font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.237.183.249@honeybii.com ~
  $ cat Logopit_1593681069308.png.txt

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8#$VxYVVV$#88%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V*=*x=*$#Vx+:::+++=*Y#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%88#V+=V8#*$#YV#8888#$VxYY*++*$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V**===*YV$#x##x#%@@@@@@8#88%%%$*~+V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%#*~*Y*+:==+*VV#Y8@@@@@@@@%8#888888#*~+$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8%%%%%%%%%%%%%#*~:*xY*+:++=x$%%%@@@@@@@@@@@#$#8%%%%8V:-x8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@%Y~~*$8V#V##$Y##V8@@@@@@@@@@@@@%8%%%8888%8=-=8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@%*~:*V#VY#VVxYYY$#$$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x-+8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@x-*VxVV###YV$$$$$8#V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%x-:8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@8-+V#x$V8%88#88%%%%$$@@@@@@@@@@@@@@@%%%8888888#Y~+#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@$-*##*YV8888######8#V%@@@@@@@@@@%8#####88888888#Y+~=#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@V-x%V*YV#%8$V$##8#V8V#%%%%%@@@@@%88%%%%@@@@@@@@%8$V+~x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@V-x%*#YY#%%$8@@@@@$##x$###8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$*.x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@V-x%$xxY#%8$$#$VVVYY8Y#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@%8$=.Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@V-x#8$Y$###$*xxxxxxx$$$@@@@@@@@@@@@@%%88#$$$$8%@@@@@8V+-#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@V-x$%@%88#V#xxxxxxxxY#V8@@@@@@@%8#$VYxxVV$##$YYV#%@@@#x~:%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@%=-Y$%@@@@%V#Yxxxxxxxx#$$@%%8#VYxxxxYVV$8@@@@@%%#YxV#%@V*-x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@=~$$%@@@@%V#$xYYYYYYxV#*YYxxxYYYYVVVV$$V8@@@8#%%%8$YYV#x:-#@@@@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@+~$YV###8#Y%8VV$$$$$##8YxYYYx===*=*=xV$YY8%@%##88888#VYx:~YYx**==+=xY$$V$#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@%:-*VYxxxx*=8%%$Y*==x##Yx*xYx--=+:-~*$Y~+VV8@@%$#####$8%%8x:~~::=xYYx*=+~.~+=*xV#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@$-~x@@@%%%8$*Y*+~x$V+=Y+V888*~~~--~x%#:*#8V8@@@%$Y8%%%8%%##$*=**===*YYx==~-+===::+=xV8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@*-x*@@@@@8Y=*8$~:Y$Y=*$=xxV$VVYxxY$#V:*##V#%@@@@%$V8@@@$YY+*x$V*xVY***~+**x*==+:++++~:8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@$-+=%@@@@$=+xV$:VxxY$8V**xxx*$%@%#Y=+Y##$8%%%8V8@@$$%@V*8Y=:xVVxVV#8##