font size: 12px ( --- / +++ )


 
18.207.108.182@honeybii.com ~
  $ cat Logopit_1596616367292.png.txt

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@88#%@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x+8%@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@8@@@@@%%%%@@@@@8%@@%%@@@@@@%@@#8@%#%@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@8##%@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x=8%@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@8@@@@@%%%%@@@@@8%@@%%@@@@@@%@@#8@%#@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@88$%@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@*=8@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@%%%%@@@@@8%@@%%@@@@@@@@@#%@%8@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@88#%@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@%=*%@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@%%%%@@@@%8%@@%%@@@@@@@@%#%@%8@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@88$%@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%+x%@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@%%%%@@@@%8%@@%%@@@@@%@@%#%@88@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@88$%@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%8%%8%%%@%@@@@@@@@@@@@%+Y%@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@%%%%@@@@%8@@@%%@@@@@%@@%#%@8%@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@88$%@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%#$VYxxxx**YVV$$#%@@@@@@@@@@8+V%@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@%%%@@@@@%8@@@%%@@@@@@@@%#@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@88#%@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$VxYVYx*x*=:+==*VVVV#8%%@@@@@@#:V%@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@%%@@@@%%%%@@@@@%8@@%%@@@@@@%@@8#@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@88#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8#VVYV$#88#VYx=++=++xxxV#VYV#888888$=$#8888%%@%%@@@@@@@@@@@@@8%@@@@%%%%@@@@@%8@@%%@@@@@@@@@8#@%8%@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@88$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%8#$VYV#%88%#$YY***+:+*Y$#VY*Y$8$$x*YV$##888888###8%@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@%%%%@@@@@88@@%%@@@@@@@@@88@%8%@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@88#%@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@%#$YYxV##8#8#$VY*:+==:*V$#8%88$Y==V8@%#$x*YVYYYVVY#88#$8%@@@@@@@@@@@%8@@@@@%%%%@@@@@88@@%%@@@@@@@@@#8@%8%@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@88#%@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@%8$YYV8%%%###$xx=*=+*VVYV8%%88#$VVY=*$8%%8#VxYVYV8#VxVVV$$$#%@@@@@@@@@@8@@@@@%%%%@@@@@8%@@%%@@@@@@@@@#%@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@88#%@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@%8$YV#%%%8$YVVx****=**Y$V#8%%8$VY$V$V==Y$8%%%%8Y$888#8#Y$8888#$#%@@@@@@@@%@@@@@%%%%@@@@@8%@@%%@@@@@@@@@#%@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@88#%@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@%%%8#Y*V%%8#$YxxY=+++==xx*Y$##88##Y*Y$x$$Y*=xV#%@%%#*xYxx#$#88%%%8#$#@@@@@@@%%@@@@@%%%%@@@@%8%@@%%@@@@@@@@@#%@88@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@88#%@@@@@@@@@@@@%@@@@@@%%%8$xVYV#$$Vx*xVx+:==++xx**YxxYYVVVV$$xV#8$***Y#%%@%V*Yx*V#888%%%%#$#%@@@@@@%%@@@@@%%%@@@@@%8%@%%%@@@@@@@@%#@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@88#%@@@@@@@@@@@%%@@@@%888#VYYYxYVV$$YYYx*=+x***YYxV$$##88%%%8#VY#%8V=+Y#8#%@%*YVx$8888%%%%8$#%@@@@@@%%@@@@@%%%@@@@@%8@@%%%@@@@@@@@%#@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@88#%@@@@@@@@@@@@%@@@%$V#$YxYxY$$#VYY**Yxx*VV**xY#8%%%@@@@@%%%%8VV##V=+*V%%@@@$*YV888888%%888$#%@