font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.235.11.178@honeybii.com ~
  $ cat descarga.jpg.txt

xYV*+::+===x=+=YxYVVV=+~-~~~~+~~~+x*:. ..-:+==*YYY88VV$$$8888#8$xV#8%8##$88#8#$V$V$$YVYVYY$##$$#888$Yxx=xxxV$$#$VVVY=*x====**YVVV*xxVYx**YV##88YYYYVVYV$8###888#*=====xY#8%8$$#$*=xV$x*x$#8#VV##%##VV* $8Y++=++=*=**x*$#8%@%8$****+::~:::*#$x=+::~*xx**V#888####$#88#$xY$#%%%#88#8%%##$VVYx**V$#88#$VV$8%$YYx*xxYx*YVV$$VV$#$VxxYYx**xxxYxx*YVYV$$$$###VVVxxV*Y##$$$$#8$x****=Y#8%$#88#V**x##VxY8%88$V#8#8$$V= $x. --...~--.-:Y=-..~VY. .-.~ .+-.*=---=xYxY$#$$#888$$$##$Y$#888%8V$#%8##8%#VYxY$#88%%%%8##%%%%#$YV$#8#$#888%#88888#$#$$VVYx*===*VVYV###$VY$$VVx*Y**$YxYV$88V*===*Y$8%8$$888Y=*x$$VYY#%%#$$888$$Y=+ 8x.- .-~ -~~ ++ ** -.+: ~ =VV$#YVVY$##8$xV##$8%%%$#8##%8#$#8888#V#8%%@@@%%@%%@%%888##$%%@@%%%8%88#88%%8%%%8#8##$Yx*YYYxVVYYYY$#VVYxY*Y$x*xV$88Y*=***Y#8%%8VV%%VxYVVYxxx$%%##8%%8YY*=+ V#== ~$x -=+ *= x+ ~V- . =$YY$YYVxY8#8YxV##$88#8$#%%%8$V#%%%%%%@%%%@@%%@@@%%@%%8$VV#$$#$$$8%#88##8%8%%8%8$$8#88##VVY**xYxxV$$$VYxxYVVxxxxV#8#YYx***Y#88%8VY8%#xxYx*xxY$8%%88%8$*x**: $Yx=. ~%Y .-~ : : ~ ~ -~ ~+ +- ~YxYY#xx$#8#V#8#8#$##%$88%%%88$#8@%%%%@@@@@@%%%@%%8888%#$V$$Y*Yx*Y#8#$VYYV$$VV$#8#VV$#%%%%#$VxxYxYV$$VxxxxV$VYYYV$#8#VYYxx*V$$$##$$888V*YYxY*x$8%%##%%#x*==: %$V#*~=88~+~x$#-~#=.*-:#=.*~=*#8+-x8+-Vx:.~Y#VV$VYYV#$####88$$$#8#%%8%%8%8%8@@@%@%%@@%@8%%%%#V###8#$VYYYYYVVYYYxYxxYYxVVYV$$$###8%88%%%#$VVYxYVVVxxYYV#$VVVV#88#$V$$xY$$VV$$#V$#8VxxYxxxxV#8%%8%#Y*x*=+ 8#$V%##%%=V=Y$V+$%%$8+#%%Y#*88%@%#$8xxYYV**8%VYYV$VV#VV88888%#V$88%%#8%8%%%%%%@@@@@$8%88@#888#888#VVV##88##$VVVVV$$YVYV$##$$$V$$#888##88%8$$VxV$$YYx*V8$$VVY88#$$$$#$$$VV$888$$#8VVYxx*xY$8%%%%%YxxYx** 8V=:xYV#$*+=YYY=xY$%%##$$8#VY#%VY#%#VV==*xx$#x=+VYx=x8#V$#88$YYYY#8%%8%%@@%@%@%%8%%8$###8#8888%@%VY$$$#%#8#$88%88##$YxYxYYYYYYV#$##$$888#8#$$###$V#$YV88#VY##8#$$$$#VVVV##%%%8#8%####*=xV$8%%@@%8$VY*== $*- .*V~ .x$+ .x@8~..$#= .x **..-~+ .Y+ += .#*..=%8. YVV888#8%%%%%%%%88$8%$YV$$#8#YV#8%8VV#$V#$V$##8%%##8V$VYVYxx*xV$$$#$8$V$88$$#8#%%%%%%88##$$#V#88##$$##$V$#88%%8#$888%%%8VY#8%@@%%%8$xx**x x+. .:+ -Y+ x%* ~$+ - . xY -$. Y8 x$V#88%%@888$####VxVVxxY$VVV*YV8%88#8####$V$8#V$YYYVxV$VVYxx*YV#V*V##8YY$88#$#8%%%%%@%88#$###$$#######88%%%8%%8$V888%%%8Vx#8888%%%#Yxx*** xx .*=+. ~- .: =V. ~- .: - - == +*. .: .: = -~~V%%@%8#8YYV$$YYYxYYYVY***xY#8%888#$888###Vx=xYY$*xVxYxxVVYYYx$VV#$##$$8888##8%%%%%%%8#$#8$$##8####8%%%%88%8#$$8%%%%%#$Y$$YY#8%%$Yxxxxx x*. .Y*+.=8$-.* x. ~ x8$--- :V- Y* *Y x. ~.+8%Y-:.:V8~ ::. :Y##8%8##VYxV$VYxY$$x*=*xxY$8%%888VV#88%8$x*x*x$#VxxxxxYV$$#$xY#$$$#8##8%#$8#88%%%%%%%888%#$##8#$$#8%%@%8888888%%%8888#V$#$$8%%%VYxxx*= *=~:=*xV=%%8+$8~x%V:$=%%8=8V=Y%V:%#*=:%%:x%V:$V%%@%xVx%@#x+$#x*:8$V$$88##x*V$#$$YVVY*YVVVVYV#88%8$Y$8%88VVVYYYxVxVYxxYV#8$VY$VYxVY$####8%%88888%%%8###8%%%$$$$##$$V$%%%@%%%@@%%%%%#$#$#$$##$#8%8Yx**x*x *+::***YY8#Yx8%*@@%%@$%%%$%@%%%8#%88%Y8%=%8%%8V%@@%888##88$%$VVY8#V$$#888VV#888#VVxVVYxV$$$8%88%$V#8#8#%$xV$#8###Yxxx**xV$V*xV$V*YYV###8%%%8#88%%%#YYV#8%%###8888#VV$8%%@%%@@%%%%%88%$$VxYV$##$#Yxxx**x xYYxxVV$$$VYV8%8%@%%%%%88%%@@8$#%@@%@%%%%%8%@%%%%%%##888%%%@#VVV$YYVVYV##$88#$#$VVxxxVV##V#8%8%@%888##8$8$V$##$####VYVYxxxV#$VY$#$$##%%%##8$$#%%%%#xxV$#8%#$##%88#$VV#%%@%%%%%%%%%888#VVYV$V$##$$YYVV$$ VVVVxYxV$$VY$8%88%88%8$Y$%@@%#YY%@@%@@@@@@@@@%8%#V#88%%8%%$#Vx$Vx*YVYY$Y$#8###$$VY=*Y$#8$VV##%%%%888#%%88#V$#$$VV$#8$V$YxVxYV#$Y#8%8%%%88#8$$88%%%%VV$$##%888##$###$$#%%%%@@%%%8%%8%%#YY$$$VV#8888##$VY