$+=x==*x**=+:+:-=8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@%x:+#%VY$8Y*=+:+YxYYV#*+===*:=Yx**x$#$$#%%%%$x==$%@%@V*%#=+xxxx=V8%%##%#V#VxxVVVYx=::+~:V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@%#=$xVxV%8$==$*Y$$xY$x==x*=*YV$$VV$#888#$$*=+Y=#@@#=88*+$@@8VV%@8$$YYV$$$VYY=Y###V+~+*+=#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@xV8x$xV$V=*x=xxx**xx=+xYVVY*=*Y$####8#x*++Vx#@@8=#%*:*$x==*YYVV=+V8%88#$V*:+**xYY=~:x*+*#@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@*V@Y**+YVxxYYYYYVV$$Yx#VVY*++*x*xYVVYYVV*Y*$%%8x+x+. -.-+*xYVVY*=**xxx*::YYx**xxYY*~~xY+~Y%@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@8+8@#=-++=+=*VV$VV*V%VY##8$*=YYYVVx:*8#V#@8+xYYx*=:~~:::~:=xxYVV$$####V=+:=**:=YV$$$$V*xV+-+$%@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@V=8%Y*Y=xxVY$VVYY#$YV=#$8V$VVx*=*88$+x88Y8@$*#YVV*=+*+:+*++*++*x=V8##8VxY:~*8#Vx*Y$####V$$=~~Y%@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@%Vx+:Y==xV$Y$$V*$%88=*##%YY#Y~=x~=$8Y:Y@V$@%==$%VV$YYY=-=*x*::+**x8##$=~x*.+x%@%Y+*V8V$#$8#$Y+*#####8%@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@8*+*++x$x*YY#xY%8x*$#%8==V8*~xY~=88Y=%V$@@x:#$Y8$YYV$++*=Y$*:+xx#8Y::V%Y-:=Y%@@#==Y*=YVYx$@#*YV$$VY*#@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@8Y*==:-:*xY=xx=Y8$xxV$V##**VV%8=~V*+#@8+#Y#@@xxxYxY8V=x#*:+$8$*V==*xx:Y88V~x:=*x%@8#**x=**=YVVx*$%@@@@#=V%@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@#:::+++YxxxY+$88$Y*V#$8=+xxx$V%%#*:$*Y@%V$Y%@8=YY*$#xxYVVV~+VYVY*xx*=*Y##*+:8Y:Vx*#8##xxxVY=Y8xY8x$@@@@%$+x%@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@Y:+:$$=V8#%8Y$#Y*V8##%8VYxxx=*$@@%:xxx%@%Y8%$**YVY#YxVY#$Y-+YY#Yxx$+.*#$8:+#@8~xVVxxxY$YY$$VVYVx$$Y8%8$$%#=*%@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@#+::*xxVxx#%$x*Y$##88#$V+x%$xY*$@%+*xY$#$xY*YYYV#V$$$$VYY*-=YxY*xx$~:#$%#Y#@@%~+8#$VYVVVYxxYxY=xYxYVVVV$%@#=*%%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@8Y++*x+YV:=*V#8%8###$*=$%#Y*YY=88~=#%%88YxYY*VVVYV$$$V$Y+xV##Y$$V*+#$$#8@@@@V.Y8@@@@%#8$xxY*xVYxYxV$YVV$%%8*=88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@#YY==**:#Y~=#88#8888x~x88$Y**YYxVV~*8%%%%8%%%88$:+++*++:+*###YxY*+Y%%$8%@@@@$-*%#@@@@%$#V*Vx=Y%$=YVxVVYVV#@@8==8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@$~=*Y**=:V+=*+Y$#8#Y++Y###x==xY+$V**$8%%%%%%%%%%8Y=$=*++*Yxxxx=+*V%@@%8%@@@%Y-*%#$8%%%8x$xYYx=$8VV*YYYVVYVV8@@#+*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@%#V*+::$*=*:::xVYx*=**=xV#$V=xY$%#*YV$88@@@%%%%%%%%%8YxYxYYYV$VYV$#8%8#$$8@@%$=-x#V#%%%88$VV*xY=x8xY$Y*xYYVVxV$%@%$~$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@$=~~x*~~YV=x**Y**xxYYxxYYY**=+xV$$V#88%88%@@@@@@@@@@@@@8###$VVV$#888##$#8%%#x:~=Y$#88#$$##VVxYY=*$xx$V#VxxxVVYYV$%@%*+%