@@@@%%@@@@@%@%@@@@@%8@@%%%@@@@@@@@8#@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@88#%@@@@@@@@@@@%%@@%8#VVYYY$$##VYYYxV$x=*$VxxxV##8%@@@@@@@@@@%%8VY8$**xV8%@@@%Y$88%888888%88#$#%@@@@%%@@@@@%@%@@@@@%8@@%%@@@@@@@@@88@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@88#%@@@@@@@@@@@%%%8$$8#VxYVVYYVxxYY$$xxYVV#V*Y$xYV$%@@@@@@@@@@@%8YV8V*=x$%@@@@8$8888888%88888#$8@@@@%%@@@@%%%%@@@@@88@@%%@@@@@@@@@88@%8%@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@%8#%@@@@@@@@@@@%%8V#8$x**Y*xYxYxYYVx=x$VV$8x=*xxYVYV8%%@@@@@@@@%%8x$$Yx=*Y#8%%%8#%88888888888##$8@@@8%@@@@%%%%@@@@%8%@@%%@@@@@@@@@#%@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@%8#%@@@@@@@@@@@%%8##$x==YVxV$VVVVYYx$%$VYYxx**=x##$V#%@@@@@@@@@%%8VVVVV$VxV88%@%$#88###8888%888##8%@8%@@@@%%%%@@@@@8%@@%%@@@@@@@@@#%@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@%8#%@@@@@@@@@@@%%%8$x=xY888%#$$VYY$88#Y*xV$##$x=$888%@@@@@%%%@@@%8$YY*xxV$YV##%@8Y$#$$$##8888888###%8@@@@@%%%%@@@@%8%@@%%@@@@@@@@@#%@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@%8#%@@@@@@@@@%%88#$Yx*Y88$##VVYYVVVVx*=x$8%%%%8##8%%%%88#$$###88%#$VVxxxV#8VYV8%%xxYVV$##888888%8#$$8@@@@@%%%%@@@@%8%@@%%@@@@@@@@%#%@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@%8#%@@@@@@%%%#VVVYYxxV88VY$VYxYV$Y**=+x#8%@@@@@@@@@%8VV$$####V$VVY##VVVYx#%8*xV8@VV#VxY$#888888888#$8%@@@@%%%%@@@@%8@@%%@@@@@@@@@%#@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@%8#%@@@@@%%8#$$Vx**V88#$$VVYxx**=x**x$8%%%%%@@@@@%%8VYYxY*=Y$$#$$#8#8VVV*V8%#*YV%$Y%%#YxV#88888888##$#%@@@%@%@@@@@%8@@%%@@@@@@@@@%8@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@%8#%@@@%%%8$$$Vx**V888Vxx=***xxx+*YV#%%%%@@@%@@%%%8YxV$$Vx+*Y##$8@#$%#VVY$8###xx#$x888%Vx$#888%8%%88###%@@%@%@@@@@%8@@%%@@@@@@@@@88@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@%8#%@@%%%8$$Vx*xV$#$$Vx+*=*xVYxYY=Y#8%%%@@@8VV88#8$YY%%%8#xYYY#%@%$Y##$$#8#V$#YYVYY#88%%#YV#888%88%%88$8%%%%%@@@@@%8@@%%@@@@@@@@@88@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@%8#%@%%%8#$Vx*xV$$Vxx*=*YYYV$VY#YYV#888%%@@8V*V$$$VY$@@@%%8Vx*#@@%8VVV$x$8#YY$$$VxV8%%@@@#x$##8888%8888##%%%%@@@@@%8@@%%@@@@@@@@@88@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@%8#%@@@%8$Vx**$VV$xYYYY$#####$VVx##8%8$V$##8%8V$$#$x8%%%%%%$x$88$V88#%$VV88$YV##$Y#8%%%@@@$YV#8888%%%88###8%%@@@@@8%@@%%@@@@@@@@@8%@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@%8#%@@@%#$xY*x$$V$VVY==*YVV$VxxY*Y8%@%8$V$$$#$$$8%#V%%%88#VV8%##YY8%88$xx#$VxYV$VY##8%%@@@%$$##88888%%%88##8%@@@@@8%@@%%@@@@@@@@@#%@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@%8#%@@%8VxYxxxV#8##V*+*=YVY$x=YVxx#%%@%#$#$VYYVVY#$$88#$$#8%@8#88x$$88#VxV#$VV$#YV##88%@@@@%$$##88888%%%88#$8%@@@@8%@@%%@@@@@@@@%#%@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@%8#%@%8#xxVYYY#8##x**x*=xVxYx=*VY*V8@@%8$YV$$VYYYVV####8%@@@#$%%8VxY8#YY=*8VVV88VV##88%@@@@@%YV#88888%%%%888#8%@@@8%@@%%@@@@@@@@%#@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@%%#%@%8VY$VYVY#VYx*xYV*xx**xxYxYVVYY$8%%%%8##88####88%@@@@%$VY#$YYxY#V*Y*Y#%8V#$$V#88%%@@@@@@8V$#88%%%%%%%%88#8%@%8%@@%%@@@@@@@@%8@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@%%#%%%8$VVYYYYxYYx**xY***+*xxVx*VV**YV$###88##8888%%@@@@@@V=xx***xVVYx*$V#%@%V##$Y#8%%%%@@@@@@%$$#888%%%%%%%88#8%%8%@@%@@@@@@@@@%8@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@%%#%%8$VxxYYx=+***=+*x=+x*=xVVYxYx*x$%8####888%%%@@@@@@@%$x*xx==xYxVxYYY##%@@%##$x$8888%%@@@@@@%$$888%%%%%%%%88#8%8%@%%@@@@@@@@@%8@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@%8#%#VVx*xxx**=++=*+=**xVYYY$YxYxxYV$%@%%%%@@@@%@@@@@@%%$**xx*+=*xYx=YYx#$%@@%#%$Y$$88%%%%@@@@@@%$#%%%%%%%%%%%%8#$#%@@%@@@@@@@@@8%@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@%8##Vx*xVYYxxYx*:=x*xx**#YYYYxxYxxYVV$#%@@@@@@@@%@@@%%$VYxxx*=*Y***=*YYV%$$8%%#%$V#$#%%%%%%@@@@@@8V#%%%%%%%%%%888##%@@%@@@@@@@@@8%@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@%%8#$$VxYVVxYVY$YYxY$****xVVVVYxYVVV$$####8%%%%888$V$$#YVYx****xV$=**xYV#8%%8V%8$$$V##$8%%%@%@@@@@@%Vx#%%%%%%%%%%%88##%@@@@@@@@@@@8%@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@%%8#$$$$$$$V*xV#$#YxV$$VxxYYYYVVYV$V$V##$$$$$$###$Yxxx*=x*x***Vx*Y$$**YYY*#$8#8888#VYY#88$#%%@@@@@@@@@8YY#%%%%%%%%%%%88##%%@@@@@@@@@8%@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%88#$####8#$$$x=Y$###YV$VVYYxYxxY$VYV#$#V#8####$#$$#$YYxVVxxVV$xxVxYV$$YY$VYY#$xV8%YV8VxV#888#8%%@@@@@@@@%#Y$8%%%%8%%%%%%8###%@@@@@@@@@8%@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%####888888#VYxxYV##8#Yx$$#VYVYVYYY$YY#$#8V$88%8888#$$$VVYYY*Y##$$YYYYY#$Y#8YxYVY=V8#V$$#$VV$#8$#8%@@@@@@@@%8YY#8%%%88%%%%%%%8##%@@@@@@@%8@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8##888%8888#VVVYYYxV#$YxY$#$VYYVYYYVY$$#8$$#VV#####$$$$###$$Y*VYV$VVYxxV*VVYV$xxYV*+*Y*xYx88$YxYxY$#%%@@@@@@@%%#xV#888%%8%%%%%%88##%@@@@@@%8@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%##88%%8888#VYY$YxVVVxx*=xVVYYYVxxYV$$V$$88#$V$$###88##8#88#$$Yx$$$Yx**xYVV$VxYxx=x**=+***xV##VV$$VYVYV$#88%%@@%@%Y$$#88%8%%8%%%%%88##%@@@@@%8@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8##88%%%88$VYx***+xYx===*YYY$$YYYxYYVYYYV$##$##V###8888#8#888$VVYVVY****V*YYVYYVxx===*xxx$xx$$$#88888#$$$$$$#8%%%%%$V##88%88%%%%%%%888##%@@@@%8@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$8%%%%%##YYxx*=*+=====*Y$$$$$x*YVVVVxYY$$$$V$#$8##8888###8#8##VxxxYxYxYxxx*VxxYVY*==YV$#$VY$##888888#88%8888888##VYxV#888%88%8%%@%%%%8##%@@@8%@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$#8%%%%8$YxxYYY=*=xYx=*Y$VV$$V$$VYYYYx*Y$$$V$###8#88#88#8#8##88$xxxxxxxxxxY*==xVVYY*V#8%%#VY$$#8888#888888888888#$$$xY$$$88%88%%%%@%%%%8##%@@8%@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#$88%%88#YxxVVV$##$VxxYYxxYY$$VV$YYYVxxYYV$$$#8#8888%#8##88888##$VV#YxYYxxYxx=*xYYVxxV$$%%#$$Y$#888888%888888888#VY$VVV#88888%88%%%%@@%8%8$$@@8%@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#~-@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%##88%%%8YYYYY$#%8YY**YY=+xYY$$$#VY*VVx*xVVV#88888#888#8#888888##8$$#$$VV=xxxxYxxxYYYVVVV%@8#8V$88#88%8888%%%888$YxY#88#$$$#888%8%%%%%@@%%%8V8@8%@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$##8%%%$xVYYY$8#x*x*xx*:*YVVVV#$VY*Y*xYYV$$#88888%88888#88888#####V#%%$=V#V*xYYYYxxV$YYY%%%%8$##888888888%%%88$V$V#%8###$V#888%%8%%%%@%%%%%#V%8@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$#88%%8Y$VYY##YYxxxxYx*xY*xVY$#8#Y=x*xxV$#8888888888888#888%#8##88$$@$+V%8#x**xxxVV$YxxY######$$#8888888888%8$x$#V#888888###8%%%%8%%%%%%%%88V88@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###88%%#Y$=VV$YVVYVVx*xxVx+*Y$#$8$$YYYVV$8888888888#888%#888%888#$##V#*V8%8#V**x==YVVYx*xV$VV$V$$YYY$$##8#888#V###$$888%%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%Y88@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$$#888%$xxY$VYVVxV$$xxV#$Y:=Y#888%%#$###88%88%%%%8%88%8%88%8%88888$$V*Y%888#YYYx*xVxY$x=*VVYYVYYYYYYYV$$$$$##V8%#$8$##8888%%%%%%%%%%%%%%%%%8$V8%@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$##8888Y*$$Y=xVxx#$VV#88VY*Y##V#%%#$$#88%%%%8%8%%8%8888%88%8%88%888#$Y#8VV$%#$VY*xVYx$V*=*VY=xYVVVYxYVV$$YV$$8@@%%%8####8888%%888%88%%888#$$#%%%@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%###888#x*$$x+VYVYVVx$888$$V#8$$8%#$##88%88%88%8%%8%8888%%8%88%88%%88#$V#$Yx#88VYYVVVYYV**xV#*=Y$$8#**$VYYxYx$%8$##8#$###$##8#$##8#$$$$V$$#8%@@%%@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%###88#VxxYxxYYV$YxV$8$$YYVVV##8##$###88%%%%%%%8%%8%88%8%%8%%8%8%%888##$Y#$YV$8YxxY$Vx*YxVVV$x==YY#8#*x