font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.237.94.109@honeybii.com ~
  $ cat julkalengghgdern6.png.txt

88888%8888%%8#####$#$$YYx**xYV$$$VVVV$$VV$VYxxYVVVVVV$$VVVV$$##888888888#$$$$$$$$$VVV$##888888888###$$V$$###88888888###$$VV$###88888888####$$$$##8%%%%%%888##$$$$###88%%%%%888########88888%%%%88888888##888%%%%%888%%8%88%%%%%%%%%%8##8888888%%% 888888888#8%8###$$$##$YYYxxxYYVVYxxYYYYYVVYVYYYYVVVVVVVVVVVVV$$$$$V$$#$$$VVVVV$$$$V$$$##88888888####$$VV$##88888888####$$V$$###88888888###$$V$$##88%%%88888#$$$$$$##8888%8888#########88888%%%%8888888888888%%%%%88%%8%8%8%%%%%%%%%%888888%88%%%% 8888%888888%888888888888##########################################$###############$$$$###8888888####$V$$$##888888888##$$$$$###888888888###$$$##8888%%%8%88##$#$$###88888%88888###88888888888%%%%888888888%8%%%%%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%8888888%%%%%% 88%%%888888%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8###888888888888888888888%%%%%%%%%88888888%8%%%%%%%88888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888%%%%% %%%%%%%88888%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%% %%%%%%88888#88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%8%%% 8%%%%88888#$88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888888#############8#8888888#88888###8#8888888#######################8#8###############8###888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%% 88%%%%888888%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#########$$$$$$###########888#88################################################888888888888888#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%8%%%% %%%%%888888%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8###8%%%%%888%%%8%888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%88%%%% %%%%%888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8$$$#88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888##%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8$$$#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%%% %%%%%88%8888%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%####%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%88%%%%%% 88%%%%8%888%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8##8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%888888888%%%%%%%%%##88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%%% %%%%%%%%88#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8###%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%%888%8%%%%888888888888888%88%%%###8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%@%%%%@%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888%%%%% %%%%%88%8##8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8###8%%%%%%%%%%8%%%88%%%%%%%%%%88%%8%%%%%8%%8%88%%%%%%%%8%88%%%%%8888%%%888%88888%%88888888#8888888888%%###8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888%%%%% %%%%%8888#88%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88#$VV###8%%%%8%%%888888888888%%%%8%%88%8%%%%%8%%%888%%%%%8%%8%88%%8%88888888888888%88%%88#8########888888888$##88888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888%%%%% %%%%%8888###%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#Vx*+::+$##88%%88%88888888888888%%8%88VYYYxYYxxxx$88%%%%%%%%8%%8%88#x=*=+==+==+x#8888888%%8############88888888$###$##$$#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%888%%%%% %%%%%88%88#88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#V*+:~-..~$#$8888888888888888888888888$x. . ~Y$8888%8%88%888$x=. -*Y$88888%8###############8###88$###VYVYYxYV8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888%%%%% %%%%%8888####%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8Vx=:~~----:$#$8888888888888888888888#Y+-- --+V#88888888#V~ . . ~YV$##88###############8###88$###YYx*+~~~*8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%888%%%%% %%%%%888###$88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#*=+~..-~:==x$#$#8888888888888888888#Y=: .::++:: .~+x#8%88#*:~ .=*YY*+. .-.-=V88####################8$###$VY*~. -x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888%%%% %%%%%8888###%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8Y+:~. -+*xYV$#$#8888888888888######$: -V##8#V:-. ~$888#V- -V8888$=:~ +$88$###################8V$###$V=~. .~*$8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%88%%%%% %%%%%88%8###88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#V*x*=:-.-+xYV$$##$#8#8888888888888####$+ -Y88888#$*. -V888#Y- .V888888#Y- +x$8$####################V$#8##$x=++=*YxY#888%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%%% %%%%%8888###88%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88#$$$VYVVYx*==x$######$#88888888888888#####$+ .x#88888#x. -V8888V- .x#88888#x. ~*V8$###$######$$#######$V$##88#$VVVV$$##88####888%%%%%@%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%8%%%%%% %%%%%888888#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8##$$$###########$$V$#8888####8#888888888888#####$+ +*xx*xx=~ .Y888#V~ ~:+=+==:- ~x$8$###$#$$###$#########V$#8888###88#88%8888888######88%%%%%@%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%888%%%% %%%%%8888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#$$$$$###88888%%%%88888#888%88#####88888888#####8####$= . -V888#$+.. . .:V88$####$$$$$#$$$#######V$#8%%888888%%%%%%%%%%%%888########8%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%% %%%%%888%%%888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#$VYVV$##888%%%%%%%%%%%%88888888%%8#####88888888###########V*+. .