font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.235.223.5@honeybii.com ~
  $ cat asian27.jpg.txt

. :YV$###8888%#: +*xx*:- . :xV##8888%%%%%#~ :=*x=:+.. .*Y$##$#888%%%%%$. -:**+:=.- ~xV##Vx$88##%@%@%+ ..~*x++*~+ ~V###YY$88$$%%%@@* -::*Y+=*:* .Y#Y*=YYV#$#%@@@@x----:~=xx=xx*x . ~VV*=YVY$$#%@@%#*::::***xx*xYYY . -~~:*YV$##%8x=:~~~~~xVVx*=x**x - ~:++~~:+:~-+**xV$#8#Y*******YYYYxxYYYY - -=VY=~+****+:=xxxYY$###VV$VVYxYYxxYYYYYY - .+xV*~~::+++::+=*xYYV$$$YY#$VV$$$YxYYYYYY . .-~:::~~:~:++==**xYYYYxY$##$##$YxYYYVVV . ~:+=~-~~:+==******xxYYV#####VxxYYYYYV - -:+=*:--~:++==*x*==**xYV$$###VYVVVVVVV . -+=*YY=*~~:+++=***=+=*xYV$$888$YVVVVVV$ . -=xYYx=*+-~:=++=**=+++*xY$##888$YVVV$$VV . . ~~:==++*=:~::++=*==+++=*Y$##8%8VV$$##$$$ ~:+: .~:++++=x**=======+++=*xV$##888VV$$###$$ ::~- .-~:+***x*xYY=+++==xYV$######VV$$$$$$$ .~~~-. ~+=*=++++++++*Y$####$#88VVV$$$$VV .-~:::::+++===*Y$##8888#VVVV$$$$$ . .-~~::::++==**xYV#%%%88#VVYY$$$$# .-~~~:::::+==*xxV$#@@%8%$VVYYV$$## .-~~~:::::++=**xYV$#8%%%%$V$YV$#$## ..-.-:~~~::::::++==xYYV$##$#88#$$YV$#$## .....-~~-:::::::::::+==**xYYV$###$$VVVYV$$### -:+++++~:+++=+::+++++==*xxxYYV$#$YYVVVYV$#### ~+==*=+:+=*==*=+++++=**xxxxYVVV$$YV$$$V$##888 :::::~~:+=xxxxx*====**xxYYVVVVV$$VV$$$$$##88% ~~--..-:+=xYVVVVVx*xxYVVYYYYYV$x*xxYVV$$##### -.----~:++*xY$$##$=Y$$Y***xxYVY~~~~::++=**xYV ::~~~~::++=*xYV$#$+Y$Yx***xxYV=----------~~~: ::::~~::+++=xYV$$$*V$YYx**xYVY~-------------- :::::::++++=*xYV$$=Y$VYxxxYYV=~~~------------
3.235.223.5@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"