font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.237.94.109@honeybii.com ~
  $ cat 101761563_10156877283386261_6521096703803770368_o.jpg.txt

@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%@@@%%%%%@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%@%%@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%8%%%@@@@%%%%%%@@@@@@@@@@@@%@%%%%8%%%%%@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@88%%%%@@@%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@%%@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@888%%%@@@%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%#8%%%@@@%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %@@@@@@@@@@@@%%%%8%%%%@%%%%%%%%%@@@@@@%%%%8#8#88%@@%8##%@@@@@@@@@@@ %@@@@@@@@@@@@%%%8%%%%@@@%%%%%%%%@@@@@%#YxxYx=+++xVY**=Y8%%%%@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@%%%8%%%%%@%%%%%%%%%@@@@8Y=+~:==+~:+:++~++=V#$8%%%%@@@@ @@@@@@@@@@@@@@%%888%%%@%8%%%%%%%@@@#*++:=+=*=:+:~++++:+:=V$#$#8%@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%%%8%%%%%888%%%%%@@@#+xVYY*+:+=*=+=**+++:+****V#%@@@ @@@@@@@@@@@@@%@%%%%%%%%%8%8%%%%%@@@@#$$=:~--~:+*xYYYx*=**+:xY$#%@@@ @@@@@@@@@@@@@@%%%%%8%%%%8%%%%%%%@@@@@8Y=+:::~~:=xVYYxYYxx**Y$#%@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@%888%%%%8%%8%%%@@@@@@8#$x=YVY*++=YVxxYxYVVxxV$8@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%%%88%%%%8%%%%%%@@@@@@%#x-:*x*+::=xYxYYYY$$VVVY#%@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%%%%8%%%%8%%8%%%888%@@@8x++==+++=***xVVVY$$VV$V$%@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%%%888%%%8%%%#xx*=*Y$%@%$V*==++===*Y#8#$$$$V$#$8@@@@ @@@@@@@@@@@@@@%%%%888%%%8%%#*+=+=*x$8%@#Y*=====**Y$8%8##$$$$##8%@@@ @@@@@@@@@@@@@@%%%%88%%%%%V*++:-~:==x$%%%#VYYx*=x$8888%88#VV$#8%%@@@ @@@@@@@@@@@@@@@%%%%88%%%%x::~ .~::~*#88$*=xxY+*VVYV$#$##$$$#88%@@@ @@@@@@%%@@@@@@@%%%888%%%%Y~~~-. -~::+xVY***Y#$x~+xYx=+=**YY$8%@@@@ #$Yx=:~V@@@@@@%%%%%%%%%%%$+:~- ...-~++::++x$$x=V$x~:*$$$VV#8%@@@@ -.. ...x@@@@@@@%%%%%%%%%%#YYY*=+++++==+. .~*==x#V+~=$8#$#$$#%%@@@@ **xxxxx$@@@@@@@@%%%%%%%%%88%88#YxxYVVx:~~++:+*V$x+=$8%#$#8#$8%%@@@@ ++=*xYV$@@@@@@@@%%%%%%%%%88######88#Vx**+:~+YYx*x$8%%#$#888#8%%@@@@ ==++=*xV%@@@@@@@%%88%%%%%8#$$#88%8VYYYYx=::*xYV$8%%%88888888%%@@@@@ ~=$#$VYV%@@@@@@%%%%88%%%%%YY8%%8#$##$$$VYYxYV#88%%%%%8###888%@@@@@@ ++x8%%@@@@@@@@@%@%%88%%%%%Y:$8#8####$$VV$#$$#88%%%%%%8###88%@@@@@@@ V$$8%@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%$=xV#8$VVVV$######88%%@@%%8#####8@@@@@@@@ $$$8@%88%@@@@@@@@@@@@@@%%%8VxY$$$$########88%@@@@%%88888%%%@@@@@@@@ $#$VYxxx$@@@@@@@@@@@@@%%%%8VxxV#$##$$##88%%@@@@@@@%88###%@@@@@@@@@@ Yx*=++::*@@@@@@@@@@@@@%%%%8x*V$#8888%%%@@@@@@@@@@@8#Y*=x#@@@@@@@@@@ 888#$Vx*x@@@@@@@@@@@@@@%%%8$$#8#8%@@@@@@@@@@@@@@@@8x-.-:V@@@@@@@@@@ %%%@@@%88@@@@@@@@@@@@@@%@%%8888%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%=-.-+8@@@@@@@@@@ %%%@@@@8$%@@@@@@@@@@@@%@%%%8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$~==-~*V%@@%@@@@@ %%%%@@@%#%@@@@@@@@@@@@%@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@$:*V~:~~+Y#%@@@@@ %%%%@@@@%@@@@@@@@@@@@@%@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$V+$+=+*V%@@@@@ %%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8#%###8%%@@@@@ %%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@%%@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88$$#8%%@%@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@%%8%%%@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@%8#8%%@@%%@@@@
3.237.94.109@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"