font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.237.183.249@honeybii.com ~
  $ cat green-and-pink-vintage-bathroom-retro.jpg.txt

.*xY*++++++++++++++==+*VV*:~-~=******=============++=+++++++:++::+:::::::=YYYY +YYx=+++++++====++==+*YVx:~--=*******============++=+++++++++++:+++:::::=YYYY ~xYY=+++++++====++==+=YVY+~--+*******============+==++++++++++++++++::::*YYYY .*YY*++++++++=========YVV=~--+**********=========+==++++++++++++++++:::+xYYYY +YYx=++++++++++===xY=xV$*:~-:***********========+==++++++++++++++++:::+xYYYY ~YYY*+++++++++++==xV**V$x:~-:*********YYYYxx****===++++++++++++++++:::+YYYYY .*YVx=+++++++=*xYV$#V*V$x+~-~********x#88#####$$V===++++++++++++++++:+=YYYYY ::~~~--.=VVY=+++++++xV$$$##$*Y$V=~~~*x***xxYV####8#####$*===+++++++++++++++:+*YYYYY ++======*VVV*=++++++*xxxYYVY*xYY*+:+=xxYV$#############V*==+++++++++++::::+++xVYYYY ~~~~~::+=Y$$Y==++==+++====*x*xVYx*=+=xx$##############$$*==+++++++++++::::+++xVYYYY ****==+++=YVV*==++=++++++====***=****xxxxYYYV$#######$$V*==+++++++++++:::+++=YVVVYY =====**xxxYY**=+++=++++++====*======*********xYVVVV$$$$V*==+++++++:++++::+++=VVVVVY ================++=+++++++++=x=+====********************====++++++:++++:::++*VVVVVV =============+++++========++==+:+===**************=========+++++++++++++++++xVVVVVV =============++++++=========+++:+===***************========+++++++++++++++++YVVVVVV =============+++++======+=*===+::+==**x***********==========+++++++++++++++=V$$VVVV ================+==++++++=**=+++:::+*xxxxx*********=========+++++++++++++++*V$$$VVV ==============++++::::++=****+:~~:::*xxxxxxx********========++++++++++++++*V$$$$VVY ======**===++:::~~~~::++=****=::++::=xxxxxxxx*x******=========++++++++++++*YVVVVVVY ===****=+::~~~~~~~~~::++=***x=::::~~+xxxxxxxxxxx******==*=====+++++++++++++===***xx ***==+:~~~~~~~~~~~~~::++=**xx=::+:~-:*YYYxxxxxxxx******=*========+++++++++++++++=++ ==+:~~~~~~~~~~~~~~~~~:++=*xxY=:::+::~=xxYYYYxxxxxxx*******===========++++++++++++++ :~~---------~~~~~~~~~~:+=xxxY*+::+++:====*YYYYxxxxxxxx*******============++++++++++ -------------~~~~~~~~:+==*****=+++++++:::=YYYYYYxxxxxxx**********============+++=++ ----------------~~~:++++=====+:::++:::::+*YYYYYYYYxxxxxxxx********=*=============== ---------------~~::++++++++::~~~:+++:+:++*YVYYYYYYYYYxxxxxxxx********============== -------------~~::::+++++:~~~~~~::++=++:++=VVVVVVYYYYYYYxYxxxxxxx********=========== --------..-~:::::::::::~---~~~~:::++++:+++xV$VVYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxx*******======== -----.---~::::::::::~------~~:::::+++++++:+*xxxx**xx**xxYYYYYYxxxxxxxx*******==**== ---.--~::::::::::~-..~~::-~~::+::+++++:::+++++=====*==++===**xxxYxxxxxxx*********** ..-~~~:::::::::~-..-:+:+~~:+::==++=++++:++++++++=++++++++++::+===***xxxx*********** -~~:::::::::~~-.