font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.239.177.24@honeybii.com ~
  $ cat 04698482-A73F-4718-9F60-153F5D1CEE59.jpeg.txt

.....~++++++++++++=:.... .~=Y#####8%%%%%%%%%%%%%%####V**~. .+YY$88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#VY=:. ~=Y$8%888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#Y=~. -*Y#88888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#x- .......... -x#888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#x- -*##########$xxx:~. -x8%888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#x~ Y%%8%%%%%%%88%%%%%8*x8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#x- :#%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#x. .V%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88Y~ ~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888#: ~%%%%%%%%%%%8888%%%%%@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%8: ~%%%%%%%%8888%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%@8: x%%%%%%8888%%%%%%%%%@@@%%888%%%%888%8%%%%%%%%%%%%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%88%%%@@8: .8%%%%8888%%%%%88%%%%@%%%%%%8%%%%888888888%%%888%%%%%%%%%%%888888%%%%%%888888%%%%%%8888%%%%%%%@#. .8%%%888%%%%%8888%%@@%%%%%%%%%%%%888888888%%%888%%%%%%%%8888888%%%%%%8888888%%%%%888%%%%%%%%%%%%Y .8%%%%%%%%%%8888%%%@@%%%%88%%%%%%888888888%%%888%%%%%%88888888%%%%%888888%%%%%%888%%%%%%%%%%%%%@$ .8%%%%%%%%%8888%%%@@@%%%%888%%%%%888888888%%%8888%%%%888888%%%%%%%8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@$. .8%%%%%%%%8888%%%%@@@%%%%%%8%%%%%888888888%%%8888%%%%888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8$%%%%%%x +8%%%%%%%%%88%%%%%@@@%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%8888%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%8$YY%%%%%@Y $%%%%%%%%%%88%%%%%@@@%%88%%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#$YY**Y%%%%%@Y =8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%888%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8##VYYx==+++++x%%%%%@Y V%%%%V8%%%%%%%%%%%@YV@%%%8888%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88$$$Yx*=++:::::::::+V%%%%%@V x%%%%%+$%%%%%%%%%%%@*Y@%%%%888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#88VVVx**++++:::::::::::::++#@%%%%%%= x%%%%%%+$%%%%%%%%%%@$.-#@%%%%8%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#xxx====+++:::++:+++:::+===*xxxYV8@@%%%%@* +%%%%%%V-$%%%%%%%%%@8: $@@%%%%%%%%@@%8%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%8Y+::::::++++++=*+:+x$VVV###VVVxxYV%@%%%%%@* .