=x$888888#$Y- .=x*Y$88$######$$$#$$######$$V$8#%%%8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88##$$###8%%%%%%%%%%%%%%@%%%%8%%%%%% %%%%%88%%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#$VYYV$#88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88######8#88888#8########888$*:~. :+*$88888888888Y=+- +*Y#8888%8$####$$$$$$$$$$####$$V#88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88#$#%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%%% %%%%%88%%8888%%%%%%%%%%%%%%%%%8V$#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#####888888#8##########88888#V:.....-..-.~Y#8888%8888888%88$*~~:-~:~:+::V88%8%88%8$####$$$$###$$$####$$V#88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%%% %%%%%88%%8888%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8######88888############888%%%8#VVVV$$$V$$#888888%%8888%%%%888##8##8#88##888%8888%8$######$$##$$$#######$#88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%%% %%%%%88%%888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88#####8888###########88888%%%%888%%%%88%%%%8%8%%%%%88%%%%88%%8%88%88%%88%888888%%$8#####$###$$#$######$#88%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%8888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88##8##8888###########8888%%%%%88%%88888%8#Yxx*xYxxx=xY*xx=*#8%%%8%%%%%88%8%88#88%$######$$$$$$########$#88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%88888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888#8##8888888#########88%%%%%%%8%%%%%8%8#*... .-.....-..-.-Y88%88%%8%%$#%%%88Y88%$######$$$$$$$$#####$$888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%8%8%88%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%88#####888888#########88%%%%%%88%8%%88%%8#VYYYV$VVVVV$$$$V$888%88%%8%8$#%8%%8V88%$###$$####$$$$$#####$#88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%8%%88%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888####88888##########88%%%%%888%%%%8888%%888%%%8888%%8888%%%888888%8##88888$888$###############8##$$#88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%8%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#8#####88888#########8888888##8#8######88#8##8###########888##################################88#$$#88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%@%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%8%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8########888#####################$########################################################8#88##$###8%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%%% %%%%%%8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88#############################$$$$$$$$$##############8##########################################8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%8%%%%%% %%%%%8%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888#############$$#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$$$##$#########$$###$$$$#$$$$$$$#############8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%88%88%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88#######$#$$$$$$$$$$#$###$###$####$#$###$############################################88%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888888888888888888888888888888888888888888888888888888%%%%88%%%8%%888888%%%%8%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%% %%%%%8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%@%@%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%88%%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%88%%%8#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%888%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%88%%%8#8%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%@%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%88%%%8Y$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8##%%%8*V%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%8%%%%%%%%@%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8$V8%%8xV%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%@%%@%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%8%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%88%%%%%%%%8%%%%%%%%8%%%%%%%%%8%%%8#88###8888$##$8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%@%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%@%%%%%%%%%%%88%%88888#$V####################################88##$#8%%888#VY$#8888888888%%%88888888888888%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%888#$$YV##YYYYx***xxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxYYYYYYYYYxYYxxYYYYVYYYYxxxYYYVYYVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYV$$$$$$$$$VVVV$$##88888%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%8%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#$VVYV$$##V*Y$Yx*=+++=******************=========================================================************xxxYxxYYYV$8#########88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8x*xYV$#8888Y+=Vx*==+=**************************=*======================================+======================*==****xxYV$$$$888##$$$$$8%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%88%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%8==xVVVVVVVV*+*VYYYYY