font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.228.10.34@honeybii.com ~
  $ cat IMG_20200404_174159_024.jpg.txt

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@%%8###$$#88%%@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@8$x*++::+:::+++*xV8%@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@#x=+:::::::::::::::::+=x#%@@@@@@@@@ @@@@@@@@8Y=::::::::::::::+++::++++=x#%@@@@@@@ @@@@@@%x*Vx=++:+====**=***=+++:++=xV**8@@@@@@ @@@@@#=:+V:+*VYVVY$VV$V$VV$YVVYV*+:V+:+$@@@@@ @@@@#=::+Y~:~====*xYYYYYYYx*====~:~Y=++=$@@@@ @@@%x++::x#Y*xVVx**xxx*xxx**xVVx*x#x:+:+*%@@@ @@@#*====V#$#$VV$8#$VY*YV$$VY$88#$#V=====V@@@ @@@V===*=x#88VxV%@@@#VYV#%$xY#@@@8#x=====Y@@@ @@@V**===Y$8$xY8@@@@$+++$#YY$@@@@8$Y==***Y@@@ @@@#*****$*VYY#@@@8$x+:+xVYV%@@@8$*$*****$@@@ @@@%Y***YY.++Vx$Y*-:VYxYV+-*Y$x$++.YVxxxx8@@@ @@@@#xxx#$:=:+*VY:-.~*Y*~.-:YV*+:=:$#xxx$@@@@ @@@@@#VV$#$$#$Y$#V=:.-=-.~=V#$Y$##V#$YV#@@@@@ @@@@@@8$YYYYVVVVV#8=-...-=8#VVVVVYYYYV8@@@@@@ @@@@@@@%#VVVVVVVV$8Y+- -+Y8$VVVV$$$$#%@@@@@@@ @@@@@@@@@@8##$$$$$##8#$###########%@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@%%8###############8%%@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@%%%%888888%%%@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3.228.10.34@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"