xxxY*=*V8#$$$$#8%%@%#$VV$8@%88$#%@%%%%@@@@@@@%8#$#%%@%%8#$*YVYYY**xYY$888%%88#$Y**Y#88$$V$#8%@%%%8%%8%88%##$$V$$V$#$#YxVVV$VxV#8888%%%8#8###$%88%%8%8888#88$###$$#8##88%%%@@%%%#8%%%%#$V$$$$#8888#VYY*= YV$##$$#%%8####8%@@@8888888##$#8%%%88%%%%@8#8%%%%%%%%%%8$VYY*=xVV$YYY#8%%8%%8#VxxV#%8##$##88%%%%%8%%%%8#%#88V#$$Yx$88#YY$VV$$#$#8%%%8%8$8#V$$#%%%%8%######88#%%#$$88#8%%@%@@%%8##%%%%88##8%888#$##Y*Yx= #8%%%888%%%@%%##8%%8%%88$8##%%#%@%%%%%8$$%%88%%%@%%888#V##VVV$####$YV8%%8%@8$$YV$88#$$####88%%@@%8%@%%888%###V8#$#V$#8888$$8##8$8#%%%%%##8$V##%%%%%88VV$#8#8#8%#V$#88#8@@@%%888#88%%%%%%88$VV$$V$$VYVY* 8%%%%##%@@%@@%8%%%8#8##8$Vx#%%@@%@@@@@%%88@@@%88@%#V888#$VV$$V$#8$*V#88$#%@%$xY88%#V$$$8888%8@@%%8%@@@%%8%#V#$$8$$8#YY8%%8#8#8#8%888%8%#8%%88888$8%%8#Y$#8888%@%#8$8%8%%%@%%%%8#%%%@@@%8$VYxYV$YVVVVVx* #$YVV$V8%@@@@%%@@%##%8888$Y#%@%@%%%@%@@%@%%%%8#%%%8888%8$#8%8V88$xx$%8$V#%@%##8%%%#888%%8%%%%@@%88%@@@%8#8#Y$##8%Y$8V*V##%888%##8%888%%##88$$###$#8%%%8$#%@@%%%8%88%%8%%%%@@@88%@@@@@@%#VVYVVV$$$$VVVx* V$***xY8%@@%%%8%@%#88###%##8%@%%%%@%%@@@%%%%8#8%%%88###88%8#V#%#*=V##YV8%@@88%88#8###88%%@%@@@@%%%%%%%%###8$V$8$8VV88Yx##8#8%%8%888%%%%8##$$##88##8%%%%#8%@@%%%88%%8%8%%%@@@%##%@%@@@@%#VV$####$$$VYYx* V#$xVV$%@@%%88#%%%88#888%%%%%@%V$8@@@@@@%$8%8#%%%%8$8%%8$88#$8%#xY$88$8%@@%@8##8%%8%%%%@@@%88%%@%%%@%%@8$#%8$V##$8$$$#V#%#$8%%8%@@#8@%8%8888%%%%%%8%%%%%8%@@@@@8#%8V88%%%@@%%8#%%@@@%%8$YY$#%%#YY$#$Yxx x$$$$888@@@%%%8%%@%%%%@%%@%%@@@%8%@@@@%8%88%@%88%%%88@8%%##88%8$V88##8%%8%%%@%%@%@@@%%@@@@@%%%@%%%@@%8%%88%8#888888$#888888#$888%@88%%8%%%%@8%%@%%#8@@%%%%@@@@@@8%%V#%88%@@%%%%%%%%@%8#VYV#%%%%$$#8%8Yx Y$###8%%@@%%%%%@%@%%@@@@%%@@@@@@@@@@@@@%%88%@%%%8%%%@%@@@%%%@%$Y$8#$8%%%%%@@@@@@@@@@%%@%@@%%@%%%%@@%@%%%88%88%8$8$88#$%%%%%#8%%%%%%%@%88%%%%%%%%%%8#%%@@@%%@@@@@8#%88%%8%@@@%%%%@%%%%8#VY$8%%888##%@8Yx YYV8%%8#%@%%%8%%%%8$#%8#%@@@@@@@@@@@@%%%@%%@@@@@%%%%%8%%%%%%%#V#%8#8%%%%@@@@@@@%%%%@@@%%8%@%@@%@%@@%%88%%%%%88%8%Y$%8$8%%@%%8%@%%%@@%%%%88@@@@@%%%%%%%@@@%%@%@@%88@%%%@%%@@@@%%@@%%8$#$$V#8%@8$$$#%%8Vx YVYV88%8%@@%%%%@%8$88%$V%@@@@@%%%%%@@%%%%@@@@@@@@@%@%%%@%%@%%$Y8@@@%@%@@@@@@@@@%@%8%%%%@@%@@@@@%@@%@8%%%%%%88%%8%V$88%%$8%8%8%%%%%%%%%%@%%@@@%@%%%%%%%@@@8%%%@@%%%@@%8@%%%%@@88%@%%88%8$##%%%8$$$$8%8#$ $$VV$8%%%@@%%%%%%%88%@%%@%8%%%%8%@@@@%%%@@@@@@@@%%%@@@@%@%@@@%8%@@@@@%@@@@@@@@%8%@%%88%@@%@%%%%%%%%%%8@%8%8#8%@8#Y$8###V$8V##88888%8%%%%@@%@@%%%@@@@%%@@@%%%%@@@%%@@8$%%8%@@@@%%%@%%@@%##8%%%8##$#8%@%% V$$#8#%%%%%@@%88#8%8#%%%%%$8%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@%8%%@%@@%@@%%@%%%%8%@@%@%%%%888$8%%%8%%%%8%@%%%%$#%%VV88##V#%8%8Y=*V#8Vx=%VYx$8####V#%%%%@%%%%@@%@@@@%@@@%%%@@@@%%@@%8%%88%@@@@@%%%@@@%#$8%%%%8##8%@%%% V$$V#8%%@@@%%%%8###888%#$8##%%@@%@@@@@@@%@@@@@@%@%88%@%%%%%%88888%8%%%$##888VYVYx#8%8%$#88%%8$#$V#$xYVY$$$V$888Vxxx*V$YY+$*++YVYYV$$8%%%%%@%8%%%%@@@%%@@@%%%%@@@@%@%8$8%%%%%%@%%%8%88%8##8%%%%@%%%@@%%8 Y#$$$8%%@%@@%8%8$VV#8888##$8%%%8%@@@@@@@%%%@@@%%@88%%88%%@%@%8%%@@@%8%888##%#VYYx#%8$8*Y$#8#YY$8#$*+YY+*VV$#$VY*====x**V:x=~:xY**x#888%@%%@%888%%%@@%%@@@@%%@@@@@@@@%$8%%%%%%@%8##8#88##8%%%%%%888%@@@% 88#88%@%@@%@8$#$$#88##8##%%%%8##8%@@@@@%%%%@%%@@%%8%@88%%%@@%%%@@%%$V8###$Y#$Y=Y$##%$#=x*+V$#V=$$*~+++++Vx*xVY+:~::~x**Y:x*-~=*=Y+x88#8%%%8%%888%%%@@@@%@@@@@@@@@@@@%8%8%%@%8888888#8%$V$%%%@%%8#8%@@@% %8##8%%@@%%%8$8#$#8%8#8##%%%%%%8%%@@@@%8%%@@%%%%%%8%88#%%%%%@%%%%%#=x8#YY#Y=xx:xVxYVxY=*+~+=*+-=x=-x:-==Y*:**~:+.-:*=xx=+YY.:-+*Y*:$#VV88%%%8##88%%@@@@%@@@@@@@@@@@@@%%#%%%%@8#8%%8888#VV8%%%%%%88%@%%# %%8##%%%%%%%8VVV##88#$##%%%%88%%%%@@@%%%%@@@@@%@@@%@%8$8%%%%%8%%88#*Y$$Vx#Vx**+:x*=Y==*+~+~:+~::=x+Y*~*=*++=:-*:.