font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.237.94.109@honeybii.com ~
  $ cat RzcMIu0ZRV4NMiaU7v1Yct8d6HSIid395uHIoJE84Zs.jpg.txt

88888888888888888888888888888888888 888888888%88888888888888888888%8888 88888888%##8%8888888888888888#8%888 88888888%$V8%8%%88888888%88###8%888 88888888%#$8###########88#$x$#8%888 888888888%8#$VVVVVYYYVVV$$$YV#%8888 888888888%VVV~-.~$VY$V::Y$Y$#8%8888 888888888%VV$*:~~$VY$$==V$YY#%%8888 888888888%8VYVVYxxx**YVVVYYY$@88888 8888888888%8$YY*=====*YYYYYV8%88888 888888888888%8VxxxxxxxYYYV$8%888888 8888888888888%%8#$VVVVV$#88888%8888 8888888888888%8#$V$$$$$VVVVVYV#%888 88888888888%8$VYYYYYYYYYYYYYYYY$%88 88888888888%VYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#%8 8888888888%8YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY$%8 8888888888%8YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV%8
3.237.94.109@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"