--~+++=~~~+++====+=+++======+++++::::::::::::::::::+:+:+=x********* ::::::::::~--.----:::::~-:+++::+==:+++===========++++:::~~~~~~~~~~~~~~~:*xxxxxx**** ::::::::~--.------~~~~--.-:::~::++:++==================+++::~~-------~-~+xxxxxxxx** ::::::~----------~::+:~-.-~~~~::::+++========================:-----.--...:xxxxxxxxx ::::-------------~::+::~~~~~~~::::++==========================:....... .+xxxxxxxxx ::~-.------~~:+~~:++~~:::~~~~::::+++==========================:..... .~=YxYYxxxxx ::~-------:**=::+:++::~~~~~~~:::+++=========================+~. ... .~:*YYYYYYxxx ::~-------+xx*===+:+:~---~~~:::+++++=======================:- .. .~:=xYYYYYYYYx :~-------~:++:~::++~----~~~:::+++++++=====================~. .. .~:=YYYYYYYYYYY --------~~~~~----::-----~~~::+++++++++++++++============+-. ... .~:=YYYYYYYYYYYY ---~---~~~~------------~~~::::::++++++++++++++++=======:...... -~~*YYYYYYYYYYYYY ~~~----~~---...-------~~~::::::+++++++:::::::+++++====~...... --~*YVYYYYYYYYYYYY ~~---------...-------~~~~~~~:=**==+::::::::::::++++=+-...... .--~*VVVVVVYYYYYYYYY ~--------------------~~~~~~:=V##V*+:::::::::::::+++:-...... .--:YVVVVVVVVVVVVYYYY ~~------..-------------~~~~~+*Yx*+:~::::::::::::++~-...-. .--:V#VVVVVVVVVVVVVVYY ~---------~~~-------------~~~~~~~~~~~~~~~~~::::+:~....-. -~-:V8#VVVVVVVVVVVVVVVV :~-----~~~:::::~~------------~~~~~~~~~~~~~~:::+:-...--. .-~~+$888#$$$VVVVVVVVVVVV +:~----~~~~~~:::::~~------------~~~~~~~~~~~::::-...--. .~~~=#%88%%%%8##$$VVVVVVVV *=+++:~~~~~~~~~::~~~~~~--------~~~~~~~~~~~:::~-..---. -~~~x8%%88%%%%%%%%%8##$VVVV VYYx*=++::~~~~~~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~-------. .-~~:Y%%%%88%%%%%%%%%%%%%88#$ $$VVVYx*==++:~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------....~~~:Y#88%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%% $$$$$$VVYx**=++::~~~~~~~~~~~~~~~-----------------...-~:~+V#88###8%%%%%%%%%%%%@@%%%% $VVVVV$$$VVVYx*=++::~~~~--~~~~~~----------------...-~::=V$#8####88##888%%%@@@@@@@@@ VVVYYYYVVVVVVVVVYx*=++::~~~--------------------..-~:::*$$$$#####88$$#####88%%%@@@@@ *xYVYYYYYYYVVV$$$$VVx*=++::~~~----------------..-~::+x$$$$$$$#$#88$$$$$$$####88%%%@ +=x*xYYYYYYYYYYV$###$$VYx*=++::~~------------..-:::+Y$$$$#$$$$$#%#$$$$$#8#888888888 Yxx=+=YYYYYYYYYYYV#88##$$VVY*==++::~~~~~~~~~~-~:::=V$$$$$$$#$$$#%#$$$$#%@@@@@@@@%%8 YYYYxYVVVVYYYYYxxxV$#8888#$$VVYx*=+:::::::++++::+x$$$$$$$$$####8%#$$$8%@@@@@@@@@@@@ YYYYYVVVVVVVVVYxxxxxxxV$#88##$VVYYx=++=======+++Y8#$$$$$$$$$$##88$$#8@@@@@@@@@@@@@@ YYYYYYVVV$$$$VVVYYxxxxxYYYVV$#$$VVVx==========*YV$$$$$$$$$$$$$$#8%8%@@@@@@@@@@@@@@@ YYYYYYV$$$$$V$$$$VVYYxxxxxxY$$$##$VY*=***xVVYVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$8%@@@@@@@@@@@@@@@@ VYYYYYYV$$$$$$$$$$$VVVYYxYYV$$$#8$VYYVVVYV8$VV$8#$$$$$$$$$$$$VV$$8@@@@@@@@@@@@@@@@@
54.237.183.249@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"