font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.235.172.213@honeybii.com ~
  $ cat woc rm.jpg.txt

YYYxxxxxxxxYV$#$$VV#$$VYx***********xxxxxxYYY YYxxxxxxxxV$VVV$$VY$$YYVVY************xxxxxYY Yxxxxxxxx$$VVVYYV$YV$YYYYV$************xxxxxY YxxxxxxxY$VV$$VYY#YV$YYYYV#V***********xxxxxY Yxxxxxxx$VYYYV$$V#V$VYYV$VYVY**===******xxxxY xxxx**xx#$$VYYVVx$#VVVVVYYYY$x*====******xxxY xxx****Y$YVV$$Y*x$VVVYYYYYYYYV*=====******xxx xxx****Y$YYVVx**$VVVVVVVVVVVV$x======*****xxx xx*****x$VVY***YVVYYYYxxxxxxxYY=======*****xx x*******xx*===xV#$xYV$VYYYYYxxV*======******x x*****========V####VV$#$VYYVVV$Y=======*****x x****========*$$$$$VYYYxVxxxxxYVx=======****x x****========xVx$VVxxx**VYxxxxxYVx======****x ****=========VVYV$YYxxxY$VYYYYYYVVx======***x ****========xVxxxYVxYYxVxxxxxxxxxxVx=====***x ***========*$YYYYYV$YV$YYYYYYYYYVV$#x=====*** ***========YYxxxYYYYYYYYYYxxxxxY$VYY$Y*===*** ****======*VxxxxxxxxxxxxxxxxxxYVYxxxY$x===*** $VY**===*xV$YYYYYYYYYYYYYYYYYY$xxxxxx$V====** 8%8$x*YV$#888#Yxxxxx******xxxVVxxxxxx#V====** Y888$#888%@@@@8Vx***********x$xxxxxxY#Y=====* xV%%%%%@@@8#$#%@8Yxxxxxx****xVxxxxxxV$Y=====* xxV%@@@@@8$VVY#%@@8VYYYYYYYYVY*xxxxY$$*=====* ***V###$VVVYYV#8@@%$******xVV**xxxx$$V======* ****YVYxxxxxxxxxYVVYYYYYYYYY***xxxY$$*======* *====*YVVYYxxx*******xxx*******x*YVYV=======* *======xVYYYYYYYYYxxx***********Y$xYx=======* *======*VxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYY$VYV*=======* *======*Vxxxx*************xxxxxxxxxV*=======* *======*$YYYYYYxxxx***************xV========* *======*VxxxxxxxxYYYYYYYxxxxxxxxxxYY==++====* *======YVxxxxxx********xxxxxxYYYYY$*=+++====* *======VYYYYYYYYYYYYxxxx*********xV==+++====* *=====*Vxxxx*******xxxxYYYYYYYxxxYY=++++====* *=====x$YYYYYxx************xxxxYYVx+++++====* *=====YYxxxYYYYYYYYYxxxxx*******xV=+++++====* *=====VYxxxxxx****xxxxxYYYYYYYYY$x+++++=====* *====*$VVYYxxxx****************xY=+++++=====* *====xVxxYYYYYYYYxxxxxxxxxxxxxxV=++++++=====* **==*V$VYYYYYxxxxYYYYYYYYYYYYYYY=++++++=====* **=**VYYYxYYYYYYYYYYYxxxxx****xx++++++======* *****VYYYYxxxxxxxxxxxxxYYYYYYxYx++++++=====** *****$VVVVVVVYYxxxx*******xxxYVx=+++++=====** *****VYxxxxxxYYYYYYYYYYYxxxxxxV*=++++======** *****VVVVVVVYYYYYYYYYxxYYYYYYYVx=++++=====*** *****x$YYYYYYYYxxxYYYYYYYYxxxxYx==++======*** ******$YYYYVYYYVVYYxxxxxxYYYVYVx=========***x ******V$VVV$xxxYVxY$YYxxxxxxxxVx=========***x x*****x$YYY$xxxx$xx$YYVVVYYYYYVx========****x x******V$VV$xxxxVYxY$xxxxYYYYYVx======*****xx x******x$VV$xxxxYVxxY$YxxxxxxxVV**xxYYYYVVVV$ x*******x$V$xxxxY$xxxV$VVVVVVV$#V$$V$#VV$$V$$ xx*******x$$YYYxY$YxxY$YxxxxYY$V$Y$VY$$VV#$VY xxx*******xVYYYYx$YxxxV#YYYVVVYY$YV$YV#$VYxxY xxxx*****xxVVYYYxV$YYY$YV$VVYYV$VY$$VVYxxxxxx xxxxxxYYVVVYYYYYYYVx*Y$xYYVVV$$VYYYxx***xxxxY YxxYVVVVVVYYYYYYYYY**YVYYxVYxx**********xxxxY YxxYVVVVVYYYxxx******VYYYYVx***********xxxxxY YYxxxxxxx*********YYVYYYYYV************xxxxxY YYxxxxxx********xVYYYYYYYVx***********xxxxxYY YYYxxxxxx*******x$VVVVVVVY**********xxxxxxYYY
3.235.172.213@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"