::::xxxx***=++++++=xxxYYYY#%%$+~~+xYYYVV#88$Y*xYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYx*+:~+*YV$$$$$V=+VYVVYYx+:~~~~--****+::=YVVVVVVVVVVVVVVx -8%%%%#. *@@%#= =VVVVYYY*==========*xx=++++++++++++++++:::::::::::::::::::::~~~~~~~ =============================*YVVV$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVxxYVYYYYYYxxx****======:-~~~~~~~~:+:::::::::::::::::Yxxx****==+++++=*xxxxxY$%%$*:~~:+*Y$8%88#VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY=:~-~=xYx++*xYVVVV$$$$$xVYVVYY=::~~~~-~=+~..--.-xVVVVVVVVVVVVVV+-8%%%%%Y~ .+#%%%%%V- *VVVYYYx*==========*xY*=++++++++++++++::::::::::::::::::::::~~~~~~ ============================*YVVV$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYxYYYYYYYYYxxx***===+=*+~~~~~~~~:+:::::::::::::::::Yxxxx*****=+++++=**xxxxxY$#8#$VV$##$VYYxxYVVVV$$$$$$$VVVVVVVVVV$#$x+- .=Yx*xYx=++++x$$#VVYVVYY+:~~~~~+=-.+x*+:::+VVVVVVVVVVVVVVV+V%%%%%8#$VV#%%8###%@$.-VVVVYYY*==========***xx=+++++++++++==+:::::::::::::::::::::::~~~~ ===========================*VVVV$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYY*xYYYYYYYxxxx**===+++*=~~~~~~~:++::::::::::::::::xxxxxx*****==+++++==******xxxxxxx*****xYVVVVVVVV$$$$$$$$VVVVVV$8%%%%8Y- *Yxx*:~~~~~~x#$$YVYYYY+:~~~~=:.+$8: *$VVVVVVVVVVVVVVVY8%%%%=:#@@%%%%#Yx$%@Y:VVVYYYYx=========***x**x*=+====+++===+::::::::::::::::::::::::::: ==========================*YYV$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYx*xYxxxxxxxxxx**=+++++**::+++++==============+++:=Yxxxxx******==++++++=========++++=*xYYYVVVVVVVVVVVVV$$$$$VVV$8%%%%%@@#~ +YxY:~~~~~~~x$$$*YxxYY*::~:=--V%@#. *#VVVVVVVVVVVVVVVV$8%%%8$##8%%%%V++x#%%VVVVYYYY*++=======***xx**xx========++++::::::::::::::::::::::::::: =========================*YYV$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYxxxxx*xxxxxxxxxxxx***====**========+++::::::::::::++:==*xxxxxxxxx**==+++++++++++++++=*xYYYYYVVVVVVVVVVVVVVV$$#$$$8%%%%%#$$%$ ~YxY=~~----:VV$Y+=xxxxx=:+*-.$@@%%V:..~x##$$$$$$$$$$VVVVVVVV$#8%#VYxxx*=:~:x8%#VVVYYYYx=++======***xxxxx=xx=============+++++:::::::::::::::::::: ========================*YYV$$$$$$$$$$$$VVVVVYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYVVVVYYYxx*******xxxxxxx*=++++++::::::::::+=*xYYVYx**==+++++++++++++=xxYYYYYVVVVVVVVVVVVVVV$$$$##%%%%8=. ~V: :Yx*x~----~xVV$x:::=**===*- Y@%##%%#VV$#$$$$$$$$$$$VVVYxxxxxxYYV$$Vx=+:::+x$#$VVYYYYYx+:+=====****xxxxxx*=x+::+++++++===========+++++++++:::::::: =======================*YxYV$$$$$$$$$$$VVYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxYYYYxYYV$VVYxxxxxVYYVVYYYxxxx*xxYYYYY*=+++++++++++==*+~~~~::+=*x*====++++++++=xYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVV$$$$$8%%V#$ += *Yx*x~--~+xVVVY+:::::+++++ ~%%#~=%#$$$$$$$$$$$$VVVVVYYx*=====**xxYYYYYYYYVVVYYYYYYx*==++=====****xxxxxxxx=*=~~~~~~:::::::++++++============++++:: ======================*YxYVV$$$$$$$$$$VVYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxYVV$Vx==*xx=~-~::+++====VVVVYYYYYxYYYYYYYYY*=======*xx*=:-.... .-~:+:=**=========xYYYYYYYYVVVVVVVVVVVV$$$$$$#%#=V%*-.-+#: ~YYx*x::=*xYYV*:::::::~+*=~ *%8##8#$$$$$$$$$$$$$VVVVVYYxx===+++====***xxxxYxxxxxx**=+++=====****xxxxxxxxxx*=*~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::+++++======= ======================YxYVV$VVVVVVVVVVVVYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxY$$VY***xY*+~--~::++=====x$VVVYYYYYYYYYYYYYYYYYx***xYY=+:~-.... . .