font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.235.11.178@honeybii.com ~
  $ cat 1161565 - Animal_Crossing OkiNeko Timmy_Nook Tommy_Nook.png.txt

-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~+***=======================================+=x=~-~~~~~~~::==***==++++::::::++++++++++++++++++++++++++:::::::+++==**xYYVV$$##888%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%%%%%%%8888888888888###$$VVYx*+::~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~:::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~:=**=================****========**=============*x=~-~~~~~~~:+==***=+++++::::::+++++++++++++++++====**xYYYVV$###88%%%%%%@@@@@@%%%%%%8888###$$$VVVYYYxxx****===++++++::::::::::~~~~~:::::::++++===***xxYYYVVV$$$#888888#VYxx*=+::::~~~~~::::::::::::::::::::~~~~:::::::::::::::::::~:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=**=================**=======****===*========*======x=~-~~~~~~~:+==**==+++++::::::++++++==**xYVV$##88%%%%%@@@@%%%%%88##$$VYYx**=++::~~---... ..-~+xY$#88%%%%%88#$VYYx*=+::::~~~~:::::::::~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+=**=======================**xxYYYYYYYYYYx*=+=====*=====x*~-~~~~~~~:+==**==++:+++++=**YVV$#88%%%%@@@%%%88##$VYx*==+:~--.. .-:+*xV$#8%%%%%%%88##$VYx==+::~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+========================**xxYYYYYYYYYYYYYYVVVY*=======*====x*~-~~~~~~~:+==***=**xV$##8%%%%%%%%88#$VYx=+:~--. .-~+=xYV$#8%%%%%%%88#VY*=::~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+======================**xxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVY*======**===xx:-----~~:=xV$##88%%%%%%8##VYx=+~-. .-~+=xV$8%%%%%%8#Vx=::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+======*===============*xYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVY*======**===xx+:+*xV$#8%%%%%88$VY*+:-. -:=xV#88%%%8$x*=+::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~:::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+======================*xYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVV*=======xxxV###8%%%%88$Vx=:~. .~+*Y$####$$VYx=+:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::: ~~~~~~~~~~~~~~~:+=========================********xxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVx=*xYV#88%%%%8#$Y*+~- -:+*YV$###$VYx*+::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::: ~~~~~~~~~~~::+======================++++:::::++==*****xYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV$###88%%%%8$V*+~- .-:=xV$###$VY*=+::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::+ ~~~~~~~~:+==========================+::::::::::++=****xxYYYYYYYYYYYYYYYYVV$#88%%%%8#$Y=:- ~YV+ -YV~ ~~ -:=xV$###$Yx=::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::++ ~~~~~:+========================*==+:::~~::::::::+=*xxxxYYYYYYYYYYYYYV$##8%%%%8#Vx=~. :8@@%+ x@@Y ~%@* ~=~ . .~+xV$###$Y*+:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++++++ ~:+========================***==+:::~~~~~~~::::::=*YYYYYYYYYYYVVV$#88%%%8#Vx+~. +8@@@@8: x@@V .~+==:. :@@$ V@%: ~+- *: -+x$###$Y*+:::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+++++++: ========================**x*=++:::~~~~~~~~~~:::::+=*YYYYYYVV$#888%%88$Y=~. *%@@xY@@8~ Y@@V ~+==: -x8@%%%%#+ -:::- -%@%- .*Y~ x@@x ~%@8- V8~ .:*V###$Y=:::~~~::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+++++++:: =====================****=+:::::~~-------~~~~::::++=xV$$#8888888#V*+- x@@@Y--$@@8: V@@V*#@@@@@V =8@%x~.:%@%~ :$%@@@%$-.8@@: .-~~~- :%@= -- -YV: *@@V -:~ =Y*. V@$ .:x$###V*:~~::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+++++++::~ ==================*xx*+:~~~~~~~~~---------~~~::::+*V#8%%8888#V*:. x@@@@%88%@@@%~ $@@@@@#==%@%~ x@@$~ Y@@@= +%@%x:*#8: $@@* -Y8%@@%%V. ~~ x%%$: :@@# =@@8V8@8- . .:+. .~$@@= .=V###$*+:::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+++++++::~~ ===============*xYYx=:~~~~~~~~~~~--------~~~~::=x$888888#V*:. =@@@VYYVYx*$@@$. $@@@@Y. -%@@: -**- =@@$. .Y@@@@%x- V@@8*+~~. V@@Y~xVV*- .#@@V**xVx. =Y= $@@@%x. ~%@8.+@@@@@8+ -#8* +#Y+#@@8: +V8%%@@8: :Y###$*:::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+++++=++::~~~ =============xYYYx+:~~~~~~~~~~~~~-----~~~~~~:=V8%%%%8$x+- ~8@@Y -#@@Y Y@@%Y .8@@V. -#@%: $@@=.~*8@%Y+V%@%V+. ~V8%@@@8V~ *@@%%@@@@#~ V@@#. -%@8- .8@@%@@#+ ~@@%.~%@@#@@#= +@@$ Y@@%@%@@#. *@@@#V%@%~ :V###Y+:::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+++++=++:::~~~ ==========*YYYx*=+~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~:*$8%%%8$x:. Y@@#. +@@%: .+=~ ~xY* +8@%x Y@@%8@@8Y: -*#@@8Y. :=+~-~+V@@#.+@@@@%*$@@Y #@@Y ~%@%- .8@@x=8@@$Y@@8..8@@==8@@$~ :@@8. =@@@#:Y%@Y- =8%@%@@@@= .=$##$*:::::::::::~~~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+++++=++::::::: =======*xYYx*==+:~~----~~~~~~~:::~~~~~~~:*$8%%8$x:. :VY~ -8@@* .$@@#+ :*Yx*:. ~*Y*. =@@%+ +@@%--%@@@x x@@$ $@@Y .8@@+ #@@* .*#@@@@#. x@@V .x#8= Y#Y +*+. ~:~. .~::*#@@$ ~V###x:::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++++==++:::::::: =====xYYx*===+::~~----~~~~~~::::~~~~~~~+V8%%8V+. ~==. +*+. :8@@8##8%@@Y #@@#. *@@V +$$: *%%* x%8+ ~*Yx~ +=~ -8@@+ .Y###x:::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++++==++::::::::: ==xYYx*==++++:~~~---------~:+++::~~~~~*#%%%$: -=V$##$Vx: =88= .==- -- -. V@@x .Y###*~:::::::::~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++++==++:::::::::: YYY*==+++++++:~~~---------~:::::~~::+Y8%%8*. .. **. -#@@= .V##$+~::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+=++==++::::::::::: Yx=+++::::::::~~~---------~~~~~~~~~:V%%%$: x@#=. .=#@@Y +$$#x::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+==+==++:::::::::::: x=+::~~~~~~~~~~~~-----------------:V%%%V- .x%@%#$$#%@%$+ -$$$$+~:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+======++::::::::::::: =+:~~~~~-------------------------~V%%%V. -=Y$##$V*~ .V$$#*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+======++:::::::::::::: +:~~~~~-----------------~~~~~~--:V88%V. .~- ~Y*. Y###x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+======++::::::::::::::: +:~~~------------------~~~~~~~~+$888$- ~+: -#%8= +##~ x###x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+======++:::::::::::::::: :~~~-----------------------~~~+$%888: .V%@@V Y@@@%~ ~+=++:- ... *###Y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+======++::::::::::::::::: :~~------------------------~~~Y8888V -=+. *@@@@%~ +%@@@@V *%@@@@@%Y. .:: -- -=: :$8%8$+ =###x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+======++:::::::::::::::::: ::~---------~~--------------~*#888%* ~+Y$###V= :%@V *@@@@@: .#@@#%@@+ .8@@@*+V%%~ .. Y@@= =%%: .#@%: :$x*#@@* =###*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::~~+======++::::::::::::::::::: +:~--------~~~~~-------------x88888: Y%@@8$V8@@V V@@*+=**: .--. :V#$+ *@@@@8. =@@@#Y@@8- ~%@@@+ --.Y88$* #@@x $@@: --. .=*+. -%@@: +@@# *###*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::+=======++::::::::::::::::::: ++~~--------~~~~------------~V88888~ V@@#- +@@%- .~+:- -:$@@@@%%8#*: =#%%8#Y+ =V=.Y%@@@%- =@@@@* $@@@V.$@@V. ~%@@@x:+=+-$@@@V .- +xY*~ .8@@* .#@@xxV*. ~Y8%%8$= :x~ +YVx~ -#@@8= =@@%~ .. -=#@@x x###=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::=======++:::::::::::::::::::: ++::~~~~~~------------------:#88888~ x@@#~:*8@@x -x8@@@%#V:~#%%@@#:-..x@%~ V@@$VV#@@$. #@8$@@#%@@: ~%@@8- :%@@@8V8@@@#* ~x%@@@@@@@8: ~+:. *8%$- ~$@@@@# .8@@= -~=%@@@@8V-*%@#**#@@= .#@V~$@@%@%=.=Y$#$= .$@@%=.#@@V .-. ~*V##Y. :$%@%$+ V##V~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::==*====++::::::::::::::::::::: =+++:~~~~-------------------*888888: x@@@@@@%$+ *%@8##$V%@@=--=@@$ Y@@+ =@@V V@@*.8@@@@$~#@@: :V$= *%@@@%%@@@@@@$ -#%%@@@$=:~-.+=. x#$%@@@$ .#@%###* .8@@+ =8%@@@%Y:. =@@%YY$%@8~ -%@88@%*=@@%#@%V8@%: -#@@%$@@8- +$8%8V~+$%%$+- ~V$*~ ~#88V:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::==*====++:::::::::::::::::::::: *==++::~~~--------------~~~~=88888%= x@@8*=:- Y@@V- .=%@%: ~%@8. V@@+ x@@Y .#@@+.8@@@#-.8@@: -*%@@x-:+:x@@%Y~ ..+%@@x +@@* Y@@@%%@@= =@@x.. .8@@* .::*@@8. $@@@@%#V*- :@@@@%= .#@@@8~ *@@x -$@@@@@= Y@@%#@@%@@@%$VYx: x8888V=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::+=*====++::::::::::::::::::::::: xxx*=+::~~--------------~~~~+#8888%V x@@V .8@@x+=Y8@@#+ #@@: Y@@+ :%@%x=*#@@Y .8@@8: V@@$: =Yx- .8@@: Y@@@%: Y@@8=~ =@@Y =@@@Y+8%#.~8@%#$VY=. Y@@$. +@@# *%@@@@%8$- :@@@%+ x@@@x :@@# -$@@@$.Y@@@%%@%YV$$##%@@@+ .x888%%8Y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::+=*====++:::::::::::::::::::::::: YYYY*=++:~-----------------~~x888888~ x@@V *8%%@%%#Y: :$$: :VY. :V8%@%%$= +Yx~ .*$#x Y@@@8+ .#@8- .V@@@V -#@%%V. ~8%x -$8V- .~. .+*xx*: ~8@@* =@@# ~+***=+~ *Vx~ .Y#V- V@@Y *@@@==@@#+::~- .:*V%@%V-~- :$8%%%8=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::+=**===++::::::::::::::::::::::::: YYYYY*=++:~------------------:$8888%Y +%%* .-~~~. .~~~. +$##$: -+~ .Y8#= .:~. .- . ~xY: ~$#= +*+ -8@@#.*@@%Vx*=++-*%%%#x:.V%%~ -V8%%%x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::+=**===+++::::::::::::::::::::::::: YYYYYx**=+:~~~----------------=#88888+ -- . Y@@@* +Y#88%8#* ~~- ~%@$ -$%%%#:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::==**===++:::::::::::::::::::::::::: YYYYYYxx*==+:~~~~~~~~----------*#8888#~ ~8@@@= .... ~:. :$%%%=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::+=***==++::::::::::::::::::::::::::: YYYYYYYYxx*==+:~~~~~~~----------x88888$- .*Y8@@%$- .#%%Y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::+=***==++:::::::::::::::::::::::::::: YYYYYYYYYYxxx*=:~~~~~-----------~x#8888$~ :8%%$=~ Y%%V~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::+=***==++::::::::::::::::::::::::::::: YYYYYYYYYYYYYYx=:~~~~------------~=$8888$: .-- x%%V~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::==***=++:::::::::::::::::::::::::::::: xYYYYYYYYYYYYYYx=:~~~~----------~~~+Y#888#+ *%%V~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::+=***==++:::::::::::::::::::::::::::::: =xYYYYYYYYYYYYYx=::~~~~~--~~~~~~~~~~~*$88##* Y%%Y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::+=***==++::::::::::::::::::::::::::::::: ==xYYYYYYYYYYYYx=+:::::~~~~~~~~~~~~~~~:*$88#Y~ $%%*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::+==***=++:::::::::::::::::::::::::::::::: ==*xYYYYYYYYYYYY*+:::::::~~~~~~~~~~~~~~~:*V##$= ~8%8+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::+=***=++::::::::::::::::::::::::::::::::: ===*YYYYYYYYYYYYx=+:::::::::++++:::~~~~~~~:*V##Y~ .~:+=xYV$$=:- :VV*- *%%$:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::+=***==++:::::::::::::::::::::::::::::::~~ +===*YYYYYYYYYYYYx==+++++++=xYYxx*+::::::::=*Y$8#x- =V#%@@@@@@8##%@#. .~:~ :%@@@Y .-~:::~- .-- .-. ~x= ~VV: .*V+ .#%%Y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::+=***==++::::::::::::::::::::::::::::::~~~~ ++===*YYYYYYYYYYYYYx*=+++++*YYYYYY*=+::::::++=$%88Y. *$VY*=x@@%~ .#@%~ .:=V#8$= *#%@@Y :8%8V- :V8%@@@@@%x -V8%%V~ .*8%8V: $@%~ V@@x V@@Y x%%%x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::==***=++:::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~ ======xYYYYYYYYYYYYYx=++++=*xYYYYYYx=+:::::::=8%8$~ +@@8. $@@: $@@@88@@x -~~ -8@@@@x -:+. .~. --. -8@@V*==x%@@* :#@@#%@%Y. +#@@#%@%x V@@= ~%@@+*@@#. :8%%8=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::+=***=+++:::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~ =======xYYYYYYYYYYYYx*==++==xYYYYYYYY*=++:::+$%#$+ +@@8. $@@+ ~*Vx- .=V###V: -%@@#.=@@# .~.*8@%Y -*x*: *8@@V -:==+~ *$* *#%%8= :@@%- $@@V +%@%= ~#@@x Y@@8+ :8@@= V@@x x@@#*%@%~ .+**: -#%%%Y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::~:=***==++:::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~ =======*xYYYYYYYYYYYYYx*=====xxYYYYYYYx*=+++$%#$x +@@8. $@@*x%@@@V -#@@@@@@$ ~%@@x-V@@V .#%8@@@@8- +$x. *@@#=~ -Y%@@@@@* =@@Y :@@@@#+ :@@%- =88* ~%@%= x@@$ Y@@#- Y@@V Y@@V~+==+~ -=V#8#$= -8@@V8@@= x8@@8$- .$%%%V:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::=***==++:::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~ ========*YYYYYYYYYYYYYx*======*xYYYYYYYYx**$%8#8~ +@@8. $@@%@@8@@8.:#@@%#$Y*~ ~%@@8%@%V- -8@@@%=:~ *@@Y -%@%: -#@@@@@%#: V@@= =V#%@%Y :@@%=::~-... .$@@Y $@@x +@@%~ Y@@V Y@@@%@%%@%#%@8VY%@%- Y@@88@@Y :@@@@#x- .V%%%$:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::+=***=+++::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~ =========*YYYYYYYYYYYYYx*====+=*xYYYYYYYYx$%%8%V :@@%- $@@@@x~%@%V*8@%+. ~%@@8Vx: V@@@$ +@@#- +@@# Y@@x:+++::++. $@@*. :%@@: ~%@@@@@@%8V: =@@8- *@@8- V@@Y .#@@* Y@@@Y:-+%@@@x~Y#@%$:=@@%#@@#. +xV#@@#- .. .=$#V. -$%%%$+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::=***==++::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~ ==========xYYYYYYYYYYYYYxx*=====**YYYYYYYY8%%%%= .#@@* *%@%x x%@8~*%@8$VVVVY~ -%@@Y +@@@* :@@@x ~%@%$VVVV=$@@$xY$8%%$= Y@@%Y -:+V@@8- ~*=++=*V%@%+ V@@Y -Y@@8: $@@Y-.-+$@@$. V@@8:+x#@@@8-.xVV#8$8@@$8@@+ .#@@= =88#:Y@@%x. :#%%%$+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::+=**==+++:::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~ ===========xYYYYYYYYYYYYYYYx**====*xxYYYYV%%%%%: ~YV: ~:- ~:- ~*V$$$V*~ .8@@$ V%#~ .Y8#: ~Y$#8##V:-Y#88#$Y=- .Y$V~ .#@@@8Y~ -#@@Y Y@@8YV%@%V~ =%@@%%%@@8x. :%@@@%@%8Y$@@8VV$%@$x@@$*@@V :VVV#@@8~ :$$V~~**~ =8%%%V:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::=**==+++:::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~ ===========*xYYYYYYYYYYYYYYYYYxx*===*xYYY$%%%%8- V@@V -. .. ~++~. *$$$$##8%@@8+ .x#8%8#Y: -+*YYY*+. :xx=+:- +x$##$Y+ +=--VV- ~V###V*- -V%%@8x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::+***==++:::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~ ============*YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYx****xYY$%%%%#. .==. Y#8####$VY=- ... =8@%%#=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::=**==+++::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~ *============xYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxx***xY$%%%%#. -~. .~::++=+:~. +$%@@8Y:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::+***==++:::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~ **============xYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYx***xxV%%%%#. x%%8~ - ~=YV$Vx- ~*YYxx****xxxVx. :V%@@%V+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::=**==++::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~ =**============xYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxx**Y%%%%#. :=: -+- $@@$- .V%x -$88$V#@@$ +#*+=*xYYYYYY-=%+ +$%@@%$=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::+***==++::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~ ==**============YVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYx***#%%%%+ Y@@%Y #@8- ~$V- .*Y+ :$#V. .:~ :@@V .:--+Y%@8= x#~~##$$$$$#$.Y%~ .=$%@%#Y=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::=**=*=++:::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~ ===**===========*YVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYx*=Y%%%%V x@@@@@x -++- $@8- =@@x *@@8. *%%%* -V$= -:. *@@x .~. -~. ~#@%#*- :#Y.=$x:~~x#::8Y -+Y8%%#V=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::+**====++:::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~ =====**==========*YVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYx*=V%%%%= +%@@%%@%: .:*%@@%Y :Y$#V: ~+. .~- *@@$:~- ~Vx V@@$ -++. :@@%- -8@$ .~V@@#xxx*=V$#$Y-*8*=8%8::V%%#- .*x~ ~VV:~=++xV::#x .:*$8%%#Y=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=**==+++::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~ ======**==========*YVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYx**$%%%8= $@@@V$@@# =@@@%V#$=Y%@@@@$ -8@$.+Vx~ .+=+- . -xx. +xxx$8%@@@%%8+.~-- .- ~*VY#@8- .#@@* -#%Y ~x$#$=.-8@@+ :@@8-x8%%@@@8##@@@%@@$+%@%@@@@8%@@@@~ V8+ .=VY*+++:*#* .~+xV#%%8$Y=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+=*=+++::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~ =======**==========*YVVYYYYYxxxxxxxxxxYYYYx**$%%%%Y. ~%@@@88@@@=+@@@Y .V@@%88#= $@@$8@@8- +8%8@%Y+=. -#8Y. *@@Y=:Y@@@@$xx%@@*+Y#%%%%V..Y8%#~ :xYYx$%@8$%@@####x=xx+x###%@%- :@@8.:%@@@@@8Y8@@= :@@%-~+~:%@%: :@@@%8V=~#@@@YV88$=#@@Y -8@Y .:*VVVYx~ .