+=:x=*x*VY~-:+*xx:*V=VVV$##8##8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%##88%@@%%88#88%%##%8%%%%8%88%@%# %%%%%%%%@%%%$$$V##88$#88%%%%88%%%%%@@%%88%%@@@%@@@@%@%%%%888%%88#8VV#x*YYY*=+:-~+:=*x:::-~:-~+:===*x=+**==~+. :-~*~-*+*Y=xY:-=+x*V*=xYVYV###%8%8%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@%8%%%8%@@@%%8#$#8%%88%8888##88%%8#$ %%@%%%%@@%%8#8%%%%%8#8%%%%%%@@%%@@@@@%%%%%%%%@@@@@@%%%8%8%8%%88$V#VVVYYx*xY**:-~=+==++:+=+++-+:*:+*Y=**=x=:x- ~-=**:+YVVx++:++:Y*x*:YxVVV$8#8%#88%%@@@@@@@%%%@@@@@@@@88%@%%%@@%%888%%%8%%%###88#88%%8## %@@%%@%%888%%@%%%@%%%%%@8%@@@@@@@@@@@@%%%%%%%@@@@@@%%%#8#8%%888#$VYVYYYx*YVVx*xxx:++~*=**=*:=~=Y=*x=*=+xY*xY=+~++:+xYYV$$VY*xYx*xxx:*+=+xx##8%##88%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@%%%%%%88#8%%8##%%8$#8%%%% 8%%%@@%%8888%%@@%%@@%@@%%%@@@@@@@@@%%%%@@@@%%%%@@@@%%%#888%%%8%$$=x$$$VVVVV$#888#Vx*+:*=Y+VY*=xY*xY:*=+YxxY=Y*++=xV$##88#8##8%%$xY$**:*~xV$#8%%%8%@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@@%@@@@@@%%%@%%%8##88#$888#8%%@@% #@%8%@%8#88%%%%%@%%@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@@%%@@%%@@@@8%%888%888#8Yx=Y$$8#Y$$Y$$Y$$$88##*+==xxxx*Y$xY$*V*+xxx+=x$VV#88#Vxxx==xYV#%@%#$Y*:*+*V8#8%@@%@@@@%%%@@@@@%%@%%%@@@@@%%@@@%@%#%%%8#8888#V$8%8%%%%@@@ $%%8%%@%8%%%@%%%%@%%%@@@@@@@@@@%%@@%%%@@%%@@@%%%@%@%%%8%%%%%%%8x**$###$xxV$$###$Y**V#8VY+=$*YV=x+=Y*V*x*Yx+=V88%%#x*YYVV$VYx=:*$%@%$*~*xxV888%%@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@%%%%%%8#8%8##8%%%%%%%%@@ $%%%@@@%%%%%@@@%%%@%@@@%@@@@@@@%%%%%%%@@@@%%@%%%@@%%%8#8%@%%%%8YYxVV8#*=V88888%@%#Y::V88#x=V=$==+:YxV=YYVVxY#%%@$==$8%%%%@%%8x.~V8@#YY**=$8%%@8@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@%8%@%%%%88%88%888%%%%%@@@ #%%@%%@%%%%%%%%%#8%%%%@@@@@@@@%%%%%%%%%%%@%%%@@@@@@%%8#8%%%%%%%VYx##8Y=V8%%8%%%%8#8$--Y8%#*x*Y*+Y:VVV*xVx$#888%#+x#%%%%@%@%@@%+.+Y8%##xY~V%%#%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%88%@%%%%%%%%8$#8%%88888%8#%@% 8%%@@@@%%%%%%@%%#$#%@%%@@@@@@@%%%%%%%%%%8@@%%%@@@@@%%%88%%%88##YYY%%#:=#88@@@@%%%%8%=.:$%8=~*+Y*VVVY=*xVY#8%%@8x=$%%@%%%%@@%%%* .*V%%#YV+$%%8%@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88%%%@%%@@%88#88%%%%8888$$8%8 V8%@@@%@%%%@@@%%%888%@@@@@@%%%%%%%%8%%%%%%%%88%@@@@%@%88888%#$$##Y8%#:~#%%%@%%%%%@%8=-:Y%%V-++*=YVxxYVY$$$%@%%$==#88%8#8%%8%%%=.~xY8%#Y==$%%%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@%%88%@%%%%%@%888%%%8%8#8#8#8%# Y%%@%@%%@@%%%%%%%%%%@@@%@@@%%%%88%%88@@%8%@%%%%@@@@@@%#$%%8%%%%$$8$88= +8@%%@%%@%%@$:::x8%8x=~*=VVY*V#$$VY#%@8Y+:$8#8#$#888#%8+~=V#888x=*#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%@@%%%%88#888888#8#88%8V Y%@@%@@%@@@%%%@@@%%%@@@%@@@@@@@%%@%%8%%8%%@%%88%@%@@%%8#8%88%@%#YV#8%$+-:x$#8%%%8$Y*++*Y#%8$$*V*Y$Y*Y$VVxV$%@8Vx+*V8%%88%888V*=*V8%8$V=*V#%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@%%%@%%@%@@%%@%%8$#88%%#$#$$8%Vx V%%@@@%%%@@@%@@@@@@88%%%@%%@@%%@%%%%88%8%%%%%%%8%%@@%8%888%@@%%8$xV$###Y*:~~:::+:~~:=Y$$#8%V$VYxxV$x=+YY*xV#8#8#$Vx*YVYVYxYVVV#8%%88$**$8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#%%%@@%88%@@%%%@%%@@%%88888%8$###88#x $#$8888%%@@%%@@@%%%#$%%8%8$$%%%%%%%8$$%%%8888####8888888###88##8Vx:+#$$V$VY*xx*xxxYYYV$$#8%$#$*x*Y*+*-:~+*VY$V$#888$$$xV$$888%%@8$$$Y+x#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@%##%%@88%@%%@@@%%%8888%%%88%%8V $8#888%%@@@%%@@%%%%%%@%%%%888%%%%%%%#V%%88888%%%%%%%%88%%%%%%%%8x=:+xYVx$88##88##$8###888%8##$V$VV++=++-~xYx$V$V$Y8#8#8###88$$#$x*$VV#xV%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%##%%%88%@88%%%8%%$#88%%%8#8%%$ *#8@%%%@@@@%%@@%%@@@@@@%@%8888###8%%8#%%#88%%%%%%@%%%%8%@%@@@@%%$*=:*=V**VVVx$YVYVV$VV##$$$VVx*YYx=:~=x*:::==xYxxVYV$$VVx##$YxV==*+YYVY$%@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%88%@%%%%%88%%8#88##8#8%%%%8%%# =$8%%@@%%@@%%@@@%@@%@@@@@@%8%888#8%%%8%%%%%%%%%%%@%%8%8%@@@@@%%%%Yx:xY$**YY**Vx===Y$##$YYYYYxY=+YY:..