font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.235.172.213@honeybii.com ~
  $ cat worm-ConvertImage.jpg.txt

-+xYVVVVVV$8VVY+- .=YYV$$VYxxxx#Y*xYY*- ~YYxxxxxY$$xxx$Vxx**xY*- :$Yxxxxxxxx#VxxV$xxxx**xV= .VVVV$VYxxxxY#x*V$xxxx***V8~ =$xxxxYV$Yx*x#x*$$*xx**xV$YV. Vxxxxxxxx$$YY#xY#x**xYV$Y**YY. ~#VYxxxx**VV~-V$$x*xV$VYx****Yx *VYVVVY*xV+ -$VYVVVYx********V: YY**xxV$Y~ Y$YYx************xV xY****Yx. *$xYYYYVVVVVVVVVYYY#: +V**YY: -$YYxxx*xxxxxxxxxx**xY .$Vx: *YYYxxxxx************$- ~: ~VV8=:~=xVVYx********=Y* VV##VY+=YV$8$VYYYYVYYx*$- :88V#V8#x==xY:$x***xxYYY$x *YVVVxYxx=+*=-=V*********V+ V*=$$Vx++++:--~Vx******==*V+ ~$**x#xY*~~~--~:$YxYYYYYYxxY$* xVYYYV$*x*+++++VVYYxxxxxxxxxxV* :V=====YV==Yx~-=V**********====Y* -V*======YV*=*x*V*===***********x$= x$YYYYYYYYV#VV#$YxYYYYYYYYYYYYV$$#8= ~V********x*xxxx*xxxx*********Y$Yx*x$*. Yx==========================x$V****=*VY -V========***************===x$Y******=*8: x**: -+Y$xxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYVYx#Y=******=*%= $@8#x- -*YVV$8$$Vx*x****=============*xx#x=******=x%= -##V##+.:V#VV$#8@@@@$*====================VV=*******=x%+ :88$#x$#$$88%@@@@@@@%$*=================*#*=*******=V8+ Y%8%888%@@@@%8#$$#8@@%V================x#*=******=*#$+ -$@@%%@@@@@%$VYx+Y##@@@8VYxxxxxxxxx**==$Y===****==VVV. .x%@@@@@@@8#x=Vx+V$%@@@@8x****xxxxYVYV$*===***==x$xx $$#8#$YYYYYxxYV##@@@@@%V==========x#x========*#YV: :Yx*===========*xYV#8#Yx******xxYYVx=========Y$$Y .=xx*===============**xYYYYYYxx**==========x$*V- .:*VYxx***==============================x$**Y YYxYYYYYYYxxx**=====================*$x+Y= *x====***xxxYYYYYYYxx****==========x#Y==V~ =V==============***xxYYYYYYYYYYYYYY$VYYY$- :V==========================********===*V ~$xxxx****=============================xY +$xxxYYYYYYYxxxx**=====================xx *Y========**xxxxYYYYYYxxx*******=======V+ V*==================**xxxxxxYYYYYYYYYYYV -#YYYxxxxxx*****==================****=Y* =V**xxxxxxxYYYYYYYYxx***==============+V: Yx===============**xxYYYYYYYxxx***=====V. .$x***=====================**xxxYYYYYYxVx ~$YYYVYYYx***=========================*$~ +V==***xxYYYYYYYYxxx***==============+*Y *Y=****======****xxxYYYYYYYYxxxxxxxxxx$: Vx===*****==============*****xxxxxxx*YY -$VVYYx***==========================+*Y. =V=*xYYYYYYYYx**=====================V: Yx=****=****xxYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxVY .$VYYYYVYYxx**====*xxxxxxxxxxxxxxxx**V= ~$******xxxYYYYYYYxx****============+Y: :V=********===***xxxYYYYYYYYYxx**===+Y: :V*xxxx*****=============****xxYVYYx*V~ :#VYYYYVVVVYx**==================*xxY$. :$*********xYVVYYxxx*****============V. -$**********=***xxxxYYYYYYYYYxxx*****V. .$YxYYYYYYYYYYYYYxxx***===**xxxYYYYxx$- x$xxxxxxx******xxxYYYYYYYx**========V- ~$*******xxxxx**=====***xYYVVYYxx*==V- Vx***xx$Y**xxV$YYYx=======***xxYYVY$- x$YVVVV#*====x$**x#Y***==*****===**$- ~$*****$*=====$x==V#YVVYxx*****====V- Yx***x$*=====YV**x#x**xYYVVVYYxxxx$- ~$YxxY$*=====x$***Y#x*******xxxxxx$- =#YYV$***===*$x***Y$x**********==V~ .. xY*x$*****==VY****Y#Yxxxxxxxx***V* .-~:+*x**xYVxxxxY$ -$xx$******=YV*****$$YYYYYYYYYYY$8$x$$xxY$VxxY$$YxYV+ -Y$$=*****=Y$*****x#x*********x$Y#xx#Y**x#VxxxV#V*- *#*******x$******V$*******xV$Y*#Y*Y#xx*Y#xxYVx- +Y*******$x*****x#$x**xYVVY***#Y**#Y**Y8Yx+. ~Y******=Y$xxxx*VYx$$VVYx***x$V**x#VYxx+. -+*xx*******=*V:~:+x$*=*VVx***xV$Yxxxxx:- -:*xxx*********===Y+ =Y====*VVxxVV*+:-. :*xxxx********xxxx**==. x*=**==Y: .xYYxxxxxx**=++~~-.. Y*****=V- .----.. .=Y******Y -+*xx*****=Y+ -xxx********x* =Y*********xY. -YYYYYYYYx*+.
3.235.172.213@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"