font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.235.11.178@honeybii.com ~
  $ cat 1161565 - Animal_Crossing OkiNeko Timmy_Nook Tommy_Nook.png.txt

----~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~+=*==================*=========*:-~~~~~+=**=+++::::++++++++++++++++==+==*xxYVV$$##88%%%%%%%%%%888888#####$$$$$$VVVVVVVVVVV$$$$$$###########$Vx=+::::~~~~~::::::::::::::~~::::::::::~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~:===================***=*==========*:-~~~~~+=**=+++::::++++==*xxYV$$##888888888##$VVYYx**==++::~~~----...... ....---~~~:+*Y$#888#$VYx*==+:::~~~~:::::~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+=*==============**xxYYYYYYYY*========*+~-~~~~+=*==++=**xV$##888888#$VYx*=+::~-.. .-:+*xV$#8888##$Yx*=+::~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~:+==============**xxYYYYYYYYYYYYVVY*=======x+~--~~+*YV$##8888#$Vx*+:~-. .-~:=*YV#8%88$Y*+::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~:+==============*xxYYYYYYYYYYYYYYYYYYVV*=======Yx*YV#888#$Yx=:~. .-:*Y$#8#Vx*=+::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: ~~~~~~~~~~:+================***xxxxYYYYYYYYYYYYYYYYVVx**YV$#888$Vx=:-. .~+*xV$$VYx=+:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::: ~~~~~~~:+===============++::::++=***xYYYYYYYYYYYYYV$#8888#Vx=++- .- -:=xV$$VY*+::~:::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::+ ~~~:++=================+::::::::+*xxxYYYYYYYYVV$#888#V*+~. Y%$- V%: ~$+ .:. -:*Y$$Vx=+:~:::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++++ :+===============**==+:~~~~~~:::+*xYYYYYV$$#888#V*+-. .V@8@$. $@+ . ~*Yx=. +@V .. +@Y -*: .* .:*V#$Y=:::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++++: ================*=+::~~~---~~~:::+*YV$##88#$x=~. -#@$:$@V. #@xx###* -V%V=x@$ ~Y$$V:~%8. ---. .$Y - -=-~@#.-- ~V* -%* ~*V#$x+~~:::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++++:: ===========*xx=:~~~~~~------~~::=x$888#$x+- .#@%8##8@V .8@@8*=@8. . -#%+ V@%+ ~8%x+Y=-8%~.-. +#8##$- +- x%$: =@V~%%#%x :~ ---*= .:*%8~ .:Y#$x+:::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+++++::~ ========*xxx=:~~~~~~~~----~~~:*V8%8#Y+- V@$-----$@* #@8~ -%%+ x8+ Y@Y-+#%Y$8$=. -$8#$V: #@$8%8+ :%%:..- *%= $@%%x.+@$-8@8@Y- -%#. .888@@x ~#@88@x :Y#$*::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+++++::~~ ======*xx*=+~~~~~~~~~:~~~~~:*$8%#x:. -88~ :@%- -:. :=-~V@Y +####x~ ~x##+ -xx~-=%%~V@@#*@# =@# Y@x #@x*88#@$ $@**88:.88. Y8V:Y$~ -V$$%@V +$#Y:~:::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+++++::::: ===*xxx*=+:~---~~~~:::~~~~=$%8V+. -. *x. =Y+ -. - +%%YxV%8-*@%~~%8.~#Y :8V Y%+ .=YV+ ~Y: -:. -~ . :8%~ ~V#V+~:::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+++++:::::: *xx**=+++~~------~:+::~~:x8%$: ~=xx*+. -Y* :~ .. . - $@= -V#Y::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+++++::::::: Y*=+++:::~~------~~~~~~:V%8*. x$:. -*%#- :$$=~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:===++:::::::: *+:~~~~~~~~-----------~V%8+ .Y##$$##*. .V$Y:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:====+::::::::: +:~~--------------~~-~Y%8+ - :: .~:~- Y#$:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+====+:::::::::: :~~-------------~~~~:V88= .=x~ x%$. =* x#$+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+====+::::::::::: :~----------------~~V%8$. .:. Y@@#. :%@@x +###$x. .~ - .:. ~YVx~ x#$:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+====+:::::::::::: :~------~~---------=#8%x :x$##$* ~%$... -~. $@@8. $@8%%: #@%+*V~:+- Y@= x%: .. x@x :==%8- x#$:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::~+====++:::::::::::: +:-----~~~---------x88%= #@V~:8@: -~- :8@#$$Y: =VVx+. ~=-x%@$ $@@Y :@@Vx@#. .8@%+::~#%$. .. ~=+ $@= $@x=: ~xVY*- .+ .+*: .V8x. $@* .. .+8%~ Y8V:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::+====++::::::::::::: ++:~~~------------~V88%= $@V*$%V. +$%%8#x=V8@x-.x@+ V%Y=Y%$-V@#@$%%. =%8~ -V@@8#@@#: .x%@@8$V~~:~:=88+ Y%@%+ #@+ +x%@8$==%#x$@Y x@x#%8%**V$$: -#@V=%8-.:+~ -*VY= +##Y~ .$8x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::====++:::::::::::::: ==+:~~----------~~:$88%* $@#Y*~ Y@Y::*%%~ x@* x@=-%8. -8%~$@@Y~%%- ~- ~#@8*xx#@V- .+x@%: :8+:%@%@8.=@V+:. #@=.*Y%%: .8@%8#V- V@@8::@@%==@V ~#@@@*:#@%%$%@#x=- .~. +88$=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::=*==++::::::::::::::: xx*++:~---------~~~Y88%$ $@= .8@YY$8$: :%V =%+ V%$Y#%* Y%V. V%Y. =$x. *@Y ~8@8- $@$+ =@x-8@*=$:~$#VY=. x@$ -%8. x#8#$* Y%#~ $@V .8%~ ~8@#+%%$$V*xY$%@$ :$8%8x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::=*===+:::::::::::::::: YYY*=+~------------+#888+ Y%: -=**+- ~- ~ ~=*+- - ~~ Y8#+ -x~ :##~ -*=~ .=~ ~: .-. .xV. -$V .. - .~. :Y+ ~%@=x@#*=+-~V##x+Vx .Y%%#:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::+=*==+::::::::::::::::: YYYx*=+:~-----------*88%$. . V@8-.+xYVx~ -- :#= .V%%*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::+=*==+:::::::::::::::::: YYYYYx*=+:~~~~-------x888Y. +Y%%V .V%V~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::+=**=++:::::::::::::::::: YYYYYYYxx*:~~~-------~x#88Y. .YV*~ =%$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::=**=++::::::::::::::::::: xYYYYYYYYY*:~~~-------~=$88V- +%$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::+=*==+:::::::::::::::::::: *xYYYYYYYYx+:~~~~~~~~~~~:x#8$: =%V~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::+=**=+::::::::::::::::::::: =*YYYYYYYYx+::::~~~~~~~~~~+x$$*. Y%x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::=**=++::::::::::::::::::::: ==*YYYYYYYY*+++:::+==++:~~~~+Y#V+ .~+*xYV$$x+ :$$: . -. - -88=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::+**=++::::::::::::::::::::~~ +==*YYYYYYYYx*++++*YYYx=:::::+x88x =$VYV@%++88. -:xY=. *$#* x%#+ ~xV$$$V- :Y$=. ~YV=. Y8~ +%V-$8- x%#:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::+=**=+:::::::::::::::::::~~~~ ====xYYYYYYYYx=+++*YYYYx*+::::V8$: :@8 8%- -- ~:~ -8@#$@Y .==..$88= .=x- . .+- .+=~ .#@Y::V@$ *%#V%#~ .x%#V%#- V@= V@YV@x . :8%V~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::=**=++::::::::::::::::::~~~~~ =====xYYYYYYYYx*===xYYYYYx=++x8#= :@# #%=V%8: :#@@@Y ~%@=x@V *V#@@* =x. -#%Y~ .x#88x Y%: .$@@V. .%%~ ~8V *@$. Y@x .$@x V@* V@x~::-.+xxx~ ~%%$@V~x##* ~#%#+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::+**=++::::::::::::::::::~~~~~~ =====*xYYYYYYYYx====*YYYYYYxY88$. :@8 8@%8#@Y+8%V*+- :@@88V- $@@Y~. V@+ x@Y .#%##$*. .8%~ :*$%V .8@Vx*+:. ~%8- .#@= *@$ V@x Y@%$V8%8#V$@$.$@8%8-+8%%Y. .~- ~#%8=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::+**==+::::::::::::::::::~~~~~~~ ======*YYYYYYYYYx*===*xYYYYY8%%x -%%~ V@#~:%%=$%Y*=*: ~%@*. =@@: Y@V x@$**=*@8*xVVY~ .#@Y .~x@#. =YxxY8%* Y@Y -V@V V@Y.-=%8~ V@#+=8@%:=$8#V@88@= -~V@x +V*:8%* :#@#=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::=**=++:::::::::::::::::~~~~~~~~ =======*YYYYYYYYYYx**==*xYYV%%%= :=. .~. -~ .+***+. -8@= xx. ~Y= .+xYx=-+YYx=~ ~x+ x#$x- ~~~::V@# *%8$88* +$8###Y~ .V%#$V*Y8#$##*V#*8V +$$88+ :x=-+~ *%@$+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::+**=++:::::::::::::::::~~~~~~~~~ ========xYYYYYYYYYYYYx***xY$%%%: =x- +#####$x~ ~++:. .-- .. .~:~. -. .~:~. ~V%%Y:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::=*==+:::::::::::::::::~~~~~~~~~~ *========xYYYYYYYYYYYYYx**x$%%%: . -=: -~~. .~:++==+:. -x%%#=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::+**=++::::::::::::::::~~~~~~~~~~~ =*=======*YYYYYYYYYYYYYYxx*Y%%%: -~ ~. V@V :Y- +VV$%8~ +x*xxxxx*=V -x8%#x:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::=*==+:::::::::::::::::~~~~~~~~~~~ ==*=======*YYYYYYYYYYYYYYx**#%%x +%@$. +@x .$x =V~ -$#~ .~ -~ $@~ -:x#8Y. xx:$VYY#**V .:Y88V*:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::+**==+::::::::::::::::::~~~~~~~~~~ ===*=======*YYYYYYYYYYYYYYx*x8%8~ ~%@%@Y .+$#Y..+x*. -~ .*~ ~%8:- ~= .8@= .