-:+xV$8%%%8$Vx***xxxxxxxxxxxx*=***=+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=**=++::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~ ========**===========xVVYYYxxxxxxxxxxxxxxxx*=*$%%%%#+ =@@%+~-Y@@$:%@@: ~%@8~--~- -V%@@@@@x ~%@Y.V@@@@Y *@@@* Y@@@@%@@@@@+ V@@=+%@@@@8Y x@@Vx=$@%88##%@%@@@%x==8@@%8%@@V8@@8. :@@8.+@@@@8%@@@@@* ~%@%: Y@@Y .V8%%%8#~~YV+ .. =88Y +x~ .-~:==*xY$#888%%%88#VYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYxx=+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+**=+++::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~ =========**===========*YVYYxxxxxxxxxxxxxxxxx*==Y8%%%8Y~ ~$#= :%@%=8@%- :@@8VV#%$. ~++Y@@$ =@@x~#@%8@%#%@@@%: Y@@@@@@@%@@x +@@#Y@@%$x: -8@8. V@%**x+.~$@@@@%- +@@#x=#@@%@@@%- ~%@%~ V@@V.+V%@@@* #@@* -$%#- .---. .. .-~+=xYV$$$###########8#$Yxx**xxxxYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYx*+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=**=++:::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~ ==========*x==========+=YVYxxxxxxxxxxxxxxxxxx**=x$8%%%8x~ x#V-:*: =V###V*- :x: x@@$ -#@@%@8=-x$$Y=:V#= x@@%#%%V+$#= $@@Yx#88#Y.+@@x x%%%8Y.+#%@8#@%~ -Y##$*:xVY=$@@= $@@x Y@@* ~$8#~ ~VV: -. .--~:+*xYV$##88888##$VVYxx*==xxxx*=**xYYVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVYYYxYYYx+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+=*=++:::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~ ===========*x==========++xVYx*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY#8%%%8V*:- .8@$-=%@%+ .:=*+. -YV+ -- ~8@8- .-. .xx. -~~. +$$*--*= -$%Y -*x~ +#V- . ...--~::+=*xYYV$##8888888##$$VYx*=+::~~~~~+*Y*. .:*YVVV$$$$$$$$VVVV$$VVVVVVVV$$$$$$$$$VVVVYYxYVY*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+**=++:::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~ ============*x*=========++*YYx***xxxxxxxxxxxxxxxxxxxY$88%%88$Y*+-. Y@@%@@#+ -+~ . .....---~~::++=*xxYYYYVVV$$$###8888%%%8888##$$VYx*==+::~~~~~~~~~~~~+xVx++:==*V$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$VVVVVVYYYVV+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=**=+:::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =============*x*=========++=xYx****xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY$88%888##Vx=:-. :xYx+. ...---~~::+=**xYYVVV$$$$$####8888888%%%%%%%%%%%8888##$$VVYxx*=++:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:xVx=+=xVV$$$$$VV$$$$VYx*==+++++++++=*xYVVVYVVVVVVVVVVVVVVY$V:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+=*=++:::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==============*x*==========++xYxx****xxxxxxxxxxxxxx******xYV$#88888##$VY*=+~-. ...---~~::++=**xYYVV$$$####888888888%%%%%%%%%%%%%8888888###$$VVYYx**==++::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+VY**=xYVVVVVVVV$$Vx=+:::::::::::::::::::+xVVYYYYVVVVYYVVVVVV#=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++=*********==+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+**=+::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ================xx==========++*YYx*******xxxxxxx**************xYV$##########$$VYx*=+:~~--...-.............------.......... .....-----~~~::::++++===*****xxxxxYYYYVVVV$$$$####8888888%%%%%%%%%%%88888888888####$$$$VVYYYxx***==+++:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=Vx**xxYVVVVVVVV$V*::::::::::::::::::::::::::*VVYYYYYYYYYYYYYV#+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+=xYYYYVY*xYxxxxxYYYYYYx=+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=**=+:::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =================xx*=========++=xYx***************************====**xxxxYYVV$$##88888###$$$$$$VVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$########88888888888888888888888%%%%%%888888888888#####$$$$VVVVYYYxxxx***===+++++::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:Vx**xYYVVVVVYY$$*:::::::::::::::::::::::::::::+YVxxYYYYYYYYYYV$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+*YYx:~**xxx*xYYYYYYYYYYYYYYVYx=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+=*=++:::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==================*x*==========+=*VYx***********************=================**xxYVV$$$####8888888888888888888888888888888888888888888888888888############$$$$$$$VVVVYYYYxxxxxxxx***===+++++::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=$==xYYYYYYYYY$V+::::::::::::::::~~~~~~~::::::::*VxxxxxxxxYYYY$*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+YV+..-:=xYYVVVVV$$$$$$$$$VVVYYYYVVY=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+===+::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ===================*xx===**======+*YVx******************===============================****xxxxYYYYYYYYYVV###$VYYYYYYYYYYYYxxxxx***YYx=++++++++++++++::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~::++::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:V**xxxYYYYYYV$+:::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~::::xYxxxxxxxxxxxVV:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:YVY*~ -+YVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$VVYYYYVY=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+===+:::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =====================xx*==x*======+=YVx*************=================================================**xYVYx*===================*x*+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::++:::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*Vx**xxxYYxY#=:::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+VxxxxxxxxxxxY$+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=VVx*xYxYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$VVVVVVYYYVV=~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::++==++:::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ======================*x*==**========xVx*=========================================================*xYVVYx*===================*xx=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+++:::::::::::~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+YY**xxxxxV$::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:Yx*xx*******x$=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*$YxxxYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYVY:~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+===++:::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =======================*xx==*x*=======xYx*====================================================**xYVYx*====================*xx*+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+++:::::::~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*VY**xxxx$*::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:YY*******===xV=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=$YxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVYYVV=~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::++=++::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =========================xx*=*x*=======*YY**===============================================**xYYYx*====================*xx*+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+++:::::::~~~~~~~~~~~~::::::~~~~~~~::~~~~~::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+=**=+++++=***xYx=++::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=YY******====YY+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:$VYxxxxxYYYYYYYYVVVYYYxxxxxxYYYYYYYYYYYYYVVYYYYY$*~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+++++::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==========================*xx==**========*Yx*===========================================*xYYYx*====================**xx*+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+++:::::::~~~~~~~~~::::::::~~~~~~~~:~~~:::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+==**=+:~~--~~~:+=****xxxxxxx****===++++:::~~~~~~+xYx******=+=xY*:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~x$YxxxxxYYYYYVVYx*=+::::::::::::+=*xYVVYYYYYYYYVYY$*~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+++++::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ============================xx*=**========*xYx*=====================================**xYYx**====================*xxx*+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+++::::::::~~~~~~~::::::::~~~~~~~~::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+=**=+:~------~~~::+==**xxxxxxxx*xxxxxxxxxxxxxxxxx**xYx******==*xx*:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:$YxxxxxYYYVVY*+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+=xVVYYYYYVVVV#+~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+++++:::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =============================*x*=**=+=======*xx*=================================*xxYxx*=====================*xYx*+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+++:::::::::~~~~~~::::::::~~~~~~~~::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+=**=+:~------~~~::+==**xxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxx****xxx*+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=$x***xYYYVY=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*YVYYYYYVV$V~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+++++:::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==============================*xx*=*=++=======xxx*==========================***xxxx*======================*xYx=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+++:::::::::~~~~~~::::::::~~~~~~::::::::::::~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+=**=+~-------~~~:+==***xxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVYYxxxxYx*=+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*V****xYVV=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:xVYYYYYYV#:~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+++++:::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ================================*x*=**++=======*xx*=====================**xxxx**============*=========*xxx*=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++::::::::::~~~~~::::::::~~~~::::::::::::::~~~~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=**=+~--------~~:+==***xxxxxYYYYYYYYYYYYVVVVVVVYYx***xxxYYYVVVVVVVVVYYYYYxxxYYxx*=+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=V****xY$=~:::~~~~~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~YYYYYYxV#+~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+:+++++::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =================================*xx***=+========xxxx**=============***xxx**==========*VVYx*=**====*xxx*+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+++:::::::::~~~~~~~~~:::::~::::::::::::::::~~~:::::~~~:::~~~~~~~~~~~~~~:+***+~--------~~:+==****xxxxxYYYYYYYYYYVVVVVYx*+:~-. ..~:=xVVVVVVVVYYYYYYxxxxxxxx*+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:Vx***xYV::::~~~~~~~~~~~~~-------------------xYxYYYxY#:~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+++++++::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ===================================xx*===++========*xYx*************==================*#$$$$YYVYVYYVVY**=+++:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+++::::::::~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::~~::::::~~::::~~~~~~~~~~~~+**=:~-------~~~:+==**xxxxxxxYYYYYYYYYVVVVY*+~- -=VVVVVVVVYYYYYYYYxx**xYYx=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::*V===*YV:~:~~~~~~~-~-----------------------~YxxxYYxVY~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+++++++++::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ====================================*xx*===+============********================*xxxxxY#$$$$##$VVVVVYYYxxxxxxxxxxx**=++::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++::::::::~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::~~:::::::~::::::::~~~~~+*x=:~--.---~~~~:++=**xxxxxxxYYYYYYYYVVVVY=:- .x$VVVVVVVVYYYYYYYYYx***xYx=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::++++++++++++++++++++++++++++++xx===*YY=:~~~~=*=:--+~--------------------xYxxxxxxV+~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+:+++++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =====================================*xx*=*=++================================*x$$$##$$$$$$$$$$$VVYYYYYYxxxxxxxxxxxxxYYYYxx*=+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::++::::::::~~~~~~~~::::::::::::::::::::::~~~::::::~::::::::~~:=xx+~----- -~~:++==**xxxxxxYYYYYYYYVVVVx+- .--~~:~~~-. Y$VVVVVVVVVVVYYYYYYYYx***xYx=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::+++++::::::++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=======*=*x=====xYx=:~~xx**=*V*~:~......---------~xYxxxxxxY=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+++++++++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =======================================*x*====+=============================*=x#$V$$$$$$$$$$$$$$$VVVVYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYxx*+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++::::::::::~~~~~::::::::::::::::::::::::~~~~~:::::::::::::*x*:~-----.-~~~:++==***xxxxYYYYYYYYYVVVx+. .~+*Y$#888%%%%%%8#$Y=- ~$VVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYx*=*xYx=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::++++++*xYYYYYYYYYYYx==+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++===**xxxYYYYYYYYYxx**========***==x===Y*xxY=--..........-~=YxxxxxxxY=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+++++++++++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ========================================*xx==================================*#$V$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVYYY=:=xxxxxxxxxxxxx**xxxxxxYYYYx*+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::++::::::::::~~~::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~:::::::+*Y*:~~~~-.-~~~~::+==**xxxxxxYYYYYYYYYVV*~ .~=Y$8%%@@@%%%%%%%%%%%%@@%8V: Y$VVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYxx*=*xYx+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::++++++++++++++++++++++=*YVYYYYYYYYYYYVVVVVx==+==================================*xxYYYYYYYxxx****=++:::::::+++==*****=========*****=++::::~:+*xxxxxxxxYY=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+++++++++++++++++++++++++::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==========================================xx*===========================++:++V$V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVV*:+xxxxxxxxxxxxxxx****xxxxxxxxYYx*=:~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++:::::::::::~::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~:::::::*Vx=::~~~~~~~~~~::==***xxxxxYYYYYYYYYVV*- -+Y#%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%Y. *$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYxx*=xYY=:~~~~~~~~~~~:::::::::+++++++++++++++++++++++++++++++====+=xYxxxxYYVVVVVVVVVVYYYVVY*===========================**xYYYYYYxxxxxxxxxxxx=:- .-~+=xYYxx****************=*xxxxxxxxxYx+::::::::::::::::::::::::::::::::::::++++++++++++++++++++++++++++::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ===========================================*x*=======================++:::+=Y#V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVY+---+xxxxxxxxxxx******xxxxxxxxYYx*+:~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++:::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~::::::=YY*=+::~~~~~~~~~::+=**xxxxxxYYYYYYYYY$Y~ .