font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.239.177.24@honeybii.com ~
  $ cat 6EE42252-53E2-46B9-91ED-E8AED7C2EFFF.jpeg.txt

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#8 YYVVV$#$$##8%@@@@@%%888888#8%%%@@@@@@@@%%@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@8$$$$$VVVVV$VVVVVVV$$ .--~::+==**$%%%%%%#$VYVYYYxY$###%%%%%%%8#888%%%%%%%%%%@@@@@@%@8x===+++:--.-..-...~+ -~-~::++==V%%%@@%8#VYYYxxx**xYV$#88%%%@@%$$#$##8%%%%@@@@@@@%%%%V===+++:. -~~-~~~~~ .---~:+++*8%@@@@%#$YxYYxxYxx*xYYV$#8%%%%%8YYVV$#8%@@@@@@@@@@@%%%x===+:~ ......~:::~ ..---~:++Y8%%@@%%#$VVVVYYYx**xx*xxYV#888%%8VYVVV$8%%@@@@@@@@@@@%Y==++::-...~:~~::~~ - ..-~~:+x#%%%%%8#$$VYYYxx****====**xxYV##8%8$VYY$8%%%%%@@@@@@@%V+=+++::::::::::::~ ..- .--::*Y%%%%%8#$Yx**=*=+===+=**xYYV$$#$$$8$VYxY$88%%%%%%%@@@%#+==++::::::::::::: :-. ..~~:=*8%%%%8##V$VY*==::+*YYVV##$$$VVVVV$#VVYYYV8%%%%%%@@@@@#=++++:::+::::::::~ :.. ..~:+~V%%%%%%8#$$$V*=+::+=**xYVYx*xxxx**xYVVYYYV8%@@%%%%%%@$=++++:::::~::~:::~ -.. .~::x@%%%#VxYxxxYVVx++=*xxxV$##YY$#$Yx**xYYYYY$%%%%%%%%%@$=+:::::::::::~~~~~ ~.. ..~~:8%%%V*V#$$+~x$#xxYYVxxxY$V*=xVVYxx**xxYYVV8%%%%%%%%@V+::::+:::::::::::~ :. . .~~::*%%%$*$#$$**V#$xxYVYYYYYx******xxxxxxxYVVY$%%%%8@%%8*:=+:~::::::::~:~~: :. . -~::~Y8%$V$$VYYVV#x==xYYx****=**==+===**xYYYVV$88%%%##$$+:++::::~:::::~~~~~ --.. ~~ .-~~~V8VYYYxxxYV#x**xYYx*=====+:~:+++=*xxYVVV##x%%#$Yx+::~:~~~~::~~~~~~~~~ . . - ...-~:::YxxxxxxxY$Vx*xYVVV*::+++::::+++=*xxYVV$#$V8#$$Y+:~::::~~~:~~:~~~~~:~ . ....--~:::=Yxx***xV*=:=*xYVV:~~~~::::+++=**YVVV$8x+$#xx*~::~:::::~~::~~~~~~~~ .. ... ...-~~::~xxxx==+xx++xYx**Y=:~~::++++++=*xYVVV$$xY8$$x::+~::+::~~~~~~~~~~~:~ - .-. ....-~~::+Yxx*==*Y$=*==YYx=++~::++====*xYVVV$#$#8%#Y+=~:=:~:~~~~~~~~~~~~~~~ + . . .-~:::~xYYxxxV$V+=*+**xx***+::+=****YYYVV$$8@%V=++=~~+~~:~~~~~~~~~~~--~~ . ..... ....--~~:+=VVY$$Vx**x*====+=****==*xx*xYYVV$#$%%#::++=:-::~~~~-~~~~~~~~~~~~ ..-~-. .....----::*VYV*=~-*VVYYYYVVY*=*==*xxxxYVV$#$$8#$Y~:+=:~::~~:+~~~~~~~~~~~~~ ~~. . ....-:::~~~:+=**xxxx*====+==**xxxxYYV$$#$V$VxV$::+=~:::+~~~~~~~~~~~~-~~~ .- .. ::~:~~::YVYxx**xxYx===+=**=xYYYYYV$##$VV#YxY+:++=~::++:~~:~~:~~~~~~~-~ -~------------:+++==*VVYYYVYxx**Yx*xx*xYVVVV$###$$V$$*==+===*+:+=+:+++:++::+:::::: 8888888#88888888888888%%%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%8888888888%%88888888888888888
34.239.177.24@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"