-~+=**======xYYYYYYYYYVVVVVVVVVV$$$$$$$8$#%%%8#8%#. xYYY*x**xxxYx+:::::::::*=*- Y%$V$#V$$$$$$$$$$$$VVVVVVYYx*==+=============================****xxxxxxxxxxxxx*=*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::: =====================xxxVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxYYV$Vx*xxYY*:~~::++++===****VVVVVVYVVVVYYYYVYYYYYYVxxxx*+++:~-.......... ...~::+=====xYYYVYYYYYYVVVVVVV$$$$$$V$VxY#%%##8%= *VYYY==***x*=:~:::::::~=*=Y~ x%VxY$V$$$$$$$$$$$VVVVVVYYxx*=========================*******xxxxxxxxxxxxxxxxx**=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ====================xxxYVVVVVVVVVVVVVVVVYYxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYVVx*xxx*=:~~::+++===*******V$$$VVVVVVVVVVVVVVYYYVVYxx=+++++:~--.......... ....-~:+==**xYVVVVVVYVVVVVVV$$$$$VV#Y++x$YxY#Y-*VVVYx+*=++::~::::::::::x*xV+ ~8#xYVVV$$$$$$$$VVVVVVVYYxx*==================*******xxxxxxxxYYxxxxxxxxxxxxxxx=x+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ===================*x*YVVVVVVVVVVVVVVVVVYYxxxxxx***xYxYYYYYYYYYxx*=++:::+++===********x**Y#$$$VVVVV$$VVVVVVVVYV$$Y=++++++++:::~--.................--~:=**xYYVVVVVVVVVVVVV$$$VVVYY+~~::+YY+xVYVVY*+x:~~:::::::::::~+x=xVY. =%#$$VVVVV$$$VVVVVVVYYYxx*===========****xxxxxx*==********xxxxxxxxxxxxxxxxxx***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ===================x*xYYYYVVVVVVVVVVVVVVYYxxxx******xYxxxVV$$Yx=+:+=====**********x*****x$#$$$VVVVV#$$$VVVVVVVV$Y++++++::++++++::::~--.............---~~+*xxYYYVVVVVVVVVVVVVVV*=*Yx*=*YYxYYYYYY*+=x::::::::::::::~=*=xYVY~ +#%#VVVVVVVVVVVVVYYYxx**=======***xx***====+:~------~~~~::+++=====****xxxxx**:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==================xx*xYYYYYYVVVVVVVVVVVYYYxx*****=====**Y$$Y*+::+==*****x*************=*$#$$$$VVVV$#$$$$VVV$$VV$Y++++:~--~:+++++++++::~~-.............--~~:=xxxxYYYVVVVVVVVVx=+==*xYVVVYYYYYYY*++*=~:::::::::::::~*+=*YVVVx*xV$VYYYYYYYYYYYYYxx**=====***xx**+:~--...........--------~~~::++==*x======**==+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==================x=*YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYx**========+==**=::::++===*****=========*****x#$$$VVVVV$##$$$$VV$8#$V$V+++::-....-~:+++++++++::~~-..........-----~:=xxx**xxxYYYx*=++++===*xxYYYYYxx*++=x::::::::::::::~~*++=xYYVVVVYYYYYxxxxxxxxxxx**====**xxx*=:~. ................-----------~~:+=*xxx**==========+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+++=====++ =================**=*xxxxxYYYYYYYYYYYYYYxx*=======+==**=:::::++++++==============******x#$$$VVVV$##$$$$$VV#8$$V$$*=+::~.......--:++=++++++::~~--.....------~~~:*xx***=====+++++++===**xxxxx==+==x=::::::::::::::~~*:~+*xYYYYYxx=*xxxxxxxxx***==**xxx**=+:-......................----------~~+=*xxYY****====++=====+:~~~~~~~~~~:+=*xxxxxYYYYVV$$ ==*******========x+=xxxxxxxxxxxYYxYYxxxxx**=====+=***+::::++++++++++++++++++===*********Y##$VV$$##$$$$VVV$8#$$V$$YVY*x*~.........--~+++++++::::~~-----------~~~~+xxxx****====+++++++++===+++===*x:::::::::::::::~~=+~~+=*xxx**====**xx********xx**++++++:~-......................