font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.235.101.141@honeybii.com ~
  $ cat no6Tl6OlUqa8mIoRI7cYT3x1NBV0W5hjD6Lu2xrgpoc (1).jpg.txt


3.235.101.141@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"