font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.237.183.249@honeybii.com ~
  $ cat 0136.jpg.txt

~~~~~~::++=+. ~*=. .-. .---. .-:==+:~------------:++=xYY*+++::~+** ~~~:::~~~::~ -+=~ ...... .-. ..-.. .~:++:~~:++~---......-:+::::+==++::~:=+ :::::::~~~~- .~+:-..~--~~~~~~-. -~. ... ..~:::~--~:::~--.........-+*==+::::++:+~~:+ =+++++++++:~ -~-----~:~--~~~~~~~-.. -. .. .~::~----~:~~-.............-~::++++++:~-~~~:: =*=*=:~:::::-.. ~=:~~-~-~:~--~:~~~~:~~~~-. .-~:~-..-~~~--..............----~::::::~~~~+:~:: ===*=~~~~~~~~=**==+:~~-....:*:~~-~-~~~--~~:~~~~:~~:~~. .-~~~-..--~--.................-~~-~~~~~~:::~~~+:~+= =====:~~~~~~...-~::+==******==:~-~-~~-~-~~::~~~~:~::~- .-~~-...----....................-~~~------~:::+++++~*Y *****==++::~ .--:~:+-----~--~~~~~:~--~::::~. .----...----.. ...........--~~---~~~:+++++==+~=V *****xxxxx*~ :-~----~~--~~~~~~~~~~~~~:~. .~ .---...---... . .......-~---::::+++::++=+~=V ===****x***- +:-~---~~~--~~::::~~~~~-- -~~~~+=~.. .....---.. ...........-:+++++::+==*+~+V =++=*=**===~ +=-~---~~~-~~:::==*=+:~~- .:*xYx=:::~~--..~- ..-... ..........-+====+=++=xx=~:Y ++::++++:++: +x--..-~~-~~:++=*=x=**=+++:~:=*xVVVVY+~..-...-+=+:~~--..-~. -.. ..........-=x**==**=*xY*~:x :::::::~~~::. +Y:.. .-~-~+*xVVxx$V$$$VVV$$##$$$VVVYYx+. .+:~~::::+==:~~:~. ..........-+xx*==*x*xYVx~~x :~~~~:~~~~::. +V+ .~*V$##$V###$$$$##88#VVVYYxx**==+- : :- .. ..........-:**=+=***xVVx:~* :~~::~~::::~. :V+ :x##88###$$$$#8888888$Yxxxx**====+ : -. ...........:=+~~:+++*YY*:~* :::::++++++~ :V+ .:Y$###88#$$$#88888888888#Vx****====+. : .- ...........:*+:=+~-~:=*=:~= ::::+++++++: :VYxV$#######8#$#888888888888888#Vx***==++. : .- ...........:====~---~:=*:~= ::++++:::::~ -+Y$$#######8888#8888888888888888888#Vx*=+++. :. .~ ...........~+*=~--~~:+=*+~+ ===+++++++:- .~=x*V##888%%%%%88###888888888888888888888#V*=+: :- .~ . ...........~=*:~--~~~:+=+~+ x****xx***=~ .:*YY=~=$$#88888888###8######8888888888888888#V=~-. -- .: ...........~==~-----~~:++~: x****x*****=. ~==~ :VVYV888#######8#######8888##$VYYYYYVY=~-..---~~~~--.. . ... ...........-+*=+:~~~~~:==~: xxxxxxxx****- +===x#8###$######$##8##$VYxxxxxxxYVV=~~~~::+++++=====++:~-. ................-:+::+:::::+**:~ *x******==+~ .::++*#####$####$$$#$Vx*==*****xV$#$=::::++++++=============:~ ....... ...................-:::++++++:+==:~ +++:+:::::~- .:+++=V####$$$$$$##$*+++=====*Y$###x:::++++++===========******+- ..-----~~--.......................-:+==+++++:+++:~ :+:::::::::~- :+=*=x###$$V$$$$$V*++++====xV$####*:::++++++=========**********+- ..-~~--..--~~~......................-:++++::::++==:~ :::::++++::~. -+=*x*V##$V$$V*****++:++=xVV$$####x~:::++++++=======*************+- ..--~~~--...-~::~-......---------------~:::::::::+++:~ ++++====**=~ ~+=**Y$#$$$x++==**=++:+YVVVV$$###$+::::++++++======**********xxx**:. .--~~~-......-~:+:---..-~::::::::~~------~~~~~~-------- ::::+====**=- :+==*Y$#$*::++=====+=V$VVVV$$$###V::::+++++++======******xxxxxxxx*=:~~:::--.....-~:+++:~~.-~::::::::::::~~~-~:+===+:~~~~~~~ ::::+=======- :+==**Y$V+:::+++=**=$#$VVVV$$$$###V+:::+++++++=====******xxxxxxxxxx*+:+=+:~----~:+++++::~-~~~:::::::::~~~~~~~~:+=**==++++++ ::::++=***=:-..............