$#xxxY##YxY*x*VVxYY#####8#$8888#%%%@@@@@%%@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%###8#V**xx+YYV#Y=Y8#VYxxYYx*$#8$Y#88%88%%%%8%%8%%8%%%%88%88%8%%8%88%8##VVVYVV$Yx**V#x==xYYV*xY*xYYY#8Y*VYYV#8$x**xVx#Y+=#%@@@@@8#@@%%88%%%@@@@%%@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%##88VxYYxxxx$#Y**V$xxx*=*xV#8#$YV##8%%%%8%%8888%%8%%%%88%%8%88%88%88%#8VVYYxx*=xYxxYY===xV#*xxxx#YxYYY**Y###$YxYYxxx8#Y$%%@@@@@8#@@%8%%888%%@@8%@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#88$YxxxYVY#8Vx++xY==**=x$##$#VY$8888%%%8%%8%%8%%8%%8%%%%%8%%8%%8%88%8#VV$Y**==YYY**YY**xxxxxxYxVxxYxxV$$$VY*xx*==x#%%%%%%@@@@%xY%@@%%%%%88%@@%%@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8##$YVxYYY$$$$Vx*YYx*===+*YV#88VV#88%8%%%8%%8%%8%%8%%8%%8%%8%%8%%%%%88%#$VxYx*+=**x*xYYYxxx*xxY$xYVVYxxYYYY*VVVVV$88%@@@%%%@@@@8**V%@@@%8%%8%@@%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8##xYYYY$#$$YVV*=Y=xx*==*=*Y$$$V$88%%%8%88%%8%%8%%8%%%8%8%%88%88%%%%888#$VYVx**x**YYxxVVx*xxY*xYxYYxx*+*x#$V#%%%#8%%%%@%%@%@@@@#**Y%@@@@@%88%@@%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%8#$$YYxxYVV$VxYx*x*+V$Yx$$VYVVxYV##8%%%%%8%%%8%%%%%8%%%8%88%%8%88%%%%8###VxxxYY$xxYYxxxYVYYYVVYxxVVVVV**$V#8V#%88#%%%%%@@%%%@@@@8VYV%@@@@@@@%@@@%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8#$$Y$xx***Yx==****x$$88$VYYxx=x####8%%%%%%%%8%%%%%8%%%%%%8%%8%%%%%88####$YxYxY$VYxxxxxxYxYVVV$V$VYV#8*Y####V%%88%%%%%@@@%%%@@@@%8VV@@@@@@@@@@@@%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$xYV**=*==xx=YYY#8%%8$Y**xYx*V#888888%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%8888888$VY*xYxxVYY$xVVxxxxY**xV#88$$Y$Y*#88V$%88%@%%%@@%%%%%@@@@%$#8@@@@@@@@@@@%%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$Yx*#Y**Yx*$Vx$##8%%#VYY==x#VV$888%%%8%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888888VYVVYVx*V$#8888Yxx****#$$88#88YxxV8#V8%8%@@%%%@%%%%@%@@@@%#%@@@@@@@@@@@@%%@%%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V*$Y$#VVVVY#Y*Y#Y$#8Vx*Yx=*$YV$888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888#VV$YY$Yx$88$$#%V+*xV=+x#YY8%%$xxxV8V$88%%@@%%@@@%%%@%@@@@%#%@@@@@@@@@@@@%%@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#VY$Y#8$$V#$V*YYYx$##$xxVYxVYY$#%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888##V#8YV$$$#8$#$888=**YVx*Vx=V%8V~+=*$Y$##88%@%%@@@%%%%%@@@@%$@@@@@@@@@@@@@%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#VYVY8#VYVVYYYxxVV88#$VV8VYxVVV#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888##$$%#$$#VV#x*8%8Y#x=xxVVxx=+Y8#V-~~:YV%%%8#8%8%@@@%%%@%@@@@8$%@@@@@@@@@@@@%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8VVV$8$$$$VV$YYYV$$YVVY#88V*Y$$#%%%%8%%%%%%%%8%%8%%%%%%%88%8%%8%88%888$#%888$Y$Y:YY$V##V*VxVV==+=Y88#+:+x#%%@@%#8%8%@@%%8%%@@@@@8#@@%%%@@@@@@@@%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$YxV8$VYVV$##YV$VxYV$V%%8VVV$#8%88%88%88%88%88%8%%8%8%%8%88%8%%8%888#$##888$YV+*V$$V#$#YYVY*:::+*Y##Y~x$8@@@@%#8%8%@@%%8%%@@@@@8#@@%%%%@@@@@@@%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#Yx$YVYVY$8%%8VV$$VY*V8#88YYV##888#8%8%88%888#888%88%8888888888888%88#$#$$$$$$x+YV8VYV##Y=x$*:~~x+x#V$=*x%@@@@%#8%8%@@%%8%@@@@@@##@%%%%%%%@@@@@%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8#$VV$$YYYY#%%%8YVYVYY=$VYV$VV$V$8##8888888#88888888#88888888888888%%88#888#V$YY*=*Y#$VV$VVx=YV*~:x:Y$x+*x*#@@@@%#8%8%@@%%8%%@@@@@#8@%%8#%%%%@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8##$####$VxV##$88VYYYV+x#x*YV8%8$V$V##8888#88888888888%%%%%88888888888##$8#8$VY**++*x#$$xY$VV+*Vx==x*x*+*=~==$@@@8#%%#%@@%%8%%@@@@@#8@%%88#8%%%@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%8$88888VV$VV$VVYYYVx=x*+x$$8#$Y*YV#88888888888%8%%%%%8888888#8888#888#$###VYVxY==*=$VYx*YVV**