+V8%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@$- x$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYx*=*YY*+::++++++++++++++++++++++++++++++++===================*Vx~ -xVVVVVVVVVVYYYYYxxxYVx======================*xYYYYxxxxxxxxYYYYYYYYx+. -:*YYYxxxxxxx*******==**xxxxxYY=::::::::::::::::::::::::::::::::::::++++++++++++++++++++++++++++++::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ============================================*x*==++=+============+::~~~~~:*V$VV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVx~ *Yxxxxxxxxxxxxx******xxxx*xxxYYx=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++:::::::::::~~~~:::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::+xVx**=+::~~~~~~~~::+=**xxxxxxYYYYYYYYV$* ~x8%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@%%%%@$. V$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYxx**xVY=++++++++++++++++===++++++++++=====================Y$x:-+xVVVVVVVVVVVYYYxxxxxxxYY=================*xYYYx***xxxYYYYYYYYYYYYVx. .:*YVYYYYxxxxxxxxx****==**xxxx**=+::~~:::::::::::::::::::::::::++++++++++++++++++++++++++++++++::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==============================================xx==++=++=======+::~~~~~~~*V$VVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V$$$$$$$$V: =xYYYxxxxxxxxxxxxx********xx**xxYYx*+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::+VYxx**=:::::~~:::::+=*xxxxxxYYYYYYYYVV$+ :V%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#Yx*xY$8%%%%%= :$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYx*=xVY=+==========++++++++++++++======================V$x+=YVVVVVVVVVVVYYYYYxxxx****YY=============*xYYx***xxYYYYYYYYYYVVVVVYVx. .+xVVYYYYYYYxxxxxx**=======**xxxx*=+:~~:::::::::::::::::::++++++++++++++++++++++++++++++++++::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ===============================================*x====+++++::~~~~~~~~~~~Y$VVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VV$$$$$$$$Y*=*:~=YYYYYxxxxxxxxxxxxx*************xxYx*:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::=VYxxx**+:::::::::::++*xxxxxYYYYYYYYVVV$= :V%@%%%%%%%%%%%%8$$8%%%%%%%%8x~ -*8%%@Y .V$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYx*=YVx=+========++++++++++++++====================*$$x**YVVVVVVVVVYYYYYYYYxxxxx****Yx=========*xYYx***xxYYYYYYYYVVVVVVVVVVVV- ~xVVVYYYYYYYYxxxx***==========*xxx*=+:::::::::::::+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ===============================================*xxxx*=++~~~~~~~~~~~~~:x$VVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVV$$$$$$$$$VVY*+=YYYYYYYxxxxxxxxxxxxx*************xxYx=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::*$Yxxx**=++:::::::::++=*xxxYYYYYYYYYVVYVV .x8%%%%%88888%%%%$- :8%%%%%%#: ~#%@V.Y$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYx**YV*++======+++++++++++++=====================$$xxxVVYVVVVVYYYYxxxxxxxxxxxxx**=*Y======*xYY****xxYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVx -~+=*xxx**=+:~. ~xVVVVYYYYYYYYxxx**=============*xYY*=+::+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =======================================================++~~~~~~~~~~~+YVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVV$$$$$$$$VVVYYYVVYYYYYYYYxxxxxxxxxxx**************xxYx+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::=$Yxxxx**=+++:::::::+++=*xxxYYYYYYYYYYVY$= -$@%%%%8$VVV$#88%%$- .+8%%%%%%+ =%@$Y$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYx*xVY=+========++++++++++++++++==============$$xxxYYYVVVVYYYxxxxxxxxxx*********=Y*===xYYx****xxYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVV$+ .=Y#8%%%@@@@%8#$VVVVY*:. +VVVVVYYYYYYYYxxx**===============xYYx=+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =========================================================+:~~~~~~~~*VVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVV$$$$$$$$VVVVVVVVVVYYYYYYYYYxxxxxxxxxx**************xYx=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::+$Yxxxx***==++++::~~:::+=*xxYYYYYYYYYYYYY$:.$%%%%%#VxxxxY$#8%%%8#8%%%%%%%8- =%%#$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxVV*++=======++==**xxxxxxx**==++=========Y#YxYVYYVVVYYYxxxxxx****xxxx********xx=xx**=**xxxYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$+ *#%@%%%%%%%8Y+- -+Y88V=- -x$VVVVVYYYYYYYxxx*=================xYY*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ===========================================================+:~~~~:xVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVV$$$$$$$VVVVVYYVVVVYYYYYYYYYYxxxxxxxxx***************xY*:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++:::~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::VVxxxx*****=+++++:::++++=*xxxYYYYYYYYYYYY$+x@%%%%#Y*===*xV8%%%%%%%%%%%8888+ -$8#$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYxxx$x=+====+=*xx*+:+xxxxxxYVVVYx=+======*#VYYVVYVVVYYxxYx=+:::~~~~:+*Yx******xYx*==**xxxYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$* .V%%%%%%%%%%$~ :$@%8$=- =$VVVVVVYYYYYYYxx*==================*xYx=++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =============================================================+:~+YVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$V$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVV$$$$VVVVVVVYxYVVVVVYYYYYYYYYYxxxxxxxx*************=*xYx+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+:::~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::*$xxxxx*****==+++++++:::++=*xxxYYYYYYYYYYYVV8%%%%8V*+::+=x$8%%%%%%%%8888888#+. .+V#$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYx*VV=+++=*xx:...-~==*xYYVVV$$$$Y=+++++V#YYYVVVVYYYxYY*::::~~~~~~~-~=Y*****xY*==*xxxYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$Y Y@%%%%%%%%%#- ~8%%@%8Y~ +$VVVVVVVYYYYYYxx*====================xVY=++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ===============================================================xVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVV$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYxYVVVVVYYYYYYYYYYYxxxxxxxx**********=====*Y*:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++:::~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::$Yxxxxx******=+++++++::++++=*xxxYYYYYYYYYYY#%%%%%8Y=:~~~:+xV####$$$$$$##88888$x+~-~:+xV$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYx*YV*+*Y*::~..:+*xYVV$$$$$$$$$$$*:::+$VYYVVVVVYYYYV=:::::~~~~~~~---*x*****==*xxxxYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$: ~8%%%%%%%%%@V $%%%%%@%V~ =$VVVVVVVYYYYYYxx======================xVY=++++++++++++++++++++++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~ ==============================================================YVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVV$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYxxYVVVVYYYYYYYYYYYYxxxxxxx*********=======*Y=~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+::::~~~:::::::::::::::::::::::::::::*$xxxxxx*******==++++++++++++=**xxxxxYYYYYYYY#%%%%%V=:~~~~~::+===**xxxYV$#888%%%%%%88#$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxYY*:~~~::=*YYVVVVV$$$$$$$$$$#Y+:=$YYYVVVVVYYxV=:::::~~~~~~~----:Y******=~....-+xVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$Y +%%%%%%%%%%%#. ~8%%%%%%%@8x- *$VVVVVVVYYYYYYx*======================*xVY=++++++++++++++++++++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~ ============================================================*VVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVV$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVx*YVVVVYYYYYYYYYYYYYxxxxxx********=========xx:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++:::::::::::::::::::::::::::::::::::YVxxxxxxx*******==++++++++++++=**xxxxxxxxYYYYY#%%%%8V*:~~~~~~~~~:+=**xYV#88%%%%%%8$VYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$VYx*=+:+*YYYYx*Y=~~~:=*xYYYYYVVVVV$$$$$$$$$8V=x$YYYVVVVVYYYY:::::~~~~~~~~----:x=**=~. +VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$= +%%%%%%%%%%%%Y- .V%%%%%%%%%%%#: Y$VVVVVVVYYYYYYx======================***YVx=++++++++++++++++++++++++++++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~ ===========================================================*VVYVVVVV$$$$$#$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY*xYVYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxx********========+=Y=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+++::::::::::::::::::::::::::::::::::VYxxxxxxx*********==+++++++++++=***xxxxxxxxxxxxV8%%%%#V*+::~~~~:+=*xYV#8%%%%%8#VYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$Vx+~. .:xVYYxY*+=*xxxxxYYVV$$$$$$##$$$$$$8**$YYVVVVVVYY$*:::::~~~~~~~----:*x=:. .-~~-. ~VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV: -8%%%%%%%%%%%%#*- .=#%%8888%%%%%%%8= -V$VVVVVVYYYYYYY*=====================****xYV*++++++++++++++++++++++++++++==+::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~ ==========================================================x$VYVVVVV$$$$$#$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY**YYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxx******=======+++=xx~-~~~~~~~~~~~~~~~~::+++:::::::::::::::::::::::::::::::::VYxxxxxxx**********==+++++++++++==***xxxxxxxxxxxY$8%%%%8#$VYYxYYV$#8%%%%8#$VYxxxxYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$x:. :YVYxYx**xxxxYVYx*=++++=*V##$$$$#$*$YYVVVVVYYY$+::::~~~~~~~~--~=x*: :*V$$VVVVY*- +$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV: V@%%%%%%%%%%%@@8#Vx**xV8%%%%8888##8%%%%%%= =$VVVVVVYYYYYYYx=====================*******VY=++++++++++++++++++++++++====+:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~ =========================================================x$VYVVVV$$$$$$#$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYx*xYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxx******=======++++*x:~~~~~~~~~~~~~~~~::+++:::::::::::::::::::::::::::::::::VVxxxxxxxx**********==++++++++++++=*****xxxxxxxxxxxYV#8%%%%%%%%888##$VYxxxxxxxxxxxYYVVV$$$$$$######$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$#88###$Y=- =VYxYx*xxxVY=:~~~::::~~:=$#$$$$8x$YYVVVVVYYY$+::::~~~~~~~~-:xx: -*#%#*~. -=Yx~VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV+:8%%%%%%%%%%%##8%@@@@@@%%%%%%8##$$$#8%%%%%+ -$VVVVVVYYYYYYYY*====++==============*****x*=xVx+++++++++=====++++++++======++:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~ ========================================================Y$VYVVVV$$$$$$$#$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYx=*YYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxx****======+==+++*Y+~~~~~~~~~~~~~~~~:+++:::::::::::::::::::::::::::::::::x$xxxxxxxxx***********==++++++++++++==********xxx****xxxYYYYYYYxxx************xxYV$$$VVVVVVVVVVVV$$$$####$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVV$8%%%%%%@@%8Y~ *YYYx**xV*:~:::::::::::~+8#$$$#YY$YVVVVYYYY$+::::~~~~~~~~+Y*- -x8%%Y. *$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$**%%%%%%%%%%=...x%%%%%%%%%%%%%#$VYYV$8%%%%8~ ~$VVVVVVYYYYYYYY*===================*****xxx*==VY=+=============++++++======+:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ =======================================================Y$VYVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYx=*YYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxx***=====++++++++=Y*~~~~~~~~~~~~~~~::++:::::::::::::::::::::::::::::::::+$xxxxxxxxxxxx*********==+++++++++++++===************************=========*xYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$###$$VVVVVVVVVVVVVV$%%%%%%%%%%%%@8* ~VxxYxxV=:::::::~~~~~~~~:##$$$#$=$VYYYYYYYY$*::::~~~~~~~*Y: .*8%%%$. $%$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$YV%%%%%%%%%*-.-Y%%%%%%%%%%%%%8$Y**xY$8%%%%V.*$VVVVVVYYYYYYYYx===================*****xxxx*==Y$*+=============+++++=====++:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ======================================================YVYYVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYx**xYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxx****====+++++++++=Yx:~~~~~~~~~~:::++=*===============++++++::::::::~~~~~*Vxxxxxxxxxxx***********==++++++++++++++++===================++++++++=*xYVVYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$###$$VVVVVVVVVV#%%%%%%%%%%%%%%%%V. .VYxxxYY~::::~~~~~~~~~~~:#$$$$$$+x$YYxxYYYYVY:::::~~~~:xx- ~$%%%%@V V8$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV#%%%%%%%%%8#8888%%%%%%%%%%%8V*++=*Y$%%%%%x$VVVVVVYYYYYYYYx=++++==============******xxxxx*=+*$Y==============++++++==++::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: =====================================================YVYYYVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYx*=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx****===+++++++++++xx:++=****xxxx******============*******xxxxxx***==++++VYxxxxxxxxxx*************==+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=xYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$##$$VVVVVVV$%%%%%%%%%%%%%%%%%@Y YVxxxVY:~~~~~~~~~~~~~~~=#V$$$$$++xVxxxxYYYYV=:::::~~:Y= +8@%%%%%8: :8#VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$8%%%%%%%%8#$$$$#8%%%%%%%8$*+:::=x$8%%%%8$VVVVVYYYYYYYYYx+:::+=============******xxxxxxxx=+*$Y*******=========++++++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ====================================================VVYYYVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxx**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx****==++++:++=*xxxYx*==++:::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::+++==***xYYYYYYYYxxx***************==+++++++++++++++++++++++++++++++++++=xxxxxYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$##$$VVVV$%%%%%%%%%%%%@@@@@%%%+ =Vxxxx$*~~~~~~~~~~~~~~~Y$V$$V$Y+++xVx**xxxxYV=:::::+V= =%%%%%%%%%#+ .=8%$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$#8%%%%88$VYYYYYYVVVVVYx=:~~~:+x$8%%%8$VVVVVYYYYYYYYYY*==========++=====*******xxxxxxxxx=+=$x====************=======++++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ===================================================VVYYYVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxx**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*****xxxx*=*xx**==++:::++==****xxxx*****=++:::::::::::::::::::~~~~~~~-.-~:::+=**xYYVVYYx**xxxVY*******==+++++++++++++++++++++++++++++++=xxxxxYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$##$VV$8%%%%%%%%%%%8$YYY$8%@#- =Vxxx*Y$:~~-----------+#VVV$V$=+++:=Yx**xxxxxY=:::=V* +%%%%%%%%%%%8Y=~--~+x$88###$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVYVV$#8%%8#$Yxx*==+++:::~~~~~~:=V8%%%#VVVVVYYYYYYYYYYYx=================*******xxxxxxxxxx*=+x$===================*******====++++++++::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ==================================================VVYYYVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYVVVVVYYYYV$Y*===*****************xxxxxxYYYYYx*=++++++::::::::::::::::~~:::::::::::+*xYYVV$VY$$YYVx*****==+++++++++++++++++++++++++++++=xxxxYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$#8$V#%%%%%%%%%%#=- -*#@* xVYxx**$*------------:VVVVVV$#+:::::+xYx******xx**Y* -8%%%%%@@%%%%%8$VV$$##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVYYYYxYYYYYYYYYYYVV$#8##VYx=+::~~~~~~~~~:*V888#VVVVVVYYYYYYYYYYx+~:++=============******xxxxxxxxxxxxx*++Vx::+++++++++++++++++=================++++++++++:::::::::::::::::::::::::::::: =================================================VVYYYYV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYVVVVVVVVVVVVYxxYV$Yxxxxxxxxxx**x****xxxxxxx***xxxYYYx=+++++++++++++++++++++:::::::::::++++==*xVxVV$YVY********==++++++==++++++++++++++++++*xxxxYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$8$8%%%%%%%%%#~ ~8V YYYYx*=xV-----------:VVVVVVV$$::::::::+xx*=++++++*x. Y@%%%%$V$8%%%%%##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVYYYYYxx*********xxxYYYYYYVV$$$$Vx*=+:::::+=*Y$#$VVVVVVYYYYYYYYYYYYx*+:~:+===========*******xxxxxxxxxxxxxxx=+*$:~~::::::::++++++++++++===========================+++++++++::::::::::::::::: ================================================YVxxxYV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYVVV$$$V$##$$V$##$VVVVVV$$YYY$#YxxYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYVY*=++++++++++++++++++++++++++++++=*++::::::+++=*=**********===++++++++++++++++++++++*xxxYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$##8%%%%%%%%%* Y$ ~VYYYxx=*V---------~=VVYYVVYV$=::::::::::+***+::::*= ~%%%%%Y =%%%8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVYYYxxx*=*========**xxxxYYYYYYVVVVVVVYYYYVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYxxxx================********xxxxxxxxxxxxxxxx*++V*~~~~~~~~~~~::::::::::++++++++++=================******=====+++++::::~~~~~~~ ===============================================YVxxxYVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYV#$VY******xYV$$$$VYx*===******xxYYYYVV$#VYYYYYYYYxxxxxx**xxxYYVVVVVVV$$Y==+===+++++++++++++++++++==*xYx+:~---.....