font size: 12px ( --- / +++ )


 
18.207.108.182@honeybii.com ~
  $ cat Logopit_1596602659801.png.txt

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V~.~YVx%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%=~:+YV*V*V%@@@@@@@@@@@@@@@@8+Y###$$$8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$::~~=xY==xYxV8@@@@@@@@@@@@@$+Yx*V#8$*8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Y-:+.:YV=~*x*+:YYxYV8%%@%@@@8=$**Y*8%$x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8=:++*=::::=+xYVV#**:=YV*VVV8@%YV*:*V$YV%@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8Y+*+-.V@8+ .+YY%@@@8*:xVVV%8*$@@8VYY$YY8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y-:+~*+x8#Y**VYY%%8%@%88$VVV=Y%#VYVY+=$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Y:V=::VVV$##$$V8#x%%%88YYY+~*YYYYY=~*8@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$++=-:Y%8xV%@V$%@8*x#$xxY$Y=*xYYYV=+$%@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8%%%%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8#$VYYYY#%%#=*=Y:x%@@@%#=+xV$x~+Yx$V+x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#YYxYY*xV$*xx=:$+:-:#V$VYx*=*xYY+*#8*+$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8*Yx#%%8##Y+=::=Y#Vxxx:+:*x#8#xx*Y%$+*8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$8%%##8%@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VY*8@@@@@@@$YV$x=**V*V=+$@@@Y*#YYx*+V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V+$###88%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Yxx%@@@@@@%Y+x$#x::=*V=+$$YYx:=x*#+$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y:V#$VV$8%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VY*8@%8$V*=*~*YYx:::+*++**YY*:x**#$YV#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y*x$8#V##88%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@#*xY8Y=*YY=+xV$#$$$VVV$#88#V=*+x+*$YxYVVV8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y$VxV#####$888%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@%xY*x==Y$88%@@@@@@@@%8#VY*=++*xV#8%8#$Y$$YV8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@xYVVxxYVV$$###8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%xV%#**x#@@@@@%%8$VYYx**xxx$%@@@@@@@@8VY#Yx%@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V~=xYYYx==$###888%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8*##=x$8%@@@%V=xxx*==xYY$%@@@@@@@@8#88$Y=+%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@$~x#8888#+Y###888%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#*$=xx**xYV#8*:*YV#V*YV$$$$$$###$V*+++=+*%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@%xxx####8#$#88###88%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#xYx%88Y~~=xY$8%@@@%%%%88888$YYYxYx*x$8%@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