=Y~ Y@= YV..:8@*+++*x*-*+*$+~Y$: ~V*- -x*==~=*=V- -+Y##V*:~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::=*==++::::::::::::::::::~~~~~~~~~~ ====*=======*YYYYYYYxxxYYYYx*Y%%#: Y@@#%%+Y@%xx*#@@@= V%=YV~ .=Y*- ~: =Y- +VV$$%@#$x==: .++ .--+YV#%=:~...-:=%8- :8x =$#V+Y@V -%%:YV8@#x#@@%$*@%%%%88@Y ~8+ +*****x. -:=Y$8#Vx=++++++:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::+*=++::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~ =====**======*YVYYxxxxxxxxxYx=Y8%8*. .8@Y=V@Vx@$ $@x==- :#%%@$ V8*8%8*~8@= #@8#%@@x.V@*x@@%$~V%V=V##$8@%@@Vx88#$888@# +@$~8@%%@%@$ .8@: =@$ *8%8V:Y$+~+~+8V -Y: -:=x*=*Y$#888#Vxxxxxxxxxxxxxxxx**=+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::=*=+:::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~ ======**=======xVYxxxxxxxxxxx**x#%%$: =* ~88*8* V%$$$+ ~~+%%-.88x%##%##88- #@@@@8@x :@#$%8V::@$ Y@$Y+:#@@@:.8%VY888@#. :@8.V@x-*8@V Y%= xV. .--. . .-~:=*xV$$$$$$$$$$$VYxxxYYYVVVVVVVVVVVVVVYYYxx=+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::+*=++::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~ =======**======+*YYxxxxxxxxxxxx*xV8%%V=~. -~ . ~:~. x#~*@$ ~xY*. ~~..~ *$=+:.:. Y%*~++.~V: -==~ x$*=Y- -:~..-.x8~ *V-=#: -+- - ..--~:+==*YYV$$##$$VYx*=++:+**~~+xYVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVYYYYx=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::=*=+:::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~ ========**======+=xx**xxxxxxxxxxxxYV#8%8$Y=:. +888Y- ~. . ....--~~:::+++==*xYYVVV$$$$########$VVYx*=+::~~~~~~~:*x*==*Y$$$$$$$VVYYxxxYYYVVVVVVVVVVVYYVY:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::=*+:::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~ =========*x======++xYx**xxxxxxxxxxx*xxV$#888#Vx=+~-. -. ...--~~~:++=**xYYVV$$###88888888888888##$$VVYYx**==++::~~~~~~~~~~~~~~~+Yx**YV$$VV$Vx*++::::::::++*YVVYVVVVVVVV$*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++=====++::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::+*=+:::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~ ==========*x*======+*Yx******xx**********xYYV$$$$$$$VYx**=+::::~~:::::::::::::::::~~~~~~::::+++====***xxxxYYYYYVVVV$$$$####8888888888#####$$$VVVYYYxx***==+++:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=Y**xVVVVVVV*+::::::::::::::::=xYYYYYYYYY$*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+=**xYYxYYxxYYYYx*=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::+*=+:::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~ ============x*========xY****************========***xYVV$$#############88888888888888####88####8###########$$$$$VVVVVVVYYxxx****====+++++::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Y**xYYYYYVx+:::::::::::::::::::+YxxxYYYYYV:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=*+::+xYYYVVVVVVVVVYYYx*:~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::==+:::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~ =============**==*=====xYx***********====================****xxxxxxYYV$$VYxxxxxxxxx**xxx*+++++++++:::::::::~~~~~~~~~::+:::::::~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*xxxxYYYVx:::::::::~~~~~~~~~~~~+YxxxxxxxV*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+YYx::xVVVV$$$$$$$$$$VVVYYY*:~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::+==+:::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~ ==============*x***=====*Yx*==*==================================*xxYx*============**=+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*x*xxxYV+:::::::~~~~~~~~~~~~~:xxx*****Yx~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=YYxYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYY*~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::+==+:::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~ ===============*x*=**====*Yx*=================================*xxYx*============***+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++:::::~~~~~~~~~~:~~~~~:~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+=x**xxY*+:::~~~~~~~~~~~~~~~:xx****==xx:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+VxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVYYVx:~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::+=++:::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~ =================*x***=====xx*============================**xxx**============***+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++::::~~~~~~~:::::~~~~~:~~::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++=++:~~:+=**xx**===++++::::~~~:=xx***==*x=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~YYxxxxYYYYYx*=++++++==*xYYYYYYYYVY:~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::+++:::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~ ==================*x***=====*xx========================*xxx**============**x*=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+::::::~~~~::::::~~~~~::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++=+::~---~~:+=**xxxxxxxxxxxxxxxxxx*xxx******=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=VxxxxYYY*+:~~~~~~~~~~~~::=*YYYYYVVY~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::++++:::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~ ====================*x**=+====*x*==================**xx**=============**x*+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++::::::~~~~:::::~~~~~::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+==+:~---~~:+==*xxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYxxxY*+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*Y**xYY=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*YYYYY$+~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::++++:::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~ =====================*x**=+====*xx*===========***xx**=====**=======***=+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++::::::~~~::::::~~::::::::::~~:::~~~~~~~~~~~~~~:+==+:~----~:+=***xxYYYYYYVVVVYYx*=++++==*xYVVVVYYYYYxx**=+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=Y**xV=~:~~~~~~~~~~-------~~~~xYYYY$+~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::++++:::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~ =======================xx*=======**x*********==*=========*#$VYYYxxYY*=+:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+::::::~~~~~~:::::::::::::::~::::~:::~~~~~~~:+=+:~----~~:+**xxxxxYYYYVVVYx=:~. .:*VVVVVYYYYYxxxx*=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::x*=*Y+~~~~~~~---------------~xxxYxV:~~~:::::::::::::::::::::::::::::::++++++:::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~ ========================*x*==========================xYYYV$$$$$VVVVYYxxxxxx***==+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++:::::~~~~~~:::::::::::::::~::::~:::::~~~+==:~-.-~~::+=*xxxxYYYYYVVVx=~. :VVVVVVVYYYYYxxxx*=+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::++++++++++++++++++++++++*x==xx=:~~*=::=-------------=xxxxY=~::::::::::::::::::::::::::::::::++++++++:::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~ =========================*x*========================Y$$$$$$$$$$$VVVYYYxxxxxxxxxxxxxx**=+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+:::::::~~~::::::::::::::::~~~:::::::::=*=:-----~:+==*xxxxYYYYYVVx+- .~+*xYV$$$VY*+. =$VVVVVVVVVYYYYx**x*=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::+=**xxxx**=+++++++++++++++++++++++++++====****xxxxxx**====**=+*==xx*=--......-:*xxxxx*:::::::::::::::::::::::::++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~ ===========================*x*===================++x$V$$$$$$$$$$$$VVVVx:=xxxxxxxx*xxxxxxxx*=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++:::::::~:::::::::::::::~~~~~~~:::::=x=:~~--~~~:==*xxxxYYYYYVV*~ -+Y$8%%@@@@@@@@@@%8x. -VVVVVVVVVVVVVYYYYx**x*+:~~~~~~~~~~~~~~::::::::++++++++++++++++=*xYYYYYVVVVVVY*=====================**xxxxxxxxxx*=:~~---~~::+=**********==+++:+*xxxxxx=:::::::::::::::::::::::::+++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~ ============================*x*===============++::*V$$$$$$$$$$$$$$$$$VVxx*::*xxxxxx*****xxxxxx*=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~::::=xx=:~~~~~~~:=**xxxxYYYYYVx~ ~*$8%@@%%%%%%%%%%%%%%%@#~ .VVVVVVVVVVVVVVVVVYYxx*xx=+::::+++++++++++++++++==============xx::xYVVVVVYYYYYYY*==============**xxxxxxxxxYYYY*:. .