font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.237.94.109@honeybii.com ~
  $ cat 5df5a9386ebe2ddee3e1a97a3a1303ef.jpg.txt

.... ...--~~~--~~~~::====+::~~-. .--~~~~~~~~::::::::::::+==*x**=+++:-. .-~~~:::::::~~~~~~::::::+++++::=**x=+==+++:- .-~::::+++:::::~~~~~::::::::+++++++++++*========+~ -~:++++++++++++:~~:++::++++++++=+==++++=**==========+~. .~++========++++++:-~+====****=========+===**=====*=*=====~ .:+==****==========++:+==**********=======*x*xxxxxxxxx*******=~. ~+==**********============*****xxxxx****xxYYVYYYxYYYxxxxYYYYYx**=:- -:=******************======*****xxxxxxYYYVVVVVVVVYVVVVYYYYxYYxx***===+~ -+===**xxxxxxx*xxxxx****x**xYYVVVVYYVYVVVYYYYxVYxVVVVVVVYYYYYxxxxx**x*x*=~ -+++==***xxxxxxxxxxYYYVV$$$$$##$$$##$#$$VVVVVY$$$VVVVVVVVVYYYYYYYYYYYVYYYYx*:. ~:++++==*****xx**xxYYV$#8888##888##888888#$$$$$$#$$$VVVVVVVVYYYYxYYYYxYYYxYYYYYx+. -:+=+++==*==****x**xYV###88888###88888888888##$###$$$$$$VVVVYYYYxxxxxxYYYxxYYYYYYYYx=~ -:====***xxx*******xxV####888#########88888888#######$$$$VVVYYYxYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYY*:. -==*xYYxxxxxx*=****xxYV$##8###########888######88##$$VVVYYYYxYxxYYYYVVVVVVYYYYYVVVVVVVVVYx+~ -**YYYxY$##VY*=*xxxxxxV$###############88#8##88###$VVVVYxx**xYxxxxYYV$$$VVYYVVVVVVVVVV$$$VVY*+- -*YYYYY$888#8#Vx*xYVYxV$$$$V$$$$$$$$##8888888#8##$VVVVYxxxxYYx***xxYVVVVVVVV$V$$$$$$V$$$$$V$VVx+- -*V$VVVV#888%88$YYYVVxYVVYYVYYVVV$$$##8#8#88####$$$VVYYxYVVVYxxxxxxxYVVVVVVVVV$$$$$$$$$$VV$$$V$Y*=:- :*Y#V$$#888%%%%8#$$$$VYYYYYYVVV$$$####888#8###$$$#$$VVYV$$$VV$#$VYVVYxYYYVVVV$$$$V$$$$$$V$$VVV$VYYY*=- .~=x#8$###88%%%%@@%$###$YVVV$$#$$##$$$###888888######$$#######$8#$88###$VVYV$$V$$##$$$$$$$$$$VVVVVVYYYYx+- -~::+=V#8$$%%88%%@%%@@@8$$##VVVV#8#########88888########$#######$#$$$$##$##$$$$$$#VYV$$$$$$$V$$$VVVVVVVVVYYYx*+- =YV$$###$YY#8@%%%%@@@@@@VV$##VV$#8%888#88888888########8########$$$$VV$V#$$$$$$VVYV$VVV$$$$$$V$V$$VVYVYYVYYYVYxxx+. :xVVVVYxxxx$8@@%%%@@@@@8YV#$$$V$#88888888888#####$########$$$$$VVVVVVVVYVYYVVVVYYYxY$$V$VVVV$$$V$V$VVYVVVVYYVYxxYx*: ~YV$$$YYx**=x$%%8#8%%@@8YYV$$$$VVV$$$$###8##########$$$$$VVVVVYYxxxxYYYYxxxx*xxxxYYYYVVV$#$VVVV$V$VVVYVVYYYYYxYYxxYYx=- -V######$Yx*=*V$$VVV$8$YYYVV$$V$V$###$#####$##8##$$$VVVVVVYYYYYYxxYYYxxYx*x**xxxYVVVVVYYV$##$$$$V$#VYV$YYYYYYxYxxxxxxx*: +#8$###$x****=***xxYYxYYV$$V$$$$$8##$##$###88#$$$VVVVVVVVYYYYYYYYYYxxxYYYYYYVYYYVVVYVYYVYV$VYYYV##$YYVYYYVVVYYYYYxxxxxx+. .V%#$$#V*=*xx*xxxxYx*===*YYYY$#####$$$$$$##8#$$$$$$$##$$VVVVVVYYYYYYYVYYYYxYYVVVVVVVVYYxxVV$$$$VVVYYYYYYYVVVV$VVVYxxxxxx*- x%%8V$Y==*YYVYxYVYYVVVYYYx*xxYVV$VVYYYVV$$$$$$###8%888#$$$$#$VVYxYYYxxxxxxYYVV$$$$$VxYY$##$YYYYYYYYYYVVVVV$$YVVVYYxYYxxx*- Y%%%VY*=xYYYVY*x$$VVVVVVVVV$$$VVYYx***xxxxxxxxYV##8888%%%%%88#$VVYVVVV$$$$$$$$$#$$$VV#$VYYxYYYYVVVVVVYYVVV$V*YVVYxxYYxxxx=- .:+*#8%8Yx*xYVVYx***Y$V$V$$$$$$$$$$VVYx***YVYxxxYYxxYYxx*xYV#8888888#######$##$$$###$$$$$$VYVVVYYV$$VVVVYxYYVVVVVVVYYYYYxxxxxx+ ~V8%%%@#YYxYVVVx****xVV$V$$$VVVVYYYYYYx**x*xYxxxYYYYYYYxxxxxYYYYV$$$#####$$VVVV$$#####$$$#####VYYY$VV$VYYYxYVYYYVVYYYYYYxxxxx*=. +#888#YYYYVVVx*xxxxxYVVVVVYYYYxYYYVV$$$$#888#$$$##$VVVYY*==*xxYYVVVV$$VVV$VV$$$#######$$##$$VYYYVV$VYYxxxxxYYYYYYYYYYYxxxxx**=. *VVYYxYYVVVVYxxYxxxxxYYYVVYYYV$$$$#$$#$#%@%###$$$#####$$$YxYVVVV$$VYVVVV$$#############8##8#$VYYYYYxxxx*xYxxxxxYYYYYYYxxxxx**=. .xYYYxYV$$VVVVVVYYxxxYYYYV$VVVV$88#$VYYY$#%8###$$$$#888%%%8888##88#$VV$$$########888####$##$VVVYYYxxYYYxxYYxxxxYYYYxxYYxxxxx**+ +xYYYYV$$$VVYYVVYYYYxxYxxYYYYYY$88#VYYYYVV$####$$#8%8V$$##888%8#888###88#######8####$$V$$$VVVVVVVV$$$VVYYYxxxYxYxxxxYYxxxxx**=- *YV$VVV$$$$$$$VVVYYYYYYxxYYVVVYV$##VxxYYYVVVV$$#8%88VYYYVVV$$#888888#88#$$$#88#$$$$$$$$$$$$$$$VYY$$VYxYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**: .Yx$#V8#V88VY$%$V$##$$$$$$$$###$$$##$xxYYYVYYVYYVVV$$VVYxxYV$$$$#88%88##$$$$##$VV$$VVV$$#$VYYYYVV$$VVYYYYxxxxxxxxYxxxxxxxYYxx=. +**$VV8Vx##xY$8VYV88VVY#88$V#88888##$VVYYYYYYVYYVVYVVV$$VxxYVY=+=Y#8888#$$$$$VVVVVV$$$$$VVVVVVV$$$VVVYYYYYxxxxxxxxxxxxxxYYYYx: =*x$VV#YV#VYV$#YY$8VYYxY8VYYV###88###$VVYYYYV$VVVVYYYxYYYYYV$+ -YVVVVV$$$VVVVVV$$$$$$V$$###$$VYVYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxYYYY+ .~:+:~~+*=::+~=*xYY*=x*Y#VVVV$V#888###$VYxxVVVVVVVVV$VVYVVY$$- -x$VVVV$VYVVV$$##$$##$$##VVVVVYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxYYYYYY+ ... -:x$$#8$Vx*Y$888#$#88#$YxYVVVVVVYV$#$xYYYV$= +$VVVVVYYV$$$$YxxV$$$VVVVYVVVYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxYYYYx*~ -++=Y$$YxY$888#88$V$#88888###888#$YxYV$VVYxYV#$V$$$$$x -YVVVYYVV$V*~. .~+xV$###$$VVVVVVVVYYYYYYYYxxxxYYYxx*: ~xV8%%%%%%%%%%%%8$#88#8%%888####888#$YxYYVVYxxxYV$$#####Y +xYYVYYx+- .-+xV####$$VVVVVVVVVYYYYYYYYxx*:. .Y8%%8%%8V#8$$$$88##$$#8#$###8888%88#$VVV$$$VxxxxYYV$####V. -:+:~. .~+xV$$$$VVYVVVVVVVYYYYx=+- -x$$$xV8#xV#Vxxx$8VYVV#8#$##8%%88888##VxV$$$$YxxYVYY$#88##: .~+*YVVVYYYVVVVYYx=:. =VV#YY##VY##$VV#8#$$$#%%888888###88##$YY$#$$VxxxYV$8#888#x .~+*xxYY*xYx+-. *$##$#88##88888888888#88############$YxY$$VYVVVYY$#8888$x .~~~~~. -xV$$$##########$#########88#888####$$VVV$$#$$$$$$#8888V: -xVVV$$$########$$$######88#88###$$$$V$$$$$$$$####888#Y- -xYYV$$#####$#####8#####88###$$$YYVV$$#$$$$$$##88#$Vx: +YVV$$######88888888######$VYY*xYVVVYYxxYYYYYYYYx*+. :VV$$$####88888888888888####$YV$$Y+- ~V$#####88%%888%8%888888888####Y+. -xV$##8888%%%%%%%%%%888888##Vx:-. ....... .+xYY$##8%%%%%%%%%88#$$VYxx*=+++:~-..... ............................. .-=YV###888##$VVVVYYxx**======+++:~---.......................... ....................... ...-~+=*xYYYYYYYYYYYYYYYYxxxx******==+::~~~~~~-------------------------------------------------------................. ..--~~~~::::+++++==================++:::~~--------------------------------------.----......................
3.237.94.109@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"