---~::=xxxYx****===+++++++++++++++++++=xxYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$8%%%%8Y*Y%%x V$ *VYYYxx=*$~------~=YVYYYYVYVV+::::::::::::::++=x++x- x@%%%%V~-~Y%%#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVYYYYYxx**====+=======***xxxxxYYYYYYYYVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYxx=::+===============*******xxxxxxxxxxxxxxxxxxx=+xV~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::+++++++++===================****=====+++:: ==============================================YVxxxYVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYVV$##$Y*==+++=*xVVY*+~-~::~~::+++++++++++++x#$VVVVYYYYYYYYYYYxxYYYYxxYYYYYVVV$VY*=+========++++====**xxYYYx=:~-..............--~+*xx==**x***==+++++++=======+==*xYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$%%%%V -#%8+ *%V -VYYYYxx=*$----~+*YYYYYYYYV$Y:~::::::::::::::~:Y*+=x .#%%%88888%%%$V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVYYYYYxx**==+=====+========***xxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxx**=:~:+===========********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=+*$:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::+++++++++============******** =============================================xVxxxYVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxV$$$$##$Y*===++==xYVY*:- .~::::++++++=====++=$#VVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxYY$Vx============***xVVVx=+:~~~-.......... .......~---~***x***================*xYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$%%%%8YY$%%%%V+~-.-~*$%@* xVYYYYxx=*$+++=xxxxxxYYYYVV*::::::::::::::::::xY++*= ~%%%8###8%%%$V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVYYYYYxx**==+========++==========******xxxxxxxxxxxxxxxx***===================********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=+=$:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::+++++++++======== ============================================xVxxxYVVVV$$VVVVVVVVV$VVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxV$$VV$$Vx=======*YVVx+~--. .-~::::++++++=========Y8VVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxYVVY*******xxxxxV$Y=+::::~~~......... .. ....--:+*x*x*==============*YYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$V8%88888%%%%%@%%8#8%%%%%~ :$YYYYYxx=*$xxxx**xxxxYYV$Y+~:::::::::::::::::+V++=Y+ +%%8#$$$#8%$V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVYYYYxxx**========+=========================****==========================********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*+=#:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::++++++ ===========================================*VxxxxVVVV$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxV$$VV$$Y*=====*xY$$V*:~-~-~~:::::+++++++=====****=*#$VVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxY$VxxxxxxxxxY$Y=+::::::~~-............. ... .....-~~+x*x**===========*xYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$VV#8$VV$#8%%%%%%%888%%%@V -VVYYYYYx*=*x******xxxxYVY=::::::::::::::::::::Y*+=*V: =%%8$VYYV##VV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVYYYYYxx**====++=======================================================*********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=+*$:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::: ===========================================VY*xxYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxV$$V$#$x*==**xxYVV$Y+~~--~~::::::+++++++====*******=x8VVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxY$VxxxxxxxYY*+++++:::~~~..................... ........~:**+============*xYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$VVV##YxxYV#%%%%%888888%%8~ .YVYYYYYYx*===*******xYVY=:~::::::::::::::::::~=V+=*xV: +%%8$Yxxx$$VV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVYYYYxxx**======================================================************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=+x$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ==========================================YY**xYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYV$$V$#Vx*==*xYVVYYYx+~~--~::::::+++++++====***********Y#VVV$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYx$#xxxxxxY=++++++++::~~~--................... .. .......~~~:++=========**xYYYVVVVVYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$VVVV8$xx*xY$8%%%8#$$##88%x .YVYYYYYYYx*++==****xYY*+:~:::::::::::::::::::::Yx+=*Y$= ~8%8$Yx*x$VVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVYYYYYxxx***===============================================**************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=+YY~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =========================================xV***YVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxV$VVYV#Vx*==*xVVY**x*:~~-~~::::::++++++====**************Y#V$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYVVY#Yxxx*Y=++++++++++:::~~--.................... . .......--~~::+=**=====*xxYYYVVVVVVVYYYYYYYYYYYVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$VVV$8Vx===*Y#%%#VYYYV$#%$. .Y$VVVVVYYYx=++******=+:~~:::::::::::::::::::::~+$==*xYVx V@%#Vx**$VVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVYYYYYxxx***=======================================****************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*+=$=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ========================================*Vx**xVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***xxxxxxYVVYYYV$$x*==*YVV*++x*:~~~~::::::+++++====*******************#$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYY$V$Vxx*x*+++++++++++++:::~~----.................. .........---~~~:+****==**xYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$VVY#8V*+:::+xVVx*=**Y$8#~ ~V$VVVVVVVYY*++=Y+::::~:::::::::::::::::::::::::~xY=*xxYVV. ~8%%#Vx*$VVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVYYYYYxxx****===============================***********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYV$YYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*=+x$:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ========================================VY**xYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYxxxxxxxxxxxxxxx*****x#YYYVVYYYYYYYVVxxxxY$Y*=*xYYx=::=*+~~~:::::+++++====***********************Y##$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYV#$#$$$x+++++++++++++++++:::~~~---................... ................---~~~~:=*xx***xxYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$VVVV$$#$*+~~~~::::::+*Y##~ +$VYYVVVVVVYx=++=V:~::::::::::::::::::::::::::::::V*=*xYYV$* +%%%8Vx$$VVVVVVV$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVYYYYYxxx***=========================***********xxxxxx********xxxxxxxxxx****xYxYVYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*==$*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =======================================YV***xYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxxxxxxxxxx********x#x=*xxYYYYVVYxxYYxYVxxYVVY=::::=+:::::+++++=====********************Yx*****Y8#$$$$$$VVVVVVVVVV$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVYY$$#$Y*+++++++++++++++++++++::::::~~--..................................----~~~~+*xxx*xxxYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$VVVVVV$V**$V*:~~~~~~~~:+x#V~~Y$VYYYYYVVVVY*+++*Y::::::::::::::::::::::::::::::~+$+=*xYYVV$+ =%%%8##$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYxxx****====================*********xxYVYYY*xxVYx*=+++=****=====***===*x*=*x=****xYYYYYYVVVYYYYYxxxxxxxxxxx*==YY~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ======================================*V***xYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxxxxxxx************x$Vx******xxYV$$$VVV$$V*+::::++++++==========***********************x*****V8#$$$$$$$$VVVVVVVVV##$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVV#8*+++++++==+++++++++++++++++::::::::~~--..............................-----~~~~:=xxx*xxxYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$V===*V$Y=+::~~:+*Y$x:*VVYYYYYYYYYYY*=+++V*~::::::::::::::::::::::::::~~~~*Y:=*xYYVVVV= +#@%%%8VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYxxx****================******xxxxxxxYxxYY*x*x*+=+:~~~~-~~--------~~~::++++=*==============******xxYVVYYxxxx*==xY:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ======================================Vx***YYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxxxxx*************==x$$YYxx*Y$##$$$$VVVx=:::::++=========**********************xxx**********V8$$$$$$$$$$VVVVVVVVV$8$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVV$#=++++++++===+::::+++++++++++++++++++:::~~--...........................------~~~~~+*xxxxxxYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$Y======xV$$VYYYV$$VxxVVYYYYYYYYYYYY*=+++=$+~:::::::::::::::::::::::::::~~~Y*:=**xYVVVV$Y: .x8%%%$VVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYxxx****==============****xxxxxxxxx**x*+:=+~:::~~---.......-------------~~~~~::::++=+==================**xxYYYxxxx+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =====================================xV***xYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYxxxxx**********========**xYVY$8#$$$$$Y=:::::+++====*********YVx**************xxxxx********==x8#$$$$$$$$$VVVVVVVVVV$8$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVV$8=++++++++::::---~:++++++++++++++++++++++:::~--.........................-------~~~~~:=xYxxxxxxYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$V*+++=====*xYV$####VVYYYYYYYYYYYYYYYx=++++YY:::::::::::::::::::::::::::::~~:V=:==*xYYVVVVV$Y*+~~+Y#8#VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxx*****===========*****xxxxxxx**=+:~~~.....................----------------~~~~~~:::::++========xx*===========*xYxx*=+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =====================================V*==*xYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYxxxx******=================*xY$$##V*+::::::+++====**********Yx****************************=*##$$$$$$$$VVVVVVVVVVV$88$$$$$$$$VVVVVV$$$#VVVVVV#*+++++++:::~-....--:++====+++:+++++++++++++:::~~--.........................-----~~~~~:=xYx**xxxxxxYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVV*=+++++=====**xxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYxx=++++=$=::::::::::::::::::::::::::::~~~:$+~+=**YYVVVVVVVVVVVVVVVV$YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxx*****=========*******xxxx**x=:~-............................---------------------~~~~::::++====xxVx*================*xxx*=+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ====================================xY===*YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYxxx****================++++++*YVx=::::::::++++=====**************************=*************x8$$$$$$$VVVVVVVVVVVV$#8$$$$$$$$$VVVVV$#8#$$VVVVV#x++++++::::~ .......-~~::+=**=++::+++++++++++::::~~--......................-------~~~~~~=xYxxxxx***xxxxYYYYVVVVVVVVVx*=++++++++=====**xxxxYYYYYYYYYYYYYYxx*=++++=YV::::::::::::::::::::::::::::~~~~:$:~:==*xYYYYVVVVVVVVVVYYYV$YYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxx****========******xxxxxx**+:~- ................................---------------------~~~~:::+====*xxVx****================*xx*=+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ====================================V*===xxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxx***================+++++=xYY=::::::::::+++++=++===============================***********Y8$$$$$$$VVVVVVVVVV$$#8#$$$$$$$$$VVVVV$88$$$$VV$$#Y+++++:::::~ .........---~~:+=**=++::++++++++++::::~---...................----------~~~~~=YYxxxx*********xxYYYYx*==++++++++++++=====**xxxxxYYYYYYYYYxxxx*=+++==*$*:::::::::::::::::::::::::::~~~~~:$:~:+==*xYYYYYYYYYYYYYYYYxxVYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx****======******xxxYYYx*+:~--.. ..................................---------------------~~~~::++=****xVYx******========++++++==*xx*=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::++==**xxxxxxxxxxxxx**= ===================================xY===*xxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxx**================++++=*YY*+::::::::::++++++++++==============================************V8$$$$$$$VVVVVVVVV$$#8#$$$$$$$$$VVVVV$#%#$$$$VV$$#$+++++:::::~. .............--~~::=***=++++++++++++::::~~~---...............----------~~~~~~:=YYxxxx****=========+++=====+++++++++=====***xxxxxxxxxxxxx===+++====YV:::::::::::::::::::::::::::::~~~~:$+~~:+==*xxYYYYYYYYYYYYxx*==YYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx****=====*****xxxYYYx*=+:::~-............................................----------------------~~:++=**xxxxYVY********=======++++++++==*xx=+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::=*xxYYYYYYYYYYYYYYYYYVVV$$$$ ===================================V*++=*xxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxx**===============+++=*xYx=:::::::::::++++++::+++++++++=======================**************x##$$$$$$VVVVVVVV$$88#$$$$$$$$$VVVVVV$#%#$$$$V$$$$#x***+::::::~. ...............--~~~:+=**=+++++++++++:::::~~~--------.-----------------~~~~~~~:*Yxxxxx*****==============+++++++++++=====****xxxxxxxx**::++======$=:::::::::::::::::::::::::::::~~~~~V+ .::+==*xxxYYYYYYYxxxx*====*YYxxxxxxxxxxxxxxx****=====*****xxYYxx*=+++++::~--.............................................-------------------~~~~:+===**xxxxxVY**********=======+++++++++=*xx*+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+=xYYYYYxxxxxxxxxxxYYYYYYVVV$$$## ==================================*V+++=xxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxx***============++++=xYY*+::::::::::+++++++++:+++++++++++++++====+=+++=======*****************x##$$$$$VVVVVVV$#8#$$$$$$$$$$VVVVVV$$%8$$$$$V$$$$8x*x#V==***=:~- .................--~~::+==++++++++++++::::::~~~-----------------------~~~~~~~~~+xYxxxxxx******===========+++++++++++++++=+====**====++++===*===YY::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~V=.-:~:+==**xxxxxxxxx***=======*xYxxxxxxx******=====******xxYYx*+::+++++++:::~-..............................................---------------~~~~:::+++==***xxxxxVV************=======+++++++++=*xx*+:~~~~~~~~~~~~~~~:=xYYYxxxxxxxxxxxxxxYYYYYx*xYV$$$##$$ =***********======================Yx+++*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***============++=*YVx=::::::::::++++++++++++++++++++++++++++++++++++======********************x$8#$$$VVVVV$#88#$$$$$$$$$$VVVVVVV$88#$$$$$VVVV$8Yxx$VYYYYVV*::~....................--~~::::+++++++++++:::::::::~~--------------------~~~~~~~~~~:*xxxxxxxxx*******========+++++++++++++++:~++::++::+++===***==x$+::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~xY~::--::+=***xxxx***=============*xxxx*****====*******xxYxx*=+:::+==++++++:::~--.............................................----------~~~~:::++++++++==***xxxxxVV**************=====+++++++++++=*xx*+:~~~~~~~~~:+xYYxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYxxYVV$$$$$$$$$ ======***xxxYYYYYYxxx***=========+V=++=*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**===========+==xVY*+::::::::::+++++++..:+++++++++++++++++++++++++========**********************$%##$$$$$$$#8#$$$$$$$$$$$VVVVVVV$#%#$#$$$$VVVV#$YVV$VYx$YYxYY*+:~..................-----~~:::++=++++++::::::::::::~~-----------------~~~~~~~~~~~:*xxxxxxxxxxx********======++++++++++++++::++:+++++===****==*$=::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~=$+::~~::~:++=***===+++++++++=========************xxxxYY*+::::+++++=++++++++++::~~-..........................................-------~~~::::+++++++++++++==***xxxxxVY****************===++++++++++++++=xx*:~~~~~:*YYx***********xxxxYYYYYYYVVVV$$$$$$$$$$$ ..-~::+=*xxYYYxx*=+~:Y+++=xxxxxxxx**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***====+==++==*YVx=:::::::::+++++++++:~:-~+++++++++++++++++++++==========***********************xYVV$$VV$VY*Y8$$$$$$$$$$$$VVVVVV$#%#$#$$$VVVVV$#*==*xYV$#$$YxxYYYx=+~-..............--------~:::+++=++:::::::::::::::~~~~--------------~~~~~~~~~~~:*xYxxxxxxxxxxx********=======+++++++++++++++====*******===Vx:::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~:$*+:::::~::::::::+++++++++++++++======*******xxxxxxYx=+~~~:::++++++++++++++++++:::~~---........... . ................