==**$x+=+=x=*x*Y*x*+Y**xY$YY==YYV$%@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@%8%%%%8%@8####%%#V$#8%%888# *#%%%%%%%@%@@@@@@@%@@@@%@@@@%@@%8888%%888@@%%%%@@@@@%%8%@@@@@@%@%xV=~*V$x=x**YV=**xV$V=~YY*~~*+~::.--.-=~=V*+::~+++~====**~:=xV*Y=+YY$8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@%8%@@@@%8888#%%%#8#$%%%8#88%%8888 x#%%%88%%%%@@@@@@@@@@@@%%8%@@%%%%888#%%88%@@%8%@@@@%%%%%@@@@@@%%%YVx+-~$$:-=*x$x**=x=-:+=x- *=+*+:+*+~~+*++*=xx-*-~+++::+=+==*Y==+::V8%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@%%888@@@%8$V$##88%8888%%8%8%%%%%%%8 x#%%%88%%%%@@@@@%%@@@@@@%8%@%%%888#%##%%%@@@@%%%@@@@%%%%@@@@@@%%%YxVx=.+x=--~+*x*=~~:+xx++::*+=*=:**:-:+xVY+xxx=V:=+~-~:***x++*~.:+*$8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@8888@@%88#V$#888%%8%8%%888#8#8%%88 x#%%888%%%%%@@%@%%@@@@@@@88%%%%%%#888##%%@%@@%%%@@@@@%%%%@@@@@@@@$x$=Y+=*+:. -~*=..~+**+:~=+==+-:~=+=*xxV$x=*VVxV**Y*+++=+:**Y=~::=Y$#8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@888%@%8#88#8%%8%%%%%%8%88%%$#%%%%8 Y#%%8##8%8%%%%%@@%%@@%%%%%88#8%888888%#8@@@@@@@@@@@@@8%%%%@@@@@@@%$VxxY*=.=*-=+=~ :==:*+=~+=+YV=~~++x**x$V:=xV$VYVYxxxYx+:==*$#Yx+YYV8%%%%@@%@@%%@@%@@@@@@@@@@@@@%@@@%8#8@%88%%%%%%%%@@%%%%%%@%%88%%@%% Y#888#8%%88%%%%@%%@@@@%8#8%%8%%%8%%88%8#%@@@@@@@@%%@@%%%%%@@@@@@@8#V$V#x=~:$Y=x*=~**+~x=x**YYYxYYVY*+**x#x*:=VYVV$$xxV#$*:==Y#8VxY$V#%@%@@@@@%@%%@@@@@@@@@@@@@%%%%8%@%8%%%%%%%%%%%%@@%%%%%@@%%%8%%%@@@% Y###888%%88%%%%%88%@%@%8$#%%%%888%8V#8#8%@@@@@@@@@%@@%%%%%%@@@@@%%88VV$$*==YV*V#V*xV=Y$*YV$#VVYV$##VV#$$$$VYx$8888#$$8%%$*Y#V$$Y$#8%8%%@@@@@@88%%@@@@@@@@@@@@@%%%88%@%##@@%%@@%%%%@@@%%%%@@%%%%8%%%@@@@ Y8#8%88%%%8#8@@%#$8%%@@%#88%###88%#*$##$%@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@@@%%%%$$VYVx**YVV#8#V$*Y888%8%%%%%%%%%%%8%%8%888%8%%%%%%8$$Y$#YV88##8%@@%@@@@@@%8%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@8$%%%8%%%%%%@@%%%@@@%88%%%%%%%%@@ Y%%%%88%%%8V#%@@%#8%%@@%##8%8##%88#$#8888@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#8#YV=*YxYY#YY$88#8%%88%%%%@%@@@@@%%@@%8%%88%%%88#$$#8#VV$###8%%@@%@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@88%@@@@%%%88%@@%#%@@%8#8%%%8%%###8#V$8% Y%%%%%%%%%#$88%%888%%@%8V$88%88%%888888#8@%%8%%%%%@@@@@@@%%@@%%@@@@@%88V$=xY=*YVV*x#@%%%8#88$$#$$$#88$VYV$VxYVV#%#%%#V$$$$YYV8#$$%@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@%88%@@@@%%88%%%%@@%%%8#$$$88#8#VYxYxxYV# Y%@@%%%%88V#%%%#%%%%@@%8#8##8%8%%%%8$#8$$%@@%%@@%%@@@@@@@%%@@%%@@@@@@%%%8$*Vx:x=*$x#%%%@@%%%%8####88##$$####88888%88Y$$$$$$$88$$#%@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@%8%%8%%@@%%%8###8#8%88$YVVVV$# Y%@@%@%8#8V#%@@%%@%%%@%%#%8#%%%8%%%%8#88$%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@%%@%%%$xV$x*x:++Y8%@8%%%%%@@@@@@@@@@@@@%@@%%8#8#$#$8$$$#8%8$#%%@@@@%@%%%%%%@@%%%%@@@@@@@@@%%%%@@@@@%%%%%%%888%@%%%8##88%%%%88#88#$## V%%88%%8$8V$%@@%%@@%%@88#888%%%88%#8%8%%8%@@8%@@@@@@@@@@%%@@%@##%%@%%%%%88$x$#xYx+=YxY8$####88%@@%@%%@%%%8%#%888V###8##YYYV888#8%@@@@%%%%%%%%%%@%8%%%%%@@@@@@%888%@@@@@%%%%888%%%%%@%8#8%%@%@%%888#88## $%%#8%@888$V%%%%@@@%%%%8#88%8%%%8%##%888%%@@%%@@@@@@@@@@@@%@@@%8@%%@@@%@@%8##$$VY$x$=~xYxV#$##%%@%%88%#$#$###YY*x$###$#VVV$8#8#8@@@@%%@%8%@@@@@@@%@@%%%@@@@@@@@%@@@@@@@%%%%%%%%@@@@@%#$##%%%%8%88%V$#8$ #%8#%%%8##8#8%8%@@@@%%%%88%888%%888#8%%#88%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%88#8####$$VVY*YV8#$##$$#V$$$$#V##$xYxV$$$V$8$##888%%%@%%%%@@%%@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@%%@%%%@@%%%@@@%##%8#####$$8####%# 8%#$8%%##8%%8888%@%@@%%%%%%88%%%%%##8%%%##8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#%%%88%@%%8#8####V$##Y**xYVVYVYx*YVYY$###88####88%%%@@@%@%%@@@@@@@%88%@@@@@@%@@@@@@@%%@%%%@@%@@@@%%@%%%%@@%8$#%%#$$VVYV8$$##%# 8%#$8%8#8%%@#8%%%%@@@@%%%%8%%%88%%88%8%8##8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8%@%8888%%%%%%#8%%##88#$$$$#Y*xYV$#$$#%%88%%8%88#8@@@@@%@%%@@@%%@@@%%%@@@@@@%@@@@@@%88@%%%@@%%@@@%%%@@@@%@@%##%%###VYVV#$#888$ %%88%%%#88%@8%@@@@@@@@%%@%88%%##8%##8%8###88%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8888%%%%888%88%8##8888#$$#8%%%%%8%%%%8#8888%@@@@@@%%%@@@%@@@%%%%%@@@@%%%%@%%@@@%@%%%@@%%%@@%%%%%@@@@%%%%%#Y$8#$xY$$#888# #%8%%%%%88%@@@@@@@@%%%%%%8##8888%@%$#88##88%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@%#$#8888#$888#8888#%%%%@8%%%%%%%%%8$8#V#88%@@@@@@@%%%@@@%%@@@%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@%%%%%@@@@@@@%88$YV##8###$#888# #8##%@@%88%@@%%@@@@%%%%%%%%#88%%%%%$V###888%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8V$##$$##88888%%@%%@@%@%%%@%%%888888$V$$#%@@@@@@@%8%@@%%@@@@@%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88%@@%@@@@%%88#VV$VY$8#$$###V V#V#%@@%%%%%%%@@@@@@%@@@@%8$$8#$8%8$$88#8%%%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@88$$$###88#%%%%##$$%8#888$##8##88$$#$V$V#%@@@@@%@@%%@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@%%%%%@@%%%%%%88%@%%@@@@%######VVVVV8#xYYYVY Y$Y$%@@@@@%%%@@@%@@@@@@@%%##$##$$8%%#%%#8%88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@8#$#$#%88#8%%88%$$#$$YV####8#$#88V$VV$$$#%@@@@@%@@%%@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@%88%8%@@88%%@%##8%%8@@%@8$$$###V$$Yx$$YYxYYY x###%%@@@@%%%@@@%@@@@%@@%%888#%%8#8@%%8$$8%%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@#$VYV#$###$$#88%##$$$V$$##88%8$$#$$#Y$$Y$%@@%%@%%@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@%8%%%%@@%8%@@%$$%%%8%%%%8####%8$$$VV#8#$$$$Y *#$#8%%%%%8%@@@@%%@@%%%@%88V#$$8$$8%%8$Yx#%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@%88%@@@@@@@@@#V$VxV#8#V##$#8%$*YYV$$VVV$V#$$YVY$$$Vxx8%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@88%%8$8%%%##%%8#%@%8%8#888###8888%%8#$$V *VYV8%%%%%88%@@@%#8%88%%%$$xY$Y#$Y#888#$VV#%%@%%@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@8%%@@@@@@@@%VYYYxY##$$V8#$8%8*=YV88#V**xY$#VxY$*YxxV%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88%%8#8%88%%@%88%%888%%88$$8%%%%%88#888###V$ =YYY#%%%@@%8%@@%%@%%@%%88%%%%$$8#V$8%#V$$$$8%%%%@@@@@@@@@@@@@@%@%%@@%%8%%%%@@@@@$YY***V$$#$#88$#Yx=*Y##$x=**$V$VxxYxxVxV%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@%%8888$$%@@@@%8%%%%%@%%88%%%%%%$V$$#%%%%8$$ =$$V#%%%@%88%@%%%@@%@%8##88%8#$888#88#$$$##%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@%%%8@%%8%%%%%%@@@#Yxx**YV#$##VVYVY~x=xVVx=*Yxx*YV$VVxxV+$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$Vx#VY8@@@@88%%%%%@%888%%8%%#$V$8%@@@@%#$ *8##88@%%888%%88@@%%%%8888###$$#%%%88####888%%%%@@@@@@@@@@@@@@@%@%88%%%%@@%%%%@@#xxY**VY$$8$$*=V$=:**Y+=**=*==V$VVx*=Y+V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88V$88%@@@@88%@@%@%8##88%%8%8##8%%@@@%88# Y8$8%%%%%#%%%%%%%@%%@8#######$###%%888##8%%%%@%%@@@@@@@@@@@@@@%@@%%#%8%@@@@%%@@@%V*VxV*=#88#$YxYYx=x$VYx*=+==xYVVxY***V8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%$$%%@@@%@%%%@@%%8###8%%%%%%%8%%%%@%%VVV