~+*xYxxxx*******xxxxxx=:::::::::::::::::::::::++++++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~ =============================*x*=+========+::~~~+xVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Vx. ~YYxxxxxxxx*****xxxxxx=+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++:::::::~~::~~~~~~~~~~~~~~~~::::*Yx*+::~~~~::+*xxxxYYYYYYV= .+V%@@%%%%%%%%%%%%@%888%%%@#. :$VVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYx*xYx=++=====+++=+++++++==============YY++xVVVVVVVYYxxxxxYx==========*xxxxxxxYYYYYYYYV= -+xYYYYxxxxx***=******=+:::::::::::::::::++++++++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~ ===============================**==+++++::~~~~~=VVV$$$$$$$$$$$$$$$$V$$$$$V=:++*YYYxxxxxxxx*******xxxx*+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::+xYx**+:::::::+*xxxYYYYYYYV= +$%@%%%%%%8#8%%%%%%Y:-.-~=#%%= Y$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYx*xYx=+====++++++++++=============*VY*xVVVVVVYYYYYxxx***Y*======*xxxxxxYYYYYVVVVVVV* ~*VVYYYYYxxx**=====****=+:::::::::::++++++++++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~ ===============================*x**=+:~~~~~~~~=VVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$V$$$$$$$Vx=YYYYYYxxxxxxxx********xxx=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::+Yxxx*=+::::::+=*xxYYYYYYVVY -V%%%8##88%8+ ~8%%%8+ .$@x*$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYx*xY*++===++++++++++++==========VYxYVVVVYYYxxxxxxxxx***x===*xx***xYYYYYVVVVVVVVVV~ -:*xYVVYx*+:- -*VVYYYYYYxx*========**x**++:+++++++++++++++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~ =====================================+:~~~~~:xVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVV$$$$$VVVVVVYYYYYYYxxxxxxx********xx*+~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::YYxx**=++:::::+=*xYYYYYYYYV*-#@%%$YxY$#%%$x$%%%%V x%#$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYxxYx=+===++===******===+=====VVYYYVVYYxxxx****xx*****x******xxYYYYVVVVVVVVVVVVV- :$8%@@@%$*:~~:=YY+- :VVVVYYYYYxx*==========*xx=++++++++++++++++++++++++++++::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~ =======================================+:~~+YVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVV$$$$VVVVYYVVYYYYYYYxxxxxx*********xx=:~~~~~~~~~~~~~~~::::~~~~~~~~~~~:::::::::::::xYxxx***=+++:::++*xxYYYYYYYVYV@%%$*==*V8%%@@%%%88$~ ~$#$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYxYY=++==**+~:**xxYVVY*=+=+x$YYVVVYYYx=+:::~::*x***xYx***xxYYYVVVVVVVVVVVVVVV$~ *%@%%%%8+ .Y%8V+. -YVVVVYYYYYx*============xx*++++++++++++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~ =========================================+*VVVVV$$$$$$$$$$$VV$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVxYVVVYYYYYYYxxxxxx******==**x=~-~~~~~~~~~~~~~:+::~~~~~~~:::::::::::::::+Vxxxx***=+++++:++=*xxYYYYYYY$%%%8Y+~~+x$88######88$*:--~+xV$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYxxY*=**+-.:=xYVV$$$$$Y=::YVYVVVYYYx+::~~~~~--=x**x***xxYYVVVVVVVVVVVVVVVVVV$* ~%%%%%%@Y ~8%@%#=. -YVVVVVYYYYx==============xY*=+++++++++++++++++++++++::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~ =========================================YVVVV$$$$$$$$$$$$$VVVV$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVxxYVVYYYYYYYYxxxxx*****=====**+~-~~~~~~~~~~~:+::::::::::::::::::::::::xYxxxx****==+++++++=*xxxxxYYYY#%%%V=~~~~:++=*xxV$88%@%8#$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYxYx:~~:=xYVVV$$$$$$$$*+VYYVVVYYY+:::~~~~~--:x**=:-. .~*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV~ =%%%%%%%$. +%%%%%%$+ -VVVVVVYYYY*==============*xY*=+++++++++++++++++++++::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~ =======================================*YVVVV$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYxYVYYYYYYYYYYxxxx*****======*=~-~~~~~~~~~~~:+:::::::::::::::::::::::Yxxxxx*****==+++++++=**xxxxxxxY$8%%$x+:~~~:+*YV#8%%8#$VYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY*:-. .:xYxx=:=*xxYVVVVV$$$$$##*VYYVVVYYx:::~~~~~--~=*+- .--. +VVVVVVVVVVVVVVVVVVVY.:%%%%%%%%$+. .=8%8%%%%@%* +$VVVVYYYYx===============*xYY*++++++++++++++++++=+::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~ ======================================*VVVVV$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYxxYYYYYYYYYYYxxxx****=====++**:~~~~~~~~~~~:++::::::::::::::::::::::Yxxxxx*******==++++++==**xxxxxxxY$8%%8$$VV$$#88#$VYYxxxYYVVVV$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVV$#V=:- :xYxx*xxYY*=++++*V#$$#YVYVVVVYV=:::~~~~~-:*+. -*Yx*==*=-*$VVVVVVVVVVVVVVVVV$x~$@%%%%%%%%8$VY$8%%%8###8%%%* x$VVVYYYYY*=============*****xx=+++++++++++++++===+::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~ =====================================xVVVVV$$$$#$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYx*YYYYYYYYYYYxxxxx***=====++=*+~~~~~~~~~~:++::::::::::::::::::::::xYxxxxx*******==+++++++==****xxxx*xYVVV$$VVYYxx*****xYVVVVV$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVV$8%%%%8V+ .xYYxxY*::~:::~~:Y#$$$YVVVVYYV=::~~~~~~=*- ~Y8$~ -*V$VVVVVVVVVVVVVVVVVV$Y*8%%%%%8=:x%@@@%%%%8#VYV#%%%= x$VVVYYYYYx===+=========***x***Y*++=======++++====++::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ====================================xVVVVV$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYx*xYYYYYYYYxxxxxxx**===+++++=x=~~~~~~~~~::++:::::::::::::::::::::=Yxxxxxxx*******=+++++++++==************========*xxYVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$#$$VVVVVVVV#%%%%%%%@%V- =YxxY=::::~~~~~~*#$$#*VYYYYYVx::~~~~:*+ .x8@8- .#$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$%%%%%8*:x8%%%%%%%%#x**V8%%8+VVVVVYYYYYx=+==========****xxx*=Yx=========++++===+:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ===================================xVYVV$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYx*xxxxxxxxxxxxxxx***==+++++++**:+++======*===================+++:xYxxxxxx*********==++++++++++++====+++++++++=*xYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$##$VVVVV#%%%%%%%%%%@$. ~VxxV+~~~~~~~~~~x$$$$**VxxxYYY+:::~:*~ ~#@%%%: ~#$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$8%%%%%8#$#88%%%%8Y+:+*$%%%#VVVVYYYYYY*::+=========****xxxx*=xY*==========+++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ==================================xVYYV$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxx*xxxxxxxxxxxxxxx***===++=****==+++++++++:::~~~~~~::::::::::++++=**xxYYYxxx***xx***==++++++++++++++++++++++*xxYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$##$VV$%%%%%%%%%8%%@Y .YxxYx~~~~---~~:VV$$V=+*Yx*xxYx+::+x~ :8@%%%%#+. -=#8$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVV$#8%%8$YxxxxYYx=:~~:*#%%8$VVVYYYYYYx=+++===+====****xxxxxx*+Yx================++++++::::::::::::::::::::::::::::: =================================xVYYV$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxx*xxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYx==*===*****xxxxxxxx**=++::::::::::::~-~::::++=*xYYVYVVxYx**==+++++++++++++++++++=xxxYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$#$$8%%%%%%$=~-~+V8: -YYx*V+-------~xVVV$Y:::+*x*****==x~ -#@%@@%%%8VxxY$##$$$$$$$$$$$$$$$$VVYYYYYYYYYYV$###$Yx=::~~~~~:=$88$VVVYYYYYYY*+++========*****xxxxxxxx*=Y=+++++++==============+++++++++:::::::::::::::::::: ================================xYYYV$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYVVVV$VVVVVYYVVYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*=+++++++++++++:::::::+===*x*YxYx*****==++++++++++++++++=xxYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$##%%%%%%$. Y* :VYx*x*------~*VVVV$*:::::+**=+++*+ Y@%%Y=$%%%#$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVYYxx***=***xxYYYVVVVYx*=++=*YV$VVVVYYYYYYYY*+::+=======*****xxxxxxxxx*=x*~~:::::::+++++++++=================++++++:::::::~~ ===============================xYxYVV$$$$$$$$$$$$$$$VVVYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYVVYxYxxV$$$$Vxx*xxxxxVYYYV$YYYYYxxxxx*xxYYYYVVVx==+++++++++++++++=*x*:~-----~~:+=xxx**===++++++++++++=xxYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$8%%8VV%Y ** *YYx***----~+xVYYVVx::::::::+=+=+*. -8%%#~.