$$$$$$$$$$$$V$$V$V$$$$$$V$VV$VVVVVVVVVVVVV$V$VVVVVVV$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$V$$$VVVVV8%%%%8##$VV%%%%%%@%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%8##88%%%%%%%%%% %%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%#++=*****==++*$$VVVVV8888888888##88###88888888##8888888888##8888888888#8888888888888888888888#8888888888888%8888888888888$VV$$####8888#$Y8%%%%%%%%%%%@%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888%%8%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%$:~~~~:+====*Y$$VYYYV88888888#####8888###88#####888888888###88888888##88888888888888888888888#8888888888888%8888888888888$Y$$$VVV$$$$VVYxV%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%V=+=xY$##888$$#$VYxxV8888888888888%%888888888888888888888888888888888888888888888%%%%888888888%8888888888%%%8%%8888888888VYV$#Y*xxxxx*==*Y%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%8#88%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%$V$88%%%%%%%8#8#$YYxV888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888888VYV$###$$$$VYYxxV%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888888%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%88####8888888888#VYxYV88###8%%%%%%%8%%88888888888888888888888888888888888888888888888%8%8%8888%%88888888888%%%%%%%%8888888VYV#88%%%%%%%8#$#%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888########88%#VYxxV######8%%%%%8888888888888888#8888888###8888888888888888888888888888888888888888888888888%8888####888VYV#88%%8%%%88888%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%%88888%%#VYxxV8#####8%%%8888888###############################################8888888888##88#888888888888%8####888VYV#88##888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%@%%%%%%%%8$#8%%%%%%%#$YxxV######888%888888################################################################8888888888888#####88YYV#%888888%8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%8=~~=$%%%%%#$VYxxY##888#8888888888###8#######################################################88#8#8888888888888##88888YYV#8%%%%%8##%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8=-.-*#%%%%8$Vxx*Y######888888888888#8##########################################8#####8##8888888888888888888888##8888#YxV$8%%%%#Y=:$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Y~--:Y8%%%%$Yx**Y######8888888888###########$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##$#$$############################8#888888888###888#YxV8%%%%8V*~-V%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%8###8#88%%%%%%%% %%%%%%888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%8+-.-=$%%%%$Yx**Y######8888888888###$$$$$$$$$$#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$$$$##$$##$###################88888888888###888#YxV8%%%%#V=-~#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%8888888%%%%%%%%% %%%%%%888%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%@%%%Y~--:Y8%%%$Yx**Y####888888888888#8####$$$######$#$##$$$##$$$$$$############################$$$$##888888888888###888#YxV8%%%8$Y+-:8%%%%%%%%%%%@%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#:-.~=$%%%$Yx**Y###888888888888##################################88#8##88#8#88##88###8###########888888888888#####8#YxV8%%%#Vx+-+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%x-.-:x8%%$Yx**Y#8#888888888888#######888###########8##########8##8###8#8##88888888888###8888#####88888888888####888YxV8%%%$Y*:-*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%$:-.-=$%%#YYx*V#8888#888888888#$######8###888888###8888888888888888888888#888888#8#######888######8888888888###8888Yx$8%%8$Y=~-Y%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%@%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*-.-:x8%8VYx*V##888#8888888888$##########888888888888888888888888888888888888888#88#####8#8######8888888888####88#YxV8%%8Vx=~-$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%$~-.~=$888VxxV##888#888888888#$###########88888888#88888888888888888888888888888##########8######8888888#88####88#xxV8%%#Vx+-~#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8=-.-:x8%8#YxV###8##8888888###$$#############88888####88888888###8888888888888############8######8888888#88####88#xxV8%%#V*+-:8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%@%%%%%@%%%%%%V~..~=$888VxV###8##8888888##8$$###############888#####88888######888888##################8######8888888#88####88#xY$%%%$Y*:-=%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%8%%%%%%%@%%%%%%%%%@%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8=---:x#88#YV#8#8##8888888##8######88##################8###8###############88############8######8888888888$###88#xV8%%8$Y=~.x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%@%%%@%%%%%%%%%%%%%%V+~-~=V$88$$#8888#8888888##8$$####88####################################################8######8888888#88$###88#Y$%%%8Vx=~-V%%%@%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%#=+=xY$$#8#$##88##888888###8$$####88#8##################################################8######8888888888$#8888#Y#8%%#V*+--#%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8VV$$#88888##888##8888888##8$$######VYxxxYV$############################################8######8888888888$###88#V8#8%$Y*:-~8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8$V$$$##$YYYVV$$$$###888##88$$#####VxxxYYYV#888888######################################