------~~~::++=**xxY******===++++====+:~~~~:=*xxxxxxxxYYYYY$$$$ ~~~~~::++==****==*+*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*==++==*x=+::::+++:~:+++++++++++====************V$$VVV#$$$$$$VV$##$$$V$VxYYVVYx=:~-.......--~~:++++::::::~~~-------~~~~~+xxxxxxx***====++++++++++==**=x+::::::::::::::~~~:x:~::++=++++++++==******xx*=:::++++++++:~--................-----~~::++++++++=**xxY*********===++++===:+=*******xxYYxYVV$$$$$ ..-~=x*xxx*******xxxxxxxxxxxx*=+=*xx=++:++++++++++++++==========**********xxxxxx*xV#$$$$$VV$###$$V$$*===*xYYYYxx*:~...------~:++++:::::::~~-----~~~~~~+=xYxxxxx*****=======*******x+::::::::::::~~~~~~~x*=+:::::::+++==****xxx*=+~~~:++==++++++++:::~~~~---~~~~~~~:::++++++++++++++=**xxxx***xxYVVVVVYYx**==xx*====**xYYYYVV$$$$$$$ ..--------... :::*YYYx******xxxxxxxxxx***xx*===++++++++++++++============*******xxxxxxxxxx*YV#$$$$V$$##$$$$$$Yxxx*===xYx*=xYY*:~--------~:++:::::::::~~--~~~~~~~~+=xYxxxxxx****************x+:::::::::::~~~~~~~~~+Yx***=======***xYx=**:~---~~~:+**+++++++++++++++++++++++++=++==++++==*=+++==**xxYY**YV$VVVV$$V$$VYYxx*xx***xYYYYVV$$$$$$$$$ .------------...+::+=**xYx*************xxYx*======++++++++++==============*****xxxxxxxxxxxxxxVV$$##$$V$#$$$V$$$$$VVYYYVx==+++=*YYx*+~~-----~::::::::::::~~~~~~~~~~~~:+*Yxxxxxxx**************+:::::::::~~~~~~~~~~~~~=xxxxxxxxxxxxxxYx+---------~:++===+++++++==========++++++++++++++++++++++=*xxxxxYxxV$VV$$$$$$VVVVYYxYYYVVYYYYxYVVVVVV$$$$$# ---------------.=::======xYY********xYYYx********===+++++++==============***xxxxxxxxxxxxxxxxxVYYY$$VY=*VVVY=xVVVV$$$$$VYYx**==+*YYx**=+~~~~::::::+++:+++::~~~~~~~~~~~:+=Yx*xxxxxxx*********+::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~=**xxxxxxxxxxY*:---..----::+++++===++++===++++++++++++++++++++++====+=***=======*V$V$$$#$VVVVVVVVVYxxxVV$VYYYVVVVVV$$$$$$$ ----------------=::+====:+*xVx****xYVYxx*xxxYYxxx*======================***xxxxxxxxxxxxxxxxxxxVVYV$$$Y+*xxY*=Y$VYYYV$VVVVVVVYYYY********=+::::::::+=++++++::~~~~~~~~~::+=Yx**************+:::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+***xx***x**x:---....-~:+++++++=*++::::+++++++====********xxxxxxxYYx*=+++++++++Y$V$$$#VVVV$$$$$#$VYYxxxY$$YYYYVVVV$$$$$$$ ----------------=::+====:-+=*YVxYVVYxxxxYYYYYYYYx*****================***xxxxxxxxxxxxxxxxxxYx*YVVYV##$V**xYx*=V$VVYV$V$$$$VVV$$x*=++=V*=xxxx+::::::+==+++++::~~~~~~~~~:*==Yx*********=+:::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+****=+::*+--....-~:++++:++::~~~~~~~:=**xxxY*=*xxxxYYxxYVYYYYYYY*=++++++++===VV$$$#$VVV$$$$$#8$VVYYYYYY$$YYYYVVVVV$$$$$ ----------------++~+=++==~-+=*V#VYxxxYYYYYVVVVYYxxx***===============**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYxx*xVVYV$#$$x**xx==YVV$$V$$$$$$$$$YYYYx*YV**xxxYx*+:++++++==+++++::~~~~~~:=V*+*x+=====++:::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=+~~~++--...--::::::~~~~~~~~~:=**xxxxxYYY*=*********VxYVVVY*==+++++++++=**$$$$$#YVV$$$$##8$VVVVV$$VVY$$YYYVVVVV$$$$$ ----------------~=~+=+++=+~:x*=*VYxYYYVVVVVVVVVYYxxx**==============*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYxxx**xYVYY$$#$Vx**=++*Vx*=++::+=*xV$VVV$$$V**=**xxxx++++++++=*+++++:::::::+xY+:+x:::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+-.