#%%%%%%= $%%%%%%%%%@$ $@@%%%%%@%$$8%8%%%%%%%%%%%%%%%%%@$x=+=xxxx*Y$$$$Y*x=+++*VVVVY==+++=xV%@@%%%%%@Y. .8%%%%@V $%%%%%%%%%%V ~#@@%%%@$*xxV$88%%%%%%%%%%%%%@@@@#VVV$$$$$YYYYYYx*=+++++***=YYYY#88%%%@%%%%%%%%: *%%%%%#~ $%%%%%%%%%8- ~%@@%%@xY$YVV8%%%%%%%%%%%%%%@@@@#x*==+++++++*xx=:+++::=#%8%%@@@%8#VV8@%%%%%%%%+ $%%%%@$ $%%%%%%%%%8. :$%@@@xYV==x#%%%%%%%%%%%%%%%@@@%8#YYYY$####%%8Y::~~~:+xxxxxxx*+:+:=8@%%%%%%%%+ $%%%%@$ -#%%%%%%%%%8. :$%@Y+=+=xV8%%%%%%%%%%%%%%%#%%@@%@@@%8###Y*:~-....~:::--......-~=8@%%%%%%%%+ .$%%%%@$ Y%%%%%%%%%%8. :V%=~+xVV8%%%%%%%%%%%%%%%Y*****====~~~~..........:+:-........~=8@%%%%%%%%+ *%%%%%@$ Y%%%%%%%%%%8- :*:+x$Y$8%%%%%%%%%%%%%%x:~--...................-=+:-......-~=8@%%%%%%%%+ Y%%%%%@$ Y%%%%%%%%%%8xxx*: .-~-. ~*::=xY8%%%%%%%%%%%%%%Y:.......................~*+--.----~+V%@%%%%%%8%+ Y%%%%%@$ Y%%%%%%%%88#8%8%#xV$##$x. -++++=88%%%%%%%%%%%%%Y~.....................-:=++:~:::::+x8@%%%%%%%8%+ Y%%%%%@$ Y%%%%%%%%888#####$#88$##- -:+V%8%%%%%%%%%%%%%Y~.................--.~+=+:++++++++=#@%%%%%%%%8%+ Y%%%%%@$ Y%%%%%%%##$VVVVV$$88#xYY. *8%%%%%%%%%%%%%%Y~....................~++++++++::+*$%%%%%%%%%%8%+ Y@%%%%@$ Y%%%%8#$VYYYYYYx**xYVYx= ~#8%%%%%%%%%%%%x~..........-:+:::::::++==+++::+*x$%%%%%%%%%%%8%+ ~#@%%%%$+~=$#$VVVYYxYVVVVx=++=**+- +8%%%%%%%%%%%%V+-..........----~~~:::::++::+*V8+-8@%%%%%%%%%8%+ $@%8###$$Yxxxxxx****x**=+:+==*:- +%8%%%%%%%%%%@8Y+-................-:+++::+*V8%%:.8@%%%%%%%%%8%+ x%88#$$##$xxxxxxx**=++:::+=*=+~-. .Y%%%%%%%%%%%@%$$Yx+:--...........-:+::+*V8%%%%:.8@%%%%%%%%%8%+ .:#%%%888%8#VYxx**=+:~~~+=**=:~:~- =8%%%%%%%%%%@8YYVV$VYY*=+~~~~-...-:++*V8%%%%%%:.8@%%%%%%%%%8%+ .~+*Y$###$$$$$$#Vx*=+:~--:+***+:~:+:- V%%%%%%%%%%@8YYYYYYVVV$VV$YYVxxxxxV#8%@%%%%%%:.8@%%%%%%%%%8%+ -:*V#8888888#$VYx***=+:-..-:=*x=+~~:+*=: Y%%%%%%%%%%%%#$VYYYYYYYYV8*+%%%%%%%@%%%%%%%%%:.8@%%%%%%%%%8%+ ~x$8%%%8888#######$Vx=:~---:=***+~~:+=*VVx- :#%%%%%%%%%%%@@%%8#####8%%#$8%%%%%%%%%%%%%%%%:.8@%%%%%%%%%8%+ ~=$8888#8888888#$VYV#8#Y=~~:=**x=:~~:=*xY#V=*=++- =#%8%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@%#####8%%%%%%%%%%%%%:.8@%%%%%%%%%%#~ -Y#88##8888##VVYY$##VYV88$*==*x*=~~~~:*xYYx*=$Vxx+-. -+*xV8%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@%8########88%%%%%%%%: x%%%%%%%%%%8= .