*%8$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVYYYxx*=======**xxxxYYYYVVVVVVVVYYYYYYYYYYx++==========*****xxxxxxxxxxxx==Y:~~~~~~~~~~:::::::::+++++++=================+++::: ==============================*YxxVVVV$$$$$$$$$$$$$VVVYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYVV$$Vx*=+=*Yx*:--::::+++++====$$VVVYYYYYYYxYYYYYYYYYVVY*===========*xxx*=:-.........--~+=++*x**==+++=====+=*YYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$#%%#~+88=. .+8= ~VYYx**x-~:=xYYYYVV=::::::::::~**== =%%8888%#$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVYYYxx*=====++=====***xxxxYYYYYYYYYxxxxx**=+:+=======*****xxxxxxxxxxxxxx*+Y+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::+++++++=========== =============================*YxxYVV$VVVVV$$$$VVVVVVVVYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYV$$$VY*===*xY*+~. .-:::+++======x$VVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYx*******xVY*+:~~-...... .. ...-::+****========*xYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$%88#8%%%#VYV#%8- xVYYx**Y**xxxxYYVx+~::::::::::+x+*+ Y%8$$#8#V$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVYYYxx*==+=================*********==============******xxxxxxxxxxxxxxxx*+Y+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::++++++ =============================YxxYVV$$VVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYV$$$Yx*=**YVY*:~~~~:::+++++==*****$VVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxYVYxxxxxYY*+:::~~-........ .. ...-~+*x========*xYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVV$$$$$$$V$8VV$8%%%%%8%%@Y =VYYYx*=*****xxYx=:::::::::::::x==x+ Y%#VYY#$V$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVYYYxx**==+====================================******xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*+Y+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::: ============================Yx*YVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYV$$$Y*=*xYYYx=~-~~:::+++++===******x$VV$VVVVVVVVVVVVYYVVVVYYYYYYY$xxxxx*++++::~~-............. .....~::+=======xxYYVVVYYYYYYYYVVVVVVVVV$$$$$$$VV$#xxx$%%%#$#8%8- +VYYYYx=+=***xx*+:~:::::::::::~+x=*Y= x%#Y*x$VV$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVYYYxx*=================================*********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*=Y:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ===========================xY*xVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYVVV$Y***YYxx*+~~~::::++++===**********$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYVVVYx*x=+++++++::~--............. .....--~:+=====*xYYVVVVVVYYYYYYVVVVVV$$$$$$$$VV#$*++*$8$YxY#8= =VVVVVYx==*===+::~:::::::::::::~x**xYx ~8%$x*$VVV$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVYYYYxx**=========================**********xxxxxxxxxYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=*x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==========================*Y**YVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYxxxxxxxxxx**xVYYYYYYYYYYYxYVx*xxx=+=+:~~::++++===**************V#$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYV$$VY*++++++++++::~~--............. .........---~:+=***xxYVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$VVV$$*:~:+=++=Y#*-*VVVVVVY*+=*::~~:::::::::::::::~:Y=*xYV~ =%%$x$VVVVV$$$$$$$VVVVVVVVVVYYYxxx**=================*******xxx*****xxxxxxxx**xxYVYYxxxxxxxxxxxxxxxxxx*=Y+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==========================Y**xYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYxxxxxxx******Vx*xxYYYYYYVYVYYx=+::++:++++====*************xx***V#$$$$VVVVVVV$$$$VVVVVVVVVVVV$#Y=++++++++++++++::::~~--.....................---~~:=*xxxYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY*YV=:~~~~:*V*+YVYYYVVYx=+**~::::::::::::::::::~=x=*YYVY- *%%8#VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYxx***============******xxYVxxxxx*++:+++++++====****=***xxxxYYxxYYYxxxxx*=x*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =========================xx**YYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYxxxx**********YVxx*xV$$$$VYx+:::+=======*************xx*******$#$$$$$$VVVVVV##$$$VVVVVVVVVVV$$+++++==+:::+++++++++++:::~--..................----~~~+*xxxxYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVV$Y===xYYx**YVVxxVYYYYYYYx=++Y+~:::::::::::::::::~~*==*xYVVY+. :$%%$VVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxx**==========***xxxxx*x*==+++:~~------------~~~::++++===========**xxxxxxx*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ========================*Y**xYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxx******======**xYV##$Vx=:::++===******Yx**********xx******=V#$$$$$$VVVVVVV8#$$$$VVVVVVVVVV$$++++++::---~:+++++++++++++:::~--................----~~~:=xxxxxxYYYVVVVVVVVVVVVVV*=+===*xYV$$VYYYYYYYYYYx=++*Y:::::::::::::::::::~~x++*xYVVVVY*+=Y##VYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxx***=======***xxxx*=+:~--..............-----------~~~~:::++====*x========*x**=++:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ========================Y*=*YYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVYYYYYYxx***==========+++=xYY*+::::++====***************************#$$$$$VVVVVVV$##$$$$$$VVV$8#$VVV$=++++::~....-~:++===+++++++++:::~--...............----~~~:=xxxxxxxxxYYVVVVVVVY*=++++===**xxxYYYYYYYYYxx=++=Y=::::::::::::::::::~~~x::=*YYVVVVVVVVYYVYYYYYYYYYYYYxxxxxxx**======***xxxx*=+:- .....................-------------~~~~:++==*xx***==========***=+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =======================*Y==xxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxx**===========++=*x*+::::::++++++====================*******x#$$$$$VVVVVV$#8$$$$$$VVV$#8$$VV$#*+++:::~ ......--~:+===+++++++++::~~--............------~~~:=xxx*******xxx**==+++++++===**xxxYYYYYxxx*=++=*Y::::::::::::::::::~~~~x::+=*YYYYYYYYYYYxxYxxxxxxxxxxxxxxx**====***xxxxx*=+~-.. .......................--------------~~::+=*xxYY*****=====+++==**=+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++=***xxxxxxxxxxx =======================x*+=xxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxx**=========++=*x*=:::::::++++:++++=================*********x##$$$$VVVVV$#8$$$$$$VVVV$8#$$$$$#Y=*+:::~. .........--~:+===+++++++:::~~----...-----------~~~~:*xxx****====+++===++++++====***xxxxx*=+++===Y=:::::::::::::::::::~~~x:-:+=*xxYYYYYxx*==*xxxxxxxxxxxx***===***xxxx*=++::~-..............................-------------~~:+=**xxYYx*****=====+++++==**=:~~~~~~~~~~~~~~:+=*xxYYxxxxxYYYYYVV$$# =======================Y++*xxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYxxxxx**========+==xx*+::::::+++++++++++++++++++++++=====***********x$#$$$VVVV$##$$$$$$VVVV$#8#$$$V$$V*VY**x*:-............--~:++++++++++::::~~~--------------~~~~~~+xxxxxx****======++++++++++++====+++++====*x::::::::::::::::::::~~~x+-~~+=*xxxxxx**=====*xxxxx*****==****xxxx=+++++++:~--.............................---------~~~~::++==**xxxVx********====+++++==**=:~~~~~~~~:+*xxxxxxxxxxxYYYYxxV$$$$$ =====****xxx*****====+*x++*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*======++=*xx=:::::::++++-:+++++++++++++++++=====**************Y8#$$$$$##$$$$$$$$VVVV$8#$$$VVV$VYVVYVYYx=:-............--~~::+++++::::::::~~~-----------~~~~~~~:*xxxxxxx****=====+++++++++::+:++++==**=*Y+:::::::::::::::::::~~~~=x:~~::+=***===++++======*********xxxx=+++:++=++++++:~--...........................