-------~~~~::::+++++++++++++++++++=****xxxxxVx*********************=++++++++++++=*Yx+~:*Yx**************xxxYYYYYx=xVVV$$$$$$$$$$$$ .-~+=***Y$*=+*******************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***===++++=*YVY*=++++::::++++++++++++:~+++++++++++======================***********************************x##$$$$$$$$$$$VVVVVV$#%8##$$$$VVVV$#x=======*xYV$$VYxxxxxYx*:-...........----------~~:::+===+::::::::::::::::~~~------------~~~~~~~~~~~~+=**xxxxxxxxxxxxx**********=================***********==Vx::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~xV==+:::::::::::::::::++++++++====*******xxxxxxxxx*+~~~~~~:::+++++=+++++++++++++++:::::~~~~~-------.-.-------------~~~~~~::::::+++++++++++++++++++++++++=*****xxxxxY*************xYV$$$$$$VYYx**=====++++*YYY*===****====****xYYVVVYxxYYYV$$$$$$$$$$$$$$ ......... .xYYVVVYxx****************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***==+++=xVVY*=++++++++++++++++++++++++++++++++=====+=+================****************xxxxxxxxxxxxxx*****Y$$#$$$$$$$$$$VVVVVV$#%###$$$$$VVV$#Y**======+===*xYVVVYYxYV$#Vx=+-......-------------~~:::++=++::::::::::::::::~~~~---------~~~~~~~~~~~~~+===Y$Vxxxxxxxxxxxx**********************************=*Vx::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~:$x**==++::::::::::::::++++====*******xxxxxxxY*++:~~~~~~~~~::+++*x*=++++++++++++++++++::::::::::::~~~~~~~~~~::::::::::::++++++++++++++++++++++++++++++++==****xxxxxYY********xYV$$$$VVVVVVVV$$$$$Yxxx**==+=xYx==========***xYVVVVVYYVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$ ....-----------------.... *~-~=YV$$VY***************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***===*YVVx=====++++++++++++++++++++++++++++==========================**************xxxxxxxxxxxxxxxxxx***x$YV8$$$$$$$$$VVVVV$$88#$#$$$$$VVVV#Vxxx****=====++==*Y$$Yxx*=xVVYYY*~-------------------~~:::++=+:::::::::::::::::~~~~-------~~~~~~~~~~~~~~+===xVYxxxxxxxxxxxxx*******************************=*Vx:::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~xVxxx***=====++++++++++====****xYYYYxxxxYYx*+~---~~~~~~~~~::+++=**==++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=*=+++++==++++++++++++====++++++++++=****xxxx*V$x*****xV$#$$VVVVVVVVVVVVVV$$$VVVYYVYx===xYx*======**xYYVVVYxxYVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ...---------------------.........x~--~:+*xY$$Vx************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***=*xVVx*=========++++++++++++++++++++++++===========================**************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**Y$xY8#$$$$$$$$VVV$$888#$$$$$$$V$$##VYYYYYYxxx****===xVY*=++++++=xVYxY$=~~------------------~~::::+::::::::::::::::::~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~++==*YVxxxxxxxxxxxxx****************************==xV*:::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:Vxxxxxxx******************xxxxxxVVx*==+*=+~----------~~~~::++++xx*=++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=*=+++++==+++++++++=***xxx=++++++==******xxxxxVY*****Y##$VVVVVVVVVVV$$VVVVVVVVYYYxxYYVY***YVx****xxYYYVVYx*xVVVV$$$$$$VV$$$$$$$$$$$ ...----------------------.......~Y:~:++++==**Y$$Vx****************xxxx***xxxxx****xVVYx=============++++++++++++++++++++=============================**************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**$VY####$$$$$$V$$####8$$$$$$$$$##8#$VVVVVVVVYYYYxxxY$Y*=++++++++++=YVxxVYxx*+~----------------~::::::::::::::::::::::::~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++=*YYxxxxxxxxxxxxxx*************************=*YY+:::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=V*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYxYY+------------------~~:::++++**===+++++++++++++++++++++=======*======+++++++++++++++++++++++++++++++++++++==++++++==**xxxxxxx*YYxx**x$#$VVVVVVV$$$$####VVVVVVVVVYYYxxxxYVVYxxVVxxxYYYYYYx=*YVVVVV$$$$VVV$$$$$$$$$$$# ...------------------------.....~Y:::+=========*Y$Vx***************************xYVVY*=========***====+++++++++++++++++==============================*******x*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx$YxVV$$#######$$Y*Y$#$$$$$$#$V$$VV$$###$VVVVVVVVV##Yxx**===++++++++=YVxxxxYVx+:~~~-----~--~~~~~::::::::::::::::::++::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::+==x$Yxxxxxxxxxxxxxx*********************==xY*::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*Y**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYx=:~-----------------~~::+++++++====+++++++++++++++====****=====+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=xYYYYYVVVYYxYYYYYV#$VVVVVV$$$$$##$VVVVVVVVVVVVVYYYYxxxxYV$$YV$YYYYYYYx=xVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$## ----------------------------....:Y~::+============x$$Y**********************xYV$Yx*==*************=======++:+++++++++==+==========================*******xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*$$xYVYYY$#$#VVYx=:x$$$$$$$$Y=+*$VVYYVV$$###$VVV$8$VYYYYYx**====++++++*YVxxx=xYx*+::~~~~~~~~~~~::::::::::++:::::::++++::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::+==*$Vxxxxxxxxxxxxxxxx****************==xYx+::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~xY=*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY$Yx=:~------...--------~~::++++++++++++++++++++++++=======++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=*xxxx*=======+++++==x#$VVVVV$$$$$#8$YYVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxxxxYV#$V$VYYYYY*xYVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$ ------------------------------..:x~~::==============x$$Y*****************xYV$VYx********xxxxxxx****=====+:++======+++====+=======================*******xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*Y#YYVYYYV#V#VVYY*:~+VYxxxxYY+++x$V$VYYYYYV$####8$VVVVVVVYYYx*=**=+++*xxVVVY*=+=*YY*+:::~~::::::::::::::::+=+:::::+++++++:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::+=+=VV***xxxxxxxxxxxxxxx***********=*xYx+:::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*Y==*xxxxxxxxxxxxxxxxxxYYxx*+~------......------~::++++++++++++++===++==+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=*xxxx*=++=xYYx*=++++++++++++++++*#VVVVV$$$$$$#8VxVVVVVVVV$$$$$$VVVVVYYxxxxxxYVV$$$YYYYYYYYYVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$ -------------------------------.:x~~::+========+++====Y#$x*************xV$$VYx******xxxxxxxxxxxxx***==+++=========++============================******xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxV$xVVYxY#$##$$$V*:~=VxxYxxYx++=V#V$$VYxxxxYY$8$VVVVVVVVVVVVVYxxx*+*$*xYVVYYYx=++*xY*+::::::::::::::::::::+=*+::+++++++++::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::+==+=$V******xxxxxxxxxxx********=**YY*+::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+Yx==*xxxxxxxxxxx*xYVY**Yx+------........----~~:+++++++++++++++*Yxx=++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=====++++==*YYVYxxxxYVVYYx*=+++++++++++++++++++$$VVVV$$$$$$#8VxVVVVVV$$$$$$$$$$$#$VYYYYYxxxxYYxV##VYYYYYYYYYVVVVVVV$$$$$V$$$$$$$$$ --------------------------------:Y~~~:+========+~~:====*Y#Vx********xY$$$VYxxxxxxxxxxYYYYYYYYxxxxx**=++=======================================*******xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx$$YVVYxV#$##$$$$x::xYxxYYx*x===$#VV$$YYxxxY$$VVVVVVVVVVVVV$$$$VVV#Yx*=+++++=xY*===xYYx*+::::::::::::::::::+**+:+++++++++::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::+==+=VY************x*xx*******xYYx=::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*Yx==**xxx******xx=:+=Y*+-----..........--~:+++++++++++++==++==++:::::::::::++++::::::::+++==***xxxxYYYYYYYYVVYYVYYVV$#$VYxx****xYVVY*==++++++++++++++++++++*8VVVV$$$$$$#8VxVVVVVV$$$$$$$$$$#8#$$$VVYYYxxxxxxxY#8$YYYYYYYYYVVVVVV$$$$V$$$$$$$$$$ --------------------------------~Y~~::+=========+--~+====*$#Y*****xV$$VYYxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYxxx*===*****==================================*******xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYx***x$$YVYxxV#$##$$$$Y+:xxxxYVx=x==*$#VYV$$YYYY#$VV$$$VVVVVVVVVVVVV#8VY*=++++++:+=VVY=+=*xYVVY*+:::::::::::::::+=x*+++++++++++::::~~~~~~~~~~~~~~~~~:::+===+=$Y******************xxYYx=::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*Yx*==***==*x=+::+xYx+-----.........--~:++++++++++:+++==::~~~~~~~~~~~~~~~~::++=******xYVYYxxxYYYxxxxxxxVYYxx***xV$VVYxxxxxxxYV$Vx====+++++++++++++++++++==Y#VVV$$$$$$$8$YVVVVVV$$$$$$$$$$#8###$VVVYYYYYYxxxxxY$8$YYYYYYYYYVVVVV$$VVV$$$$$$$$$$ --------------------------------~Y:~::+==========:-.-+=====Y#VxxV$$$VYYxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYxx**********================================******xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYxxx**xV$YVYxxV#$##$$$$V=+xx*xYVx*x==*$#VYV$#VYYV#VV$$$$VVVVVVVVVVV$8$VYxx**=++++++$8*===**xxxYV$+:::::::::::++++++*x=++++++++++::::~~~~~~~~~~~~~~~~~::*YY=++*#Yxx**********xxYYYx=+:::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=*xxx***x=:~~~~+*Y=-----.........-~:+++++++::::::=+~~~~~~~~~~~~~~~~-~~:+*xYYYYYYYYYYYV*++++********xYxxx*xx**Y#x**xYYYYYYV$Vx*===++++++++++++++++++*====V#VV$$$$$$$8#VVVVVVV$$$$$$$$###888$VVVVVVYYYYYYYYYYxYV8#YYYYYYYYYVVVVVVVVV$$$$$$$$$$ ---------------------------------Y+~::+===++======:..-+===++x88#$VVYYxxxxxxxYYYYYYYYYVVVVVVYYYYYxxxxx*******===============================****xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVxxxxxx**Y$VYYxxY#$###$$$$x+*x*xxYxxx++*V#VYV$#$VY$#VV$$$$$#######$$#$YVVVYYYx**==*V8VxYYYYxx*xxxVV*+:::::::++++++++++xx=++++++++++::::~~~~~~~~~~~~~:::=xYY++++YY==*xxxxxxxxx*=++::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+*Y=:~~~~~~:**~---.........-~::++++:::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~:=*YYYYxx*********YY*++==*xxYYYYYYYYYYYYYYY#V**YVVVVVV#Vx*====+++++++++++++++++++=****V8VV$$$$$$##xxVVVVV$$$$$$$$##$#%#$VVVVVVVVVVVVVVVVVYYYV8#YYYYYYYYVVVVVVVVV$$$$$$$$$$ ---------------------------------x*~:::====+++++===~..~===*YVV$8VYxxxxxxxxYYYYYYYVVVVVVVVVVVYYYYYYxxx*******=============================****xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYVxxxxxx***x$VYYxxY$#$##$$$$Y==x**xxx*+++=V#VYYV$#$YV#$$$$$VVVVVV$$$V#VYYYVVVYYYxxY$V#*++=*xYVVYx**xYVx+:+++++++++++++++=x*++++++++++:::::~~~~~~~~~~::::x#VV++++=V+::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=*:~~~~~~~:x=----........-~:::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~+=xYYYxx*****xxYYYVVVVVYxxxxx**====++++=====+=V$*xYVVVVV#$x**====+++++++++++++++++++===***Y8$$$$$$$$8$YYVVVV$$$$$$$#####88$VVVVVVVVV$$$$$$$$VVVYY$8$YYYYYYYVVVVVVVV$$$$$$$$$$$ ---------------------------------+Y~:::+==++++++===+-..:xYVx===V8YxxxxxYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYxxxx******============================***xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVYxxxxxx****xV$YYYxxV#$$##$$$$x=*x**x*+::++x#$VVVVYxxx*******xxYYYVV$##$YYYYVVVVV$$YV8Yx**====*YVVY*=*Vx++++++++++++++++++xx+++++++++++::::::~~~::::::++Y$*+:::++V*:::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+*+-.-~~~~~:x=----.......-~::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~:+=xVVVVYYx*xxYYVVYYx*****V$x=+++++++=======******V#xxYVVVV##Y***====++++++++++++++++++++====***V#$$$$$$#8VVVVVV$$$$$$$$###$#8$VVVYVVVV$$$$$$$$$$$VVVYY$8VYYYYYVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$ ---------------------------------~Y::::+=+++++++====:~=*x*====++Y8YxxYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVYYYYxxxxx****===========================**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY$xxxxxxx******Y$VYYxxY$$$$##$$$V*=**=**=++::=V$*==+:~~~~~....--~:+==xY$##$$VV$$$#$$$#Yx**x*=+====*YVY**VY=+++++++++++++++++*x=++++++++++::::::::::::+++=$V=+:::++xV::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*=~- ~~~~:x*----......-~~::::::~~~~~~~~~~~~~~~-~:=xYV$$$$VYYY$VY$$Yx**=++:::::::+x$Y**xxxxxxxxxxxxxxxxY$#YxVVVV$#$x***====++++++++++++++++++++++====***V#$$$$$8#VVVVV$$$$$$$$$$$#$#8VVVVYVVV$$$$$$$$$$$$$VVVYY8$YYYYYVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$ ----------------------------------x=~:::==++++++++=xYx:-~===++++=V8YYYYYYVVVVVVVVVVVYxYYYVVVVVVYYYYYxxxx********======================**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx$Yxxxxxxx*******x$$YYxxYV$$$$##$$$V*=**=+:-. +x:-..--.............--~:+=Y###8#$$$VYVY*=======++++==x$Y*YVx+++++++++++++++++=x=++++++++++++:::::::++++=*#x=+::::+=$+::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=*:~~-. -~~::*x~---.....-~~::+++:~~~~~~~~~~~~-~:::=YVYV$$x*=+++::*V+*$x++++++++++++++*x$#VYYYYYYYYYYYYYYYYV8YxVVVV$#Y****====++++++++++++++++++++++++=====**$#$#$Y##VVVVV$$$$$$$$$$$$$##VVVVYVV$$$$$$$$$$$$$$$VVYY$8YYYYYYVVVVVVV$$$$$$$$$$$$ ----------------------------------+x:~~:+====+++*YVY*:...+=++++==*$#YYYVVVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVYYYYYxxx*********====================*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY$xxxxxxxx*********V$VYYxxYV$$$$#$x*=:--:+- ~Yx+-..........-----..----~:*V#8$VVVVVY*****======++=Y#Y**xV$=++++++++++++++++=x+++++++++++++++++++++++*Y#*=+::::++$=::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*=~~~---~~:::+V+---...-~~~::+==:~~~~~~~~~~~-~:=xxVYYY$$x*Y*:::++++*$++*8VYYYYYx*****xxx*x$#VVV$$$$$$$$##VV$8VxY$$$##x****====++++++++++++++++++++++++++======*Y$#x=Y8VVVVV$$$$$$$$$$$$$#8VVVVVV$$$$$$$$$$$$$$#$VVVYY8VYYYYYYYYVVVV$$$$$$$$$$$$ -----------------------------------Y+~:::===+=xYYx====~..~++++===*x8$YVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVYYYYYxxxx********=================**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx$Yxxxxxxxx**********x$$VYxxxYV$$$#$*:~~-.-::- =Y*++:--.......--~~~-------:*##VVVVVVYYxx****===*xVY*YVYxxY$+++++++++++++++++=*+++++++++++++++++++++=*$Y*=+:--:++V*:::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=*+~~~-~~~~::::*Y:----~~::::+=+:~~~~~~~~~~--~+xx*+:=YV$*+::+Yx+=xYYYV#xx$8#$$VYxx**xYYVVYxxV8#$$######$Y$x~+$=+Y$$$$#x*****===+++++++++++++++++++++++++++++=====*xY***#$VVVV$$$$$$$$$$$###8$VVVV$$$$$$$$$$$$$$$#$VVVYY#VYYYYYYYYVVVV$$$$$$$$$$$$ -----------------------------------=x::::+=*YVY*======:...+======**V8VVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxxx********===============**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxV$xxxxxxxx*************Y$$YYxxxYV$$##$*:~~---:+~ ~**+:++:~--......--~~~~~~~~-=8$$$VVVVVVVYxx**xVVY=+++*YVYY$Y+++++++++++++++++=++++++++++++++++++++=*Y#**++~..:++Yx:::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~:*=~~~~~~~:::::++Yx:~:::::::+=+~~~~~~~~----~+*x*==:+*YVYYx=+=xY$VYV$$$8##8$VVVVVYYxxYYVVVVVVV8$YV$######Yxx~+#*-~x####V*****===+++++++===========++++++++++++++===******V8$VV$$$$$$$$$####Vx##$VVV$$$$$$$$$$$$$$$#$VVVYY#$YYYYYYYVVVV$$$$$$$$$$$$$ -----------------------------------~Y+:::*YVx=========+-..:=======*x##VVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxxxx*******==============**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY$Yxxxxxxxx**************xY$VYYxxxYYV$##V=~-~--~:+:. ..:*=:~~++==+:~~--.....-~~::+##$V$$$VVVVVVV$#$Vxx*=++++*VY*YYY*++++++++++++++++++++++++++++++++++=*x#x**++:~::++YY::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+x+~~~~:::::::++++Yx++::::::++:~~~~------~+*YY*+:+*YVx*===*V$$$$V#VYV$$88%#VYYYYYYVVYVVVVVVV$8$V$###$VVYxYx~+#Y--~Y8$$$#x****==+++++=================++++++++++++===******V#$$$$########VYx**$8$VV$$$$$$$$$$$$$$$$#$VVVVY#VYYYYYYYVVVV$$$$$$$$$$$$$ .-----------------------------------=x+*YY*============~..~========*Y8VVVVVVVVYxYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxxx********============*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxV$xxxxxxxxx****************xV#$VYxxxYYV$$$Y+---~-~:+:~-..-~==+~-~:+==++++++::~~~~~:*V$$$$$$$$#8##$VVVVYYx*==++=YVYYYYV*++++++++++++++++++++++++++++++++*x$V**=++~-::++xV:::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:**:~~~~:::::+++++++YY*+:::++::~~~~~----~:*YYYx***xVY*+++=*YVVV$#8#$#YY$8%8#8#VVYYYYVVVVVVVVV$#VV$$$$x+:~:*+-+8V-.-:V8$$$8Y****==++++====================+++++++++++===******V##$$VVYYYYYx*****x$#$V$$$$$$$$$$$$$$$#$VVVVYV#xxYYYYYVVVV$$$$$$$$$$$$$$ ..