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@V-=#x**:*:Y***=*=**==++=**+::=xV8888%%@%88%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8#$YxxV$###Y+~+xV$##VYYYVVVVx*YYx$8#Y8%VxY$Y*xVVYYV#%%V~#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@8x~=#8V=Y+**=*=+xV$xYxxxxxYxxYYx$%%%%%%8#888888%#$#%%@@%@@@@@@@@@@@@@%8#$$$$VxYYV$$VYV$$VYYVVVV$V888%#V88*Y$#V*xVYxYY$VY:8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8V~:V##8V+VV=:==+xY88Y#8#$$#88##YY8%%%##VVY%%8%8Y$VY#$8%8%%%#x$#8888%%@@@@@@@@@@@@%%%%%@@%#VY$#VV$$##$##$V$xxYV#V**Yxx$$V+x@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V-=8@8$$#Yx88V==Y*+V88#V*8$#%#$$YYVx$x==#%V88#@%YV#x8$$%8%%8#:+V%888#xYV#####8#88%%%@@@@%$$#%%$VV$$$VYYYVY$8#YxV8$*Y$Vx$8x+xx8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8::8@@@8xV8#V8@**$x=*Y$$*=%$8%*Y##88=*Vx+$%##$x8%VV8$V$#8%%888Y:x#@@@8#xY$%$x$#V$$Y**$VV#Y*YY$$#$V8%%%8$YxY$#%8Yx$8#x$%xY$VYx+=%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8V::#@%%8#V*x8#Y8**#Y=xY*x+=%V%%*V88#V=Y#*=*YVV$$Y=x###Yx8%%%%%88=+Y8@@#%8*V#8V=YVY**YY#8*Y#$#$Y$%%8####8%8$V$V$8#YVV8#x$8*x**xV#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x~+x#8#$Vx=Y8x*8#Vx*#Y:*#$Y*x%V%8x****=+#8xY*8%%@@V-*8@@#*$$*$Y$#8$+*V@@###Y**#8==+V#$$Y$@$xV8#$#$Y$8%@%8#$#%%$YxV$YYxV#$xV$+::=%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8~:##Vx**xV8%%$=V#%=x$V*=$8#+*%V%8=Y$##Y:#%xxx%@@@@8::#@@%xYxxVV$88%x+x$$VYYYxV88:==Y%8#VV8%$VVV**V#$VV$8@@8$$8%$xV8%8$Y$VY=Y%%$~=%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+~**=*Y$8%8#VV$8%%8:+VV#$$##*x%V%8xxYYx=*$V*~*%@@@@%*-$@@@VYYVV$8%%88*xxx#%%8V##%+$8x*$#$V$#V$$$xxxxV##$Yx$YYVYYVY+Y@@$x%8$:x@@@Y-V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V~+#V-x%%#$VVV$88%#*+:.*V$**#8YY8$%8Y$$#$x++::~+x####$x~Y88#VY$88#8%@88*#8$xV$##%##=Y%%Y=Y8VVV$V$$#VYxxYVY*=xx*xx+*xY:Y%$Y%%8:x%8#=~V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$-=#8#x=V$$$Yxxx*=:=$*.:=*V*=xY=x#$%#xVVVYY#$=++:=V####$:+$$$V**#$YV%@%8x$@%=:=#@@@#V=$%8Y*#$Vx%$Y$$8$Vx*xxYVxxYx=x$%V===YxYYVY=*xx~*%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+-V###$#%8x=**:...*8%8:-:++:+===V##@#=V88%@@#*+*~xYYYYxx~:88##*xYYV#%@%8$*%@Y:+x##VV#*=8@#xx#V*$%Vx$V$*=xVVYxx*=x#%@@VY%V*xV$$V*=xV*-x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#~x88VV#88x*YY: .Y%@%88x====+:~~V$8@#*#@@@@@8x+Y~++*YYYV*:V$$$xY8##$8%%%%YYV**x$V=Y#%8+x%%$*Y#$Y8%x+++x$$Yx*=+*V8%$#%YV@@8=+=xYVVYx=-x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%==#$++Y#8#$x*+ ~$@@%8%%#%@@%= .Y$#8$*V88888#x=x:*V#@@@@V-V%%%8$VY$x$@@@#xYV$#x#$+8%##V+$%%Y*$Yx*x++xVVx****YY8%$*+$%x$@@@8$Y*==**$*=*Y8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y~xx~:VYx=*:-=+ .