font size: 12px ( --- / +++ )


 
18.207.108.182@honeybii.com ~
  $ cat Screen Shot 2020-10-04 at 4.06.00 PM.png.txt

..-~~~-~~:::::~~~~:::::::::::~~-... .--~:+++==***xxxxxxxxx****************x*===++:~~-. .-~:+==*xYVVVVV$$$$$$$$$$VVVVVVVYYYYYxxxxxxxxxxxxxxYxxx*====+:::::~-.. .-~~~::++++===+=*YV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVV$$VVVVVYYYYYVVYYYVVYYYx**=+::+++:~~--.. .-:+=*xVV$$$$VVYxxxxxYVVVYYYYYVYYYYYYYYYYYYYVVVVVVYYYYYxx**===+:~:::::~-.. .-:+*xY$$$$VYYx****xYVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxYYYYVYYxx*=+::~~:~- .~::+=*xV$$VVVYYYxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVYxxxYYYxxxxxxYYYVV$$######$$VY*++:~. .~+=*xYYYYYYYYYxYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYxxxxYVVVVVVVVVYYxxxxxxxxYYYYVV$$$$$$$$####$$$$$$$$$Vx=:-. .~=*xYYYVYYxxxxxxYYYYYYYYYYVYYYxxxxYYYYx*xYV$$$$$VYYxxxxxxYYYVVVVV$$$$$$$$$$$$$V$$####$$VV$$$VY=~. ...---~+*xYYVYYYYYYVVVV$$$$VVYYYxxYYx**xxxxxxxxxxVV$$$$VYxxxxxxYVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVYY$#####$$V$$$V=:~. .-~::+==*xxxYYYxYVVVV$$$$$$VYxx***xxYYYVVYYYxxx**xxYYVV$$VYxxYYYYVV$VVVVVYYYVVVV$VVV$$$$$$$$#$VV$#$#8###$$V$$*::- -~::+=***x**x***xxYV$$$$$$$Vx***xxYYVVVVVVVVVVYYYYYYYYVVV$VYYYYVVVVVVVV$$$$$$$##$$$$$$$V$VVVV$$$##$$$$$##$$###$V$Y=+- -+===**xxxx**==*xYV$$$$$$$$Yx***YYYYYYVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$VVVVV$$$VVVV$$$#######$$$$$VVVVVVVVV$$V$$$$$$$###$$$###$V#VYx~ -~+xxxxxxxxxxxYYVV$$$$$$$$#$VYxYYVVVVVVVVVVVVVVVVV$$V$$$$$$VVVVVV$$VVVV$$$$$$####$$$VVVVVVVVVV$$$$VVYYYYVV$$$$####$$##$$$$$Y~ -:*xxx****xYYVV$$$#$$$$$$$$$$VxYVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$VVYVV$$VVVVV$$$VV$V$$$VVVVVVYYYYYV$$$$VVYYYYVVV$$$$VVV$$######$$$V$Y~ .~~-----:=xY$$$VVVVVVVVVV$$$$VVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$VVVV$VVYVV$$VVVVVVVVVVVV$$$VYYYYYYxxYYV$$$VVYYYYVV$$VVVVYYVVV$$#$####$$$VV#x- .:=xYYYYYYYYYVYYVVV$$$V$VVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$VVVVVVV$VVVV$$$VYYVVVVVV$$$$$$VYxxxxxxYV$$$VVYYYYYVVVVVYYxYYVVVV$$$$######$$VV#$*- .~=xYYYYxxxxYYYYYYVV$$$$VVVVVVVVVV$##$$$$VV$$VVVVVVVVVVVVV$$$$$VxxVVVVYYV$#$$VVYYYxxYYV$$$VVVYYYYYYx***xxxYVVVVVVVV$$#####$VV$$$$x+~ -=xx**=++=xYVVVVYVVV$V$$VVVVVV$$$$$VVVYVVYVVVVVVVVVVVVVYVV$$$$$YxxYVYYYYV$$$$$VYYYYYV$$$$VVVVVYYYYxx****xxxYYYVVVYV$#$$$##$Yx*xVVYY**~ ~+:-. -=xVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$VVVYYVV$$VVVVVVVVVVVYYVVV$$$$VVxxxYVYYYV$$$$$VVVYV$$$$$$VVVVVVVYYYYYYYVVVVVVVVVYVV$$$V$$##Vx**=*YVY*=+. .