$Y=*VVx+=YY+-:+#@@8#%%#%@@%%8%%@@@@%$8@%%8%8#8%%@@@@@@%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@%##8%%88$V$VVYYVYYYVxx==**YYVV$VxV$V#88888888%8%88%8888888888888888888#$$V#VxYYYYx*xY$Y*=xV#$+$VYV$V*:xVY$:--+%@8#%%8@@@%%#%%@@@@%$%@%%%@@%#$8@@@@@@%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$#8%%%%8##$VVVVxx**YYYxY==*xVYYYV$$$88888#888888888888888888888888888##VV$VxVxxV$VVxx*++xYV$YY8VV#$V+x#$#x--~8%8#%%8@@@%%#%%@@@@%$%@%%%@@@%8%@@@@@%%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8##888%%%%#$$YVYxx**YYYYVVxYY*xxYYV$V$88888888888888888%888888888%8%88##$VVV$$$+xV#$YY*x*YxYY##$#VxV$#*=x$8#~-~#%8#%%8@@@%%8%%@@@@%$%@%%%@@@@%%@@@@@%%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%##88888%%%88$YV$Y$$VV$VYYYY#=*xYxY$$V#888888%88%8888%88%88888888888888##$$$VVV$xYV$YYVxxYYYY$%88#VYYYVY==*$8:-:8%8#%88@@@%%8%@@@@@%$%@%%%@@@@%@@@@@@%%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%##%%8%%%%%%8#$VVV%%#$$VVx$8VxxV$$$$###8%888888888888%8%88%888888888888###$$V$VV$#YYY=**$Vx*xVV$$Yx**x*Y*=x+x::*%%8#%88@@%%%8%@@@@@8$@@%%%@@@@%@@@%@@%%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##8%%%%%%%8##8#$xVV$YYYYx$8#x$V$##888#888888888888%8%%8%88%88888888888###8#$$$$$$$$x*xYY$VYx=*Y$YY*xx=====+*+:=V@%##%8%@@%%88%@@@@@8#@@%%%@@@@@@@@%@@%%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%##8%%%%%%%88%%%8##YxV$$$$88Y#####8#8##8888%%888%88%88888888888888888888888##$VV$VV#Vx***V$$VY$$#VYVV*+Y***=+:~+8@%#8%8%@@%%88%@@@@@8$@@%8%@@@@%@@@%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8##%%%%%%%%%%%%%%8#YV%8%8%%V#88888888888888%888888888888888%%8%%88888#888#8######$$###V=*$$$x*$##$VVx+xx*$$=:~++8@%#8%8%@@%%88%@@@@@##@@%%@@@@@%@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%@@@@@@@%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%8#8%%%%%%%%%%%%%%8#x8@8%8%8$8888888%%%%8%%%8888888#888%88888888888#8#8888888888##$$#$V$VxY$$Y*YV$$VV*=V*Y#8$=~xY8@%#8%8%@@%%8%%@@@@@##@%%%@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@%##8%%%%%%%%%%%%%88Y$@@%%88V#8%88888888888888888888888888%%%%%%88%8888888888888##88##$VV#$xV#VY$V$$V$=x$xV#%%V-Y%@@%#8%8@@@%%8%%@@@@@$8@%%%@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8#8%%%%%%%%%%%%88Vx%@@%%#VV$8%%%8888888888888888888%%%%%%%%%88%888888888888######$$V$#8#$xY$YYVYYV#x+V$$%V88V:V@@@%#8%8@@@%%8%%@@@@%$8@%%%@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%##8%%%%%%%%%%%888x$@@@88Y$%8#88888%88%%8%%88%8%%%%%%%%%%8888888888888888###$$$$$$#888%%8#YVVxx=+*xxx*YV$@#V8V=V#@@%#8%%@@@%%#%%@@@@%$%@%%%@@@@@@@@%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%##8%%%%%%%%%%88##x8@@@8VV%%%%88#$$$88888888888%%%%%%88888888888%%%%8#$VVV$$$#888#88#8%%8$$x#Yxxxxx*****V%@$##8%$8@%#8%@@@@%%8%%@@@@%V%@%%%@@@@@@@@%@@%%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$#8%%%%%%@@%%88#VV@@@%VV8%%%%%%%88##V$V$#88888%%%%%%%%%888888##$$#VVV$$$###88###888###888#VYV*Y$$VYxY$$$$88V%@@%$8%#8@@@@@%%8%%@@@@%V%@%8%@@@@%@@@%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#-.@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$#8%%%@%@@%%%88$x8@@@$$888%%%%%%%%%8#$$8##$#$#########$#VV$VVVV$V####88$###8#88#$$$$#8%%%%8#x=Y88###8%@@%###%@@@8$8#8@@@@@@%8%%@@@@8$%@%8%@@@@@@@@%@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$#8%8%%%@%%%88#xV@@@#Y8%%%%888%%%%%%8$8%%%%%%%888#88##$YYVYV$$#8%%%%%88#8888###$##88888%%%%8#*V%@%%@@@@@@@@@@@@@@%##%@@@@@@%8%%@@@@8$@@%%%@@@@@@@@%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$--@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$#88%%%%@%%%88$x8@@%V$8%%%%%8888#8%%#8%%%%%%%%%%%%8%%8#*=*x#888%%%%%%88##$*V##88%%8%%%%%8###8$V%@@%8#8%@@@@@@@@@@@%%%@@@@@@88@%@@@@#$@@%%@@@@@@@@@%@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$..