------~~:::+++++++==**xxxVx*********===++++++++=**=:~~~:=xxx*****xxxxYYYYYYV$$$$$$$ ..-~:++=****+**+=**xxx***xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**==+++=*xY*=:::::+++++++~~:+++++++++++++========***************xYYYYYYx$$$$$$$$$VVVV$8#$$$VVV$V==*xYVVYYYx*=+~-........-----~::++=++:::::::::~~~---------~~~~~~~+*xxxxxxxxx*****=====+++++++=====****==Y=::::::::::::::::::~~~~~~:Y=:::~:::::::++++++++====****xxxxx*=:~~:+++++++++++++::~~---..............-------~~~~:::+++++++++++++=***xxxY**********xxxx**=++++++=**+*x*********xxYYYYxxV$$$$$$$$$ .-~YxxYYx***********xxxxxxxxxxxxxxx**=++=xYY*=+++++++++++++++++++++================***********xxxxxxx****xV#$$$$$$$VVVV$8#$$$$VV$$*======*xYVYYxYVY=+~....--------~~:++=++:::::::::~~~-------~~~~~~~~+=*YYxxxxxxx********======*********=*Y=:::::::::::::::::~~~~~~~~~xY*=+::::::::::++++==****xxxxxx=+:~~~~~:+++*=++++++++++++:::::~~~~~~~~~~~~~~:::::++++++++++++++++++++==**xxxYx*****xYV$$$$$$VVVVY***===Yx=======**xYVVYYYVV$$$$$$$$$$ ...-----------.... =~:*YVVYx********xxxxxxxxxxxxxxx**=*YYx====++++++++++++++++++==================*********xxxxxxxxxxxx**VY$#$$$$$VVV$#8#$$$$V$$$Yxxx**=====xVY**=xYYY*:------------~~::++:::::::::::~~~~---~~~~~~~~~~+==YYxxxxxxxx********************=*Y=:::::::::::::::~~~~~~~~~~~~:Yxx***====++++===***xYYxx*xx=:---~~~~~:+++**=++++++++++++++++++++++++++++++++==+++==++++++==**=++++==***xx*YV***xV$$$VVVVVVVVV$$VYYYYx**xx**=**xYVVYxYVV$$$$$$$$$$$$ ..---------------....~*~~++=*YVVx*******xxxxxxx*xxxx**xxYY*========++++++++++++++==================*********xxxxxxxxxxxxxx*xVY##$$$$$$$$#8#$$$$$$#$VVVVYYYxxxxYx=+++++=*YYY*=+~----------~::::::::::::::::~~~--~~~~~~~~~~~:+=xYxxxxxxxxx*****************=*x+:::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~*YxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYY*:~~~--------~~:+++**=++++++++++++++==========++++++++=++++++++++++=====++++=*xxxxxxYx**Y$$VVVVV$$$#$VVVVVYYxxYYYYYYxxxYYYY*xVVV$$$VV$$$$$$$# ------------------...~*::======*YVYx***************xxYYx*====****==++++++++++++===================*****xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx$YVV$###$VY*V#$$$$Vx$VV$$$$$VVVV$$Yx**==++++=xYYxxx=:~~--~~~~~~::::::::::::++:::~~~~~~~~~~~~~~~:+=*VYxxxxxxxxx***************x=::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*x*xxxxxxxxxxxxxxxYYx=:-----------~~:+++++===++++++++==========++++++++++++++++++++++++++++++++==*xxxxxxx*xxxV$VVVV$$$#$VVVVVVVVVYYYxxYY$VVVYYYY*xVVVVVVVV$$$$$$$$# --------------------.:=~:+========xVYx***********xVVYx******xxx***===++++==+++===================****xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVYYYY$$$VYx:=VVYYY*+*$VVYYV$$$$#$VVVYYx***=++=xVYx****=:~~~~:::::::::+++:::++++:::~~~~~~~~~~~~~::+==YY*xxxxxxxxxx**********x*+:::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~****xxxxxxxxxxxxxYx+~---....----~::++++++++===+=++++=++++++++++++++++++++++++++++++++=***=++*xx*==+++++++++Y$VV$$$$##VYVVVVVVVVVVVYYxxxYVV$$YYYYYYVVVVVVV$$$$$$$$$ --------------------.:=~:+=====+:+=*YVY*******xYVVYx***xxxxxxxxxx**=++======+==================*****xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY$YVYY$#$$Vx:=YxYYx==Y$VVYxxYV#$VVVVVVVVVYY*xYxxxx***=*x*=::::::::::::+==+:++++++::~~~~~~~~~~~~~::++=YY****xxxxxxx******xx=+::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=x***xxxxx**YY**Y+----......--~:++++++++++**=++::::+++++++++++++++========******xxxYxxxxVYx*=++++++++++++*$VV$$$$$#YVVVV$$$$$$$#$VVYYxxxxY$#VYYYYYVVVVV$$$V$$$$$$ ---------------------:*~~+======~-:==*V$x**xYV$VYxxxxxxYYYYYYYYxx*===**=======================****xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*YVVVxV$##$$Y+*xxYx**=V$V$VYYY$VV$VVVVVVVVV$$Y*+++++*Yx==xxx*=::::::::::+*=+++++++:::~~~~~~~~~~~::+===Yx************xxx*+::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=x********+:+x*~---......-~:+++++++++=::::~~~~~~~::+=====*xxxxxYYxxxYYYYxxxVVVVYxxxYVVx*=+++++++++++++=Y$V$$$$$#VVVVV$$$$$$$###$VVYYYxxxxV#$YYYYYYVVV$VV$$$$$$$ ---------------------~*~~:=======~-:===x$VV$VVYxxxxxYYYYYYYYYYYYx*******=====================****xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYxxx*xVVYxV$##$$V=**xYxx==V$VV$VY$$V$$$$$$$$V$#VYx**=++=#Y***xxxYx+::::::++++=*=+++++++::~~~~~~~~~~::=Y*+=Vx******xxx**=+::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+=***=:~~~+x:---.....-~:++++::::+:~~~~~~~~~~~:+=xxxxxxxxV*++=**xxxYYYxxxY$xxYYYYVVx*==+++++++++++=*==$$V$$$$#$VVVV$$$$$$$#8#$VVVVVYYYYYYV#$YYYYYVVVVVV$$$$$$$ ----------------------*:~:==++++=+-.:==*Y##VYxxxxYYYYYYVVVVVVYYYYxx*****====================**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVxxxx*xVVYxY$###$$x***xx*+=Y$VV$$V$$$$$$$$$$$$VYYVYYxxxV$**xYYYxxYx*+:+++++++++**+++++++:::~~~~~~~::+VV=++x*:+++++++::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+=+~~~~:*:--.....-~:::::::~~~~~~~~~--~~:=*xxxxxxxxxYYYV***************$xxVVV$$Y*==+++++++++++++==**V#$$$$$#YVVV$$$$$###8#VVVVVVV$$$$VVYV#VYYYYVVVVVV$$$$$$$ ----------------------=+~:+=++++==:.~xYx==VVxxxYYYYYVVVVVVVVVVYYYYxx****==================**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYxxxx***YVYxYV$##$$V*****+++x$VYY*===+++=*xxY$#$VVVVV$$V$x**==*xYx*xx+++++++++++=*=+++++++:::::::::+=$*+:+*x:::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=+-.-~~:*:--....-~~:::~~~~~~~~~~~~:+=*xYVVVYxxxxx**===xV*=======*****xVYxVV$$Y**==++++++++++++++===**$$$$$#$VVV$$$$$$####VVVVV$$$$$$$$VVYV#YYYYVVVVV$$$$$$$$ ----------------------:*~:+=+++++=*=::==++=V$YYYYVVVVVVVYYYVVVVYYYxxx*****===============**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVxxxxx****YVVYxY$$$#$$Y*===:-.-*=~----.....--~:=xV$##$$VVY***==++=*YYYY*+++++++++++*=+++++++::::::+++xV=:::=Y+::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+=:-. ~~:*+--...-~~:++:~~~~~~-~~::*YVVYx*==*Y*V*+++++++++xVVYYYYYYYYYYY$VYVV$$x**==++++++++++++++++===**$$$V#$VVV$$$$$$$$##VVVV$$$$$$$$$$VVY#VYYYVVVVV$$$$$$$$ -----------------------*:~:+=+=*xx*+..++++=*$VYVVVVVVVVVYYVVVVVVYYYYxx*****=============*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVYxxxxx*****xVVYxYV$$#$x+~-~~ :*+~-.....-------~+Y#$VVVYx**=====*YVxxYx+++++++++++*=++++++++++++++=Vx+:::+Y=:::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=+~--~~::=x~----~::++:~~~~~-~~+=*xYVY***++==*V=Y#YYYx***xxxx#$$$$#$$$VxVVxV$$$x**===+++++++++++++++++====*V$*V#VV$$$$$$$$$##VVVV$$$$$$$$$#VVYV$YYYYYVVV$$$$$$$$ -----------------------+=~:+=*xx*===~.~====*Y#VVVVVVVVVYYVVVVVVVVVYYxxx*****===========*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYVxxxxx********YVVYxYYV$$x+---~~. -==+:~~--..---~~~~~=#$VVVVYYx**xYx==xYYV*+++++++++++=+++++++++++++=xV*+:.~+x*:::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+=:~~~~::::x=~~~:::++:~-----~:=**+=xYY*+=YVxV$$#$$$$VYxxYYVVYV#$$####VY+**~x#$$x***==+++++=====++++++++++===***x#$V$$$$####$V#$VV$$$$$$$$$$#$VYV$YYYYYVVV$$$$$$$$ -----------------------~*:+*xx======:.-+====*$#VVVVVVYYVVVVVVVVVVVYYYxxx*****=========*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVYxxxxx**********YVVYxxYV$$*:--~:~-..~++:::++:~~~---~~:V$$$$$$$$$$VYx=++=YYYYx=+++++++++++++++++++++=*$x=+:~:+x*::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:==~~~::::+++x*+:::::~~~---~:=xx==*xx==*Y$$$$VY$888VYYYYVYVVVV$#$$#$Yxxx:xY-~Y#$$x**==+++===========++++++++===***x$$$$$$$$VYx*V#VV$$$$$$$$$$#VVVV$YYYYVVV$$$$$$$$$ .-----------------------*Yx*========+--+=====x#VVVVYYVVVVVVVVVVVVVYYYxxx**********==**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYVxxxxxx***********x#$VYxxYV$V=~--~::~-.:**=:::~~~~:::++=xVVVV$##$VVVVYx*==xVx*xx=++++++++++*+++++++=*VY*=+:::+xx:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*+~~:::++++++*x+++:~~~~--:=xxx*xYx=++=*VVV$#88$#%#VV$VVVVYVYV$V****:~::~xV-.-x$$#Y**=+++==============++++++++=****xVYxxxxx****xV$$$$$$$$$$$#VVYY$VYYYYVVV$$$$$$$$$ .