-~:=xxYVVVYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVYYYVVVV$$$$VVVVVYVVV$$$$$VVYxxYVVYYV$#$$$VVV$$$$$$$VVVYVVVVYVVYYYVVVVVV$VVVVV$$$$VV$$$Vx*x**xxYVY=+~ .-~~::=xYYYxxYYxxxxxxxx***xxYYYYYYYYxYYYYVVV$$VVVVVYVV$$VYVVVVxxYYYYYY$$$$$$VV$#$$$$VVVVVV$$VVVVYYYYVVVVVVVVV$$$$$$$$#$$YYYYxx*x*x$$x==~ .~::+=xxYYxxxxxxx**xxxxxYYYxxxYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVV$$$YYVVVVYxYYYYYYV$$$$$$$#$$$$$VVVVV$$VVVVYYYYYVVVVVVVVV$$$VV$$$$$VYYYYYxxYx*V##V=:=: .~:+=*YYYYYYYYYVVYxxxx***xxxxYYYV$$VVV$$$$$$$$$$VVVVVVVV$$VYYVVVVVYxYYYYYV$$$$$$$$$$$VVYYYV$$$VYVYYYYYYYVVYYVVV$$$VV$$$$$VYYYYYxxxYYxY$$$#V=~:~. ~*xxYYYx*=++=*YYVVVYxxxxxxYYYYYVVVVYYVVVVVVVVVV$$$VV$VVV$$VVYVVVVVVxxYYYYV$$$$$$#$$$$VYYYYVVVVYYYYYYYYYVYYVVYVV$$VV$$$V$$VYxYYYYxxVVYVVV$$$$$x:+: .=YY*=+~-. .-~~+*YYVVVVVYYYVVVVYYYYVYYxYYYVV$$$$VVVV$$VVYYVVVVVYxYYYYY$$VV$$$$$VVYYYYYVVVYYYYYYYYYVVVYVYYYV$V$$$VVV$VYxxYYYxxYVVV$$V$$$$VV$x:+~ .+=:- -~+*VVVYYYVVVVVYxYYVYYYVVVVVVVVVVVVV$VVVYYVYYYYYYxYYxYV$VV$$$VVVVYYYYVVVYYYYxxxYYYVVYVYYxYVV$$VYVV$VYxxxYYYxxYVVV$#VYV#$VYYV$x++. . -~:+*xVVYYYYVVVVYxYYVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVYYYVYVYYYYxYYYY$VV$$$VVVVYYYYVVYYYYxxxxxYVVVVYYxxYV$VYYYV$VYxxxxYYxxY$$V$$$$VxY$VYYYY$V*+~ -~::+*YYYxxYYV$$VYxYVVVVVVVVVYYVVVVV$$$V$VVVYYYVVVVYYYYYYxYVVV$$VVVVVYYYYVVYxx*****xYVVVYYxYVVVVYYYYYVVYx*xxxxxxV$VV$$VVVY+x#VYYYVV$x=+- .~:::+*YYxxxxYVV$$VVVVVVVVVVVYYVVVVVV$$$$$$VVVYYYVVVVYYYYYYYYVVV$$VVVVYYYYYVYx*******xVVYYYYVVVVYYYYYxxYYx***xx*xYVYxYYxYYVV*+x$VYYYVV$Vx=~ -::~+*xYxxx**xYVVYVVV$VVVVVVVVYVVVVVV$$$$$$$VVVYYYYYVVVYxYYYYYYYVV$VVVVYYYYYYx**=====*YVYYYYVVYYYYYYYYYYx*******xYVYYYx++xYYVY++x$VYYYVVV$Vx=- .~:+==xYYx**x*xxYVYxYVV$$VVVVVVYVVVVVV$$$VV$$$VYVVYYYYYVVVYxYYYYYYV$$YYVVYYYxxY*=*===++*VVVVYYYxxxYYxxxxx**===**=*YVVYxx=:-=VYYY=+=Y$VYYYYV$$VVY: -:=*xYYYxxxx***xxYVY*Y$VVVVVVVYVVVVVVV$$$VVVV$$VVYVYYYYxYVVYxxYYYVVVV$VYYYYYx*xYx=*===++xVYxxYYYxx**=+:+==+++=====*xYYx*=:~-~*VYx*++x$VxxYYYV$$V$V+ .:=xYVVYxxxxxx*xxYV$VxYVVVVVVYVVVVVV$VV$$$VVVYV$$YYVYYxYYxYVYxxYYYYVVV$VYYYYxxxYVx==++++*xxxx**==+:~~~~:+=+++:++++=*xxx*+~~---:xYx*++*$$x*YYYYV$$VVV*- .-~:++****YVYYYVV$$xYV$VVVVVVVVVV$$V$$$V$VVVV$$VYYYxxxYYxYYYxxxYYYVVVVYYYxxxYYYx=+:+====+::~~--....