font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.230.76.196@honeybii.com ~
  $ cat 7158624A-144D-4175-930B-0B3A5883333E.jpeg.txt

-+*+-. -:==*=*=~~~- -++:::::*:~~~. ~+=+::::=+~~~- ~+=+++::=VVVVx:. .:=**x*:~=$YxxV$* . :=xY=:--+~:=Y*- :Y ~:+:~---~~:VY=*--... ~x. .+***:--~~-~x$$V=x=+++- .V: :*YY*V*=:~~~:V#$x:+=+=YV= Yx. ..:VVVY=+::~-~:+$$VV*~:=::=V=. -+Yx~. -+*Y$YVx=*=:~-..~==Vx*V$==*+:~:+:. .:*$*~- .:=xYYVYYYYx==+:~~~-~:=:::+=:::+:~~---. .:+*x::-.-. .. .:=*xYVVYYxYxx$Yx*===+++++=Y:~~~~-----~----. -~:+++++*+::+++::+=******xYV$YYV$x*Y****xVYVV8*-~~~-~~~-~:----. .+YY$=+++++===******xY$##VVVY*x#Yx*=Y#8VV%Y~~~~~--~~-~:~-=: :#%#*++======*xxxxxY$#8%VYx**Y8Y==*xV#$x$x===========*xx$= -+:--:xYYYYYYVV$$8%%@@%Yx***Y#x=*xxxYx**x$V**xx$%%%%%%88* -V8%%%%@@%@@@@@@@@%x*===Y8#Vx*===*x==#V++=*$@%%%%%88Y :$88%%%%@%%%%%%@@@@%x==+=$@@%8Vx*====*8$+:+=Y%%%%%%%8$. +Y$8%%%%%%%%%%@@@@@%x==+=8@@%%$x**=**V%#=:++*8@%%%%%8#: .:*$#%%%%%%%%@@%@%x==+*%@@88$Yx**xx#8#*+++==*=*#8888Y .~=xV$8888VxYVx==+x%@@8$VYYxxVV#88x=+++. ~::+:: .---- -=++x%@%%$x**=*Y$##8Y=++:- .+++x%%%%x++***V8%%%V===:~ +++*%%%%Y==+++=Y8%@#*==::. :++*%%%%Y*=++::+x8%8x*=::~ :=+=8@@%$*==++:::*8%Vx*+++ ~=+=8@@@8Y==+++:::=$#Yx===. -=+=8@@@@8Y*==++:::+xVY=x*- -=+=#%%%@@8Y*===+++::=xxV*: .=++$%%%%%%#Yx*===+++++=Vx+ ++=$$$%%%8%$Yxx**==+++:*Y=. ++=#8###88#$Vxxxx**==++=Y*~ :==#%88%%#$VVVYxx*xx*==+xx+ :=*8%%%%#$VVV$Vxxxxxx*=+xY=. +**#%8##$VVYY*~-xYxxYx*+xx=. -=*=$%#$$VVYx: *xYYYYx=:. -=*=x88$$VVY=. ~xYYYYx=+ ~=*x*=V8$YYYx: +xxYYx*=- :*xxxx*xxxYx=- .*xxYx*=: -=*xYxxxxx**=~ -*xYx*=+ :xxxxxYYY=.. :=xYx== -=xxxxxxx: :*Yx**~ .-:****+:- :YY*x+ .---. -YYYY+ -YVVx=~ -xY*=+:~ ~*x*+:+ -+**=
3.230.76.196@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"