8##88%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%*x*#888#$8888%%8888%8%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88%%%%$**x%8===#Vx$%@@@@%%%@@@@@8x$8%%%%%@@@@@@@%V:*8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$$#88%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8Y~=++V#88#88#888888%%%%%8%%@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V+YV$$VV#xV%8*~x$Y=Y%%$VVVVV$%@%x$@@@@@@@@@@@@8$+ -Y$$8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8xVV#$8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8+-~+:~~:Y88###88#888%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Y*#%%%8##Y=8%#**Y*x=8$=V#88$*$%VY%@@@@@@@@@@@V~~.-=#$=.+%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V*YYV##8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V~$**8*x#88##88888%88%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$x$%%#VV$##Y=Y%%+~==**$#=:*YxY#%#*%@@@@@@%%@@%*--+=x$*~. ~xx$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x+YxYV$8#8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%*x@==@#*#8%88888%8#%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%YY8@8YV8@@@@#=x$+=#V+=*YY=+=**$@%$*@@@@@@@@@@@#--=++$#x~+*$*-+%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V+*VYYV$V$8%%8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8%8%@@@@@@@@@@@@@@%@%=*%@x+%%xV888###8%88%%8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%YV@@#x#@@@@@#Y*+:x8%@%%%%*=Y#$YY%%8x#@@@@@%%#VY=~::Y88Y=xxY=-+$#$8%%@@@@@@@@@@@@@@%Y=YxYVVVVY$888%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#x$#8%@@@@@@@@@@%%@@%**%@@Y:%@8*#8##$##8%8%@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$x@@%x#@@@@@#*Y:=xx*xV#888#$##$x*VYV#*%@@@%#*+~:+=V##x*xxY*.-*8@$xV8%@@@@@@@@@@@@@@%x+YYx**xYYxV##8%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@V+x$#88%@@@@@@@@@@@@V+%@@@V+8@@VY88#$#$##8%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%*8@@VV@@@@@@Vx8=Y$$VYxxx*xxxxxxV$V*+Y*$@%$xx+:+*$#V*xVY+ -V@@@$+xV8%@@@@@@@@@@@@@%*+$$$VxVY*xV$$$#88888%%@@%@@@@@@@@@@#=Yxxx$88%@@@@@%@@@@*Y@%%@V:8@%%YY##$V$$#8%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#*%@%*8@@@@@8YYVVYxxxV8%8888##$Vx**Y#V=x#x=~=::$#V+*##*~~ :V@@@$*YYY$%@@@@@@@@@@%$*:+:xV$V$VYYV$VV$$#88%88%@@@@@@@@@@@@%=xVVx=#8%%%%@@@%%%#+8#+=%$~#=+8#:$8##$$#888%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VY@@8*%@@@%VY$Vx88$*~Y$xY8%V*x:=$#%88Yx=++- -:+x=*$$x+-:~~:V%@@@@$=VV*+=$%@@@@@@@%x.~:+++~x$VVVVV$$#$$#88%%%88%@@%%@@@@@%Y--Y8%8%88%%%%%%%##x*%+--#8YY~~*8=*88$$$#8%88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x$@@VY@@@#=*%%*88V==$Y~-Y%@%%#+x$VVVYY8*~YY------=+:==x%%%%@@@@@@8:xV$$x#%@@@@%#x::~~-+~~.