Y#V#8%8%88%%%%%%@%8%@%8#888%%##8%%%%%8#8888%%%%@@@@@@@@@@@@@@%8%@8$#8%%@@@@%%%@@%#YYYVx:xxY##VV$YxYV$VY**+:=*xYY$V***xV%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@%%$Y#%%8%@@%%%@@%%%88%%%#$8@@8#$#88%%%$VV *$$$VY#8##8#8%%@@%%88%8###$#%###%%8%@%#88888%%@@@@@@@@@@@@@@@@%8%@8$8%%%@@@@@@@@@%$Y$Y===**$8YxYxx$#$x+*=:=x=*=V##xxxV$%%@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@%%%@%#V#%%#%@@@@@@@@%@@%%%%8#8%%8#VV#88$%8## xV$8%8%888%8%@@@@8888%8$V##8%888%%8%%#V#8888%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%8##88%%%%%%@@@@%YV#$*=*YY*V+=xY:=*x=+*+:****=xV$V*x8888@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%8%%%#$V8%%8%@%@@@@@@@@@@@%@%@%888#$$$%%8%8#8 V$%88@@%8#8%@8#%%%$V$88##8%%%%%%@8%@%8$#88%##8@%%8%@%@@@@@@@@%%%888#888%88%@8%@@@%Y*8#$::x***Y+*Y*-+=*+:::+x=:=*xY**x$88%@@@%@%@@%%%@@@@%@@@@%@%8%@@@@@@@@@%%@%#V#%%88%%@@@@@@@@@%@@%%%%@%%#$#$#%%%@%88 #8%88%%8%8#8%8#888%$#8888%%88%%%8%%%%88%%%8$#8%%%##%@@@@@@@%%%%%8#8%%%8$888%%%%@@%$+VVV+:Yxx+Y=*xV~~+++~:==+~+*xx+xxVV#8@@@%%@%@@8#8@@%@8@@@@%%88%@@@@@@@%@@%%%8#8%%888%@%%@@@@@@@@@%8%%%%%#$#VV8%%@@%% #8%%%%%%%@%%%%%@@%%%88%%#8888%8##%%88VV#$V8#8%%8%8%%@@@@%@@%%%@%888%%%8##%%88%%@%8#=xYV==$#*xx*x=V+-+:++=:~-~~**=+xxx$V$%@%%%@@@@%##%@%@%@%%%@%#%@@@@@@@@%@@%%%8##8%%%88%%%%@@@@%8%%%8%%%8%8##8#%@@%8%@ YVV%%%%%@@%8%@@%@%8#$#88###888%888%88V$8#V$#8%8%%%@@@@@%%888$8%8#8#8%%#$%%%%8%%@@%xxxxV=+$#Y*V=x**:+::+=x+~-+:*x==xxxxV#%%88%8%%%8$$8@@@@@%@%@888%@@@@@@@%@@@@%#VV8%%%%8%%%%@@@@%88%@@%@@%%%8#$$8%@%%@@ Y8%@%%%%%%%%@@@@%8%#$$#$8888%888#VVVYY$$#$$$$$###8%@@@%%%8888888%%#888$#%%%%%%%%%%8=*xYY=$Vx=Y=*Y*x+~~+x+.:++===****V$V#%@%%@%8%%%88%@@@88@@@@%888%@@@@@@@@@%%%%88%%%%@@@@%@@@@@@%%%@@@@@%88$$YV#%@@@@% V8%@@@@%88%%%@%%8888#88%%8%88%88###8#$###88%%%%%%@@@@@@@@@@%%@@@%%%8%8##%8%%%%%%@%8*=*x+*V$*=**=Yx=+=~=+--=++==***=*$8$#%@@@@@@@%@%%@@@@%%@@@@@8##8%@@%%@@@@%%%@%%@@%@@@@%%@@@@@@@@@@@@@%#$#V$$88%%@@%8 %%%@@%%%%%%%%@%8#%%%%%@@@%%%88888%%8%8#8888%@%%@%@@@@@@@@@@@@@@@%%%8%8%%%@@%#8%@@@Y=*=Y===Yx+=*x*+:===+*+:=:+**=:+xx$8$8%@@@@@@@@@%%%%@@@@@@@@%8##8@@@@@@@@@@@@@%%%@@%@@%%%@@@%%@@@@@@@%%$##$$#%@%@@@%% %%8#%8%@@%%%%%%%%%%%@@@@@8#8%8%@%%88#VY#888%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@8#8%%%@@@%88%@@%Vx**x=*~xY*=+x+~~::=*===:++=*-~*xY##$8%@@@@@@@@@@@%%%@%@@@@@%###8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8%@@@%%%@@@%%%%%$#%88%@@@@@8## #888%%%%@%%%%%##%%%%@%%@%%$$8%@@%##$VVYV#88%%@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@8$#%%@@@@@%%@@@@%V+==xx=$$V==+:~..+===**=+~=:.:*YV$V#%@@@%%@@@@@@%%%%%%@@%%@%%@%@@@@@@@@@@@@@%@%@%%%%%%88%@%%%%%@@8#8%%#8%8#8%@@@%#VV 88##%%8%%@%%@%8$8%%%%%%%88YY#8%@8$##88$V$8%%%@@@@@@@%%%@@@@@@@@%%@8#8%%@%%@%%%@@%@8$=++=#xY$#xx=++~:*:***x+-+:-~+xxxYx8%@@@@%%%%8@@%%%@%%@@%%@%%@@@@@@@@%%@@@@%88#888%##8%8%%8$$##88888%%88%8$8%%@@%Vxx 8%8#8%%%%%@@@%%%%%%%%%8888VV$#8%8$$$#VYY#%%%@@@@@%%@@@@@@@%%@@%@@@%%%%%%%@@%8%@@%%#$V~+~$x*V#x=x+~:Y*+=x*:~*=~~+*Yx$YV8%@@@@@%%%8@@%%%@%%@@@%@%%@@@@@@@%%8%%%%888#88888#8%%%8#VYV#88%%88%888##8%%@%%Vx* #%%%%%%%%%@@%@@@%%%%%8#8###$#$%%#$$V#YV*Y8%%@@%@88%@@@@@@@%8%%8%@@%@%%@@8%%%%@@@%%8$#Y:~+**x#*-+x:+Yx=::~+**~-~x=xY$VY8@@@@@@@@@%@@%8%%%@@@@@@8%@@@@@@@%%%%%%%%8%$#8###%%%%%##8$$88#8%##88%#8%8%@@%#YYx $%%%%%%%%@@@@%@%%%%%888%%8$$##%%##$$8##xY8%%@@@@@%%@@@@@%@88%88%%%#8%%%@%8%%%@@@%88$$$$*-:x=$x--x=*VV+~~*Y*--:===xxY$V#%@@@@@@@@@@@%%%@%@@@@@@%%@@@@@@@%%@8%%%%$8#$8#88%%8%%##88%%#Y#%8$#$#V$88%@@%#V$V