font size: 12px ( --- / +++ )


 
18.213.192.104@honeybii.com ~
  $ cat da paintin.jpg.txt


18.213.192.104@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"