font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.235.11.178@honeybii.com ~
  $ cat descarga.jpg.txt

V*::+==xV#V=+:~~:x+~-:**$##$$8#VV8%##88$VYYV$$$$8$YxxxV$VVYxx**xx*YYV$#$YYYV$$##*==Y8##$*YVx#8$#8$x Y- --.~-.+: +: ~..-~.-xV$V$#$$#$888#8#8#VV#%%%8%%#$$8888888#8#$VY*YYVVV$VxxYYY##*=x#%$##xYYY88#8$Y= V=.*: ~- -- -. :.- . -xVVY$#$$#88888##%%%@@@%@%%%$$VVV##$V####$#8#$YxxV$YxVVxY#$Yxx$##$8YYxx#%88V*+ #VY$Y=Y*YY*Vx*Y#x$*x+Y$VVV$#88#$8%8%%%@@%%%%%8#8#V$$VVVVVYYV$$$#8888$VYVYx$$V$8#$$VV$#$#VYxx#%%#Yx= Y~:**~x+:Y#=YY=***+:~=x:=~Y=x#=Y#88%%%%88#$##$#%$$$###8##$YYxYV$#$####88####$$#$$$V#8%#888VV8%%8Vx* * .:-.~- :=.-~ . . .+ ~ ~.-+.+V%%8$$$VYYYYxY888###$VYVYYYYYYVV$$V8##8%%%8##$###8%%88$8%%#V##%8Y** =-+*x$=+*==$x=*xx*:Y+*+Y%x=$x==:Y#8#YY$VYYxxY$88$$88VYxVYxxV$VYVV##8888%%8888$##$8%%%%8%%8#$$#8$x** **xY$V$#%%888@8#%%8%8%8%%88888$VVVV#$###YxY$$#%%#8##V$#$$VYYYYVVV#888#8%8YV88#88$$8%%@%%88$YV$#$YYY YYxV#V#8%%8$8%#$%%%@@%%8#8%8#VYYxYV#88#VxV#$$#%%%888#$$V$#VYVV$#8%%8##8%%###8##$##8%@@%8%%$V$$88#Vx #8##%%8#%%88##88%%%888%%%88#$YY$$Y#%%8$Y$####8%%%%%88#$$V###$$##8%8##$8%%8$$8#8#$88%@%8#%%%8#$$$VYx #$$#%@%%%888$$%%%@@%%%%8%#88##$#YV#$%%$88##8%%%%%%%88$##$$V#88888%%88####%##%%%888%%@%8%@@%#VVV$VVx VYY#@%%%%888%8@88@@@8%88%8888###Y#$8@%88888%@%%%%%%8##$###$##88%8%%8#8888%%8%@%88#8%%%8%@@%VV8#V$Vx V$#8@%%%%%%%%@@%%@@%%%%%%%%%%8%$##8%%@%%@@%@@%%%@@%%8888###%%#8%%%%%%%%%88%@%@@%88%%@%%%%%#V$%8#88Y V$88%%%%%88#%@@%%@%%%@@@%%%%%%##%%%@@@@%%%%%%@@@@%%%%8%8$888%8%%%%%%%@%%%%%@%%@%%%%%%@%%%88$8%#$8%$ $$#%%%%8888%%8%%%@@@@@@@%%@%@@%%%%%%%%8#%%%%%%%888#8##%#x$#Y$Y$###%%%%%%@@@@%%@%%%8%%@@%%%%#8%8#8@% $$8%@%%8$#88#8%%%@@@%@@%%%%%%%8%%%88##VY$8#V##$$V*xxV$$x=*Y**:*xY#8%%%8%%@%@%%@@@%#%%%%8888#%%%8%@% 8#8%%%#$#8##8%%8%@@%%@%@%%88%%%%%V$$VYx*VVx=+x=*=+:***=:~=**x~:*=V$#8888%@@@@@@@@@%8%%88888$%%%88%8 %%%%%%#$#8#8%%%%%@%%%@@@@%%88%%8#VYYY*+:+*=:~~:+=*=*+:-~+:*xx::***YV$888%%@@@@@@@@%88@%%#8%888888%# %%%%88%%%%%%%@@@@@%%%%%@@%%88%8#VVYxxY**=++==++***=***::=*YVY*xxx=**V888%@@@@%@@@@%@%@@%%%888#8#8%8 %%%%88%%%%@@%@@@@%%@@%%%@%%8888$*V$VV$$$VVx=*x*Yxx=***YY$$VVYV$8$x+=V8%%%@@@@@@@%@@@%@@%%%88#$88%%@ 8%%%%%%%%%@@@@@%%%%@%%%%@%88%%%Vx$$x$#88$xY$xxx==YxYYY88YV#88#**8#x*$%%%@@@@@@@@@@@@%%@%%%8888%%%%@ 