#@@%8%@88%%@Y. +:V$$V$$YYYYYYxxVYY=V$%%@@#:*8VV%%x+$$x@@@$x%88#xY8x*x*+x**#@#x**$=*xxx*==*xV88#%#:=#8%*$88%%%%8#V*YxVYY*+8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y:*=~:YYx*::.=V-~.$@%8%@%#8#%#+~:Y=%@@@@#*VV$$###$$*+x*=*YYV++YVYVY**#8*%@@#xYYYV$##88%%V:=+x8@$*x%x=****xV#%@8Y*+:=#8@%=$V8888#8#$Vx#VY#8*+8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@=+=:=*+YY+*=:8x *-*88@@%#8$8%8=*=$+####$x*$$$$$VYxx**x**xYYV$$$Yx+:V$88V$%@$#8%@@@@@@%%8V=+==V%%V8%xxYV$#%%%#Vxx*:V#%@@8+8V#8888#$#%%$x$%@8==%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8~-=xx+YY+V8x#@+.VY~$@@%###$%x=~=*VYY:*+=*YYYYV$$##88%%%@@@@@@@@%VV~*#%@@#$%$#@%%8$VYx*==*xY#x*#@8V%$#@%%#Yx*Y$8%:x@88%$x*VVYVVVVVV$VYV$%@@%$+=%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y~+Y==V$:V@%8%%:~V8*~x##8##8Y+.~+.=8Y==YV$#88%%@@@@@@@@@@@@@@@%88VV*-V#%8#x##=*====*xY$#8%%%%8=x8@$$%$#Y==xV$$Y=Y:V@%#xY8$88##$$VVYY*V$%@@@@#Y+*%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x=Y=*Y$x:%@@@@8~+V#%V=:=x$Y=:=++ .YY-~:$VY#888888888###$$VYx**====+++*=+=*xx#=V$#$##888#$VY8#%$=V%%V8%%$:==Y#$+~x:V@@Y=V@%#####$$$$$V8$%@@@@%Vx:x@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$-:*+x8*=@@@@@%*:*$#%@8Y:~~+$#:. =x-+x~~~:++=+=+++=*+~==****xxxx***xxx==xYxxY#@%#$$VYYx*===8VV%x*$@8x#$Yx=x*@%++%=*@$x#V%#$YYYxxx=V8%8$8@@@@@8Yx:$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y:*V+V%+=@%$#%@8=:*$$8%Y**-~$x. :$+-#8~:=x#8#$YY$$Y##*Y8#$$$$##*$#88#Vx$Vx=*V$VYx**=+++:+x*$*:#8=x8@Y*x%%*V:%@V-#V:8x#8V@8#$$VYYYYV#$VY#%%%8#$V$*Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y:VY*V8=+8%V#$8%8*~=#$*=*Y+:=:++Y$-:%%==$%@%8#V$$VY888xxx$$VV*$*8%@@88$Yxx=======*xY$#$$$$Vx$==%$=V%8x*8@VY+$@%:Y%+$x#8$%%@@@@%8V#8$$Y*$$$$$$8#x+$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8:Y*#$#$:*%$%8V#%%Y~+++*V@$~~YYx$=.Y@@V:Y$@@88@@%$xV888$V$##VVxVx8%@@88#=+**xV$#%%@@@@%###VxVV:V%**$@$*Y%#*Y*$V::8=xx#8$##@@@@%V*8%#@#*$#####V==8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+-$8VYVY+*V8#+*Y%%$+-=#$8$:*YVVx.+#$Vx~V$#@%8%@@@V*$88%$$%@8VYYYY8%@@88#==Y#@@@@@@@@@@8##$V*$x:8#=Y%8YxY*=*==*xV%==x$8$VV@@@@%Vx888@#*88%%#x*$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@=~YYx*Y#V==YYx8x=$%8x:=Y****Y+*-.+=*xY*xVY8@88@@@%V*$88%$$@@8VxYYY8%@@88#=+Y88%@@@@@@@%###VYV$+x@Y=#%$#$=8#8888%@x+*V8$xx@@@@%Vx8#%@#*@@#x*$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8x=:Y$$8%$*=*=#@#xx#%V+=$8+:+*-~-+Y###Yx*xV@%88@@@%Yx$88%V#@@8YxVYY8%@@888==V8#%@@@@@@@%##VV*$Y:#%=x%8V8=8#VVY*=xYxxV8$Y=%@@@%Vx8#8#Y*#*x$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$+~x$$%@8Y*=+x%%#xxVV=xV==*-=V~=#@@@8#Yx*#@88%@@@%Yx$8%%V#@@#Y*$YY#%@@888==V$#@@@@@@@@8#$VYx$*=%$:#@$#xVY*=YVV~*%$Y8$x=8@@@%Vxxx*+:x#=x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Y~:*$8V##VYx$%@@8VYYY*xx:x%Y~*#@@@@%8*Y#@@88%@@@8xx8%%8$8@@#x*$xV%#$#8%$xYVV8@@@@@@@%88#$V$V+#@*x%8V#*$=+$@%=:8#x8$x*#%@@@###8$Y*$@%x*8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8*-:V$$#$$Y=*V####$$$V*V@#:=x8%%%8%%YYV8@%8%8@@@#YV$$#%$$$$YVYY*8*xVYV*$YxYV8%888#####888%#*#%8=8%$8xV*=*%%V-V#x8$Y=8#%8#######=$%@@V=$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V~~=*xYYYVVY=-:Y$$$#8%#:=Yx$$$VV$8#++=#####88#xYY$$V$$$YYYVYYYx*V8x*x#8*VYV##$#8%%%%8%888*V8@YY@8$#*V*+#@%++xV8$Y=%%%8$#$VYx+~:x8@@#=V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Y*+++=*===*V8@@@@@@@V~xVV$$$##88%*=Y$V$YVV$V+V#%8#YY8Y###8#8Vx*#+=VxYx$%@@$V$8%%888%%%%Vx#@#=8%V8xV*=*#V*+:V8$V=$#Vx===++:~-V$*Y%@8*x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8%8###8%@@@@@@@@@@#:=YYY$$$$$888xx#VYx###$Y=YYVVVxVY#$$#88#xxx==V*xV*$@@#V#$$$V$8%8##8*$8#+V%#$#*=x==*xx*Y8V$xxYY==**++*V#%@%Y=#@%Y=8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@$~=$V%%%@@#$8%Y*V$VYxx**xxxYYV$$YVVVVVVVVV$YYxx###YV@@@#YV#88%8%8YV$YxYxxx88YYx$$VVVV$$%%$##V=*xYx~~#@%8@@@@$=$%@Y+%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@$::Y8Y%@%%#$V8%#xxYVVYV#8%#VVV8#$Y8V$#8#$$$$$Y=xYYYVV8@@%Y#$88#88%V$Y8YYxxYYx=YYV$#8%@@@@%#VxxVYxx:+#@@%8@@@@@Y:8@V+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@V:=x#%YYYYYYY#%8%Y**YV$##8#VxVxxYV$$$$##$V$#$Y=:x$##8VY@@%$V$$$V$8%#VY#V*xxxV$Vx%@@@@@%8$x*=*Y$$xx-+%@@@%8@@@@@#=x$+V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@$~=VY~x$x#$###%%8%$x=xVYYxxV##$=*$$#$#=xYYYxxxY#V:Y8@@%*8@@8YV#888888YV$VxVVVV$V=%%%8$Y**=xx$#$##V#:~8@@@%8@@@@@@@#VY%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@$:$V=Vx=xVxYV8%888#V+=#$xY%@@%#Vx*V*V$*$8888%%%88==V$$$x#@@%Y$V$$V#8%Y$V#******xxVY***=YYYYYV$8@@88*~8@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@%xxY8@@==xYYYx#%%%8xxxV$Yx$VVVVVVx+=Y$VY88#$$$$Vx=*$$$$V$%%#$VVVVVV$$$8Y8xxYYVV##$VxYVV#Yx#Y*$$##Vx+-V%@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V+YYYYV#8#V*+V+YV$V$$#$$$8#=VYV%YYYVVVVxx*==V#%%%$#$V#######8###Y8V$888%%%8#Vx=xx**=++==:+*YV*~+%@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$$$VxxYY$Y-=x=VY$888##$VY*#xV$Y88#YY**xxxx#V%%%$V8#888########$#*$8#$Y*=++=*xxxxYYV$#8#$V%@@*.$@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@8-x8=xYYYxxYYVVVV#V#xY$%#$$$$$##V##$V$V$$##8888#VYx=++++xxxYV##88%%%%%%@@@%8##8#$8#x-Y@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#-*Y==*=+=xYVVVVV$#$V8#$$$$$$$$$$##88%%@%%8#$Vx=+=*xY$#8%%@@@@@@@%8#$VVYxxx****=:::+:V#$$##88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8x:=Y##$VxxxxVYVVVV$$#####8888%%%%%%%%8$VxxxYV$#8%@@@@@@%%88#$$$VVYYYYVxxxx======*=+~~:+==~~:=$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%:x%@@@%$VVYx*xY$#################$VxxxV$8%@@@%%%88$V$VVYYxxxxxY$xx**xx*Y=-=xYx+==+*YY*xV~~x+-*%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