8######8888##$VVV$###8##$#$##$Y*+-+%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%@%%#$$VV$#=------~~~::+++==**Y$$$$$$#88888##8888%%888888##################################8######88#$VYYYVV########$$8888#$x*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%88%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%@%%%%%@%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%88%Y**=+++::::~-------*$$$V$$888888##8%%%%%%%%%%8##################################8####8888$$VVV$$$########V#88#88#V=8%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888#####$$$VVYYxxx#888#88%8%88888%%%%%%%%%%%8#################################88####888%8$VVVV$V$#8#$$x======x##Yx8%%%@%@%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%888##8%%%%%8888%88888%%%%%%%%%%888888%%%%%%%%%%8#################################88####8%8%8#VVVVV$$##8#$Y:::::++Y8##%%%%%%%%%%%@%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%88##$#88%888888888888%888%%%%%8888888%%%%%%%%%%8#################################88####8%%888$VVVV$$$$#88#VVVV$$$8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%88##$#88888888%888888%888888888888888%%%%%%%%%%8################################888#####8%888#$$$VV$$$#888##8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%88####88888888%8888%8%88888888888%%888%%%%888888################################888####88%%%%8#$###88#$#88##8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%8888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%888###888888888%8%88%%8888888888888888#########################################8888##88888%%%%%%%%%%%8#888##8%%%%%%%@%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%88888%%%@%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%888###88888#888888888%8888888%8888888##########################################8888##88888888888888888888###8%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%88888%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#888##88888888888888888888888%8888888888#######################################88%8##8888%8888888888888888###8%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%8888%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%8888##8888888888888888###88888888888888#88#####################################888%8888888888888888888%88####8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%8888##8888888888888888######8888888888888888###################################888%8#88888%88888888888888###8%%%%%%%%88%8%%%8%888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8888%%%%%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888%%%%%%%%###8##88888#8%88888888######88888888888888#####################################88888###888%88888888888888###8%%%88888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %888%%%%%%88%%%%%%%@%%@%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8$###8%%%%%%%###8##88888#8%%8888888######88888##8888888######################################888###8888888888888888888##$8%%%8####8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%% %88%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88#####8%%%8%%8######888888%%%8888888######88888888888888###########################8#########8888###8888%88888888888888#$$#%%%8#####%%%%%%%%@%@%%%%%%%@%%%%%%%%%%@@%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888#8888%888888#####8%%%%88%%%%888888######888888888888888888888888888888888888888888888888888%%%8##88888%%8888888888888#$$#8%%%8####%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%8%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%8####888%%%%#####8888%88%%%%888888##8888888888888888888888888%%%8%%%%888888888888888888%888%%888888888%%%8888888888%8#$$#%%%%88##888%%%@%%@%%%%%%%%%%%%%%@%@%%888##8%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 88%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%888888%%%%%%%%@%%%%%%%%%%@%88%8######%%%%8#8###8888888%%%%8888%8#8888888888888888888888888888888888888888888888888888888%%%888888888%%%888888888888##$8%%%%88#8888%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%8##88#8%%%%%%%%%%%%%%%%%% 88%%%%%%%%%%%%%%%%@%@@%%%%%%##8888%%%888%%%%%%%%%%@%%%%8%%8######%%%%8%%%888888888%%%%%8888%8888%%88888888%888888888888888888888888888888888888888%%%%%888%%%%8%%%%8888888888888%888%%%%88%888%%%%%%@%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%#88888%%%%%%%%%%%%%%%%%% 88%%%%%%%%%%%%%%@%@@@@%%%%%8###888%%%888%%%%%%%%%@%%%%%8%%8######%%%%%%%%%88888888%%%%%888%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888888888%%%%%%%%%%%%8888%%%%%@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888888%%%%%%%%%%%%%%%%% 8888%%%%%%%%%%@%@@%@@%%%%%%8#####8%%%88%%%%%%%%%%%%%%%88%%8##8##8%%%%%%%%%%%%88888%%%%%8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%8888888%%%%%%%%%88%%888%%%%%%@%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%888888%%%%%%%%%%%%%%%%% #88%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%8######%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%88%%###8##8%%%%%%%%%%%%%8888%%%%%888888%%%8888888%%8888888888888888888888888888888888888888%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%88888%8%%%%%%%%%88%%888%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%8888888%%%%%%%%%%%%%%%% 