8%@%%%@%88%@@@@%%%%%%%%@@%%8%%8$V8xY%%%%%$~V#==*YYxY$%%YV%%%@@$-x8$*V%%%@@@@@@@@@@@@%8%%%%8#%%88##% #@@@%%%%%%@@@@%%%%%%%%%%@@%8888#$8*=8%%%%V:x8x=*YxVV$%8=V88888V:Y8$*#%@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%8888##8# #%%%%@%@@%%%%%%%%%8%%%88%%%88%%8YV#x**xx*=xV8#VxY***x##VYV$$$$V#8#xV8@@@@@@@@@@@%%@%8%%%%%%8888##8V $88%%%@%%%%%%88%%8#%8888%%888%%8*+YY$VVVV$$#8#VYx++:=YV$$#$$###$YVY$@@@@@@@@@@@@@@@%#%%%%%%%8#8%8%# V%%%%@@@%@@@@%%88%8%%%%%@%%%@@@%V=xxxxYxx$$YVx*=*-:=*==**xx*xxYx=xV8@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%8%8#88#8%88 V%%%%@@@@@@%%%%%8888%@%%@@%%@@@%$x:x=+xx=*===~=+::~+*==+:::+=+*=+*#%@@@@@@@@@@@@%%%8@%8$#8%88%88%%8 $%88%%%%%@@@%%%%8888%@%%@@%%@@@@#Y*=+-~=~~==:+=+:==xY=YY**+++=*++x8%%@@@@@@@@@@@@@88%88#8%%%%%%88%8 $888%%%%%@@%8%%%%888%@@@@@%%%@@@%$Vx:***+==**xYxx*xYY=Y$$YVV+*$VY$%%@@%%@@@@@@@%%%%8%%%%%@%%%%%%%@% $88%%8%%8%@%8%888$##%@@@@@@@%@@@%8$V*xY$VVV##888%8888##8%88#V$$#8%@@@@%%@@@@@@@%%@%8%%%%%%%%%%88%%% #%%%%$8%8%@8#888888#%%%%@@@@@@@@@@8#xx*YY#%%88##88#$#$#888$$$V#$8@@@@@@%@@@@@@@%%@@%%%%%%%##88#VVY# #%%%#$%%%%%888%%%8888@%@@@@@%@@%@%%%$YY*=Y88%%%%%%%%%%%8###$$88#%@%%%%@%%%@@@@%%%@@%%%8%%%888%%##$# 88%%##%%@@%8888%8888%%%@@@@@@@@%@@@%%##VYYxYV##%888###VY$##$V#8%@@%%%@@@%@%@@@@%%@@%%%%%@%#8%%88### 8#%88%88%@%%%8%%8888#%@@@@@@@@@@@@@@%%88%8#$$##VYVVYYVV$####8%@%%%@@@%%@@@@@@@%%%@%@@%%%@%#8#$V$##8 88%88%%%@@@%%888%888#8@@@@@@@@@@@@@@@@%88%%88888#8#$888%88#8%@@@%%@%@%%%@@%@%@%%%@%@%%%@@%%8$#VV#88 ##%%%%@@@@%%%#88%##88%@@@@@@@@@@@@@@@@@%####88888%%%8%88##V#%@@@%%@%@@%%%@@@@@@@@@@@%%@@@%8#VV$#V$$ V$%@@%@@@@@@%###888#8%%@@@@@@@@@@@@@@@@%#$#8#8%8$$V##8##$VV$%@@%@%@@@@@%@@@@@%%%@%%%#%%%%8##$VV$VYY Y$%%%%@@%%%%8$$#$88V$%%@@@@@@@@@@%%@@@@%VYV#$##8YY$$VV$VVVYV%@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%8%%#%8%%8#88##88#$ xV8%%%%%%%%888#####$$8%%@@@@@@@@%%%%@@@%Vxx$$#$$**$V*xVVYxx$@@@@@@@@@@@@@@@@@%8###@@8%%%%88%8$$8%8$ V#%%88%%@%%888##%8##8%%%@@@@@@@%%8%%@%%%VxxY##YY**Y**=*VY**$@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$8@@%%@%88%%%#8%@8$ V$#888%%%%%##88#%%888%%@@@@@@@@%%#%%@@@@#YY=Y$VYxVY*+=*VV*Y8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$%%@%@@%8%88%8#8%8V V#8888%%%#8##8%8%%8#88%@%@@@@@@%8#8%%%%@8V$=*x**=*=++*=xVx$8@@@@%@@@@@@@@@@@%%%##%8@@@@@@@%%%#$#%%8 #%%%%%%8%8#888%88%8#8#8%8%@@@%%%88%#8%%@8xV=xx***~+:+:+**xV8@%%@88@%@@%8%@@@@%%#8%8%%@@@%%%%%#$#%%% $8%%%%%@%8#8#888##V$$#88%@@%8888888#%%%@8xx*VYx**+:=:~+*=xY#%%%%8#%%%@%8%@@@@@%8#%%%%@@@8%%@%8$#%%% 8%%%%%%%8888%%88#####8%%%@@@%%@%%%88%%%@%x**xx=**+:+~+===x#8@@@@%%@@%@@88%@@@@%%%@@@%@@@@@@%#$$8%@% 88%%%%%8%%%@%88%%#$$8%%@@@@@@@@@%8%%@%%@%Y=*=Y*=:~===++~=V$8@@@@@%%@@@%88@@@@@@@@@%%%%%%@%8%#88%@%# 88%%%%%8%%%%8V#%#$$V8%@@@@%@@%@@@8%%%%%@%$+=YVx=:+=*=:~:*YV%@@%%@%%%@%%@@@@%%@%88888%%#$8%8%88#%@#x 8%%%%@@%%%88#$#%#$$Y#%@%%@@@%%%%%%%%%%%@%#Y+=Y*+=x=:=+~=xV$%@@@@@%%%@@%%@@@%%%%8##8%%8####8#8#8%%$Y #8%%%@@@%%%88$$8##8$$%@@%@@@%8%#88%@%%%@%VVV***+=*==+~::=V$%@@@@@@%%@%8%@@@%%88V$#8#8%8%$$8##V8%%#$ ##%%%%%%%%%%8#V8%8#8$8@@%@@@%8%$8%%%%%%@%YY$#**==*+=~~:=*V#%@@@@%%%%@%#%@@@88#8$V$88%%%%88#$8##%%8$ %%%%%%%%8888VV#%%8$$8%@@@@@@%%%#8%%%@@%@%==VYxx*+x+*+~+xYxV%@@@%8%%%%%88@@@8#V8##8%%%8##8%##88%%%88 8%8%%%%%%%%8V#8#$#88@@@@@@@@@%88%%%%@@@@@x+$*:+**x*=++xV*=$%@%@%%%@@@%8%@@@8##$$#%%888##88#888%%8%% 8888%%%%%8##$#$YV8%8@@@@@@@@@%%%%@@%%%@@@V=V*::+**Y=~:=*:*$%@@@@@%@@%88%%@@%%8888%%%888%%8#8%@@%@%8 %88%%%@%8####$V$8%8%%@@@@@@@%%#%%@@%%@@@@V+V++++=+*:::::+V#@@@@@@@@@%%#8%@@@%8888#8%8%%@@%8%@@@@@@% %%%%8%%%##%%8##8%%#%%@@@@@@@8##%@@@@@@@@@$+x*::+=++.~-:**$#%@@@@@@@@%88%%@@%%8#888%%8%%@%%%%%@@@@@8 %%888%%%%%%%88%%%%8%@@@@@@@@%%%%@%@@@@%@@#+xY=++::=~.-=YV#$%@@@@@@@@@%%%%@%8888%%%%%8888#8%%@@@@@@8 %%%%%%%%%@%%88@%%%%%@@@@@@@@%%@%%%%@@@%@@8=xx=*+~+*~~+xV$#$%@@@@@@@%8%%%@%%%@%88%%@%8###8888%%@@@@8 %%88%%%%%%8%88%%%8%%@@@@@@%%%8%88%%@@@@@@@*xV=x:~+*:~=Y$#%%@@@@@@@@@%%%%@@%%@@@%%%%%8888888%@%%@@@8 %88%@%%%%%%8##%%%%%%%%%%@@@@%8$Y$%%@@@@@@@VYV=x+:++~:*xV#8%@@@@@@@@@@@@@@@%%%@%%%%%%88%%%%%@@%%%@%% %%%@@%@%%%%88888%@%@%%%%@@@%%888%@@@@@@@@@VVx:**==:~:xV$##%@@@@@@@@@@%@@@%%%%@@%%@%%%%%%@%%%@%%%@%8 %@@@@@@%%@%%%%%%@%%%%@@%@%%%%%%%@@@@@@@@@%##Y*YV=+~~+V#8%%%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@# 8@%%%@%8%%%%%%%%@@@%@@%%@%%%%%%@@@@%@@@@@%88V$8$**+:*V##8%@8888%@@@@@@@@@@@%%@@@@@@%%88@@@@@@@%%@@8 $@%%%%8$%%%%%%%@%@%%@@%8@%%%%%@@@@@%@@@@%8#VV#%VxY*+xYYY88%$$$#8@@@@@@@@@%%@@@@@@@%%888%%@@@@@@%@@8
3.235.11.178@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"