-*VY$$V$##$$888%%%888%%%@@@%%%=:**:x#8%%%88%%%%8++~VV:V~#@@+Y#~#$+#####88888%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%*8@%*#@%Y+:$%#=*=*$#=~-*%@@@@xV88Vxx=*@#:x%#+-. ....+V%@@@@@@@@@@%:x$V#8%@@@%#=:::==~::~+*--:xx$V$#$##888%%%%88%%@@%V+++-:::-:+=#88%%%%%%#~=-=~~*-+#Y.*Y-=x:#8####88##8%8%%@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x%@$*%$+*Yx#YVV#8#x+~:x%@@@@@VY8xYYY*V88x:%%%Y=:-.+V%@@@@@@@@%8Y*:~:*V$#88#x=~~=***Y-~~:*=:+.~-+*V$$VV##88#8%%%8Vx*+---~~~-- .~-~++x$8%%8++*~= -+ -$x .=.-*+$8####888%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8x%@YVY:Y8*=Y8%8V*+++=:V@@@@@@%*#x=x#xxx=+~$%88$*x#%@@@@@@@@@8=~-~~:x-~=*=~~:~~:+=*=-.--~~-+~ - .-+=*YYY$8##88Yx=~.-----.------~~::::+=8%8+=V:x~~~=+YV:+=+==:Y#%8%8888%%8%%%%%@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$Y@@=+=#8*+x#Vx=*Yx=*#+V@@@@@@@#*$$#x:Y##x~V8VxV8@@@@@@@@@@@@Y-*:~+-=:-...-~::::+:*~.-~-~+$Y.-*=..++~:YYV##Y*=-.~~.~~~~:+==:-~~:=:-.--+YVY+.:~~~~-~~~--~-----.*8%88888%%88%%%@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%*#@8:x%%Yxx**xV#V*=Y8%:$@@@@@@@@#*##+x=x#V.+x#%@@@@@@@@@@@@@%*-x=-:-+++- -----~~~=- -~-~-+=~-+=~ :=:~:~:+~..--...~::++++=*+-~+-.-*Y-.=*=:--~:~*~.. .+$888#88#8888888%@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@%%%@@@@@@@VY@#x#%%YY8YY##$x*Y#@@V~#@%%@@@@@%*Y8=YV**$- x@@@@@@@@@@@@@@#==.-+==xYx==-:=~++~=+~+~-~..+~:+:**=:---:++~~~~:::~-..~::++++==+-.---~+:..~:-==+~:=Y~ +~.+ +.-:.~x88#8#######$#$#8%%@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@%#YxxYV8@@@@#x8#x8@%#=$@xxY**Y#%@@%==%@Yx@@@@@@$*#=~*x+Yx ~#@@@@@@@@@@@@@#~:=$+++#%#=++V8$*=x8#x+*V#+:$Y:~Y%%%V--*x++=+Y==*+*-.-~~+======::. . . .+$Y:~+==~.~-~-~~:+:+*xxxxx==$#$$V##88%%@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@#xx*$V*YY@@%#x#VY8@@%V*$#YxV#8@@@@@8:Y@@V:@@@@@@@*$==:=+:$+ :#@@@@@@@@@@@@8~-*#+~+$$$*:~Y8V+~*8%$:+$V+.x*-.=***+.:##*~:Y%#+:*#*---:*+==**=+- -Y=+~:+:=:++$V:+*xx+:~:-:-~~+::~~:+:*==Y#$$##8%%%@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@8*$*8@@8#88$VYVY$%@@@8=$xV8%@@@@@@@@Y=#@@#:8@@@@@@xY*=~::::*:~+#@@@@@@@@@@@%+.~:.-~.--- :++:-+*+=~:=+-.-. . -. ~*x+.-=xx-.~x=-~:Y8-*.~+.-~-+$V:+-==~+-YVY+.:--.+-=.---~+~~~~~=+Y#$#$$##8888%%@@@@@@@@@@@@ @@@@@8Y*#YV##$$VYYYV$8@@@@@%Y**$88@@@@@@@8**8@8#+$@@@@@@x=xY+=--=+Y:=#@@@@@@@@@@@%: -- .. . ...:. ~-~- . ...--..--~---. - ~--- :... .-=Y~~-~~:--.~:-.~-~~~~-+$V=:V:*- -~. --.~.--~--~x###$#$#88888%%@@@@@@@@@@@ @@@@@Y*xVVYYVYYYV$#%@@@@@@@%xV%#Y+V%@@@@@Vx*%@@%+Y@@@@@%=:x8x+x-.~:xV%@@@@@@@@@@8Y...--..---~~- ..~.~.~:-- . +=~~:xVY+:--...--~.:----...-:::~+~:~: .- ~----~~ :==:+V%=--~:.+~~=-~~..=~=xV##$V$$88%%%%@@@@@@@@@@@ @@@@@8#%@@%888%%@@@@@@@@@@%#**$@#++$%@@@%xYx%@@%+x@@@@@$=x*x$==*--~~*#@@@@@@@@@@x-.~+VY+=:=VYV+--..~.~--:~~~~:V#: +8#$Y:.-=- *= .Y: ++-.-::+===::+:~~--.~:--~~~.