font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.237.183.249@honeybii.com ~
  $ cat Screen Shot 2020-05-10 at 3.00.33 AM.png.txt

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@V=+==================================================================******************************************============$@@@@@@@@@ @@@@@@@@@-.~- . -~. .. ----~------.................................................. -@@@@@@@@@ @@@@@@@@%-~::~~~~~:~--------------------. ...----. ....--..-----~:++++=+=+=+:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~-.-----~%@@@@@@@@ @@@@@@@@%*YYVVV*:+xYVYYYYYYxxxYxxxYVVYxx+~~~+***=::- .-~*YY**V$$$#$$########################################################$Y:~+*xxY@@@@@@@@@ @@@@@@@@@VVVVV*-.:Y$Vx==+:++:=*xYYV$$$$VVY+=xx*+-~+=+::=YV$$###888#888888888888888888888888888888###88888888888888888888888888$x~~+*Y@@@@@@@@@ @@@@@@@@@xx*+~~*V$VY=:+*+- -:*x=*Y$$$$VxxYYx=~-~=*==xV####8888888888888888888888888888888#$VYVYV$#88888888888888888888888888#V=+**%@@@@@@@@ @@@@@@@@%+:~~~+xV$x**+=Yx*:...~:**- -Y$###$$$YxxY==xx*xV#888888888888888888888888888888###$VYxx*xYV$8888888888888888888888888888##V*=%@@@@@@@@ @@@@@@@@@:~-~:+*xx:~*xxYYVYx***===~ .=$##8#$VVYY**YYVV$#88888888888888888888888888888#$V$$xxxxxxV$#88888888888888888888888888888###Y*%@@@@@@@@ @@@@@@@@@+:~:+*YVYx*xYYYYVV$$$$VVYY*==x$##8$YYYxxxVVV#888888888888888888888888888#888$YxVxxYVVV###8888888888888888888###88#8888888#$Y%@@@@@@@@ @@@@@@@@@*+~-~+xYVVx*YVVVVVYYV$$VYYY*~+V$#$VVVVxxYVV#888888888888888888888888888#$#8$YY$VY$####8888888888##8888888#############888###@@@@@@@@@ @@@@@@@@%- -=xYx*Y$$$$VY*:+**+:+==xYV$VYYVY+-+V#88888888888888888888888888##$#8#$$####88888888888888#$$#888888#$V##$$$$VV$V$$#8#8@@@@@@@@@ @@@@@@@@%. .:YVVVVYYYYVVY+-~+:~:*Y*+*VVVVVx+=$88888888888888888888888888####88##888888888888888888#$$$$#88888$x*$$YYVVYYYYVV$###@@@@@@@@@ @@@@@@@@%:. .=YYYx:~:+==+:-+xxxYYV*~:YVVVVVV#88888888888888888888888888##8#8888888888888888888888##$VVV$88888$=+$$x+*VVVV$$##$##@@@@@@@@@ @@@@@@@@@Yx:. .=YYx+:-~**~-~=xYYYxxxxYxxxV$V#888888888888888888888888888#888888888888888888888888#$$VYYV#88###$=+#$x++V$####$$YY$@@@@@@@@@ @@@@@@@@@$VYxx=++++=xYx+~-~YV*==*YYYx**xxYY*=*Y##88888888888888888888888888#888888888888888888888888##VYYYYV$###$#$*Y8$Yx*Y#####VYx*V@@@@@@@@@ @@@@@@@@@$VVVVY:~:xY+~:+:~~xYYYYYVV$YxxYVVVVVV$888888888888888888888888888888888888888888888888888##$Yx*xYYV$8$$$#$Y$8#YYx*V#8#$VVVYY@@@@@@@@@ @@@@@@@@@$$$Vx: :=- --~+*Y=:+V$Y*xYYx*YVVVV$#88888888888888888888888888888888888888888888888888#$Y*=++=xYV$8##$#$V#8$YYx=*V##$$$VVV@@@@@@@@@ @@@@@@@@@$$$Y: -+===- .:=xYxYV$VxYYYY*++xV$#8888888888888888888888888888888888888888888888888#$Vx=::::=YYV######$$#8$YYYx=Y##$$####@@@@@@@@@ @@@@@@@@@$$$x~ .=xxYY=~:~.