----------------------------------+VVx===============:..~========*x8#VVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxxxx***************===*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY#Yxxxxxxxx******************Y8##$VYxxxxYV$$$x:-----~~::~-..~=xYx*+~--~-----~~::+===**xV$$$$$$####$VVVVVVYYx*====x$Y=+=YYx=+++++++++++++++x=+++++++++++*x$V***=++:::++=YV::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:x*~~~~:::::+++++++++*Y*++*+:~~~~~~~---:*YYYx***YVV*++++==*YVVYYV$$8%88#8%%#$YV$$$VVVYYVVVVYV#$*=+++=+~--+=-.=#$-.--.*#V$$8V****=+++=======================+++++++++++===******YVx***************x$#$V$$$$$$$$$$$$$#$VVYYYx##YYYYYYYVVVV$$$$$$$$$$$$$$ ..-------------------------------~+xY*=================+-.-========**$8VVVVYxYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxxxx******************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx$Vxxxxxxxx***=***************V8$$###$VYxxxYYV$Vx:-.----~~~.-=***xYYx=:~~~-------~~~:::::::::::++*Y$#$VVVVVVVVY**==*YYxxxxVVV*+++++++++++++*V*+++++++++*x$Y***==++:::+==YV:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:x=~~~~::::++++++++===*Vx+*=~~~~~~~--~+xVYx=+=*YVY=+++=*****xYYYYYY$8##$$VVYx****xYV$$$VVVYV$8V+:::::~-~+=~ .=$$~.--..Y=+V$8V***==++========================+++++++++++====************************xV#$$$$$$$$$$$$$#VYYYxxY$#$$##$VYYVVV$$$$$$$$$$$$$$$ ...----------------------------:*Yx*===================+-.-+========*Y8$VVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYxxxxxx**************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxV$xxxxxxxxx*======***********Y##$$$###8#$VYxxxYYVVx+~-------~+x**===*+~~------~~::+====*****xYYYYYYV#8####$$$$$$VVYYY$$VVVVYV$*+++++++++++++=*+++++++=*Y$Y****=+++:::+==YV~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+x+:::::::++++++++======Vx::~~~~~~~:==YVY**==xV8Y=++==*xx***xYYYYYYV8Vx**************xxV$$#$#8#*:::~:::==~ -xVV:.--. :V--+V#V**==++=========================++++++++++++====****************=********x$#$$$$###$$$Vx*xxYYVVVVV$$$###VVVV$$$$$$$$$$$$$$$ ...--------------------------+xY*======================+--~=========**8#YYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYxxxxxxx***********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY#Yxxxxxxxx*=========********x##$$#######88#$VYxxxYYVY=++++:::=VVVYx**Y=+:~~------~~~....---:*********xxYYYYYYYYYYYx*=*xx*xxxYVVYx=++++++++++++++++++=xVYx*****=+++:::===YV~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=*+::::::++++++++========Y*~~~~~~~~*VYYVY*=*YYx=$Y==*xxxx***xYYYYYYV#$x*****************xYV#88#$=~~~+==:. .:xxY:.--...Y+---*8Y**=++==========================+++++++++==========*******=========*******xY$####$VYYx******Y$VYVV$$$$$#8#V$$$$$$$$$$$$$$$$ ...-----------------------~=YY*========================+--~==========*$#YVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYxxxxxxx********xxxxxYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx$Vxxxxxxxx*===========*******$#$$$###########8#$VVYYYYx=::++=*V$$$$$$Vx:~~--~::+++:-. .-~~::+++++++==**********++=++++==**xVV++++++++++++++++=Y$#x******==+++::+===YY~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=*+::::::++++++++========*V+~~~~~~~*$x****xYY*===Y#*xxxxxxxxxYYYYYYY##x***************xxYV$$$##V=::==+- .-=x=Y:..-...=x---.=#**==+===========================++++++++============================********xYV$V************xV$YYV$##$$$#8#$$$$$$$$$$$$$$$ ...---------------------:*Yx*==========================+~-:===========V8VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYxxxxxxxx***xxxYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxV$Yxxxxxxxx*============*****VV$#$$$#################$VVY*+~~:=VVVV$$$YxxYYYVVVVYY=~. -:==**xxYVVV$$$$$$VVVVYYxxxx**x#x+++++++++++++++x8Vx*******=++++:~+===Vx~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:==++++++++++==+++=========xY+:+****VVx*xxYYx=+=***x8VxxxxxxYYYYYYYYY$8Y************xxxx*=+++==**===+-. -~:x*:x:.... -Y$~----YV**=============================++++++++===============================************xxxx*********Y$$V$$###$$#88$$$$$$$$$$$$$$ ...-------------------+xYx=============================+~~+===========Y8VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY#Yxxxxxxxx*=============****YY+=Y$##$$###################$$x==*YYVVVVYxYVV$$$$$VY*=+++++++:::::~:~-:+x$$$$$$$$VVVVYYYYYYYYYYVVVVV$$#Yx=+++++++++++=*Y#*********=++++::===*$*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+*x*****xYYVYYYYYYx*========YYYVYYxYV$$YYVY*=+=*****x$#YxxxYYYYYVVVYV$#Y*******xxxYYx**+:~~::+++++~. .-~x$$=:*~.... -x8+.--.+$**====================x========++++======================================*********xxxxxxxxxxx****xY$VVYY$##$$88$$$$$$$$$$$$$ ....---------------~=YY*===============================:~:============x8VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY$Vxxxxxxxxx*=====++=======**VY++++=xV###########################$$VVVVVVVVYYYVY*+:~-...-------~:=Y$$$$$VVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYxxxxxY$$$VYxx==+++++=**$V********==+++:~+==**$=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=***====*xYYYYxxxxxxYYVVVYYYYYx#$Y*******x$#x=+=xxx*****x#$YYYYYYYVVVYV#$x***xxxYYYVYx=+:~~:+=+++:-. .-~+V#$VYV:.....-x#*---.~$Y**==================**=========+=========================================*********xxxxxxxxxxxxxxxx*xV$VVYY##$$88$$$$$$$$$$$$ ......---------.-:*Yx*=================================::+============x8VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY$$YYYYxxxxx*=====+:++======*VY++++++++=x$###############################$Y*+::~~-.. ....-~~:++=YV$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYxxxYV$YxYYYYx===**Y#x*******==++++:~+=***$+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*xx==+=*YYYxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYV$$$VVYxx***==Y$YxxYYYxx****Y$$$$$$VVVVY$#VxxxYYYVVVVVx+:~:++++:~-. ....~x#$VYVY+.....:Y$x---.~VY**===================*===================================================**********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxV$V$VY$#$$8#VVVVVVVVVVV ..........--..-+xYx====================================:+=============x8VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxV$YYYYxxxxx*=====++:+++=====VV++++++++++++=xV############################Y****==+:~---~=YV$$$#$$VV$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYxxxYVVx*xxYVVVYY$Y******===+++++::=***x$:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*Yx=++=xYYYxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVV$$VVYx*=**V#$VYYYYxxx**xxxxV$$##$##VYYYYYYYYYYx+---::~-. .......~=x=*YYYx~. .-=xYx-..--YV***==================**==================++++=============================*********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY$$V$VV#$$8$VVVVVVVVVV ............-+xY*======================================+==============V8VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxV#YYYYYxxxx*=====+:++++++===VV=:::++++++++++++=*YV########################Y++:~~~~~~:x$$$VVVVVV$$$$$$$######$$VVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYxxxxxY$Yxx**xY$$Vx*****===++++++:+=***YV~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+Yx===*xVYYxxxYYx=xYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$Yx**xV8#$VVYYYxxx***xxxYYYVYYYYYxxxxxxx:..... .....---..-:=*+-.-+Yx- .:x*x*--:=*V$***===================*==================+:~:+=============================*********xxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYxxV$$$$$#$#$VVVVVVVVVV ~.........~=Yx*=======================================+::::===========$8VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYxV#YYYYYxxxxx*=====+++++++++*VY*x**~~:++++++++++++++=*YV$####################Vx=:~--.:V$$VVVVVV$$$$$$$#8##$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYxxxxxVYxxx***xV$Vx*===+++++++++=****Vx~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*Y*=*xxYYYxxxxYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$V$$$Vx**Y#%8$VVVVYYxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYx----~~~~~-------.-~+*=:-....-**- .~=x+x*--=V$#$x***==================*x==================+:+===============================********xxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYY$$VV$$$$VVVVVVVVVV :-......~*Yx=========================================+. -========**##VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYV#YYYYYxxxxx*======++++++++*Vx=x*x=~~:+=*=+++++++++++++++=*xV$$##########8888###Vx*==#$VVVVVV$$$$$$$#88$$$$$$VV$$$$$$$V$#$$$$$$VVVVVYYYYYYYYYxxxxYYxxxx***xYVY*++++++++++==****$=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+YY**xxYVYxxxxYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$##$$$$$$VV$$x*xx$8888#$$VVVYxx********xxxxYYVVY++==+:~--..-..--:**+~..... =*+-=x+:x=---*V##x***===================xx===================++================================******xxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYV$VVVVVVVVVVVVVVV +:.....~xx===========================================~ ~+====***x8$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYV#YYYYYxxxxx*======+++++++=xV*+==*x==++=**==*=+++++++++++++:::++=**xYYVV$$$####8888##%#$$$$$$$$$$$$$#8#$VV$$$$$$$$$$$$$#8$$VVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYxxVVxxxxx*****YVx=++++++++=****x$:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=Vx*xxxYYxxxxYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$8#$$$$$$VV$#x**xY#8#88#####$$VVYYYxYYYVVV$VVVV=~--....-..--+=*=:~-~-. .*YVx=~+Y+---~+$#x****===================Yx=====================================================******xxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYY$#VVVVVVVVVVVVV ++~....*x===========================================: ~==****Y8VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYV#YYYYYxxxxx*=======++++++=YY=+++=****====+:=xx=++++++++++++++++++++++++++===**xxxxYY$8$$$$$$$$$$$##88$VVVV$$$$$$$$$$$$88$VVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYVYxxxx*****=*YV*+++++++=****VY~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=VxxxxxxxxxYYYYYYYYYVVVVVVVVVV$$$$$$$VVVVVVVVV$8#$$$$$$VV$#*==*xV##$###$$$########$$$VVVVVVVx:~---.--~:+==:~-~:~-. .x$V:-*x:~~~~~*#x****====================V*=====================================================******xxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV#$VVVVVVVVVVV +++-...xx==========================================+. +*****V8VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxYYYYV#YYYYYYxxxxx*======+++++=xVx===++++++::::+===+++:++++++++++++++++++=**xxYYYYYYYYYxxxx8#$$$$$$$$####88$VVVV$$$$$$$$$$$$#8$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYxxxx******==x$x+++++==****$=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+VxYYYVVYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVV$##$$$$$$$VVVVVVVV$8#$$$$$$$V#Y====*xV##$###$$$$$$$###$$$$$$$$$$V*=--~:++:~--~:+:- .:+=YVxx*:~~~~:x$x*****====================$*=====================++==============================*******xxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY$#$VVVVVVVVV +++~...Yx==========================================- ~****x$#YVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxYYYY$$YYYYYYxxxxx*======+++++=YY======+++++:~:~-~:+=*=::+++++++++++=*xYYYYYYYxxxx*********x8#$$$$$$######%#VVVV$$$$$$$$$$$$#8#$$$VVVVVVV$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVYYxxx*****===*$x++++=****x$:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~YxxYYY#VVVVVYYYYVVVVVVVVVVVVVV$$#####$$$$$VVVVVVV#8#$$$$$$V$$**===**x$#$$####$$$$$$$$$$$$$$$$#$*~-~~--..-:+:~. -++~.:$##x+::~~:Y$x*****=====================$*=====================++===============================******xxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV##VVVVVVVV ===+. .Yx=========================================+ .=***x8$YVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVYYYYYYxxxYYYYYYxYYYYY$$YYYYYxxxxxx*======++++=xY*==****==+++++++~ ~:::=**+++++++=*xYYxxx*******************x8#$$$V$######88$VVV$$$$$$$$$$$$$88$$VVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVYYxx***=====*$*++=*****Vx~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~xYxYYV#VVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVV$$V$$####$$$$$$VVVVV$8#$$$$$$$$#*********Y$#####8##$$$$$$$$$$$$$V+-.---~::+:-. -:+:-..+V8#$$VY*==VV*******=====================$*=====================+:+==============================******xxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY$#$VVVVVV ====+ .Yx========================================*: +**xx8$YVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#$YYYYYYxxxxx**=======+=*x*=+=*x*xxx**===++++~ -::::*x*=*xxx**=======================***##$$V$$######8#$VV$$$$$$$$$$$$$#8$$$VVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVYYYxxx**=====*V=+=*****$+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+=**xVYYY#$VVVV$$$$$$VVVVVVVV$$$$$$$$$$#8#$$$$$$VVVV$#8$$$$$$V$#x*********xYV#####88####$$$$$$$V+-~::++:~. .--:++:----~V#$$$$$$$#$Y*******======================$x======================:+==============================******xxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV##VVVVV **===: xx========================================*+ ~**xY8VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYV#VYYYYYYxxxxx**=========xx=++=*YYxYYYYxx**====+~.-:::::+xVx*==+==========+++++++++++++====Y8$VV$$#####$8#VVV$$$$$$$$$$$$$#8$$V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVV$$YYYxxxx**====+*==*****Vx~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::=**x**====*YV$$VVV$$$$$$$$VVVVV$$$$VV$$$$$$V$8#$$$$$$VVVV#8#$$$$VV$#x***********xYYV$##88##########Y+:~-. ...-+xYY*:--~~:+=V$$$$$$#8Vx*******=======================Vx======================+:==============================*****xxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVV$#$VVV ****==~=V==============*===========================~ ~**xV#VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYY$#VYYYYYYxxxxxxx***xxx***xx*===*VVYYVVYYYYx****===::+++::::**+=======+=+=+++++++++++++++++++=$#VV$$######8#VV$$$$$$$$$$$$$$88$V$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$$$$$VVVVVV$$VYxxxxxx***==++=*****x$+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+*xx*===========*V$$V$$$$$$$$$$VVVV$$$$VV$$$$$$$$8#$$$$$$$VVV$8#$$$$VV$8$VYYx*********xxxxxxYYYxxxxxxxx- ........=YVVYY*~~~:::+V$$$$#88$********========================YY======================+:+=============================***xxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVV#$VV =****===$*==========*******=======================*= ~**x$$YVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYV$$YYYYYYYYxxxYYVVVYYxxx***=====*x$YYYVVVVYYxxx******====+++:+Y*=======++++++++++++++++++++++++*$#$$$$####$$#$V$$$$$$$$$$$$$$8#VV$$$$$$$$$$$$$$$$$#8#$$$$V$$$VYxYV$Yxxxx******===*****V*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+=***==++=======**====*V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V#8$$$$$$$$VV$8#$$$$VV#8#$##$VVYYxx*************xxxxxxx~..............*YYYVVY:~~~~:Y$$$#8##$x********========================YV=======================::============================***xxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$#V ==******$x========*********====================*====~ +**x#VYVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVV$#VYYYYYYYYxYVVVYYYYxxxxx****=====YVxVVV$VVVYYxxxxxx***=====++:*Y========++++++++++++++++++++++++=xV##$#8VxxxY$$$$$$$$$$$$$$$$88VV$$$$$$$$$$$$$$$$#8#$$$$$$VYxxxxxxY$Vx************===YY:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+=*=+::++++======*******==*Y$$$$$$#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V#8#$$$$$$$VV$8#$$$$V$8#88########$VYxx*********xxxxxYY*~.. .-xVV$$$$Y=::+V$#88#$$YYY*******=========================x$=======================+:+==========================****xxxxxxxYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV# ==*****=Y$*===***********============================~ :***x#$YVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVV#$VYYYYYYYYYVVYYY*:*YYxxxxx*******=YVxVVV$$VVVYYYxxxxxx*=***==+++Y========++=++++++++++++=+=++++++++=x$##8Vxxxx$#$$$$$$$$$$$###$#$$$$$$$$$$$$$$$$$#88###$Vx******xxx*xVVYx**********==*V+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*=+:~~~:++++====***************YV$#8#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#8$$$$$$$$VV#8$$$$$$#$$$#88###########$$$VVVVVVVYYYYYYxx+- ..