font size: 12px ( --- / +++ )


 
44.192.22.242@honeybii.com ~
  $ cat 73251425_433161614227603_975360104821948416_n.jpg.txt

8888%8####$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$x-*=~~:: 888888##$$$##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$x-*=~~~~ ###8###$$$$$#$$$$$$$$$$VV$$$$$$$$VVVVV*-*=~~~~ #####$$$$$$$$$$VVV$#######8#$$$$$$$VVVx-==~--- $$$$$$$$$$$$$$$$$#%%%%%%%@@%8$$$V$$VV$x-=*---- $$$$$$VVVVV$$$V$##88#88%%@@@@8$$VV$VVVx-=*---- $$$$VVVVVVVVVVVVV*==*xYY#%%@@%$VVVVVVVx~+*-... $$VVVVVVVVVVVVVV$x==xYYx*$88#8$VVVVVVYx-+*--.. VVVVVVVVV$VVVVVVYYYYYYx==*Y$$$VVVVVVVYx~+*~... VVVVVVV$$$$VVVVVVVV$##Vx**xxVVVVVVVVYYx~:*~... VVVVVVYYYYYVVVYYx*xxVVYYYYxY$#VYxxxx=::-~*~... :::++:::~~=YYYY*:~:+YYVVYxV###$Yx***=::::*:... YYYYVVV$$VV$$VY=:-.~x$$**V$$$$VYYYYYYYYxxx+... *****xYYVV$#$$$Y=~--+V$=V$$$$$$$VVVVVVVY*+~... :~:~~~:+V$$####$x=:~~*$$$$#$$#8###$$VVY+-..... -~~~~~:xV$#888$VVxxx: -Y$$$$#8###$VVVV*-...... ~~~~~:xV$$#8%8VVVVVx~~=YYV$##8#$VVVVVV*....... ~~~~:*VV$##%%#$VVVVx=YVVVVV$##$VVVYVVV+-...... ~~~:xYVV$##%%##$V$$VV$$$VVVYV$$YYVVVVV:-......
44.192.22.242@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"