font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.237.183.249@honeybii.com ~
  $ cat 345897E7-D917-453D-B4DF-99D4EDE7DE02.jpeg.txt

+~ .xY~ -xYY+ .~::. ~xV$$*. -~:::+++::::::::~-.. .-~~~~:++: .=Y$$##x~~:+=**xxxYYYYYxxxYYYYxx**=++++===+=*==+: ~xVVVYx******xxYVV$$$$$$VV$$$VVVVVYYxx**xx*xxx*=~ +xYx*xYYYYYYxxYVVV$$$#$$$$$$$$$$$$VVYYx**xYYxx*+- -=**xYVVVVVVVYxYVYYY*V#$$#$YVVVV$$$$VVYYxxxxxx*+~. ~+*xxYYYVV$$$$VVVxYx=V#$$$$xYY*xV$$$$VYxxxxx*=:-. -:=***xxYVV$$#$$VYx***V#$VV$YYYxxYV$VVYx******=~. .~+====*xYVVVVVVVYxxxxYY$$VV$VYxxYVVVYx********=+~. .-:====+==xYYYYYYYxYYYVVVVVVVVVYYV$$Vx*=====**===+:- -~:=**=+==*xxxx*xxxYYYVVVVVYYYYYYVYYYx*==****===++:~. .~::=**====*xxxxxxxxxYYVVVVVVYYYYYYYYxx********=++++:~ -:++=*******x***===***xxxxxxYYYxxxxxx**====+*xx=++++:~ .~++++=****xYx*=========*****==**xxYY*===*==xYYx*=++:~~. .~:+=+===xYV$$Y=++=*===******=**xxxx*=====*Y$VYx=++:~~- .~:+=====*xYV$Vx=+=*****x**xx***x****===**YVYYx*=+::~~- -:++====**xYVVY*===**xxxxxxYxxxYx****=**xxxx***=+++:~. .~++++==**xYVVVVx******xxxYYVYYVYxx***xx*xxx**===++:- .:====*xxYV$$$$$VYxx*=**xxxxxxxxx*xxVVxxxxxx**===+~ .~:=***xYVV$#####$VYxxxxx*xxxxx**xV#$VYYx*****=+~ .~=xYVV$$##888888##$YYYYYYY**x$88##$Vx*====+~ -+xY$#888%%%88%%%8#######8888888#Vx*===+~ -:*V#8%%%%%%%%@@%%%%%%%%8888#$VYY*=~. .~+*Y$#8%%@@@%%%%%%%888##$VY*+- .-~+=*xxYYYYYYYxx=+~~.
54.237.183.249@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"