-~--+YV:~=~:~++:+~~*::+:+:*##$$###88%%%%@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8*$$#@#*+=#@@@VYx#@@@8+Y@@@@@xYV#x:=+++++~.:#@@@@@@@@@$- -Y$$*~.xV*$*. ---. .~~...:$V+.==*=::.:= *x -V:.:+..:-.~=~*~+= +V~.~VY~-YV:-xY-+V#Y+Y%x~:VV::=$#*-~-Y#V$$$###888%%%@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x$@@@%V+=Y@@8*#*%@@@8:Y@@@@8*88%#*::.-Yx:*#%@@@@@@@@@8+--=++~ :*--:~-~$~-*...~*:: .:~--+=++:~.*#.:88.~%x-##. ~~=~x-#:=Y.-*+.~=:- ++--x:-8@@@xV%#+~VV:.+#8V~-=$#######$#888%%%@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$=Y$$$VV#**8%x$8*%@@@#:*@@@@YV%@@@@8$Y=~=8@@@@@@@@@#VVY==:-:+:~:~-~::*+~..~- --~~~~-~:---:~:~:::*-~$*.-V:-$x..:==~~-=~ .--+:.-~-. -:..~--*8@8=$88=~V%$:Y##8+~Y$##V#$##$$#88%%@%%@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#xV=$#8%%@Y*YYxY$x@@@@$=*@@@%*$%@@@@@@@@YY@@@@@@%8#*+--:+==+=*+==+:+:+==~~:::~~~:+++++:~~~-~~~~:~:::=::~:~~+:~.-~..-.---.-.~-::-~.---.~-.:-:Y*~=*+-:~Y*:+xV=~+~*VYY$#88##88%%%@%%%@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%*8@VY%@@@@YVxxY=YY%@@@YY*%@@$=Y%@@@@@@@@#*@@@@@@V~+~+*=*xx*=*x***+:--+::::::=*YVVVYxYYx+*=~-~::~~~::+:~~~+====++:-+=*****==+++==+=+:~+=+:+===**=+===++++=++:+++++~+=V$$88888%%%%%%@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%VV%$8Vx8@@@YYx$8*V*x$%@x$x%@@x*:8@@@@@@@@#+8@@@@@%::=+==+++=+=======-~+~~:~~:=====*xxxx*-~*-**.:::=====+:+==+::xx+-xxY*+:~~~::~=*=*==~:=~+Y$YxxxxxYYYx**YYYYYYxxxxYY+~+Y##8888%%%%%%@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#x%YYVVx*#@%xV*8%*$#8*8%x$x@%$xx*Y%@@@@@@@%x$@@%%%V-xY*xYYxYV$$$$$$$#+:+:+====+++===***===~*=%@$$x-~:~~:::::-:+Y%8x~x*x**=+=xxxYxxxY$8+~8$*++:::=*******=xxYYYYYVVVVVx~x888%8888%%%%%@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x$VV@@%#$#%YYxV@@8V=$x%#xVx@%*Y=$*%%@@@@@@@V*V**x*+~xVYxxxYV$VV$#####:+Yx****=======******+xx##8#$~~+===***=-V8888*~YYYxYYVVVVYYYVV$#8=~$##+~++=*xxxxYYxxYYYxxYxxxxx**+=#8%%888888%%%@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8x8*8@@@@@#YYx$@@@@Vxx$@$VVY@#xVY%xx8@@@@@@@#=Y*:+*x*xVx**xYVYxxYYx*::=Yx=+=+++:+:~:+++::++===*x:~:==xx*=*==++++:-~:+===+**=*x**=:+=**==**=+:::+++====*****=**xxYYVVVVVx:x#$$$$$##88%%@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#x$x%@@@@$xY*#@@@@8*#=8@Y$$Y%x$x$@8$*#@@@@@@8x@%#$$$YYxxxxYxxYxYV$$*++*YxxxYYYYYYVVVVYYYYYVYYx*****xYYVVYYYYVVx*****====++++==++++~-:==*x*===**==++::+:+:~. .-:++=*++*xx==*=:+:-~:+*xYV$##@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8YVY@@@@%=$*Y@@@@@$*#=%@x#$V8*#*#@@@xY@@@@@@8x%@@@@%8#YYVxVVYVY##8#Y==V88$VV###8#$%88#$##Y###V*$8###$V$$#$$$$8#$8$$$$V$$YxY$$$$YYx+~~Y8%8####$#$Y**==*:x*:: .-~~:*- ~:=x:=x=++~ -::-..~:~@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
18.207.108.182@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"