+xYV$VV*+=YYYYxYV#8888888888888888888888888888888888888888888888888#$Y*+:::::*YV$8888#$V$88VxxYY*x$###8888@@@@@@@@@ @@@@@@@@@$V$Vx++*YVVYYYYY+~=xYYYVVYxxVVVV$$$8888888888888888888888888888888888888888888888888#$Y*=++::++*Y$8888#$V$#8#Y=*xYYxY#888888@@@@@@@@@ @@@@@@@@@$VVVVYxYVVVVYxx*xx***xxYVVVVY=++Y##88888888888888888888888888888888888888888888888#$VYYx*****xYV#8888#$V$#88#x=*xxYYV#888888@@@@@@@@@ @@@@@@@@@VVYxx*==YVV$$x::x*. ~=xYV$$$V*+=Y#888888888888888888888888888888888888888888888#$Vx*===*xYYV$###8888#$VV$#88$****xYYV$#88888@@@@@@@@@ @@@@@@@@@*++*=~-~=YVVY*- ~x*~:*VVV$$V$$$$$8888####888888888888888888888888888888888888#$Y*=::~~-~+*YV$#88888#VVYY$#8#Vxx**xYYV$#88888@@@@@@@@@ @@@@@@@@@==xx*+:=xYxxxx- .*Y++=*YVVVVVVVY$88#VYYYYV#8888888888888888888888888####$##$$Vx*=++:~~~~:*YV$######VYYYY$##$x*xxxYVV$#8888#8@@@@@@@@@ @@@@@@@@%:++:--:++xVVVV~.+VY**xx*xVVV$YxV#8#YxYVVYYV$88888888888##88888#####$$VVVVV$V$$$$$$VYxx***xYVVV$$$$VxxxxYVVVx**xYYYVV$$##$$#8@@@@@@@@@ @@@@@@@@%~...:*xYYVVVYY: ~==*xYV$$VYxYx:Y88VYV#VYYYYV$#888888##$$VV$$$$VVVVYYYYYV$######8888#####$VVYYVVVYYYxxx*x**===**xx**=++xYYxx#@@@@@@@@@ @@@@@@@@@*+:+xVYVVVYxxYY=~--~*YYYVVx++-.Y88YY$$YxxYYYYV$$##$$$YYxxxxxxxxxxxxxxYYYV$######88888#$#8#VVVVYYYxx**=++++++=====+~-..-+=++Y@@@@@@@@@ @@@@@@@@@:~~=YYYx***xxVVVVx++==~...~*Y=:V88VY$V**xxYYYYYYVVVVY**===*===*========*xxYYV$$$#888#$YV#8#VYYYYxxx*=+:::::+++=+::~-. --~x@@@@@@@@@ @@@@@@@@@=~.:xYx=+=*xVYYYYYx**=+==+=xYYY#88$YVY*xYVV$$xxxYVVx*====================**xxYYYVVVVVYVVVVVx*xx*x***=+:~~-~:++=*xxx=+~~- =$@@@@@@@@@ @@@@@@@@@x*=xxYYYYYYV$$$$VV$$$Y*+++=xVVV#88#VYxxYV$$$VYxxYVY*========================**xxxxxxxxxxxx*==******==++:~..-+x$$$$*~:=+:-:$#@@@@@@@@@ @@@@@@@@@VVVYxxYYYYYV$V*=*xV$$#$*~..~=xV#888$xxxVVVVYYx*xxVY*=====================+=+=====*********==**=****==++:~. .~+*x=. .-~-*$$@@@@@@@@@ @@@@@@@@@VVVVYxxYYYxxxV*:+YVYxV$VYxYxxY$#888#YxxYVVYYx**xxYx*===+=================+++++=======++==========***==++:. xY*%@@@@@@@@ @@@@@@@@@$$$$Y*xxYYYxYV$$VV$$VVVVVVVVVV$#8888$xxxYYYYYx*x*x**=========+===========+++++++++++++++=======*===**=++:- =**@@@@@@@@@ @@@@@@@@@##$#V*xxYVVV$$###$VYYVVx*=*V$$V$8888#Yxxx*xxYVx**x***==++================+==++++++++++++=======**=***==++~ -*x@@@@@@@@@ @@@@@@@@@$$$$V*++*xxxxV$$$V=-.=Vx=*V$#$V$88888#x*x**xYYx******==++==================+++++++++++++====********===++:- +=%@@@@@@@@ @@@@@@@@@VY+~--.--~=*xYYYYY+.-=YVV$#####$#88888$x**xxYxx**==============================+++=+++++===***********=++::. :=%@@@@@@@@ @@@@@@@@@VY*~ .~=:-~+===**xYV#########8888888#Yxxxxxxx*=*===================*============++++=***************==+:~ +x@@@@@@@@@ @@@@@@@@@$YYY**==xx*:~+xVVVYxxYYxYx++=$$$#88888888#$VYYxYx==========*===*========================*xxx**x*xxYxxxxx**=:. .*=%@@@@@@@@ @@@@@@@@@#$VVVY*==:. .:xY$##VYY+-..-+x$$$#8888888888##$VY=========******=*=**=****=*===========**xYYxxY$###VYYYYx*=+. +VY@@@@@@@@@ @@@@@@@@@#$Y*xx*~-::-. .