font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.230.76.196@honeybii.com ~
  $ cat b313841131eead315319d2c9868d89b61.jpg.txt

-+**+. -=VVY: .YYYV+ ~YYYYV* -~=YYYxxYV= .-:+*xYVYxxxxxxY$: ~:+*xYVYYV$##YxxxxxxY#V. -=xV$######8#8%8YxxYxxxYV$8+ ~x=~.+YVVYYYYVVVVV$$8%%$YxxYYVV$##V +##VVYxxxxxxxYYxYYYY$#%%$VV$$$###$. .:YV$*xYYYYx***xxxxxxxY$#%8#$$####V. --xYVY~-:*YVVYxxxxxxxxxxYY$#####8##Y -+$Y$+. .-:=V$$VYYYxxxxxxYV$#88#$#= +$V$~--.. .:*V$$##8#$VV$$##VV###V. =V$===+:...-=Y*:x$#x++*#$$$+=##$~ .=Y*xY*.....~--~~:~~:*VYYx:Y#Y~ -:+*$V-.........:xxYVVY$$$#V. .~-~~:~-. ....~=**x####xY. .=+x=. ~+::. .-~-.. ..*##Y~.= -:*=-...--~:+:-. .+#V*- :~..~++:-. .-:x=-. -~~.... .-:+**V- -~~-.-~+*xx***V- .... .~:*Yxx***==Y- ::--~::++:~~=Y**==+:-+:. ~~. .-~:+=====+:~-~~+:-----.. ~- . ..-:~:+~:~~~-......-~~ .-. . .-~~~-. .-.+. ~... .. -~~---~-.... -=.-: ~- ... ......-~-.--~.-....*+~+ .:. .~. ....-~---~-... ~+=*~ +- ..+:. .. .--~--....~:~:. .-:+*Y*- :: .. :*+:--~--+xxxxxx**=+:+=*- -+*xxxxxYV- -*. . -+~=+::**YVVxxxxxxxxxxx*VY*xYxxxxxxxY* *: . .=- :**V##VVVxxxxxxxxxxxxxxYx**xxxx*xY= -*. :+ :$888##$$Yxxxxxxxxxx**xxxxYYYYVVx. =~. -*. =8888888#$VVYVVV$$$$$##8888888Y- ~+. .+: *888888888888888%%%%%%%%%%8V*. +......~= x8888888888%%%%%888888888#x= ::.-~:::=- -V8888888888##$$VVVVV$VVV$x* =-...-~+=- :#888888###VVYYYYVVVxYYYV** ~+.. .-~~~~. ~888888##$$Yxxxx***==+YVY=*. +- .. ..-~:~-..*88######$VV=::+++:++*V$*=*. ~-...............-:*$#88##$##$Y+-+xVx**=*xV$*+=- .~~:~~~~-----------~+*Y$#8#V+-.+====*YYYYY$=:+=. .-~~::::::::~~~~~~~:=**~.-+*+=xV$VYYV$#+:::+. .-~=VYx*=++::::::::+xYVVVVVYYYYYV+::~~: +$88888##$VVYxxxYYVVVVxxxx*=*xV=::~.~: .*#88888888###$VVVVVVVVVYxxx**xxV=:~~..:- ~V888888888##$VVVVVVVVVVVVxxxxxxx$=:~~. -+. ~$8888888888#$VVVVVVVVVVVVVVxxxxxY#++~~~. ~: -V$$$####88888#$VVVVVVVVVVVVVVxxxV#8:~:~~-..:~ *#$V$$$$$##88888#$VVVVVVVVVVVVVYV888* ~:~~. -+. -VVVVVVYYV$#######8##$VVVVVVVVVV$#%8$V. -~~-. ~: ~$VVVVVYxxV$$##$$$$$######$$VVV$8%%$x$* .~~. .:: :VYYVVVVVYVVV$###$$VVVVVVVVVV$#888#VY$#: .+~ .~*- :YxxxYYYVVVVVVV#88##$VVVVV$$##888###8$#V .=*x*** :$VVVVVVVVVVVVVV$#8888#$$$$##8888##$$$$#+ :#x:~:~ -#$VVVVVVVVVVV$$$888888##########$VVVV$$x :#$x*=x- *#####$$VVVVYYxx**=+++++=Yx**===+==+++== ~=YVx*Y. .YVx*=+++:~~--.... ..*x*=++:~~~-..-*. ~=.-=**x .++::::~... ...:Y*=+~-... .*:.=-...-=x: :+::~- . .