--------------------~+*x*===========--+=====*$$VVYYVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxx***********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx$Yxxxxx*==*********Y#$##$VYxYYVY=~---~--+**xx=~----~~~:+++++===*xV#$$$VVVYx*xVYYYYY=++++++++*x+++++=xVx**=+::+=xx~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*+~~::++++++==*Y+=:~~~~~+*Yx=*YYx=+=***xYYYY$#VVYYx**xYVV$VVV#Y:::~~::--xV~...*:x#V**=+================++++++++==*****************Y$$$$$$$$$VYYxYV$$$$VVVV$$$$$$$$$$ ..-----------------:=**==============~-+======V#YYVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYxxxx********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVVxxxxx*======*****x##$#####$VYYYYY*:::::*VYx**+~~---~~:~~~~~=*xxxxYYVVVVVYYY*xYxxYVVx=++++++++++++=YYx**=++::+=x*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+=+::::+++++=====Y:~~~~:xxVx**xx$*=*xxx*xYYYY$$x**********xY$#8#=~:++:. ~xY:...+=.~$Y*=+==================++++++=====*******====*****xV$##$VYx**xYVVV$$$##$$$$$$$$$$$$ ..---------------+*x*================~-+======x#VVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxxxx****xxxYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY$Yxxxx*========***x$#$$########$$VYY*+::=V$$$$Y=+++===:. .-~~+++=*xxxxxYx***==**xV=++++++++++Y$Y****=++::==Y*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+=+:::++++++=====*x~:::+Yx*xxx*==YVxxYxxxYYYYV#x********xxxxYVVV*++:-. .+**~...:x---Vx*===================+++++====================*****xYYx*******xVVV$#$$##$$$$$$$$$$ ..------------~+*x*==================~~=======*#VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYxxxxxxxxxYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY$Yxxxxx*========***Y*Y$##############$V*+=YVVVYxVV$$$V*+~~~~------~=YVVV$$VVVVVVVVYYYYY$Y=++++++++*$x*****=++::==Y=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::=*==**xxxxx**=====xxxxxYVVYYx*=***x#YxxYYYVVYV$Y****xxxx**+::++++~-. .~*x==~...:V:-.+Y*=============*======++++=======================******xxxxx****xY$VVV#$#8$$$$$$$$$ ...---------:=x*====================+~+=======*#VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVVxxxxx*===+++====*Y=++=xV$##############$$$$$$VVYx**+~-..---~~+*YVV$$VVVVVVVVVYYYYYYxxYVVVYx*=+++=Y$*****=+++:+=*V+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=*==**xxYYxxxYYYVYYYY$Vxx***x$x=*xx***Y$VVVVVYV$$x*xxYYYY*+:::+::-. .-=V$VY:...+V=..:Y**============*==================================******xxxxxxxxxxxxVVVV$##8$$$$$$$$ ......-..-:*x*======================+:========*#VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYVVVYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVVYYxxxx===++++===*Y=++++++=xV$##################x*=+:~--~+*xYYYV$$$$$$$VVVVVVVVVVYYYYYYYxxYVYxxYYxxVx****==+++:=**V:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=**==xYYxxxxxYYYYYYYYYVVVVVYYx=*YVVYYYxx*YYY$$$$$$YYYYYYY=~-:~~-. ...-:=xVYx~. -=Y=--~Yx*============*============+++====================******xxxxxxxxxxxxxY$$V$$##VVVVVVV -......-+***========================++========x#VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxV$YYYxxx*===++++++*Yx+::+++++++=*YV$#############$x+:~~~+YVV$$$$$$$####$$$VVVVVVVVVVVYYYYYYxxxVYxxxYVVx**==++++++=*xY~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+x*=*xYYxxYxxYYYYVVVVVVVVVVVVV$$VY*xV#$VVYYxx*xxYYYYYYYxxx=-..-.......--:+:-.+x~ .:=x+~=xVx**============*============::+====================*****xxxxxxxxYYYYYYxYV$$$$#VVVVVVV ~....-=**==========================+-. ~======Y#VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$VVVVVVVVYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxYxV$YYYxxx*====+++++*Y**x:~+==++++++++=*xYV$$#####888#$Y*+=$$VVV$$$$$##$$$$V$$$$V$$$$$VVVVYYYYYYxxYYxx**xYY*=++++++=**xx~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*x*xYYYxxYYYYYYVVVVVVVVVVVV$#$$$$$$$x*Y#8#$$VYYx****xxxYYYV=:::~~--.--:++:-.. -*:~==*+-:V#Y**============*x============++=====================****xxxxxxxxYYYYYYYYYYV$VVVVVVVVVV +-..-**============================~ -+==**V#VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$VVVVVVVVVVYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxYYV$YYYxxx*====++++=xx==**=+====*++++++++++++==*xxYYVV$$$$$8$$$$$$$$#8#$VV$$$$$$$##$VVVVVVVVYYYYYYYYVxxx***xYx=++++==**Y=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:xxxxxYxxYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVV$##$$$$$$x*xV####$$$$VVVVVVVVVVx:--..--~+++:~-. -YY++*:--:$Y***============xx===================================****xxxxxxxxYYYYYYYYYYYY$$VVVVVVVV +:-.~x============================: .=***$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$VV$VVVVVVYYYYYxxxxxxxxxxxYYV$YYYYxxx*===++++=x*=++==+++++==+++++++++++++==***xxxxxxx$#$$$$$###8$VVV$$$$$$$#8$VVVVVVVVVVVVVVVVYYYxx****=*Y*+++=***V:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:xxYYYYYYYYYYYVVVVVVV#$$$$$VVVVV$##$$$$$V==*x$####$$$###$$$$$$$x+--~::::~~~. -:YY=*:~~:xY***=============Y*==============+====================*****xxxxxxYYYYYYYYYYYYYYV$$VVVVVV ++~.:Y===========================+ :**x#VVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVYYYYYxxxxxxxxYYYVVYYYxxxx*====++=*x*===++++:~.~++=+++++++=*xxxxxxxxx******$#$$$$###8#VVV$$$$$$$$8$VVVVV$$$$$$$$VVVVVVVYxx***==*Y*++=**xx~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+xxYV$VVVYYVVVVVVVVV$$####$$$VVVV##$$$$$$x===*Y$####$$$$$$$$$$$Y:----~~~-. .-:~~Y#V*+:+YY***==============Y*==============++====================****xxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYY$$VVVVV ==+.~Y===========================: -**Y#VVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVYYYYYYYYYYYYY$VYYYYxxx*====+=*x*=*****==+++- ~::=*==******===========***V#$V$####8$VV$$$$$$$$##$$VV$$$$$$$$$$$$VVVVVVYYxx*===*Y==***Y+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+=xYYV$VVVVVVVVVVVV$$$$$$$##$$$VVV$8#$$$V$x******Y$##88##$$$$$$x~~~~~~- ..-::~--x#$$$VVYx****==============xx==============++====================****xxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYV$$VVV **=+~Y==========================*+ =*Y#YVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVYYYYYYYYYYY$VYYYYxxx**=====**==*YYYYYx**==+~~+::+xx========++++++++++==*#$V$####8$V$$$$$$$$$8$V$$$$$$$$$$$$$$$$VVVV$Yxxxx*=====***xx~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+=**===*xV$VV$$$$$$VV$$$VV$$$V$#$$$$$V$##$$$V#Vx******xYVV$$$$$$$$V+--. ..+xY*:~~:+V$$$#8V*****===============xx==============+:====================***xxxxYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVV$$VV =***+Y*=======****===============*~ =*V$YVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVYYYV$YYYYYxxYYYYxxx***==*YYYVVYYxx***=+=++:+x======+++++++++++++++x$$$$##$#$V$$$$$$$$$8$V$$$$$$$$$$$##$$$$VVYYVYxxx***===***Y+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+==*=========*xV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##$$$$VV##$$$V##$$VYYx********x*xxx*. .......-xYVV=~~:=$$###V*****================*Y===============:+==================**xxxxxYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVV$$ =****Yx=====******=================. ~**$VYVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVV$VYYYYYYYVYxxYxxx***===VYVVVVVYxxxxx*===++**+====+=++++++++++++++*Y$##VxxV$$$$$$$$###$V$$$$$$$$$$#8##$VYxxxxxYYx*******==x*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++++:+++===******=*V$$##$$$$$$$$$$$$$$##$$$$VV##$$$$########$VYYxxxxxxxxYY=- ...