@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$#8%%%%%%%%8##x$@@@8V%8888%%%%8V=$8#$#88#888%%%8%8888888$$#88888888888888$x$#8%%%%%%8####8%%%#x#%@%$#8#8%@@@@@@@@@@@%@@@@@@88%@@@%@##@%%%@@@@@@@@@@@@%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#..@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@%8$#8%%@%%%%%8#Vx%@@@$#%@%8#8%%88##8#$8%%%8888888888%#888#$88888888%%%%%%8#$$88888####88%%8888#$YY%@@8##88#8%%%@@@@@@@@@@@@@@8%%@@@@@$#@%%%@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#..@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%88%%%%%88%%%%%888%%8888888888888$$#%%%%%%%%8##x$8%88$#8%%%8%%8888####%@@%%%%%%%%%%%%%%8#888%%%%%%%%%%%%%8$##88###88888######8888Y$@%%%8###888888888%%@@@@@@@8%%@@@%@$8@%%%@@@@@@@@%%@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#-.@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@@@%%@@@@%%%%@@@@@%%@@@@@%%8$#8%%%%%%%%8#$V%%%8##8888888%%%%%%%88%@%%%@%%%%@@@@%%%8#888%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888##8888888%%%%%#x8%8#888%%@@@@%%%%#8%@@@@@@8%%@@@@%$8@%%%@@@@@@@@%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#-.@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@@@@@%%@@@%%%%%%%%%%%%%%@@@%%%8$#8%%%%%%%%8#V#%%88#8%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%@@%%@@@@@@@@@%#8%%%8%%%%%%%%%@@@%%%888888888%%%%%@@@%@%%VV8#$#8%%@@@@@@@%%##%@@@@@%#%%@@@@%V%@%%%@@@@@@@@%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#..@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@@@@@@@@%%@%%%%%%%%%%%@@@@@%%%@%8V$8%%%%%%%%8#V8%#8%#%@%%%%%%%%%@@@@@@@@%@@@@@@@@%%%%%%%88%%%88%%%%%%@@@@%%%%%%%%8%%%%%@@@@@@%%%%@8x8%%888%@@@@@@@%88#8@@@@@%#%%@@@%%V%@%%%@@@@@@@@%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#-.@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@@@@@@@@@%%%8%@@@%@@%%%@@@@%%%@@%#$#88%%%%%%8#V$%#8%%#%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%88%%8#%%%%%%@@@%%%%%%%%%%%%%%%@@@@%%@@@%%%%YV%%%8#%@@@@@%%%888#%@@@@%8%%@@@@8V%@%%%@@@@@@@@%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#..@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@%%%@@@@@%%%@@@@#$#88%%%%%%8#Y###%%8$%%@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%88%%88%%%%%%%%@%%@@%%%%%%@@@@@@@@@%%%%%88##8x#%8%##%@@@%%%%88888@@@@%#@%@@@@8V@@%%%@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#..@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@@@@@%%@@@@@@%%%@@@@%#$#8%%%%%%88$Y8#%%%8$%%%%%%@%@@@%@@@@@@@@%@@@@%%%%@@@%%%88%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%@@@%%%%%%888#8#88#8VV88%8#%%@%%%@%8%8%8%@@@88@%@@@@#$@%%%@@@@@@@@@@@@%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#..@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@%%%%@@@@@%%%@@@%%%%#$#8%%%%%%8#V$#8@@@##%%%%%%%%@@@@@@@@%@@@@@%@@@@@%@@@%%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888#####8#88##88VV88%8#%@@@@@@@%%8%%%%@@88%%@@@@$$@%%%@@@@@@@@@@@@%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#..@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@%%%%%@@@@@%%%@@@@@@@%###8%%%%%%8#V88@@@@$%@@@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@%@%88%%%%%%%%%%%%%@@%%%%888#####888##888%%%%%@%VV88888%@@@@@@@%%%%@%%@@88%%@@@@V#@%%8@@@@@@@@@@@@%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#..@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@@@%%%@@@@@%%%%%@@@@%8%@@@@@@@@8$#88%@%%%%8$$8%@@@%$%@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%88%%%%%%%%%%%%%%8888888888888888%%%%%@@@@@@@$x#%%%%%@@@@@@@%%%%@%8%@#%%%@@@%V#@%%%%@@@@@@@@@@@%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#..