~~++--..--~::~~~~~~~~:+=*xxYVYYx**===*Yx********xVYYV$Vx*==++++++++++==*x$$$#$VV$$$$$$##VVV$$$$$$$VY$VYYVVVV$$$$$$ -----------------=::+++=*x=~:=++x$YYVVVVVVYYVVVVYYxx****==========**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYxxx****YVYYV$$#V*++:. -+:-.....---~:*V#$VVx**==+=xYxY*++++++++*+++++++::++=Y*+:+x+:::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+:~--~:*~-.--:++:~~~-~~+=*YYY*=+=x*Yx**====xVVVVVVVVYVVY$$Y**==++++++++++++===x$VY$VV$$$$$$##VVV$$$$$$$$VV$YYYYVV$$$$$$ -----------------++~+=*x*==--+===V$VVVVVVYVVVVVVVYYxx****========*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVYxxx*****xYVYYY$$Y:--~. :=:~~-------~~*$VVVYxx*xx**xYY=++++++++=++++++++++xY=:-:*=:::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+:~~~::==~~~::+:~---~:+==*Yx==YxYV$V$$VYxxYYYV$$##$V**==$$V**==++++===++++++++==***$$$$$###$$#VV$$$$$$$$$VY$YYYYVV$$$$$$ ------------------=+*x*====:.:===*$VVVVYYVVVVVVVVVYYxx****======*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYVxxxx*******xVVYYY$V*~-~~---:+::::~~~~~~:V$$$$$$$VY*=+*YYx*++++++++++++++++*Vx=:~+**::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=+~~:::++**+::::~--~:=*x***=*xV$$$V#8#VVVYYVVV$$V$Y**=**-=#$V**=++=========++++++==**x$$$VVVYxxV$V$$$$$$$#VVVVYYYVV$$$$$$$ .----------------:**=======+-:====V$VVYYVVVVVVVVVVYYxx**********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVYxxx*********Y#$$YYYVY=~-~~--+**=:~-~~~:+=*xxxYV$$VVYx**Yxxxx=++++++*=++++*Yx*+::+x*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=:~::+++++*x=+~~~~:=**xxx*===xYYV##$$$YYVVVVVV$*+++::~=x-.+xV$**=+===========++++++==**xYx******xV$$$$$$$$VYY$$VVYVV$$$$$$$ .-------------~+**=========+-:====x#VYVVVVVVVVVVVVYYxxxx******xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVYxxx*====****x$#####$VYYx=:~~:xYx*=~---~::~~:=**xYVVVVVYxxYxxYY*+++++==++=xYx*=+::=x=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=::::+++====x:~~~=*Yx**Yx=*x*xYYYVVx******xYV##Y:::~--=x~..=-=V*===============+++++===******===***YV$#$VY*xYVV$$$$$$$$$$$$$ .-----------:=**===========+~+====*$VVVVVVVVVVVVVVYYYxxxx***xxYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYVxxxx*=====***Y$########$VVx=:=V$$V*==**=~. .--~+=*xYYYYxxx**xYx+++++++=VY***=+::=x=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=++++=======**:++*xxx***xVxxxxYYYV$x****xx***xYY+:~.-~==-.-=:.+Y===============++++===============***xYYxx****xVV$$###$$$$$$$ ..-------~+***=============+~======V$VVVVVVVVVVVVVVYYYxxxxxYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxYVYxxx*==++===*x==Y$##########$YYVVVYYYVY*:~~~~~:+=*YVVVVVVVVYYYYYVVY*=+++=YY***=++:+=x+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+==**xxxxxxxx**YYxxxYVx*****VVYYYYVVVx*xxYx*=+:::~-. -+VY=-.-**-~x*===============+===================*****xxxxxxxxYVV$$##$$$$$$ ....-.-~+**================++======VVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxYVYxxxx==+++===Y=+++=*Y$#############$x=+:--~=*xxYV$$$$VVVVVVVYYYYYxYYVYxxxxVx**==++:=*Y:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=*=*xxxxxxxYYYYYVVVVYx*xYYYYxxxYYV$V$VYYYYY=~~~--. ..~=YY*-.~**--*x===================++===============*****xxxxxxxxxYVV$$#$VVVVV -...