font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.231.220.225@honeybii.com ~
  $ cat worm.jpg.txt

-+xYYVVVVV$8VVY+- .=YYV$$VYxx*x#x*xYY*- ~YYxxxxxY$$xx*$V****xY*- :$Yxxxxxxxx$V**V$*x****xV= .VVVVVVYxxx*Y#x*Y$*******V8~ =V*xxxYV$Y**x#x*V$*****xV$YV. Vx*xxx**x$VYY#xY#x***YV$Y**YY. ~#VYxx****VV~-V$$x*xYVVY*****Yx *VYVVVY*xV+ -$VYYVVYx********V: YY***xV$Y~ Y$YYx************xV xY****Yx. *$xYYYYYYYYYYYYYYYY#: +V**YY: -$xxxx******xxx*****xY .$Vx: *YYYxxxxx**********=*$- ~: ~VY8=:~+xYVY********==Y* VV##VY+=YV$8$VYYYYYYYx*$- :88V#Y8#*=+xY:Vx****xxYY$x *YVVVxYxx=+*=-=V*****===*V+ V*=V$Vx+:++:--~V*****====*V+ ~$**x$xY*~----~:$YxxYxxxxxxx$* xVxYYV$*x*+:+++VVYxxxxxxxxxxxV* :V=====YV==Yx~-=V*=============Y* -V*======YV*=*x*Y*======*********$= x$YYYYYYYYV#VV#$YxxYYYYYYYYYYYV$$#8= ~V=**********xxx************=*YVYx**$*. Yx==========================*VV*====*VY -V===========************===x$Y=****==*8: x**: -+Y$xxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYVYx#Y==****==*8= $@8#x- -*YVV$8$$V*****===============**x#x==****==x%= -##V##+.:V#VV$#8@@@@$*====================VV===****==x%+ :88$#x$#$$88%@@@@@@@%$*=================*#*===***===V8+ Y%8%888%@@@@%8#$$#8@@%V=+==============x#*========*#$+ -$@@%%@@@@@%$VYx+Y##@@@8Vxxxxxxxxxx**==VY=========VVV. .x%@@@@@@@8#x+Vx+V$%@@@@8x******xxYYYV$*========x$xx $$#8#$YYYYxx*YV##@@@@@%V=+========x#x=========#xV: :Yx*===========**YV#8#Yx*===**xxxYVx=========Y$$Y .=xx*===============**xxYYYYYxx**==========x$*V- .:*VYxx**===============================x$**Y YYxYYYYYYYxx**======================*$*+Y= *x=====***xxxYYYYYxx****===========x#Y==V~ =V==============***xxxYYYYYYYYYYYYY$VYYY$- :V===========================******=====V ~$xxx****==============================*Y +$xxxYYYYYYYxxx***====================+xx *x========***xxxxYYYYYxx*******=======+V+ V*==================***xxxxxYYYYYYYYYxYV -#xxxxxxxx*****====================**==Y* =V***xxxxxxxYYYYYYYxx**===============+V: Y*===============**xxxYYYYYYxx***====+=V. .$x**======================***xxYYYYYYxVx ~$YYYYYYxx**==========================*$~ +V===***xxYYYYYYYxx***==============++*Y *Y============****xxYYYYYYYYxxxxxx**xx$: Vx=======================*****xxxxxx*YY -$VVYxx**==========================++=Y. =V=*xxYYYYYYxx**===================++V: Yx========**xxYYYYxxxxxx*xxxxxxxxxxxYY .$VYYYYYYYxx**====***xxxxxxxxxxxxxx**V= ~$******xxxYYYYYYYxx***============++Y: :V==****=======***xxxYYYYYYYYxx*===++Y: :V*********===============***xxYYYx**V~ :#YYYYYYYVVYx**==================*xxx$. :V=********xYYVYYxxx****===========+=V. -$*********===***xxxYYYYYYYYxxx******V. .$xxYYYYYYYYYYYYYxxx**====**xxxxYxxxx$- x$xxxxxx********xxxYYYYYxx**========V- ~V*******xxxxx**======**xYYYYYYx**==V- Vx***xx$Y***xV$YYYx========**xxYYYY$- x$YYVVY#*====*$**x$Y**============*$- ~$*****$*=====Vx==V$YVVYx****======V- Yx***x$*=====YV==x#x=*xYYYVYYYxxxx$- ~$xxxY$======x$**=Y$*====***xxxxxx$- =#YYV$======*$****Y$*==******====V~ .. xY*x$=======VY****Y#Yxxx********V* .-~:+*x***YVxxxxY$ -$xx$=======YV*****$$YYYYYYYYYYY$8$x$$xxY$VxxxV$YxYV+ -Y$$==***==xV*****x#x*********x$Y#*x#Y**x#V*x*V#V*- *#*=***==x$******Y$*******xV$x*$Y*Y#x**Y#xxYVx- +Y*****=*$x******#Vx**xYVVY***#Y**$Y**Y8Yx+. ~Y******=Y$xxxx*VYx$$VVYx***x$V***#VYxx+. -+=xx******==*V:~:+x$==*VVx****V$Yxxxxx:- -:*xxx*******=====Y+ =Y====*VVxxVV*+:-. :*xxx***************==. x*=====Y: .xYxxxxxxx**=+:~~-.. Y*=*===V- .----.. .=Y****=*Y -+*xx*****=Y+ -xx********=x* =Y=********xY. -xYYYYYYYx*+.
3.231.220.225@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"