V8%%%%%%%@%@@@@@%%%%%888%8VVV#88#$Y#8$#V$#8@@%@@@%%@@%@@@%8%@%88%%#8@%%@@%%%%%@@@%8YYVV$V-*x*Y*+*x=*$+:*=+:-~++~:*xYVV8%@@@@@@@@@@%@@%%@@@@@%%%@@@@@@@@%%%8#%88YV##8888###88%##%%$Yx#88#88$Y$8#%%%%#$$$ $###8%%%@%@@@@@@%%@%@%8%%8###$888#8%#8###$$%@%@@@%%@@%@@@8$8@%#V$%%8@%@@@@%@@%@@%%$VYYY$8Y=***x*:**==:***+-:++:=:**V#$%@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@%8#8%@@@@@@@88%8#8#8YV$$##$88#8%%%8#%8#VV88#$8%#Y$#8%@@@8#$V ####8%%%%8%%%@%@@%8%%%%%%%88#V$8%%%88888#$$8@@@@@%%@@@@@%%#8%%#VV8%8%%%%%@%%%%@@%%#x$VYV#8Y~V=+*+*x+++*=::::~-**=x*V##%@@@@@@@@@@@%%%%%%@@%%8##%@@@@@@@##%88%%%$YYVV$#88%8%@@%%%%8##8##V$88#V$8%@%%8#$$ ##88%@@%%8%%%%%8%%88888%8#$$VY$8%%%#$$#8$$$8@@@%@@@@@@@@%%%%%88$$%%%%88%@%@@%%@@%8#:=$$$V88+*#+===YY*++=:----+*+xxVYY$8%@@%@@@@@%%88%%8%@@@@%##%@@@@@@%8#8#$88%#YV$##88%%@%%%%%%%8#8%88#V8%%##%8@@%8### %%%%%%%%%8%@@%%8%8888888Vx*YV$8%%888##V$888%@@@%@@@@@@@@@%%@%%%##%%%@%8@@%@@%%@@@%8: *#VY$$V+YV*:~*V=+*V*::-~*=xVVYV*Y88@@@@@@@%$#%%%@8%@@%%%##8%@@@@@%8###Y#88#$#888%%%%@%##$#$88%%%8#8##88@%%8%@%8##% @@%%%%%%%%%@@@@%%%888%%8VVV$88%%%%%88$##8%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8%##%@%%88%@@@@@@@@%@#: +#VV*=xY+VV+~=Y=:+V+==~=+=V$$=+VV8%@@@@@@@%88%%%%%@@@88%8##%@@@@@%88#$Y$##8###%%@@8%%%8#$#$##888#$8888#8%%@%%@%#8% 8%%888%%%8%%%@@%%%%%%%%8$Y$8888$##$##$#%%@@@@@@%@@@@@@@@@@@%%##8%%@%%%%%@@@@@@@@@@8x~:$$$x~:+*+YV=*xx++x:x+:=*YV#x~=V$8@@@%%@@@@@%%%%@@@@@%8888%%%@@@@%888#$$$V#$#8%%%%##88%8$8##888#8$88#8%8@%@@88%%%@ 888%%88%%%%%%%%%%%%888%#VxV88#VY$V$#%%8%@@@@@@@@@@@@@@%%@@%8##88%@%%@@%@@%%%%@@@@@@$+:V$$x--:-+=V**Yxxx=~=-:YVYVY*-*xV#%@%%%@@%%@@%%%@@@@@%%%8%@@@@%@@@888888$V$$#%@%@%%888%8#$#%8#8##$#%888%@@%%88%%%8 %%88%888%%%%%%@@%8%8####$8#88$YYYV8%%%#8@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8%%%@%%%@@@@%%%@%@@@@@%V::$V$=+++:~:=xYx*YV=-~-++*YY*:-xYV$%@@%@@@@@@@%%%@@@@@888#8%@%@@@@@%8%88%888#8%%%%%%%8888888%%#88##8%%%%@@@%%@@@%%# 888#8%88%%@@@@%%%%%8###VY8##$YYVV$8%%%$8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@@@@%8%%%%@@@@@%Y++$VV++++:++*=x*=V#*~:::~+=*--~VV$8%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%88#%@%@@@@@%%%%8%%88%%%8%8%%%8#8888%%%%8%88#%@@@@@@@@@@@%%# %%8#8%%%8%%@@@%%888###V$#8$$YYV$$8%%%88%@%@@@@@@%%@@@@@@@@@%8#8%%%@@@@@%#%%%%@@@@@@$-:$VY~:+++++====+VY=~=+~+:~+::=#Y$%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%88#8@%%@@@@@@@%%88%88%8#8$8%%88%%8%%@@@%%88%@@@@@@@@@@@@%%8 %%888%%%88%%@@%%8#$$88##8##$V$V##%8%%%8%%8%@@@@@@@@@@@@@%%%8VV#%@@@@@@@@%%@@@@@@%@@V.+YYY:+++++:*+:+~*- .+:~+=~:x**$$#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%##8%%%%@@@@%@@%%8#%888#$%%%%8#8%%%@@@@%%%%8%8%@@@@@@@@@@@@% %%%%%88%%88%@%%@8#$#8%%%%##$$8888%%8###%@%%@@@@@@@@@@@@@8$##$#%%@@@@@@@@@@@@@@@%@@@#:+YxY=:::~+:*++=+*- -=~-:+:**=x$#88@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8##8%%88%@@@@@@%%%8V$88888%@@%%88%%8@@@%%8%88888@@@@@@@@@@@%# %%%%%%%8888%%%@@8$$#%%%@%##88%%%%%@%##8%@@@%@@@@@@@@@@@@%##888%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+:*xYx++~~+===:+:x+.-~.