@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@%%%%@@@@%%%%%%@@@%%8%@@@@@@@@@8##8%%%%%%8#Y#%@@@@%#%%%@%@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%@@@@%@@%%%%%8%%%%%%%%%%%%888%%8888888%%%%%%%%%%%%%%88%%#*$%@%%%%@@@@@@%%%%@@%8%#%%%@@%%Y8@@%@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#-.@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8%@@@%@%@@@@@%@@%%%@@@@@@@@@@%8##8%%%%%%8$Y8%@@@@8$%%%%@@@@@@@@%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888#88%%%%%88####8888%%%%%%%YY%@%%%%@@@@@@%%%8%@%#8#%%%@%%%Y8@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#..@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8%%@@%%%@@@@@@@@@%8%@@@@@@@@@@%%8#88%%%%%88VV%@@@@%8#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888%8%%%8%%%88##$#8%%%%8##$$88888%%%%%%%@@@@%*#%@@@%%@@@@@@%%%8%@%###%%%@@%8Y%@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#-.@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%@%%%%@@@%%%@@@@@@@%%@@@8####%%%%%88Y#@%%%%8##%%%%%%@@@%%%%%@@@%@@@@%%%%%%%%%%%%%%8888%%8888888888%%%88####8%%%%%@@@@@@@@@@@@@%x#%%%%%%%%%@@@%%%8%@%88#%8%%%%8Y%@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#-.@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@8888%@%%%%%%%@%%8%%@%%%@@@@@@@@@@@@%8###8%%%%%8#Y#%%%%%8##%%%%%%%@%%%%%@@@@@@@@@%%@@@%%@@%%%%%8##88888##888888#####8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%YV8%%%%%%%%%%@@%%88@%8%8888888$x@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#-.@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%@@@%%88%%%%%@@@@@@@@@@@@@%8##8%%%%%%8#V8%%@%%%##%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8##88%88###$$$$$$8%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VY%%%%%%%%%%%@@%%88@@%%%%8%%%%#x%@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#..@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@88%%%%%%@@@@%88%@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@8#%%%@%%@%%8$8%%%%%8#$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%88#8##$VVV$$###8%%%%%%%@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@Vx8%%%%%%%%%@%@%%88@@@%%%88%%%%Y$@@@@@@@@@@@@@@@%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#..@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%@%%%88%%@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@%##%%@@@@@@@%#$8%%%888V8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%%%%%%%8Y$##888%%%%%%%%%%%%@@@%%%@@@@@@@@%%%%%%%Vx8%%%%@%%%%%@@%%%8%@@@%%%8%%%%#x8@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#-.@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8888@@%%%%@@@@@@@@@@@@@%@@%8$#%@@%%%%@%%%8$8@%8%%Y8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@#:x88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%VY8%%%@@%%%%%@@%%%8%@@@@@@%8%%%%VY%@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#..@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8#8%@%%%8%@@@@@%@@@@@@@@%%8#%##%@@@@@@@@@@@8V888@@V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%:*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Vx88%%%%%8%%%%%%%%8%%@@@@@%88%%%8x#@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#-.@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88#8@@@%%%%@@@@@@@@@%%%@@@%88%@$8@@@@@@@@@@@@@8Y8%@@8x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%==%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#x8#8%888##%%%888%%@@@@@@@@%8%%%8#x%@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#-.@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%%888%%@@%%%@@@%@@@@@@%%%@@@@%#8@@$8@@@@@@@@@@@@@@$$@@@%Y$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x=8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8x8##%88%8$%%%%@@@@@@@@@@@@%%%%%%8VV@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#-.