-~+++::+::::=**==:~------~=*=+::*V$V*xYYYYV$$VV$V: .~=xxxx*xxV$YVVVVVVVVVVVV$$V$$VVVVxxYV$$YYYYxxxYxxYYxxxxYYVVVVYYYYxx*++=*+:+*=:-...........~+++::+::::+**=:---..-----+=+:::==xVxxYVYYYVY*Y$$V*. ~******xxxV$VVVVV$$VVVVVV$$$$VVY=+::+Y$VxYYxxxYY**YYxxxxYYVVVVYx*++~~-~+=:+=:. .........~:::~::++++==+~-....-..----:+:::+==+xV*xYVYYYVY~~Y$$Y: -=***xx***xV$VVV$$$$$VVV$V$$$VY=::++=+=YxYVYYxxYx**xYx*xxYVVVY=:~-------:::~. .-~~--~::+++:~-...........-.-::~~::++:+YV*xVVVYYVV: :V$Y=. ~+=*******YVVYV$$$$$$$VVVV$$$V*:::~~:=*xxVYYYxYYx==xYx*xxYVVY=~---.....-~~. ....-~~~~~-.................-~:::::::~:=VY*Y$VVVYVV: +VV*- ~:+=***=:+VVV$$####$$VVVVYV$$Y+~~-~::=xYYVVVVVYx*==xx**xxYVVY*==++:~--..... ..........................-~:~~::~~--~=VYxV$$#$VVx:. .*Vx: .~:*+~-~+xVVV$$##$$$VVVVVVV$$*~--~~~~:xYVVVVVYxx*==xx***xYVY=+++===**==+:~~-... ...................-----------~*VVV$$$$VV$Y: -xY+. ~- +xx*+:*V$$$$VVVVVVVVV$V=--~::+:=YYVVVYYYxx**=*x***xVY=:~~--~~::+===*===+:~-.. ..........................----~xVV$$$#VYV$Y: +Y+ +=~. -*x*Y$$VVVVVV$VV$$V+--:::::*YVVVx=*YYx**=*x*=*YY*++:::::+::::::++++====++:~-.. ........................----+YVV$##$YVV$Y: -*= .~ .**:*$$$$$VVV$VVVVVV=--~~~~+xYVVx*==*Yxxx==x*=*YY===*********=++++++:~~~~::++:~-. ........................----=V$$$#$YY$$$x~ ++ ~*-~V$$$VVVVx*==VVV$x~--~~:=xVVx==+++*xxx*=**=*VVYVV$########$$VYx*=+:~~-----~~--... ..........--~:::::::::::++++x$$$$$YYVV$V=- -- -~ ~VV*+~----~~*YYVVV*~--~:*YYx*::~~~+xx**==*=xYYVVVV$$VVVV$$$$$##$Y=+::~----...... ........-:+===***xxxxxxxxxxxY$$$$$YYYYVV*~ .. ~- -~:*YxxxYVV=:~-~=x***:~~~~~=x**====*=+*xxYVVVVVVVYYxYVYxVY=~~~~-.. .......-~:+++::::++++===++=*Y$##$$YYYYVVY: .-~+=xxxxYVYYYY:~:~~:+=*+~~~~~:**==+=*=~~:=xxYYx*xYx***YY=:+**+----.. ......-~~:::::::::++++==*=+=x$###$YYYYVVY:. .~:+**xYYx***VVYYYVx~-~~--~::~~-~~~+=++++=+--~:+*xYx*=+===**=~--~::-... ......---~~:=*YYVV$$$$$$Vx****V###$YxxYV$V: -~~~~::~~. ~YVYYYYV*:--~~-~:~------:+::+=~.---~:+=*x****==:-....... ..........---:*YV$$$$$###$$$#$VYxY$#$VYxxYV$V=. .*$YxYYVYVY*:---~~~-------~:::+~.-----~~~:::::::~---...... ...............:xVVV$$$YYYVVx=*YVVYV$$$VYxxYYVV=~. :*=xxYYYVVVVV*:~~~---------~~::-.-....------------.....................--.~:=*xxYVYxxxY*++=xx*Y$VYxxxYVYx=:~- .-=*xYxxYVVVV$V***:.---------~~--.....................................