*$####88##$##$VY*==x$$YY$8$Vxx=::~-~~+xVVY*xY##$YYx*=x=+**#%8%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@%###########%%%%%%%+ ~%%%%%%%%%%V .x$#$##$V$8%%@@%%8$x:=Y#YY$#$Y:~~:~-~:=YYYVYV$888$VVYYYx*xxY#%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@%8#######8###%@%%%%+ ~%%%%%%%%%%Y .Y$$$$Yx$8@@@@@@@@@8Y~:VVVY#$x~-~:~-~+*Y=*V$#8#8%8##VVYYYYYxV#%%%%%%%%%%%%%#88%@@@@@%%8#####%8###%@@%%+ ~%%%%%%%%%%Y .Y$$$Vx*%@@@@@@@@@@%8*+=V$V#$x:::++=xYx*=Y#888#8@@%8#$VYxxxxxV88%%%%%%%%%%%####8%%%%@@@%8###%@%##8%@@%$x*%%%%%%%%%8= .YV$$Yxx%@@@@@@@@@@@%Y=+V$V#Vx++==xV$Y*+Y#%%%8#%@@%%#$VYxx****x$8%%%%%%%%%%%##$VY*=x8@@@@%#8%%@%%8%@@@%#8%%%%%%%%%$ .YVV$Vx=8@@@@@@@@@@%8*=xVVV$V*++==xVVYYV8%%%%88%@@%8#$VYx*=++:+=x#8%%%%%%%@%#V+:~:*:=%@@@@888#8%@%@@@@@%8%%%%%%%%%$ .xYVV$Y*Y$%@@@@@@@%8V**$VVV$Y*+++:xVY$$V8%%%888%@@8#VVYx*=+:::::+x$%%%%%%%%%8x~--x8x+*$%@@%88###8%@@@@@@%@%%%%%%%8* :xYYVVVxxxV$####$VY*YVVxY$$Y==++*Y$V$$V8%%%%%%%@%#Vx**==++:::::+*$%%%%%%%%@8Y:-+$##Y=+*$%%8#####8%@@@@@@@%%%%%%8#. -+xYVVVVYxxYYYYxYYVVVVxY$Vx=+=*VYxYYYV#8%%%%%@@8$Y*=++++++++++=Y#%%%%%%%%%%#*-*8###Y*=:=#%88####8%@@@@@@%%%%%%%Y .:xYVVVVVVVVVVVVVVVYxYYx*=+=*xx******xY$8%%@@@8$x=++++::++++=x#%%%%%%%%%%%8Y+V###$Y**=~+xxV#8###8@@@@@@%%%%%%$$. .=xYYYYYYYYYYYYYYVY*x*+++*Y*+======****Y$8@@%8V*++:::::++=*V8%@%%%%@%%%%%%##8#$Y*=+=+~---~*88#8%@@@@@%%%@%%%V** =xYYYVVVVYxxxYYYYYx=++=xVV*+++++++++==*xV%@%#Y*+++::::+=*$8@@@@%%%@%%%%%%%88V*+~~---~~+*Y$8%%@@@%88%@@@@%%8#xx: =xxVV$####VY**xx*xV+:=xV#x**===+++++++=*x8%%$x==+:~~~:=Y$%@@@@@@@%%@%%%%%%88Y:--~++xY#8%%@@@@@%V:-+Y8@@@@@%#V=Y .*YVYV$####88$==YVVY+=x$#$=*Y****==+++=***8%%Vx==+:~~::*V%@@@@@@@@@%@@%%%%%%#V*YV$8%%@@@@@@@@@%V..~::+V%@@@%%#xx- *V$*V8888888%x*$#$x*x$#$Y*YVxYYYxx*=**xxY88#V*==::~::+*V8%@@@@@@@@@@@@@%%%%8%%%@@@@@@%%%%%%%%%V+::::+x8%@@%%%8Yx+ *VVxV8%%%%%%%x*$$Y*Y$#$YxY$$YxxYVVVYYYxxYYYYYx*=++:::=*x$8%@@@@@@@@@@@@@@%%@%%%%%%%%8888%%%%%%%$*==x$8%%%%%%%%%$**. ~Y$VYYY$8%%8#VxYVVY*$$$VYxYYx+++===***********xYx**====+=x$8%@@@@@@@@@@@%@@@@%888888888888%%%%%%%8888%%%%%%%%%%%%#Y=: .+##YYYYxxxxxxYVVY*xVVVVVVY*+~~~~~~~:::++===**=*xYYx**=:~:=x$8%@@@@@@@@%%8%%%@%888888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#Yx: .V88VYx***xxxxxxY$#8#$VYY*+:~~~~~~~~~~:::++++===+++::~---+*Y#8%@%%%888888888%%888888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#xY+ +V%%8#$VYYYVV$#8%%%8#Vx*===++++::::::::::::+===~--------+**$#8%%8888888888888888888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8xY+ .*%%%%%%%%%%%%%%%%8VYx***==========++++++++=====::~~~---:**$##%@%88888888888888888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#x* .-~x%%%%%%%%@@@@%%%88VYx************===+++====**==xxx**===*xY###%@%%%%%%88888888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#Yx-------.
34.239.177.24@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"