88#8%@%$~x#888#xx%8$$$VYY$8%@@@@@@@@@@%#VYY$#8%888$VVYYYx*==***xxYVVVY~V*=Y8%%#x+~==*#$Vx=*x%8x*V~+V*-x@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8x=**x*=Yx=:xxxxY#xx8@%###%8$x#@@@@@@@@@$YYVV$####88$=xV$$##88%%%@@@@@%8V~**x+8@@%#=+:V=V#8%%#+8@%V=x~=$:-8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8#$V==$%%%$V$8$=##Yxxx*=Y$$V*xxYY*+#%%#$V$#8+xY*=*Y#%###V=$%@@@@@@@@@@%####8VxV=***%@@@V++=Y*8@@@%+$@@@V==:*x Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@x+x*xxV@@8$$#%@$=$YxYYx*Y$88#$$VVYYYYx+:+++~+:xx=++==xx=++=$#####8%@@@@%88%%8*$%==$+$@@@8==:*=$8#%@*Y@@@%=*++V-+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@%V:x8Y##VV$$##8@@$*$x*$Y#=88#%%%%%@@@@@8+-:#$~+.Y%V+x+$88=:+:$88%%%%%%%8888##$V+$@x=YY=%@@@$++:=Y$##@V=@@@@x=+=V+-8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@#=+=Yx$%%8$$88%@@@$*$xY##$**$V$8##$##8%%@$~~$%:=x-#$+*=%@%=+:~$##$VVVYxx********=Y@V*=+-V%@@%*=-+xV8#8#+%@@@V*+**Y.Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@x:YVVY#@88#88%@8YYVx#YV$$$VV$V*##888888888x~*@Y:#.x#x++#%%*:+:****xxYYVVVVVVYxxxxV@#*+~~~8@@@8++~=#%%#8=8@@@$=+x+#-+%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@Y=$$$$#%8%88%%Y*x+#*YY#8888#xVxYV$$#######Y::8#+V.YYx+YYYVx~=YVYxxxxxYYxxxxxY$#88$88*=:Y.*%@@@Y=::V@@#%*$@@@8==V+#=.#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@8+=$##$%8@%@%x*8%=%8$$**YVVVxVYYYY*YVYxYVVY=~*=+*+Vx*x$$Yx*+*#V***xxxxYVY#88##8%@8V#*x~$=-$@@@%==~*@%#%xY@@@%==Y=x*-*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@$~V%%$%8@%@$=%@%=%@@#****xYY$##@%$#$VV$8%%8Y=*xx$V#%%8888###$$$$$$$$$$$$######8%@8Y=Y~Y#-=8@@@$==:#VYxx#@@@%Y*VVxx*~#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%8:*%@##8%88V*%%#:#@%V$Yx*xxYV$$$YYV$#8%@@@@@%#$VV8@@@%%%#$$YYYVVVVVVVVYVYVV$######V**++#*:x##$V+Y*xY$8%%8$VYYYVVVVY-Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%=:8@8$8%88#:88::#@$VV8%8Vx*xxxYYxxYVV$$$$%%$$V$%@%$#$VVV$$VV$$$$VVVV$$$VVYYVV#8%%%%x=+=V+===*+Y%%8#Vxxx**xYVVVVVVV=Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#~*8@%V8%88%x*Y:V$8VY#@@$x$xY%%8#$$V$VYVYV#VxY$@@@#V%%#VVVVVVVYYV$$$$#%%@@%%8#$#8@@@%x===Y$8%%*Y#%#VYYYVYYYYVVVYV$$*V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:V$V8$#%%8%%8VYxV$VY%@%*Y#YV88%%%@%#Y=###$Yx#%@@@#V8#$$#$VYVVVV$$VVVV$$###$$$$VV#@@@8*+x=8@@8*x+%%8#$VVVVV$$VY$8@@VV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%+YV=YYxYVYYVVVY=x*xx$$VY*xYVVV$$$V==*=Yxxx=Y$$$$$VxYV$Y++*xYYVYxxYYVVVVVVVYYYx***VVVVx:==*$$Y==:xVVVVVVVVVVVVx+x$$x$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%888888888888888888888888888888888888888888%88%%8%%%888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
54.237.183.249@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"