font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.239.109.55@honeybii.com ~
  $ cat Rickk.png.txt

:::::+++++++++++++++=xVVVVVVVx+++++++++++++++++++++ ~~~::::::::::+++++==*YVVV$VVVVx+:++++++++++++++++++ ~~:::::::::::::+++=xxxxx****xYY=:::++++:+++++++++++ ~::::::~~:::::::++*YxxYx***==xY++:::+++:+++++++++++ ::::::::~~:~:::++=**xxxYY*xx*x*+++::+++:+++++++++++ ::::::::::::::+++*x=xxxYx*****+++++++++++++++++++++ ~~~~~::::::::+:::+=*xxYYx****=:::+++++++++::::+++++ ~~~~~::::::::::::::*xxxYxx*=+:::::++++++++::::::+++ ::::::::::+:::::+++*xxxx***=+:::::+++++++::::::::++ ::::::::+++++++++++**xxx****Yx=+++++++++++::::::::: ~~~~~~::+++::+=**==xxxxxx*==$$$VYxxx*==+++++::::::: ~~~~~~:+++=*xV$$V==xxxxx*=+x$####$$$$$$Vx++++::::++ ~~~~:::+=YV$$###$**xxxx*==x$########$$$$$=+++++::++ ~:::::++x$#$#####$Vx=xYYxY$######V$$$##$$*+++++++++ ::::::++Y#########$x=xYYYV$######YY$#VV$Y++++++++++ ::::::++x$########$x*xYYYV$######VYYY*Y$x++++++++++ :::::+++*$#########YYYYYYV$######$YxxxV$x++++++++++ :::::+++*$#########VYYYYYVV##888#VYx*xV$$V=++++++++ :::+++++=$#########VYVVVVV$$#888#VYxxxV$#$Y=+++++++ :+++++++=V#########$YVVVVVV$$#8888#$$$#$$$$Y+++++++ :::+++++=$#########$VVVVVVVV$##88888##8#$$$V=++++++ ::++++++=$#########$VVVVVVVV$$$##8888###$$$Y=++++++ ::+++++++x##8######$VVVVVVVV$$$$##8888#VVY*=+++++++ :++++++++Y##88#####$VVVV$VVVV$$$$##88##V*=+++++++++ +++++++++Y###8#####$$$$$$$$VVV$#$$##888#$Y*=+++++++ ++=======Y$$#888888$$#$VVVVYYYYYVV$$#8888#$Y=======
3.239.109.55@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"