@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@8%888%%%%%%%%@%%%%@@@@@@%%@@@@%8%@@@$%@@@@@@@@@@@@@@8Y%@@@8x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V+$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8x88%%%%%%V8%%%@@@@@@@@@@@@@%%%%%%8x#@@@%@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#-.@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%%88%%%%%8%%%%%%%@@@@@@%8%%@@%8%@@@%$%@@@@@@@@@@@@@@%x%@@@@V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#~V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%*888%%%%%V#%%%%@@@@@@@@@@@@%888%%%$Y%@@%@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#-.@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@888%@@%%88%@@%%@@@@@@@%8%%%%%%%@@@@#$@@@@@@@@@@@@@@@@V8%%%%$Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%:Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%*8%##8%8888888%@@@@@@@@@@@%%%88%%%%V$@%%@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$..@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@8#%@@%%%%@@@@@@@%8@@@%%%@@@@%$8%%%@@@@@@@@@@@@@$$%8%8#VV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@=x@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x#%#$%%%%%%%%88%@@@@@@%@@@%%%%8%%%%8Y8%%@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#-.@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%%%8#%@@@@%%@@@@@@@@%@@@%8%@@@@@8#%%%%%@@%%%%%%%%%%$8@%%##8Y8%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x$8#V#%%%%@%%%#%@@@@@@@@%@@%%%88%%%%$V%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#-.@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%%88%@@@@%@@@%@%@@@@@@@%8%@@@@@@%###8%%%%%%%888##$$V8%@8#8%#$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%@Y*%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x$8$$V8%%%%%%%#8%@@@@@%%%@@@%%88%%%%8Y$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#-.@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%88%%@@@@@@@@@@@@@@@@%%8%@@@@@@@@%Y###$$$$$##$Y$%%8V8%%##%@%$8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$x%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YV###$#8%%%%%%#8@@@@@@@%%@@@@%%88%%%%#x8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#-.@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%%8%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@%8%@@@@@@@@@@8V#%%%%8%%%$*#@%%V%%8#8@%%8#%%@@@@@@@@@@@@@%@@%%@@@@@@@@@@%@@%%%$x%%%%%%%%%%%%%%%%%8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y$%%8#8$8%%%%%#8@@@@@@@@@@@@%@%88%%%%8*#@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#..@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%@%%%%%@@@%%%%%%%@@@@@@@@@%%8#VV#%%%%%%V+V%%8xV8#8%%%%%88%@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@%%@@%%%%%#x%%%%%%%%@@%%%%%%%88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y$%%888$8%%%%%#8@@@@@@@%%@@@@%%%%8%%%8x8@@%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#..@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@%@%%@@@%@@@%@@@@@@%%%@@@@@@@@%%8%88%8V$%%@%%#==8$#*+##%88%8%8#%@@@@@%@@@@%%%@@@@@@@%@@@@%@@@@@%%%%x8@@%%%%%%@@@@@%%%88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y$%@8#8$#8%%%%#8@@@@@@%@@@%%@%%%%#8%%8Y8@@8%%%8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#..@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@%@@@@@@%8%@@@@@@@@%88%8%%@#x%%@@%%V~$V8x:$%%#%%%%8V%@%%@@%@%%%%%@%@@@%@@%@@%%%@@@@@@@@%x8@@%%%%%%@@@@@%%88%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y#@@8$%#$%@%8%#8@@@%@@%@@@@@@@%%%88%@8Y%@%%%@%#8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$..@@@@@@@@@@@@@@@@@@
18.207.108.182@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"