~YV$$V=:*$###VYY*****================*V===============++=================***xxxxxYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVV$ *****x$*=******=====================~ +**V$YVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVV$$VYYYYYVVYxx+=Yxxxx*****VYVV$$VVYYYYxx***===x+==++=+++++++====++++++*V#Vx*x$$$###$$$VY$$$$$$$$$$##$VYYx********Y$VYx****=xx:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=*:~~::++=*************xV#$$$$$$$$$$$$V$8#$$$$V$8$$$$$VV$##########$$VVVVVVVVV*+++==-~Y#$$$Y$###Vx=*Y****==================V================+======**************xxxxYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ******YVx*****=======*****============- :**x#VYVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$YYYYYVVYYx*xYYYYxxxx****VVV$$$$VVYYYYYxxx**xx+==++=+++========+++++++=*x****Y##YYxxx**x$$$$#####$Yx*************xVVVYx***x:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+x:~~::++=******x*********V#$$$$$$$$$$$$##$$$$$$##$$$$VVVVV$###88########$$$#####$Vx+::x###88#Vx*=++=Y****==================V*===========****+=******************xxxYYYYYYYYYVVVVVVVVV$$$$$$$$VVVV xx*****VVx**======******================+++=**Y#VVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$VYYYYYVVYYxxYYYYYYxxxx**x*x$V$$$$$VVVVVYYYYxxY*===============+++====++++======xx*****===*V#$VVVYxx****************xVYx$x**:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:x:~~::++=******xx**********V##$$#$$$$$$$8#$$$#$YxY$YxxxYVVVVVVV$$$########################$Y*=+++++:+x****==================Yx=======********=+******************xxYYYYYYYVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$ xxxxx***VVx*====******====****============+++=*YV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#VYYYYYYVVYYYYYYYYYYYxxxxxxxx*YV$$$$#$VVVVVVYxxYx=============++==***==+++++++================x*=========**************xVx$#*:~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~*=~~::+++=****xxxx***********Y$##$$$$$##$###$$Y*===***xx*xxYVVVVVVVV$$$$$$#######$$$$VYYx==+++=++=+::+x***===================*Y=====***********+****************xxxxYYYYVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$ xxxxxx***VVY*=******===********============+:+***xYV$###$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$YYYYYYYV$YYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxY$$$#$*===*Y$VYVx===============***==++++++++++::+=+==++++++++++++++++++==***************xV$8Y:~~~~++:~~~:*:~~~~~~~~~~~~~~:x:~::+++=***xxxxx**************YV$$$$$$YxxYYxxYYYx*===*******xxxxYYYYYVVVVVVYYYYxxxxxY*=+++++=+::::~~+x***====================V==**************==**************xxxxYYYVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxxxxxx**Y$x******==********==============+==**xxxxxYV##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$VYYYYYYYY$VYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxx*Y$V$#VVVYYV$V$Y============*xx*=======++++~~:..+++++++++++++++++++++++==***xxxx**********V$#V=~~~~=:~::::~+~~~~~~~~~~~~~~+x:::++===**xxxxx**===***********xYVYYxxxxxxxxxxxxYYYYx*====********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxY*++++===++++::=x***====================Vx=*************x*=*xxxxxxxxxxxxxxxxxYYVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxxxxxxx**Y$Y*************============*=++=**xxxx**xxxY8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$VYYV$$VYYYV$VYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxx**xxYV$$####$$$Y========+=*xxx*=========+++:. -:+=====+++++++++++++++===****xxxxx**********VV$Vx~~::*- ..~=~~~~~~~~~~~~~~=*:+++===**xxxxx**=====**********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYx*======***********************x==**==++++==******====================YY=**********xxxxx=*xxxxxxxxxxxxxxxYYYYVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxxxxxxx***xVY**********===============+=***xxxY*+*xx*Y##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$VYYYYYYV$VVYY$VVVVYYYYYYYYYYxxxxxxx**xxxxxxxxYYYxxY*+====+==xYYx**********==::=+============++++++++======***xxxxxxx*********=xYYVVx+=~~- -~::::~~~~~~~~~~~~~~**+++===**xxxxx***=====**********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYx*=+=======================*xx==+++=+++=******=====================*V********xxxxxxxxx=xxxxxxxxYYYYYYYYYYVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Yxxxxxxx******YVx*******========******==**xxxYYY*:=xx**Y8#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$VYYYYYYYYYYYVVV$VVVVVVYYYYYYYYYxxxxx**xx*xxxxxx*****Y*==++=*YYYxx************==*****===========+=======*****xxxxxxxxxx********==YYxYV*~++ ~+::~~+=:~~~~~~~~~~~~~*x++===**xxxxxx**======**********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYx======================*x===+:+======***Yx*======================Vx******xxxxxxxxxx*xYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Yxxxxxxx****===*YY******=====***********xxYYYYx=:=xY*=xV8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$VYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxx*xV=+=*xVYYxxxxxxx******************===========******xxxxxxxxxxxxxxxx*******=*Vxxx$+~~+=+:~~::+--+:::~~~~~~~~~~=x===****xxxxx**========*********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYxxxxxYYx*==================*x============**xxYYx*=====================xV******xxxxxxxYYYx*YYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxxxxx****====++*Yx*====************xxYYYxxY*+:=xY*=xY8#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$VYxYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxYx=xVVVYYYYxxxxxxxx******************=====******xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*******VYxxYV:~~~:~~~:++. .:.:::~~~~:::~+x******xxxxx**==========*******xxxxxxxxxxxxxxYYxxYYYYYYYYYYxxxxxYYYx===============*Y====::=======*xxxxY***====================*$x*****xxxxxYYYYYY*xYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxxxx****======+++=*x*************xxYYYxxYx=:+xYx**xV##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$VYxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxYYYVVYYYYYYYYYxxxxx**xxxxxx**************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*****VYxYxV=~~~~~~~~:=- . : ==+::~~x+~:x=***xxxxxx**==++========***xxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxYYVx*============Y****=-~*******xxYxxY*=**xx*=================YY****xxxxxYYYYYYYYxYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxx*****======+++++~~=xx********xYYYxxxYY*++*xYx**YV##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$YxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYV#VVYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxx******xxxxxxxYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*xVVxYYYY~~~~~~~~~:~ ....- .+:~. -x:~:x+=*********=++++==========*xxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxYYVY*=========*Y**xx*:*xxxxxxxYYYYxYxxxxxxYYx*==============*$x*xxxxxxYYYYYYYYYxxYYYYVVVYVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *******=======+++++++:..:*xx**xxYYYxxxYYx==*xYx**xYV8#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$x=**xxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYV$$VYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxV$Yx$YV:~~~~~~~~~=. ..-....~- ++~~~*:~+=*****=====++=========***xxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVY*=======*YxxxxxxxYYYYYYVYYYYxY*xxxxYYxYYYx======+=====*VV*xxxxxYYYYYYYYYYYxYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ******=======+++++++++:- -+*YYYxxxxYYx*=*xYx***xY$8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VxY*======**xxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV$$VVVVVVVVVVYYYYYYYYYV$VVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxVVVVV$V+~~~~~~~~~+~ ..........-. :+~~~~*+~:++=============***********xYYYYVVVVVVVVYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYVY*=====*YxxYYYYYYYYYVVVVVVYYY*xxxxYYYYYYYY*=========**x$xxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ +=========+++++++++:::::- .~+*YYYY**=*xYx***xYY$#$$$$$VY*=xY$$$$$$$$$$$Y=~-~:+=**======****xxxxxYYYYYYYYYYxxx**xYYVVVVVVVVVVVVVVVV$$VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxVVYY$##x-~-~~---+~. ............+:~~~~-+*:~::++========**==*********xxxYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYVVY*====YYYxYYYYYVVVVVVVVVYVx=*xxxYYYYYYYxxx========***VVxxYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ---~~:::::::~~~~~-... .-~- ..-~+=*xYYYx**xYY$##$$$$YY$Yx+++*YV$$$$$$Y+-.