888%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%888##888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%##88888%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%%8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888%%888888%%%%%%%%%%%8%888%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888888%%%%%%%%%%%%%%%% 8%%%%%%%%%%%%%@%%@@%@%%%888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%8888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888%88888888%%%%%%%%%88%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888888%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%8888888888%%%%%%%%%%%%%888888%88%%%8888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888%8888888%%%%%%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888888%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%888%8888888%%%%%%%%@%%%888888%88%%%%888%88%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888%888%8888%%%%%%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%##8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888888%@@%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888%%88888%%%8%%%%%@%%%88888%%%%%%%%8%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888888888888888888888888888888888888888888888888888888%%8888%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%8888%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%888%%@%%%%%%%@%%%% %%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888888888#8############################################88888888888888888888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%%%%%%%%%%%% %@%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888888888888888888888888888888##88888888888888888888888%8888888888888888888%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%@%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888888888%8888888888888888888888%%88888888%8%%%88%%%8%%%%%888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#V$%%%%%%%%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888%%%%%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%@%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%xx%%%%%%%%@%%%%%%##%%+.+8%%%%%##%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$$%@@@@%%@%@%@@%%88%%$Y$%%%%%%88%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%@@@%@%@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@%%@@%@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%@%@%@%%@%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%@@@@@%@%@%@%%@@%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@%@%@%@%@@%%%%%%%%%%%%@%%@@@@@@@@@@@@@@%888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%@@%@@@@%%%@%%%%%%%%%%%%%%%@@%%@%%@%%@%@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%@@%@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@%%%%%%%%%%%%@%%@%@%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%@@%@%%@%@%@@@%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@%@@@%@@@@%@@@@@%@@@@%@@@@@@@@%@@@%@@@@@@@@%@%@%%@%@%@@@@@%@@@@@%@@@@@@%%@@@@@%@@%@@@%%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%@@@@@@@@@%%%%%%@@@@@@%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%@@%@@@%%@%@@@@%@%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@%@%@@@@%@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@%@@@@@@@@@@@%%%%%%%%@@@@@%%@%%%%%%%@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%%%%%@@@%@%@%%@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@%@@%%%%%@%%%@%@@@@@@%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%@@%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%@%%@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@%@%@@%%%%%%%%%%%%%%%%8% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%@%%%%%%%%%%%%%@%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%@%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@%@%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%@%%%%%%%%%%%%%@%@%%@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%@%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%%@@@%@%@%@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%@@%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%@%%%%@%@%@%@%@%%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%@%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%@%%@@%%%%%%%%%%@%@@%@%%%%%@%%@%%%%%@%%%@%@@%@%@%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@%@%%@@%@%@%%@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@%@%@@@@@@@@%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%@@@%@%@%@%%@@@%%%@%%%%%%@@@%@@%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%@@%@@%%%%@%%%@%@@@@@@@%@%@%@%@%@%%%@%@@@%%%%%@%%%@%@@@@%@@%@@@@@@@%@@@%@@@@@@%@%@%%@@%@%%@@%@%@%%%%%@%@%%%%@%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 88888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%@@@@%%%@%@@%%%@%@@@@%@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%@@%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@%@%%@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 88888##8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#$$8%%%%%%% 888888888%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8VYV8%%%%%%% 8888888888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%8%8888%%%%%% 88888888888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%8%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888%88888%%%%%%%%%%%%%%%888%%%%
3.237.94.109@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"