-~+=Yx*V88$8%@@@@@@@@@@@@@@@@@%888%%%88@@@@%%%%#88##%%%%%%%%%%%8%%%%@@888%%%@%@@@@@@@@@@@@%$ 8%@%8888##%%%%%@%%88%@%@%888%%%%%%%%##%@@@@%@@@@@@@@@@@@%88%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#x~:YYVY+:++=+:+:-Y+.. .:=Y$Vx#8$Y8%@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@%@@%%@@@@@8#8888#8%%%@%8%%%%88%%%8%%8#88%@%%@@@@@@@@@@@@@V 8%%%%88%##%%%%%%%%@%%%%@%##%@@@@8%%%888%@@@@@@@@@@@@@@@@%%8%%@@%%@@%%@@@@@@@@%%@@@@#x+:VYYx*=+:=:::*~V=~:~-~+*VYV$8#YY8%@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@@%%%%%@@@@%888%%%8#%8%@%%%%%@%#88#V$#$#88%%%@@@@@@@@@@@@@@V %%%8%%%%88%%8%%@%@@@@%%%%##%%@@@%%@%%%%8@@@@@@@@@@@@@%@@@@@%%@@%8%@%%%@@@@@@@%%@@@@8Y:=YVY~*x=+=+:-=YY:-~-:=+Y$YYV%#VV8%@@@@@@@@@@@@@@%%@%8%@@%%%@@%88%%%@@%%%#8#%%%%%@@@%8$##$$#88%%%%88%@%%@@@@@@@@@$ %%%%%%8%%@%%%8%@%%@%%%%%88#8%@%@%%%88%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@%8%@%%%@@@@@@@@@@@@@%#~:xV$:*Y***:~-~V*~~::::=Y$$VV8%##8%@@@@@@@@@@@@@@@%%8#8%%8%@@@@88%@@@@%8%%%%%%%@@@%8%#$####888%8#888%%%%@@@@@@@@@# %%%8%888%@%%%%%%%%%%8%%%%8#8%%8%%%888%@%@@@@%@@@@@@@%%%%@8#8@%%%88%%@%@@@@@@@@@@@@@@8~-Y$#++Yx*+-~~:Yx+=+~-=xY$###8@##%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%88%%%%@@@@%%@@@@@%@@%%%%%%%@%%#88#%8#8%888##88%@@%%@@@@@@@@@$ 8%%%%8#8%%%%%@%%%%%8#%%%8%8#%%%%@%88%%@%@@@%%%@@@@@%%%%%@%8%8#8888%%%%%@@@@@@@@@@%@@%*:V$8*:x*+~~~~+*x:~.-=xYY$#$88@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@%%@@@@@@%%@%@@@@@%%%%88%8%%%%#%88%%8#88%%%@%@@@%%@@@@@%%8 8%%8888%%@%%%%%%%@%%88%%88#$%%%%%%%%%%%%@%%%%%%@@%%@@@@@%88%#$$xx#%%@%%@@@@@@@@@@@@@%V*V##*:Vx=~::++==---:*xYxYV$$88%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@%%%@@@@@%%%%%88%%%%%8$8%%%%@%8@%%%@%%@%88%@@@@%@% %%%88%%%@@%%@@@%%%88%%%#$##$8@%%%%%%%%%%@%%@@%%%@%%@@@@@%%%8#$V*Y#%%@%%@@@@@@@@@@@@@%#=V#$++Vx==+:==+=::+~+*Y*VV888$$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@%8@@%%@@8#%%@@@@%8%%8#%%%%%@@@%%%%@@@@%8%%@@@@%%8 @%%%%%@@@@@%@@@%88%%@%%%$#8#%%88%%@%%%@@%%%@@%8%@@@@@@@%%%%8$#88%%%@%@%@@@@@@@@@@@@@%Y+$%*~~+x===+=x::+~~:=*xYVY#8$8#%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@%@@%%8%%%@@@%88%%@@%%8%%88%8%@@%@@%88%@@@@%%%%%@@@88# %%@%%@%@@@@%@@@%8%@%8#8%888888#%%@@@@@@%%%%@%%8%@@@@@@%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Y=#8+=-+xYxx:x=~-+~~+*xV$V$#8$8@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@%@@@%%%%%%%%%@@@@@%%@@@@%%%%%%%%%%@@@@%%%%@@@%%88%%@%%@%$ %@@%@%@@@@@%@@%88%@@%88%%%8%%%%%%@@%%%@%@%@@@@%%%@@@@%%%%%@%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%$x##xV~*VVVx++=-:+.:+*V$$##8%8%8%@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@%@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@%%8%%@@@%8x %%%%@@@@%@@@@@%88%@%%%%%%@%%@%%%%@%%%%%%@%%@@%@@@@@88%%%@@%%88%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8$8#YxYVV$$V++=+~:.=+x$##88%%%@%@@%@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@%%%@%@@%V #%@@%8%%%@@%@@%88%@%%%@@@%@@@88@@@@@@@@%@@%%@%@@@@%88%%%%%@%%%%@@@@@@@@%@@@@@@@@@@8%%8#%8xx#8##$#==*Y:~:==Y#88#$%%#%@@@8@@%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@@@@@@@@@@@%%@@%8%@@@@@@@@@@@@@%%%@%%@%@@%V Y%@@@8%%%@@%%%#88%@@@%8%%%%%@%%@@@@@@@%%@@@%@%%%@%@%%%%%@%@8%@@@@@@@@@88@@@@@@@@@@%8%8$%%VY8%%#$V=xxx:+:+*xY$#x$888%%@@#8%$888#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@%%%@@@@@%@@@@@%%%%8%8$$8@@@%%@@@@@@@@@%%%@@%@@%$ x%@%@%%%%%@%%8$#%%%%%%8%%88%%%@@%%%%%%%%@@@@@@#8@%@%@%@%%%%%@@@@@@@%@@%%@@@@@@@@@@88@8x#YYx8%88Vx=*Yx++~*xxxV#=Y##8%8%%Vx8Y#VV#8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@%%@@@@@%@@@@@@%%%##8888%@%%@@@@@@@@@@@%%@@@@@@# x8@%@%%%8#%%%8Y#%%%%%%%@@@@%%%@@%%@@@@@@%@@@@@$#@@@%%%%@%88%@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@8%$#%8=$$$##%8%YxVY$xYx=xxxxY$*=8#88#%@$=8$$%###%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@%%%8##8%%%%%%@@@@@@@@@@@@%8%%@%%#
3.235.11.178@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"