-~=**==================+:+====*$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxYVVYYxx*==++++=xx+:++++++*xV$$########$*+:~=YVV$$$$###$$$VVVVVVVVYYYYxxYYxxxYYx*==++++**Y:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+***xYxxYxYYYVVVVVVVVV$$VVxY$#VVYxxxxxYYYYYY=----...--:::-~*-.:*=~xVx*=========*=========++===============****xxxxxxYYYYYYV$$$$VVVVV ~..-=**===================+ +===x#VVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$VVVVVVVVYYYYxxxxxxxxxxxxYVVYYxx*===+++=x***:+===++++++=*xYVV$$$##$YY$$$$$$$##$$$$$$$$$$$VVVVYYYYxYYx**xxx*++++=*xx~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=xxxYxxYYYYVVVVVVVVVV$##$$$$YxV###$VVYxxxYYVV*:~----~:+:-. .*=+=+-:$Y**=========x=========+================****xxxxxxYYYYYYYVVVVVVVVV +~.:*=====================. :**Y$VVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$VVVVVVVYYYYxxxxxxxxxYVVYYxx*===++=*x=+==+++==++++++++++==*xxxYYY#$$$$$##$VV$$$$$##$VVVVVVVVVYYYYYx****x*=+==*Y=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=xYYYYYYYYVVVVV$$$$$VVV$##$$$$*=xV###$$$$$$$$$V=~-~~:::~. .~xx=+~~*Y**==========x===========================***xxxxxYYYYYYYYYYV$VVVVV =+.+*====================~ .=*V$VVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVYYYxxxxxxYYVVYYxxx===++=**===++:~-:+=++++==*xxxx******x#$$$####VV$$$$$$#$VVV$$$$$$$VVVVVYx**==xx+=**Y:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:xYV$VVVVVVVVVVV$$##$$$VV$#$$$$Y==*xV####$$$$$$$=~~~~~-. .~~:Y#Y=+xx**===========x==========++===============***xxxxxYYYYYYYYYYYV$$VVV ==~+*====================- +*$VYVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVYYYYYYYYYVYYYxxx*====**=*xxx*==+~-::=***=============*$$$$####V$$$$$$##$$$$$$$$$$$$VVVVVYxx*==*=**x*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+==*xY$V$$$$VVVV$V$$$##$$$V$##$$$V*****YV$###$$$$*~~-.. .~++~~~*#$$#Vx***===========Y===========+===============***xxxxYYYYYYYYYYYYYVV$VV **==x======**===========*+ +x$VVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVYYYYVVYYYxxYYxx****=*YYVVYx**=+++:=*====+++++++++++x$$$#$$$V$$$$$$##V$$$$$$$$#$$$VVVVYxx**===**x:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++=======*YV$$$$$$$$$V$$$$##$$$V##$$$#$VYxx***xxxxxYx- .....:YVY:~:Y$##$x***============Y===========++==============*xxxxYYYYYYYYYYVVVVVVVV$$ =***Y*==*****=============~ .=x$VVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVV$VYYYYYYx*Yxx***=xYVVVVYxxx*===+*====++++++++++++=Y$#VxV$$$###$$$$$$$$$$###$$YxxxxYYxx****=x=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+++:++===****=xY$##$$$$$$$$$$##$$$V##$$$#####$$VYYxxxYYY=~..---+$$$x=Y##$YY***=============Y============+============***xxxYYYYYYYVVVVVVVVVVVVV$ ****YY*****======**========+- -=*VVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VV$$VYYYVYYxx*Yxxx***xVV$$$VYYYxxx*=x===++++++====+++++*YY**V$#$VVYxV$$$####$Yxx*******xVVYx**x=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*:~~:+=***********Y##$$$$$$$V$#$$$$$#$$$VV$$########$$VV$$$Vx*=~:$##$##Vx==x***=============x*==========*+=**=***********xxYYYYYYYVVVVVVV$$$VVVVV *****VY**=====****===========+::=*x$VVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VYYYYVYYxxYYYxxxx**xVV$$$$VVVYYxxxx===========++====+++====xY****=*Y$$VVVYx***********xYYVY*=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=+~::++=***xx*******Y##$$$$$$$##$$$VYVVYxYVVVV$$$#############$$VV#$$Yx=++++x***=============*x=====******==*************xxYYYYYYVVVVVVVV$$$$$$$$$ xxxx**VVx*==****===****=========++*xV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$YYYYYVYYYYYYYYxxxxxx*xV$$#$YYYVVYxY*============**==++++++++=========**======************YY#*~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~+*~::++=***xxx********xV$#$$$$$$$$$Y*==****xxYYVVVVV$$$$$$$$$$VVVYx*=++++++::x**===============Y===*********=************xxxYYVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$ xxxxx**YV*=****=******==========++=**xYYV#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VYYYYYVVYYYYYYYYYxxxxxxxx$$#Vxx*Y$VV*=========****===++++::-:+++++++++++++++++=***xx*******xV#Y:~~:+::::+~~~~~~~~~~~=+::++=**xxxx**=********xVVVVYxxxxxxxYxx*=******xxxxxxxxxxxxxxxxxx=+++=+++:~:x**===============Y************=**********xxxxYYVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$ xxxxxx**YV*=*********========*=+=**xx**xxY#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VYVVVYYYVVYYYYYYYYYxxxxxx**xYV$$#$$$Vx=======*xx**======++~.~:+===+++++++++++===***xxx*******xV$V+~~+~ .--+:~~~~~~~~~~*++++==*xxxx**===********xxxxxxxxxxxxxxxYYx*====*******************=====++===***===============xx********xxx*=xxxxxxxxxxxYYYVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxxxxx**xYx*******========*====*xxYx+=x*x#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VYYYYYVVVVVVVVYYYYYYYYxxxx**xxxxxxYYxxY======xxx********=++==========++++======***xxxxx*******=xYVV=+~-..~::::~~~~~~~~~:x+++==*xxxx**====*******xxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYx*==================*x=+++=++=*****===============*Y******xxxxxx*xxxxYYYYYYYYYYVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Yxxxxx***=*xx*****=====********xxYYx++xx*Y#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VYYYYYYYYYYVVVVVVVYYYYYYYxxx*xxxxxxxx**xY===*YYYxxx**************===========****xxxxxxxxxx*******YxxV::+~::::::+:~~~~~~~~:x===***xxxx*======*******xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYx===============**==++=====**Yx*================Y*****xxxxxxYx*YYYYYYYYYYYYYVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxxx***===+=xx**==*********xxYYxx*+=xx*x$#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$VYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVYYYYYYYYxxxxxxxxxxY**YVYYYxxxxxx**************====*****xxxxxxxxxxxxxxx*****YYxYx~~::~~++- -~~::~~~::~******xxxx*========*****xxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYxxxYYx*===========**==+:=====*xxxY**===============xY****xxxxYYYYxxYYYYYYYYYYVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxx****====+++=**********xYYxxxx=+*xx*x$#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VYxxYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYxYVYVVYYYYYYxxxxxxxxxx**********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***YYYYV+~~~~~~+- ..