font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.236.58.220@honeybii.com ~
  $ cat Ringo.txt

~=*YVYYYY*+:*Vx:--~+=***== :*xVVV$VYx*xxxVY+-~+:====:: .+xYVV$#$$VYYVV*=====*:::::~- ~=xYVVV#$##YxYVx+:+==*Y*~-~~~~ =YVVVV##$#YxYY*+:~~+==VV*~---- :YV$$$$###$VVVY*+:=*xxxV#V*~ .*V##$###88$###$$*:x$#$$$8V**~ .-x$8##888#VxYx**x*:-=****8%V*=. -x#888%%%#x=+::=xx+-~::+x%%%#Y- .-=#88%%%@8V*=+:+xV$Vx+:+V%%8#*.. -=V8%%@@@%$x**xY$#$##VYx#%#V=. . ~=x*#%%@@%%8$Y$$VYYYYYY$#%8V=. Vx++$8%%@%88##$VYxx**xV$%8$x=. . V+~=$8%8%8#$###8#$$$$$Y=x#xYx-.~: *::*Y$#8V=*V$$$#88##$*~ :Yx**+:++ . .~::*Vx-.:*V$$$$$x:. +*+:~~~~:
54.236.58.220@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"