~=xx~... -x$V#88888888888888$*========********************=========***xYYYYVVVYYYYYxx*=~ ~VV$@@@@@@@@@ @@@@@@@@@$V*+===:--=x*:-~:++:. -:- -xVV#888888888888888Y=========*=*=********************=*====****xxx***xx**=+-. .xV$$@@@@@@@@@ @@@@@@@@@VYx*:-:=+~~+***+=xxx+~~=+. -+YV$888888888888888$*========*=****************x*****=======*******=====++~ +VY##@@@@@@@@@ @@@@@@@@%xYx*+:+=++++*x*==xYx=:~:::. -+*Y$8888888888888888Y==+========*=********x****x*x******=*****=======++=++:~. :x$VV#@@@@@@@@@ @@@@@@@@%xx**x***==+:+++==*x*:.-- -=++x#888888888888888#*===========******xxxxxxxxxxxx******************==+++::~- :xYV$##@@@@@@@@@ @@@@@@@@@VYYYx**x*+~~+=+~--::. .. .:+~~=$8888888888888888V*==========*****xxxxxxx*xxxxxxx***xxx*xxxYYYYYYYx***=+::- :VVVV#88@@@@@@@@@ @@@@@@@@@VVYYx*xY*~ -+++++=+- .~::=x$88888888888888888Vx*=========***x*****xxxxxxxxxxxxYYYVVVVV$VVVVVYYYYYYx*+~ :V#$VV#88@@@@@@@@@ @@@@@@@@@VVVYxxx=- ~*x***=~ .:==*Y$#8888888888888888#V**========********xxxxxxxxxYYYYV$$$$$$$#####$VVVVVYYx=- +V$$VV$###@@@@@@@@@ @@@@@@@@%xx*:-~:+. -*YYYx+. .--~--:x$#88888888888888888#Vx*==*==******xxx*xxxxxxxxxYYYYYVVVVVVVV$V$$$VVVVVY*=+~-...:V$VVVV$##8@@@@@@@@@ @@@@@@@@%*x*+~-~==~. ~*x*=. ~*Y$888888888888888888#$VY***********x*x**xxxxxYxxxxxxYYYYVVVYYYYYYYYYYYYx+-~::::+V$$VVVVYV#8@@@@@@@@@ @@@@@@@@%=+=+-. .~~.. .---~-.. +VV$#88888888888888888#$$$Vx**********x*xxxxxxxxxxxxxxxxxYYYVVYYYVYYYYYYYx+-:==+*VVV$#$YVVVV#@@@@@@@@@ @@@@@@@@%. ....-. .=xY$888888888888888888#$$$$VYYxxx*xxxxx*xxxxxxxxxxx*xxxxxYYYYYYYVVYYYYYYx=:+==*xV$$YYVVVxY$$$@@@@@@@@@ @@@@@@@@%- .~+:-. ~:*$8888888888888888888#$$$VVVVYYxxxxxxxxx*x*xxxxx*xx*xxxxYYYYYYYYYYYYx**====Y$$$$VVxxYVVYY$$@@@@@@@@@ @@@@@@@@%=:. .:==+:~-. .-Y8888888888888888888#$$$$VVVVVYYYxxxxxxx*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**====x$##VV$$VV**VV$###@@@@@@@@@ @@@@@@@@@:-.. .+*+--... .Y88888888888888888888#$$$VVVVVYVYYYYYxxxxxx**xxxxx*xx*x*xx****===*====*V#88#VYYVVVYxY$#888@@@@@@@@@ @@@@@@@@@+:=*+-...-+*+- ..... +$88888888888888888888#$$$$VVVYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxx*x******======Y#88888#Vx*xYxxxV###8@@@@@@@@@ @@@@@@@@@YxY*::~...-~- ~:. -x#88888888888888888888##$$$VVVVVVYYYVYYVVVVYYxxxxxxxxxxxxxxx********xV88##8#8#$Vx*YYxxY$$##@@@@@@@@@ @@@@@@@@@Yxxx*==~. ~:--~- .*$88888888888#888888#88##$$$VVVVVVYYYVVVVVVVVVYYYxxYYYYYYYYYYYxxxxxY$#$#8#$#8#$$$$VYYx*YVV$#@@@@@@@@@ @@@@@@@@@Y===*===: .:~..:+:. .*$#88888888#VVY$#8888###$$$$VVVVVVVYVYYVVVV$$V$VVVYYYx===*xYYYYYYVV##8#$$####8####$VVYx+~=Y$#@@@@@@@@@ @@@@@@@@@Yxxx=::~++~..~:+==:- -~---. -+Y$#888888888V=VY$88888##$$$$$$$VVVVVVVVVVVV$$$$$$VVYY*:. .-:*x=x$##8888#$$$8#$#####$$Vx=~..=V#@@@@@@@@@ @@@@@@@@@%%%8888#$88###88888##$$$$$##8%%%%%%%%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#$####88#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8##$$#8%@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
54.237.183.249@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"