**=:- :=-:-:.. ~=~ .+=:~. . . ~x+:-. -*~+++--.~~ -*+:. . .*=:~. .=:=*~+:::: -=+~. .... :x~~-. .. +:.=+*+x++. -=:-. . . -x+--. ~:-***xx~. .+~-. .=*--. -=*xxx: .+~-. :x~-.. ..+=x+. .=~-.. -*:--. ...+-. .+:-.. .=+~-. ..:. +:-.. .:=~-.. ..~- ++-.. ~=~--. ..~- +=-.. -*:~-. ..-. :=~... . .==~-. .:- ~=~... .:x~--. . .+~ -=:... .~Y:--. +~ .=:.... ... -x=--. +~ .=~...... .**~-. . +~ ~*-..... .+x~--.... +~ :*~........~*:~-.....+: ++~. -. :*+:-.......-*=~~....-+- ~##$x*$= -+*++:~.......-+*:~-.-~:= x8888#$*+**+:++++~-----~=*:::::+=+ ~8888YV8*++:+++========**=+++++=*. ..- -#88$xx#x:::++==*****xVV*===**xV$V$##*. ~8%#$xxV$:::+++=***xV#8$V$####$$$$$V: Y%8##$VV#=:++++=*=x#%888888#VVVVVY=. ~#%#$###88$YYVVV$$$8%%%%888#VVVVV*- ~Y$%#$88##$$$$$$$VV$$$#88888#####= -YV#%88#$VVVVVVVVVV$#8888888888#8V~ .+*Y$88#8###$VVVVV$$x#88888888#$$$$*- *VY$8#########$#$V=+888888##$VVVV:. --:V888$V$$#$$$$##V: x888888$VVVYY+ -+*Y88$VVVVV$$$VV=. Y88888#VVVYYx ~#8#VVVVVVVVVVY~ .V8%888$VVVYVY- -~~x%#VVVVVVVVVY=. .$8%88#VVVVVY=- -=xV8$VVVVVVVVY~ .$8%88#VVVVx. :#8#VVVVVVVVx- .$%%88#VVV$x .$%#VVVVVVVV= .V%888$VVV$*. Y%8$VVVVVVY: .#888#VVV$x .Y%8$VVVVVVx- .#888#VVV$~ =%8#VVVVV$* .$888$VV$Y .+Y88#VVVVV$Y. ~#88#VVV$+ -=x$%88$VVVV$x. =888#VVVV- =V##8##8#####V. -V888$VVVx -xVV88######$#$- +8888$VV$: :$V$8#$V$##8888* ~V888#VVVV. -. -- .#%#8#VVVV##8888: Y88##$VV$V. --....---~:.. =@@@8VVVVV#88888+ =#88#######~ -----~~:-.:~. Y@@@8VVVVV$8888%x -V888##8####+ --.~~~----~. $8%@@#VVVV$8888%Y .=$#88##$$$$#Y. - .~- .. :88%$%8VVVV$88888V ~$$$8#888###$V= ...-. . -x%@V-#%VVVV#88888$ *88888#$VVVVVVV= .~--.. - .~#@$-.$8$$$###88888- Y88%88#VVVVVVVVV= ---.- ..- ~#$- ~#%#$$#####88%* Y88%888$VVVVVVVV$+ --~-. -. -~ =%@%88888888888* x@%%888#VVVVVVVVYV+ -. Y@%@@%8#$$$$$$#8V- +@@@%888#$VVVVVVYVV+ +#%%%@%%#$VVVVVYVV~........-$@@8%%888#$VVVV$###*::- .....---~~~::=V%@@%%###$$VVx*#V=========Y%@$Y%%8888###8###$VVYx*+~. ....--~~::+++++=x$%@%#####$YV$8$=========*8@8*Y%@%8888#$$VVVVVYYYYVV+~~~~~~~--... ....--~~::++++====xV#8####V*V8%Y==========$@8x=x%@@%%%8#####$$$$$V$8Y:::::~~~~-.. ...-~::++++======*xYV#$VY$$Y***========x88x*=Y8%@@%8##########$$#V+:::::~~~-. .--~~~::::++++++===================*x====*YV$$$$$$$$$$$VVYYx=::::~~~--. .........................--~~::::~~---........
3.230.76.196@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"