-----~~:+==**========***xxxxxxxxx**======**YYYVVVVVVVVV##VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVYYYYYYVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxYVV##$+-~:+:---+~ -.......... :+-~~----=*~~:++==**********=***xxxxxxxYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYV$Y===xx*xVVVV$$$$$$$$VVVx*:=xxxYYYYYYYYxxx========***$VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ :::~~~~~~~~~~:::++:. -:-.. -~+=xxxY$##$$$Y*+=VY=+++++==*V$$Y:-..--------~~~~~:+=================**==========:~-:=xxxxYV$VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVYYYYYYYYYYV=-~=Y$*+~~::-.~--~:--~.......... ++~~~~~~~~x:~:+==********xxxx**xxxxxYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVV$Vx=*VY$$$$$$$$$#$$$V$Yx*+*xxxYYYYYYYYYxx*=======***Y#YYYYYYYYYYYYYYYYVx*YVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ -~~~~::::~~~~~----~+*~ -~- -=Y**V$x*=+++=+++=*=+===xxxx=:----......------~~~~~::++==============++:~~--....--~*V$VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVV=-~~~:+-. . .~. ..--.. -+:~~~~~~-~*x~::==*****xxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVV$Yx$$#$#$Yxx*x#$$$VVxx**xxxYYYYYYYYYYYxx=======****$$YYYYYYYYYYYYYYYYY*xVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ....................x: . ~=:~:==++**+++++++=*=+===****xY-.............----~~~~----------------.............~*VVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYx*x+--. .-:- .-........-::+::~~~~~-+xV#+::+=**xxxxxYYYYYYYYxxYYYYYYYYVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VV$$$V$$$$$$$$$#$$VYYxx**xxxYYYYYYYYYYY*Y======*****x#VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..----------........+= . -+=:+*Y*+++++++++++++++++==*Yx**VV-.................-----~~~---....................~*VVYYYYYYYYYYYYYx:*YYYYYYYYYYYYYVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VV$YxxV$$$$$$VYx=:-. ..-~*~.....--...-. .-.~x:-~~~-xV$VY+++=*xxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VYYVVVV$$$$VYYYxxxxxxYYYYYYYYYYYY*V*=====******Y$YYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..-------------......*+. .-++:~:***=+++*VY=+++=x*++++==*****V$Y-....................------~~~---..............~*VVYYYYYYYYYVVVVYx*xYVVVYYYYYYVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V*--x$VY*+-. ...--~~~~~:=...---. -.. -- .+~-~~-x#VY$x++=*xxYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$YxxxxxxxYxYYYYxxxxxYYYYYYYYYYYYxV=====********V$YYYYYYYYYYYYYYYYVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ...---------------....==- .~:++:~-~=*=++++++x$Y=+=VVY*++=*x**x**x$$+..................----.....-----------.......~*VVYYYYYYYYVVVVVVYYYYVVVVVYYVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$x*===+::~ .~. ...-~:++~~---.-~:-. .. .. ..... +~ .+~-~=$$VYV$=+=**xYYYYYYYYYYYYYVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$YxxxxxxYYYYYYYxxYYYYYYYYYYYYYxYx===**********x$VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ...------------------..~+++:+++:~----+====*=++++=*=++*Vx+++==*x*****x$Y-.................-.............----------..~*VVYYYYYYYYVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Yx*==- ..--~:+~-~~~~~--....-~:- . .. .......:+. .+~+VV$#$V$V***xxYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$YxYxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxVx**************x$VYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ......-----------------..-----------~x+*$$$V*+++++++++=======*******Y$:......---.....--.............-----...-----~*VVYYYYYYYYVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V=====+-...-~:=*xYVV$V+----......:++++~-.. ... .. ....-:::------~~~:=*=x*==+:++*YVVx**====*V$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#VYYYYYYYxYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYxxxxxx**********x#VYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$ .......-----------------------......-+**YVYx==+++++=======***Y$Vx***x*.....------------.........-----..........-=YVYYYYYYYYVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Vx**=~:*YV$$$$$$#Y~..-----..:*VVVVYx====+:-.. .-~~~::++~-... -~~~-... .-:+++~-----~:=YVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYxxxxxxxxxxx*******Y#VYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$ ...........---------------------.....-+x**==**==**===**=*xY**V$$Y*x*Y~...------...-----......-----...........-+YVYYYYYYYVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VxxVx=x$$$$$$$$$$*-.---...-~+YVYV$VVYx*==*VY=~:~~--. .-~- ......-----~=**xxxYYYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYxxxxxxxxxxxxx*******Y$VYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$ ........----------------------------...:***====Y$$$x====xYY*Y$VVx**Y=...----.------.....------.........---.-:xVVYYYYYYVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$=-.---.-~+*xYxxYY*===*YV*V$Y=+:. ..----.......--~:+*x$$VVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##YYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYxxxxxxxxxxxxxxxxx******Y$YYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$ -----------.---~~~~~~~~----------------.-=x****YYVV*=****x***xxx**x*-..---.........------------.....--....~xVVYYYYYVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V+..---.:***=***xY*====xVYVY: . ......------~+*YVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##YYYYYYYYYYYYYYVVYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxx***xxxxV$YYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$ -------....-~~:::++++::::~~---------------~=x***xx************x**xx-.-..........-----------.....----....-=VVYYYYYVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#Y~......:Y*====**xVVx*xYYxY=. ...-------~~~::::+=*VVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##VYYYYYYYYVVVYYYxxxxxxYYYYYYxxxxxYYYYYYYYYYxxY$VYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$ ....-------~+::::++++++++++:~~--------------~=*x***xx****xxx**x*xY~........-------...--......----......:YVVYYYVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#x. ~=Yx*====**xY$$$Vxx*~ .....--------~~~::+*YYVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$YYYYYYYxxxxxxxxxxxYYYYxYYYYYYYYYYYYxxxxxx***Y$VYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$ ~--------~:+++:::+++++++++++++::~~------------~+=*x*****Y$$VV**xx~.....-------............----....--.-=VVYYYVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*-.....+xxxx*======*xV$#$$$Y-...-. .. ...------~::++=*YV$VVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#VxxxxxxxxxxxxYYYVYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*****x$VYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$ +++:~~-~~:+++======++++++++++====++:~~~--------.-~:+****xYYxx*xx~.-------...............--.....---..~YVYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V+.....+YYxxxxx*=====*xYV#Vx$#*==-:=-..... ......-------~::+*VVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#VxxxxxYYYYYYYYxxx**xxxxxxxxxxx***************xVVYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$VV =====++:+++===********====************=+:~~-----------~::++++++~------...............--......---....:VYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Y:....~+YYVV$VVYxx****xYVV*-.~V8##=-~-----......................------------:=*=****xxVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*+++++:xYx******xxx**************************xVVYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$VVV xx****=====************************xxxxx**=:~----------..---------.--...............--..............-*VYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V$x~...~=**=*xYV$$$$Yx**xYVx:....Y8##$*-----~-------------------------------~::=$VVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$x~~~~~~~=Yx*******xx***************************VVYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$VVVV
3.235.11.178@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"