---.--:=****xxx*=+=**++*VYxxxYYYx*+~-- :xxxxxxYVVVVVVx=*=--------------.....................................----..-~:=*xYxx**==+::*xx**xx****+~-- .:===+~~xYVVVVV*+=*:.------------.....................................------.---~::+++::~-~=*==**++=*=:~~. :xxYVVVV*::+:-----------.......................................-------------------~:+=*=:.-=*+::- -*xYVVVVV=::::~----------........................ ..............--------...-------~:+=*+. -+==+~. -+xYYVV$Vx:~::::---------..................... ................----------..-----~~-:+- .:=+~. ~*xxxV$Vx=+:~~::~~--------........................................--------....------.-:. ~+:. .+==**x=~.-=:~~~~~~~------........................................--------...........-:- -:- .. :*~--~~~~~~------......................................---................-:- .-. .+=~~-~~~~~~~------.......................................................-~- .=+---~~~~~~~~~----......................................................--. -*:----~~~~~~~~~~--.....................................................~- :*~------~~~~~~~~~~-..................................................--. .+=~-------~~~~~~--~~--..................-----~~~------..............--. -*:----------~~~-----~~---................-------------............--- :+~~----------~~~~~~---~~~--.............-----------.............--- -:::~~+=~-------------~~~~~~----~~~--..............-------...........--.. .-~*Y=+++:=+----------------~~~~------~~~----.........................---. ~:*YY*++::+:------------------~---------~~~~---....................-~~- ~+V#V$$VY*=+:::~~-------------------------~~~~~--...............--~-. .~~Y8######8#$Y*=+++:~~---------------------~~~~~~~---.........---. .-.*8#$$$$$##888#$Yx*=+:::~-----------------~~~~~~~~~::~::~~~--. .~-*#$$VV$$$$##88888#$Y*==++:::~~~--.--------~~~~~~~~::~~~~~~~----. -:-*#$VVVV$$$$$######88###$Yx=+:~~~::-......---~~~~~~~-----~~:~-------~-. -~.=$$$VVVV$$$$$$########88888#$Vx***+~--...-----~-~~~-------~~~----~~~~~:~-. .:-.*$$VVVVVV$$$$$#############88888#$Vx=::~~-------~:~-------~-~:~--~~~~~~:::- ~*-~Y$VVVVVV$$$$$###############888888#Y:~~::=:-----::~~------~~+x=~---~~~:~~+~ .~=:-:YVVVVVV$$$$$##########$$##888888888$*:~-~*=----~::~~------~+=**:-~~~~~~-=Y:
18.207.108.182@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"