~ +=:~-+=~==***xxx**==+=======**xxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYxxYYY*=========x***::*****xxYxY***x**===========*V***xxxxYYYYYYxYYYYYYYVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$ x*****=====++++:~:*x****xYYxxxx*=*xx**Y$#$$$$$$$$$$$$$$$$$$VxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYV$VYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxx**xxxxxYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxY$xVV*~~~~~~~: .....~~. +:~+++=*****==++=======**xxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYx======*Yxxx*xxxxxYYYYYYxxxxYYxx==========YY*xxxxYYYYYYYxYYYVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *****=====++++++:- ~+*YYYxxxx*=*xx**xY##$$$$$$$$$$$$$$$$VYY*===**xxxxxYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVYYYYYYVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxYVVY$x~~~~~~~:- ........ ~:~~:=~:+===========*******xYYYVVVVVYYYYVVVVVVVYYYYYYYYYYYYVVx====*YxxYYYYYYVVVVVYx*xxxYYYYY*=======**VxxxxYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$ :+====++++++:::~~:- .~+*xYx**xx**xYV#$$$$Vx=*Y$$$$$$$V*:~~:+=======***xxxxxxYxxxxx**xYYVVVVVVVVVV$$VVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxYVYV#$:-~~--:~ .........::~~-~=:~:+======**==******xxYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYVVx==*YxxYYYVVV$VVVVY*=xxYYYYYYxx======**YVYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$ ~--~~~~~~~~~~~. .~-. .-:=*xxxYV$#$$Y*YV*=+=*xV$$Y=~..----~~:+=========********=====**==xYYYYV$$VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYY*=Y$V*~~:~~-~:.-....... -+~~~~-:*~:+=***********xxxxxYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$VVVVVVVVVVY*=xxV$$$$$$$$$VVx=+xxYYYYYYYxx======**$VYYYYYYYYYYYYxxVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$ ~~~::::~~~~~~~::. -~. .-=xxVVY*++==++====*xY*:---...-----~~~::+++==========++::~-..-~+xVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV=--~+~.. . .--..... .~+~~~~~~x+:+=****xxxxxxxxxYYYYYYYYVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVxY$#$#VYxY#$$VYx**xxYYYYYYYYx*=====**Y$YYYYYYYYYYYYY*YVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$ ...............*. . -:++==++=+++++=====*x**Y~.........--------------------.......-:*VVYYYYYYYVxxYYYYYYYYYYYVVVVVVV$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVYYx==:.. .~~ -..... .~::+~~~-:xVY:+=**xxxYYYYYYYxYYYYYYVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V$$$$$$$$VYxx*xxxYYYYYYYYxx====****VVYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$ .---------.....:: -::+=*x++=*=+++==+++==***VV~.............----------...........-:xVVYYYYYYYVYx*xVVYYYYYYVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V=+Y$VVx=:- ..---:=...--...-. .. ::~~-:$VV*+=*xxYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$YYYYVYVYYYYxxxxYYYYYYYYYxx====****x$VYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$ ..----------....:+- -~::~~:==++++xV=+xYY=+=*****x$x-............---...----------....-:xVVYYYYYYVVVYYxYVVVYYVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Yx**==~ -:-. ..-~:~----~~- .. . ... ~~ ~:-~*$VYV==*xxYYYYYYYYYVVYYYVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VxxxxxYYYYYxxYYYYYYYYYxY*==*******x$YYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$ ...-------------.~:::::~~--~==*x*=++==++xx=+==*****Y$~.......................---------:*VVYYYYYVVVVVYYYVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$x*=+. .