-:+:--x$$$$$$$*=x$#88#$$Y*=Vx******==========================*#========================:+==========*****======********xxxxxxxYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV *********#V************============*==================+-. .+****V#VVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVV$#VYYYYYYYYVVVYYxxY=:=YYYxxxxxx******Y$xVVV$$$VVVYYYYYYYxx*x***===+V======+++=+++++++++========+++++++++=xV##xx**x$#$$#######$$Yx*Y#$$$$$$$$$$$$$$#8#Yxxxx***************Y#$VYx*********V=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:Y=~~~~~::+++==*********************x##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V$88$$$$$$$$V$8#$$$$$#$YVV$$##888##########$$$VVVVVVVV$$$$#$Y*==*xx=~--*#$$$$$Yx$888##$Y=+==Yx*****============================$*=======================+:****====*********************xxxxxxxYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVV$$$$$VVVVVVVVVVV *********x#Yx*********=========********==================- -==**x#$YVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VV$#$VYYYYYYYYVVYYYY*=xYYYYYYxxxxxx******x#YV$$$$$$$VVVYYYYYYYxxxxx**==V======++==++=+++===========++++++++++==*xx*****Y$#8#VYYYxxx****V##$$$$$$$$$##8#Vx*********************Y$VV$VY******Y*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:Y=~~~~:::++++=*********xx************x##$$$$$$$$$$$$$$$$$$V$8#$$$$$$$$$88#$$$$##$VYYVV$$$##88888#########$$$$$V$$$####88#$V*:~~--:V$$$##8888#$Y*++=+++Yx******===========================$Y===================****=:=****************************xxxxxYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$VVVVVVV **********V#Yx*****==========*********====================:~~-~+==***Y8VYYVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##VYYYYYYYYV$VYYYx=*YYYYYYYYxxxxxx******x$VY$$$$$$$$VVVYYYYYYYYYxxxx*xV==========================++++++==+++++===**====*V#Y************Y##$$#######$Vxxx**********************x$YxYV$x***Y*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Yx~~~~:::++++=*********xxx*************Y##$$$$$$$$$$$$$$$$$$8#$$$$$$$$##VV#$$$VxxY$$$VYYVVV$$#####88888888888888###########$$$VVYxx$##8888$Vx*++++=++:+Yx******===========================YV=============***********++****************************xxxYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxxx******V#Yx**==========*********===========================+:=****V#VYVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##$YYYYYYYYYV$VYYYYxxYYYYYYYYYxxxxxx**xxxx*x#YV$$$$$$VVV$VVVVVVYYxYYxxxVx========================+++++=***=+++++++=========*******========*$88$YYYYxx****************************x$Yxx$$**Y=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=V:~~~:::++++==********xxxx**************x###$$$$##$$$$$$$$$8%#$$$$$##$Y***V$Yx****xYV$$$VVVVVVV$$$$$##################$$$$$$$###88888#$Yx*+++++++++::::Yx*****============================x$==========**************=:***************************xxxxYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxxxxx*****$#YYx*======**********=======****=======================**xV$$$$$$V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##VYYYYYYYYYV$YYYYYYxYYYYYYYYYYxxxxxx*xxxxxx*V$Y$$$$$$###$$$$$VVVVYxxxxYY======================++++==*x**=++++++++++++=======================YY=====*****====**********************x$YxV%$x+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:V=~~~:::++++==******xxxYx*****************xV###$$$$$$$$$$$#####$####$x=====*****xxx***xxYV$$$$$VVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$###########$$$$Yx*=++++++*+++++:::::xx*****=============================#*========****************+=************************xxxxxYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxxxxxx*****$#YYx*===**********======********=================+++::=***xY$$#####$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##VYYYYYYYYYYY$VYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxx$$$#$$###Vx***xYV$$VVVxYVV====================+++==*xx*==++++++++++++++++++===============++================+==******x****************x$xV%8x~~~~~~~~:~~~~~~~~~:*:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*V~~~:::++++==******xxxxxx*******************xV$##$$$$$$$##$VxV#$$$VVYx**=======***xx******xxYYVV$$$$$$$$$$###########$$$VVYYxxYY=+++++++++=++++:+=*+:~:+xx*****=============================$Y=====*******************=+***********************xxxxxxYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxxxxxxxx****V#YYx=**********=====***********===================+::=*=***xxxYV$#88$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##$YYYYYYYYYYYY$$YYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxV##$###$=++==++=x$$VVY$Y===================++=*xxx*==++++++++++++++++::~~++++===++++++++++++++++++++++++++++==************************VYY%$$=~~~~~~~+*+:~~~~~~=x+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Y*~~:::++++===****xxxxxxx**********************xYV$$V$$##$Yx*xxxxxxxxxYYVVYx*=====***************xxxxxxxYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxYY*==+=++++==++:::~~~~~~:Yx*****=============================YV==***********************+=********************xxxxxxxYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxxxxxxxxx****V#Vx*********=====************===================+++===**xxxxxxxxxY$8#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$###VYYYYYYYYYYYYY#VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxx*V#$V$##$VVVxxxYV#$VV$V=================++=*xYx*=========++++++++::+- ~+++++++++++++++++++++++++++++++++++==*****xxxxx***************YVY%$VV:~~~~~~:x:+++:::=::=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:$+~:::++++===****xxxxxxx****===******************xY$VVVYxxxxxxxxxxxxxxxxxxYVVVYx*======***********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY=++=+:::+====++++:~~:+*x****==============================*#*=***********************+=**x****x**x****xxxxxxxxxxxxYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxxxxxxxxxxx***Y#Vx***********************====================++===***xxxxx*xxxxxxV%#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$VYV$VVYYYYYYYYYV$VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxx*=xYVV$$#########$$$$$Vx==============++=*YYx*==============+++=+. .---+======++++++++++++++++++++++++++====*****xxxxxx**************=YVY8$Y#+~~~~~~+x .-~:~- -x:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=V:::+++++===****xxxxxxx****=====*****************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYVVVx*========********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*******xx=+++=***===++++++====*x****===============================#x=*****************xxxxxx*+*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxxxxxxxxxxxx***x$$x********************=================**=+++==***xxxxxx*+*xxxxxY#8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##VYYYYYV##$VVYYYVV$VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxx*=*YxxxYV$$$######$$$#V=============++=*YYYx*================+=++:. .-+===========+++++++++++++++++++++====******xxxxxxxx**************=VVY#$x#=~~~~~~=x .-:x+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*V::+++++====***xxxxxxx****=======***************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYVVVY*===========*********************************xx=*x*===++++++++==*********===============================VV=***************xxxxxxxxx==xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxxxxxxxxxxxx*****V#Y*****************===================*=++==***xxxxxYY*++*xxxxxY$%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##VYYYYYYYYYV$$$VYYYY$VVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxx**=*xxxxxxxxxxYYYYYYxxxYV===========+==xVVx***************====:-+=++===================+++=++++++++++======*****xxxxxxxxxx**************==VYY$Vx#=+*++++:. -:+++::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~xY++++++====***xxxxxxxx***========***************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYVVVY*=========================****============xYx==++++===++++==*********================================x#*************xxxxxxxxxxxx*=xxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Yxxxxxxxxxxxx*******Y$V**************===============*=***=====***xxxxYYYV*+:=xxx*=xY$%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##VYYYYYYYYYYYYYYVVVVVY$VVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxx***xxx*xxxxxxxxxxxxxxxx*YV========++=xYVYx********************++:=*****===============++++++++==========******xxxxxxxxxxxxx*************==*$xYYYY#+:==- ~+=+:~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~xY++++=====***xxxxxxYx***=========**************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYVVVx==+==================================*Yx====+~:+=====++==****xx***================================*#Y***********xxxxxxxxxxxxxx=*xxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ YYxxxxxxxxxx*******==*V$x***********===========*******x*===***xxxxxYYYYY*::+xYYx=*xY#%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$###VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVV#VVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYxxxxxx****x****xxxxxxxx********VY+=====+=*YVVYxxxxxx****************************=========================********xxxxxxxxxxxxxxxxx************===x$xxxxY#:~~:*: :=+:~~~~~:*x*:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~xY++======****xxxxxxx****==========**************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYVVY*=+===============================*Y*====+::==========*****xVx**=================================V$***********xxxxxxxxxxxxxY*=xYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ YYxxxxxxxxx********====x$Y**********========*********x******xxxxYYYxxYY=::+xYYx*=xYV%#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##$VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYxxxx**xxxxxxxxxxxxxxxxxxx****$*+==+==xVVVYxxxxxxxxxx***************************===================*********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***********==*$YxxxxVV~~~~:x+=+:~~~~::+*~-:=::~~~~~~~~~~~~~~~~~~*Y+=====******xxxxxx****===========**************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYxxxxxxxxYVVY*=============================xY===================***xxxVYxx=================================*#x********xxxxxxxxxxxxYYYYx=*YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxxxxxxxxx*******====++=xVY*******======*****************xxxYYYYxxxYx+::+xYYx*=*YY#%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#8#VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*YV=++=xV$$YYYYxxxxxxxxxxxxx***************************===========*********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***********=Y$xxxxx#*~~~~~:=:~~~~:=++=. ++-:+:~~~~~~~~~~~~~~~=V====*******xxx*xx****=============*************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYxxxxxxxYVVV*==========================*V===================***xxxxx$*xx========================+========$V********xxxxxxxxxxYYYYYYYx=YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxxxxxxxx******=======+++=xVx*==**===*****************xxxxYVYxxxxYY=:::=xYYx*=*YY$%#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#8#VYxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY$VVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxx$*=*Y$$VYYYYYYYYxxxxxxxxxxxx****************************=====********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**********x$YxxxxY#:~~~~~~~~~~~~:+== .= ~=:~:~~~~~~::+:~~:Y=********xxxxxxxx***================**********xxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYxxYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxYVVx========================V*=====+~-:==========**xxxxxxVx=*x**=====================+========x#********xxxxxxxxYYYYYYYYYY*xYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxxxxxxx*******=======++++++=YY*==******************xxxYVYYxxxxYY*+::+xYYYx*=*YY$%#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#8#VYxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxVx*V$$VYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxx***xxxxxxxx**********************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*********x$YxxYxx$x~~~~~~~~~~~~:+=* . +- :*=*:~:++++*Y:~~:Y==***xxxxxxxxxx***====++=============*****xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxYV$Y*====================YY====**+. ~***********xxYxxxxYx===*xxxx*================++========*#Y*******xxxxxxxYYYYYYYYYYYx*YYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxxxxxx*******========++++++:~+xYx****************xxYYVYxxxxxYYx=::+*xYYYx==xYY$%#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##$YxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxx$VV$$YYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*****x$YxxYYxV$:~~~~~~~~~~~~~~*- ... :: -V+*+:~- *x~~~~x*+******xxx*x****==+==++==============***xxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxYV$Vx==================V*******=~+**********xxYYYYYYxYY******xxYYx*========================Y#*****xxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYxxYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ xxxx*********==========+++++++:- ~*Yx************xxYVYYxxxxxYYY*=++*xYYYx*=*xYY#8#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##$YxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxY##$VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*******xxxxxxxxxxxYYYYYYYxxxxxxxxYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*x#VxxY$YY#*~~~~~~~~~~~~~~+: .......- :+:: ~V+~~~~x*:+=************===+++++===============**xxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxYV$$x===============xV***xxxx=:=xxxxxxxxxxxYYYYYYYxVYxxxxxxxxxxYYYx*===========+========**#Y***xxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYY*YYYYYYYVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ************=========+++++++++++~ -=YYx******xxxYVYxxxxxxYYYx=++=xYYYx*==xYYV#8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##$Y*=**xxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYY$8$VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx$#VxxV$x$Y~~~~~~~~~~~~~~~*- ....---....~~: =*~~~~~**~~:+=********=======+:+===============***xxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxV$$Y=============VYxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYVYYYYYYx$x**xxxxxxYxxxxYYY*=========++=======**V$**xxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYxxYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ **********==========+++++++++++++:. ~*YYxxxxxYYYxxxxxxYYYx*=+=*xYYx*==*xYYV88$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#8#Y*======**xxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYV$#$VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx$V$VxY#YVV~~~~~~~~~~~~~~~== ............-.-.. :*:~~~~~=x~~::+====**===========++=======***********xxYYYYYYYYYYVVVVVVYYYYYYYYYYYVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxV$$Y===========VYxxxxxxYYYYYYYYYYYYVVVVYYVVVxYV*xxxxxxxYYYYYYxxYVY========++=====****x#YxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYxYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *********==========++++++++++++++::- .:*YVVYYxxxxxYYYYx*===*xYYx*==*xYYYV88$$$$$$$$$#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#V==xx**========***xxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxYYV$$$VVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYV##VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxx$VxV$x$$V$:-~~~~~~~~~~~~~=+ ..............--. :=:~~~~~~+Y~~~::++++===============+==****************xxYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYV$$x=========YVxxYYxYYYYYYYYYYYVVVVV$VVVVYx$x*xxxxxxxYYYYYYYYxxYYx==============****V#xxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ +==****==========++++++++++++++:::::~ -:=YVYYYYYYx*===*xxYYx*==*xYYYY$8#$$$$$$$#$Yx=*YV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Y=~--~~+=*x**==+======***xxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxYVV$$VVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYV$##VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxx$VxxY$Y#$8*-~~~~--~~~~-+=~~ ................ ==~~~~~~~~~Y=~~~::+++==============**===***************xxxYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYV$$x=======xVxYYYYYYYYYYYYVVVVVV$VVVVVVYVVx*=*xxxxxYYYYYYYYYYxxYY=============****x#VxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ :::+++++++++++++++++++++++::~~~--~:~~- .. .~=xYVYx*=**xxYYx*==*xYYYYV#8#$$$$$#$VYxx==+++*xV$$$$$$$$$$$$$#Y:----~~~--~:+=*x**===========*****xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**===***xYYVV$$VVVVVVVVVVVVVVV$#8#VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxx$$YVYY$#8#$~-~--~::-----=: ................ +*~~~-------:V+~~~::+++=========********==*********xxxxxxxxYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYV#$x======VYYxxxxYYVVVVVV$$$$$VV$VVVYV$xx=:=xxxxxYYYYYYYYYYYxxxY=============****Y#YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ...--~~~::::::::~~~~~---.. .. -~~-. .... -:=xYVYYYYx**xxxxYYV#8#$$$$$#$x*Y$#VY*++++=*xYV$#$$$$$$$x:-....----~~~~~~~:+=*xx**=============***xxxxxxxxxxx*****============*xYYVVVVVVVVVVYYYY$8#VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVYYYYVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY$**YV$$$8#$Y----::*+:-..-+=~ .~................ ~*~~~~~~~~~~~-=V~~~~::+===*****************==***xxxxxxxxxxYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYV#V*====xY**xYV$$$$$$$$$$##$$$$$$VYVxx*:-=xxxxxYYYYYYYYYYYYYxxY============*****#$YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ :~~-...............--~~:++=:. -~+~..... .~+*xYYYYxxxYV$8#$$$$#$Y*++x$$x==++++++====*V#$$#V=~........-----~~~~~~--~~:+=******==================*=***============**x*+~-~+*YYxx*xxxYV#$VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY$=--:*YV$$==:-~~=*:~ ::::::=*~---............... +=:~~~~~~~~~~~~V=~~~::+===**************xxx**=*xxxxxxxxYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVYV$$Y===*VxY$$$$$$#########$$$$$V$$Yxxx++*xxxxxYYYYYYYYYYYYYY*Yx===========*****Y8VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY==YVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ++==***************===++:::=*+- .~~~. .-~+=x$#8#$$$##Vx+::++*xx+++++++++=====YYYY$*-..---------....----~~~~~~--~~::+==*******==================********=+:~-..-..-~+*xxxxV#$VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYVV+--...~*$*:::~~-. .-~=~......... . -*=~~~~~~~~~~~-=V:~:::+==**********xxxxxxxxxx***xxYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVV#$x=*$$$#$$$##$VYYxYV$#$$$$$VVVxxx***xxxxxYYYYYYYYYYYYYYYx*V===========******$#YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYx=*YVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ .....----------.............-:xV:. .-~~-- .*Y=:+*V$Y*=*=+++++++++++=**=+=====****xYYx+---..............----~~~~~~~~-----~::+===**************==++::~---..............-+V#$YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYVV:--~::::~~-. -. -~. ....---. ~+=-~~~~~~~~~--~:#*~:::+==********xxxxxxxxxYYYYxx*xYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVV$V*$V##$$$##Y**x*==Y8$$$$$VVYxxx==*xxxxxYYYYYYYYYYYYYYYY*Yx==========******x8$YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYx*YVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ -....---------................*V. ... -=Y=-.~=x*=+:*Yx+++++++++++*xx*++====*******xV~....................----~~~~~~~~~---....--------------.......................~*$VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVV$$$V$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV=:~~-. .+: .-... ......-~:~~++=~~~~~~~~~~~~~=xV##+:::++=***xxxxxxxxxYYYYYYYYYYYxxxYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVV$##YY$$$$$$$$$$$$$$#$$$VVYYYxxx**xxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYY*xY=========********Y8VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYxYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ -...------------..............+$ .. ~*x+--+xx=+++++++++++++++++++++++++===*YVx****x$~........................-----~~~~~~~----...................................~x$$YYYYYYYYYYYYYYYYYYYVY**YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVV$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYY*=:---. ..-:=~ ...-~-...--.. ~=::::=*~-~~~~~~-=#YY##Y:::++=***xxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYxxYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##VYV$$VV$$$$$$$$$$$$VYYYYxxx*xxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYY*xV=========*********$#YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ...----------------...........-V= .. -=x*:-~*V$V=:++++++++++++++++++++++++====*xx****V#$~............................-----~~~~~~~----.............................~x$$YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY*-~xVVYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VV$$****V$$$$$$$$$$$Vx=:-. ...-~:Y+........--~. ..--... . .+Y+-~~~~~~-+#Y#$Y#*:+++==*xxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$YxYYYVVVV$$$$$$VYYYYYYxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYY=YV=========*********x#$YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ -..-------------------.........:V: .. ~=x*+-.~*YY*==+++++xVV*+++++++=**++++++=====******V$#V-................................------~~~~~~---........................~x$$YYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVx=*YYVVVVYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Y+-.-*$$$$$$Yx+~. .....--~::::~~x~.....--~-. . ~.... .~ ~*~-~~~~~-+#$#YYV$++++==*xxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##VxxxxxxxxxxxxVYxYYYYYYxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYx=$Y========***********x8VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ -...---------------------.......~V=. -:=x*+-..~=x*+++++++++=$$Vx++++*xYV$Y+++++=====xY****Y#V#*.......................-----------....-----~~~~~----..................~x$$YYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVYxxYVVVVVVVVYYYYYYVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VV$$: +Vx=~. ......-~:~::::~~--...+*~....--. -.... ++ ~*~-~~~--x8$YYYY$Y+++==**xxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8$YYxxxxxxxxxYYxYYYYYYYxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYx*$*=======*************Y8VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ....------------------------.....-xY: .~+=**+~-...~=x*+++++++++++=VVY*+++=$$$Y*++++==xYx********Y$$$-.............................---...........-----~~~~-----...........~*$$YYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVYYYYVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$=:::~~~---... . .......-~::**+:---......-:+~ . .. .- -....... .x+. ~=~-~-~x$$$VVVYY#x+===**xxxYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##YYYxxxxxxxxYxxYYYYYYYYxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxYV**===*****************V#YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ .....---------------------------...:=**=+++=**=+~-.....-+x*++++==+++++++=x*=++++*$VY+++++===xx*********V$#=...........................---...................-----~~~----......~*$$VYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VYxx***+ ....--~---~::::~~--......-..-:+~ . .-. .-.........+=-. ~=~-~*#$V#8#$$$$#*===**xxYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V##YxYYYxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYx$x***********************$#YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ .......---------------------------...--~~~~~-....------*x++=xYVVVx=++++++++++++++xx*++=======*********xV#$-.............-..........--...........--........-----..----------.~*$$VYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V*xx*=+:~.............-~~:+=*xYV$*~-----......---.....~=+. .... .-. ........~==... :*++**xYYY$#VVV$$****xxxxxVVYYYVVVVVVYYVVV$VVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V$#VxxYYYYYYYYYYxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVxxxxxxxx****************x##YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..........---------------------------......----------..*x++Y###$V$x+++++++++++++++++=======***********xV#+..........----......----....................------..........----~*V$VYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V:++==*xx*-.-....-~+*xYV$$$$$$##=-....--------...:*==+*+~~--......... .-. . .-=+.~=-.-~~~~~~-~----:*x++*=+::~~~~::+=xV$VYx*=+::::++=*$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V$8$YYYYYYYYYYYxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVxxxxxxxxxxx***************x##YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ .........------------------------------------..........~x*=*V$$VYY*=++++++++++===========***Y$$Vx******VY-.......----...-----------...............------................-=V$VYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##$V*+:=+-.:=xV$$$$$$$$$$$#V:..-----------.-~+VVVVVYxxx**===+:~- ... .-~~:::+~+*==:~-.. .-+++:~-... ..-:=*x*=:-....--~~~~+xVVVVVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVxxxxxxxxxxxxxxxx************x#$YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..............-------------------------------...........~xx=*xxx*==xx===========xY*===*xx***$#$$V******$:......---..----..-...--------.........------.................-+V$VYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#Y=+:=YVx::Y$$$$$$$$$$$$$$#Y~.---.-------..-x$$$VV$#$$Yx*=++=xxxY=~. .-~:::~...-:=+-. .-.. .. .~+::-. ..-------~+Y$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***********x#$YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..................--------------------------------.......-*Y*======**===***=====**===*YYY**xV$VVV**YY*Yx.....--...----.....-------.........------...................-:Y$VYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VYV$#$++x$$$$$$$$$$$$$$$#*-.--------...-~+*VYYYY$$YYYYVVYx*=+=Y$VV*::x=::~- .-~~- ...-----------:=====***xxYYVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**********Y#$YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ................-------------------------------------.....-+Yx*=======*Y###$Y*======*YYYx*Y$#VYVx**x*xV~....-..---.....------.........-------...............---....~x$VYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$=-.------...-~+*YYYYYxYVVx*====*xY$x=x$$$Y=**+- . ....------.... ..-~~:::+=xV#$VVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#8VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**********Y#$YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ .........------------..-----------------------------------..~xY*****==x$$VV$#x=====**YYY**xYVVVY****xV:.....----...------.........--------..----.........------..~*$VYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$:..------.-~+*xx*xxxxxxVY*=======*VV*Y$#Y+-:~ ....................--~:+=*YYVVVVVVVVVVYxYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#8VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVV$Yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**********x#VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ .------------.....----~~::::::~~~~~---------------------------+xx******YYYYVx***********************V=...----.................--------..-----.........---......-+V$VYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#Y~....----.-*x*=====****xVx*======x$VxY$V+ .......----------~:=*YV##VVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#8VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVYxYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*****xxxYV#VYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ---------........-~~~:::::++:::::::::~~------------------------~=Yx*****xYYx*****************xx****V*..---................--------..------........----........:Y$VYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#x-..........=V========***xV$Y****xYVY*YV*. .....----------~:::::::+++==*x$$VVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#8$VYYYxxxxYYYYYYVVVVVYYYxxxxxxxxYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYVYYYx*x#$YYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ --..........-...-~::::~:::+++++++++++:::~~-----------------------~=xx*******xYY*************xVx***Yx----..............-------....-----.........-----........-*$VYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##+ .~*$x*======***xxY$$VYVVYx**xx~ ....----------------------~~:=xYVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#8VVVVVVVVVVVVVVYYxxxxxxxxxxxxxxxYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYxxxx****x#$YYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ...-------------~:+++:::::++++++=++++++++::~~~---------------------~+xxx*****xx******xYYxx***x***YY~.............-------......----.........-----........-.-+V$VYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$: ~=YYYx*=======***xYV$##$VYx*Y=. .........------------~~::+++=*xY$#$VVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYVVYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*****x$$YYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ --------------~~:+++::::::+++++++++++====++++::~~~------------------.-:=xxx*********x$$$$$$x****YY~..........-------....................-----.......----.-*$VYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#V:....... .+Yxxxxx**========**xYV$##$VVY$=...... . .-. ....---------~~:::::::+*xV$VVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8#xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYVVVYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx********x$$YYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ++:~~-------~~::+++++++++++++++++++++++++++===+++::~~-----------------.--:=*xxx******Y$$VYVx***Yx~.....--------.......................----.......----...:V$YYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#Y~.......-:*x==*xxxx**=========*xYV$#8####$:.~-.-:+~.. ..-- ......--------~~:===*xxYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8$xxxxxxxxxxxxxxxYYVVVVVYYxx**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx************xV#YYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ++++++:~~~~~~::++++===================+++++=========++:~~~----------------.-~:=*xxxxxxYYxx***xV*-..---------.......................---........----.....=$VYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#*-.......~xVVxxxxxxxxx*========**xYV$#V=*V##$+YY~-~*x-........ ........---------------~~~~~:=x$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8VxxxxxYYYYYYVVVVYYxxx*****xx*xxxxxxxxxxx*****************************V$VYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVV =====++++::::++++=====*******===========*======*********=++:~~~------------------~:++==****=**+--------..--......................--.........----......-YVYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V$$+........~xVYVV$$$VVVYxx***===**xxYV$$x~..-=888##Y~--:-------............ .................---------------~:::++++====**x$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#x=****==+++VY***********xYx******************************************Y$VYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVV ******====++=======*********************************xxxxxxx*==+:~~----------------....-------------....-.......................--.........-............:VVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V$$Y~......-:*x***xYYV$$$$$VYxx****xxYYV$Y:-....~######V:---------------------------..-------------------------------~*$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#V:~~~~~~~~~+YYx*********xx*xxxx***************************************Y$VYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVV xxxx*******=**=***************************************xxxxxxxx**=+:~~-----------------------------------................................................+$VYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V$#x-.....-+xx*====**xYV$$##$$Vx****xxY$V=-..---.~$8###$$V+-------~~-----------------------------~~~~~~~~~----~~~~~:+=+=#VYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#*~~~~~~~~~~~=Yx***********xxxx****************************************x$VYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVV
3.235.11.178@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"