font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.237.183.249@honeybii.com ~
  $ cat 3c125fea0f9b9570_6400-w500-h281-b0-p0--.jpg.txt

$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVY+ -...--~:=YYYx$$Yx*Yx=*xxV8@ ##############$$$$$$VY*~-.. . ..--..---:=YYYxxV#8$V**x*==V# 888##8#88#######$$$$VYx:. . .- -..~=YYYx**xVVx*x*==++= ###########$$$$V$$$$VYx:. .-..--.~=YYYx***xx**===++++ ####8#$VVVVVYYVYY$$$VYx+. . -. --.~+YYYxxxxY**===+++++ ####88$VVVVVYYVVxV$$VVx+. ..~..---:=YYYYYYVVYx*==+++++ #####8#$VVVVVYYVYYV$$VY=:~~-~~~~::::+++++=*xYYYYYYVVVVYY*==+++ #####88$VVVVYYVVYxY$$VVYxYxxxx**xx********xxYYYYYYV$VVVVYYx*=* ######8#$$$V$$$$VYY$$VVYYYYYxYxxxx*****x*xxxYYYYYYV$$VVVVVYYxx ######88$V$V$$VVVY$##$VVVVVVVVYYYYYYYYYYYYVYVYYVVV$$$$VVVVVYxY ###888888############$$$$$$VVVVV$VVVVYYYYVVVVYYYYYV$V$VVVVVY*Y ##88888888888888#####$$$$$$$$VVV$YY$VVVVVV$$$VxxxxxYVVVVVVVYx* 8888888888#########$$###$$$$$$$$$VVVVYx*xxxxx*====**YVVVVVVVYY 888888###########$VV#8#####$$$$$x**x********==******xVVVVV$$VY %8888888#V$######$$#88#$$$######x**************xxxxxxYYYVVx##V %88888888$######$$##8##$$$#####8Vx******==++=****xxxxYYYVxY%#V %%%%%%%88#88##$$$###88$VV$$$$$$##Yxxxxx***==*xxxxYYYYVVVVV#8#V
54.237.183.249@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"