~+===**xx++++:+*V88$#$$$$$$$$$$##88$*++++++++++===*******xxxxxxxxxxx*=+++:~----:+:+++:~~--~::::~:~::::~~~~~~~~~~~~::++====+ +++++++++++:-..............-++==***=+++++*#%%%#$$$###########888V=+++++=+====******xxxxxxxxxxxxx*=~~~-....------.....-:::::::::::~~~~~-~~~~~~~~~~~:::: :::::::+::++:-.............-++===**=~:++*#8%@#VV$###88888888888%%#Y*=======********xxxxxxxxxxxxxx*=. ....-----..-+=++::::::~~~~~--------~~~~~::::: ::::~~~::::::-.............-:+==***+-::=$8%@%VVV$##88888%%%%%%%%%%%#Vx**********xxxxxxxxxxxxxxxxx**+---~~~::::~-..~+=*xx*=:::~~~~~~-~~~~~~--~~~::::::+ +:::::+++:::~...............:++=***:-::Y8%@@#YVV$$###8888%%%%%%%888%%#$VYxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYxxx*=:~~~-----..-:=*xxxxYxxx=+:~~~~-~~~~~~~~~~~~~:::::+ =++++++:::~~~............. .:+==***+ -#8%@%$VVVV$$##8888%%%%%%%888888888###$VVYYYYYYYYYYVVVVVYYYx*+~----. .~+**xxxYYYYVVVVY*++:~~~~~~~~~~~~~~::::::: ++:::+::::::~. ~++=****+ =88@%%$VVV$$$$$VVVVVVV$$$###8888%%%88888#$VVV$$$$$$$$$$$$$VVY*~.-. ~=**xxxYYVVV$$$$$$$V*++::~~~~~~~~~~::::::+++ ==***=++:~~-. ~:+==*xx=. Y%%%$%#$VYx*=++++++===***xxxYYVV$$$VYYxxxxxxxxxYYxxxYYYYYYYYxx=--. ~+++++*YV$$####8888V:---:::~~~~~::::::++:::++ :~--.. ...--~:++=*=+::-..~#%%#V%#Y=::::::++++======**********=======*****************xxx*+-.... .~*xYVV$$$###$VY*+--~~~~~:::::::+++++++ ..------~:++===+:- ..+#8%8$8x+:::::::++++=============================*********xxxxxxxx*****+=***xxxYYYVVVV$$$$$$V+ -~::::++:::+++++= --.. ..-~:==:. .:*$8%%V$*++:::::++++++===========+++++============*********xxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYVVV$$$####$=::+==++++::++===++ ----...... -~:~-. -$8%%=+x=+++++++++++++=========+++++++============*******xxxxxxxxYYYYxxxxxxxxxYYYYYVV$$##$$VYYYYYYYx**=++:+++++++ ---......... .-~--. Y88%* +*=++++++++++++===++++++++++============*********xxxxxxxxxYYYYYxxxxxxYYYYYYVV$##$Yx********xxxYYYx*==+++++ ---... .... .... ...... x88%$ +*====++++++++=========+==========***********xxxxxxxxxxYYYYYYYxxxYYYYYYYVV$$#$Vx*==========****xYYYYx*=== ---... .... .... .... +#8%%: :*=============================*********xxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYVVV$$#8$VYx*****========****xxxYYYYY ---... ..... ... ......-~.~$8%%Y ~=*======================*********xxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVV$$##888$YYxxx******=====**********xx ---........ ... ....-~--.x88%8~ .:=**************************xxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVV$$$##88888%8$YYxxxxx********************* ---......... .... .........=#8%%Y.....-:+=*****************xxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVV$$$$##888%%%%%%%%%#VYYxxxxx******************** ---......... .... .........~$8%%8:.......-:+=***********xxxxxxxYYYYYYYYYVVVVVVV$$$$$$$$#####888888888888888888$VYYYxxxxx***x************** ---......... .... ..........*88%%V-...-----~~:+=+=====***xxYYVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVV$$$VVVVVV$$$$VYYYYYxxxxxxxxxxx********* ---......... .... ..........~$8%%8=.......-~~:+=::~----~~:++=***xxxxxxxxxxxxxxxxxxx*************xYYYx***xxxxYYVVVVVYYYYYYxxYxxxxxxxxxxxxxx
54.237.183.249@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"