-~:+=:--~~--.---:- . .. ....~:. ~:+YV$VVY=**xYVYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VYxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYY*x*********Y$YYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$ .....---------------------.~**$$Y*++++++=====*xY***Y*....---.----........-----.....-:*VVYYYYYVVVVVYYYVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$xxx*+--:=xYV$$$=---...-:*xx=+:~~-... .--::+~--..-~:+::~~-:+**=+:::+x$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$YYYYYYYYYYYYYYYYYYVYxxxxxx*******Y$YYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$ ........---------------.....:*****==**==*=*x*x$$x*xx~..----..----.....----........~=YVYYYYYVVVVVVYYVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$YxY**V$$$$$$V:.....-~=YV$VYx*=*Y*~~---..---. . .---..---:*xxxYYVVVVVYVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$YYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxx*****Y$YYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$ .....-----------------------.~=**==x$$Y===xY*YVY**x+..--------...------.........-=YVYYYYVVVVVVVYYVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Y~.-.-~+=xxxYx==*YYYV*+~. ..--.....--:=*Y$VVVYYVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VYYYYYYYYYYYYYVYxxxxxxxxxxxx*****Y$YYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$ -------..-~~:::::~~------------+****YYx*******x**x=-.-.......---------....--..-:xVYYYVVVVVVVVYYYVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*-...-=*===*xY*=*xYY*- ...-----:+***xxVVVVYVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#VYYYYYYYVYYYYYxxxYxxxxxxxxxxxxxxxYVYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$ -..-----~::::++++++::~~----------+****xx***xx*x*x*-......--------.....----...~*VVYYVVVVVVVVVYYVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$+ ~*x*===*xV$VYx*~ ...------~~~:=xxVVVVVYYVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$YYYYYYYxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYxxx**YVYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$ ~~-----~+++++++++++++++::~---------:+*****Y$VY*x*-..------.........---...-.-+YVYYVVVVVVVVVVYVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V+...-+*xx*====*xV#$$V--.-. .. ....----~:+=*xVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$xxxxxxxxYYYYYxxxxxxxxxxxxxxx*****YVVYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$ ==+::~:++===*==============+::~-------~:+==**=*=------................---..:VYYYVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Y~..-:YYYYYx**==*xVV=+VVV+::...... ......-----~:::++=YVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#V*****YYxxx*xxx*******************xVVYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$VV ****====******************xxx**+:~-----------~~-----.......................~YVYVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$x-..:=**xY$$$Yx*xYV*~..*8#V+---------------------------~~:xVYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$+~~~~+xx****xxx*******************xVYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$VVV
54.236.58.220@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"