font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.233.239.102@honeybii.com ~
  $ cat ADBF62E8-7221-4A12-B45E-D4C9770D01D7.png.txt

.~~::=+===++:~-- .~:xV$#8%%%@@@@@%@%%8##YY=~. . ... .~*Y$%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8V*:. .:+=**YY*xYVYxYxx*=+:. :*#8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$+. ~=YVVV$V$#$#$##$$$$YV$VVVV*+. .*V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#x~ ~*YVVV$#%%%@@@@@@@@@@@%%8##$V$VY*- -=#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$:. -*VVVV#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$$YVx: +$%@@@@@@@@@@@@%8#VY*xxxxxVV$#%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V+ ~*##YV#%@@@@@@%8#$VVYxYVV$$8%@@@@@@@@8VVVx- .x%@@@@@@@@@@@%$x+---~~:-:~:~--~::*V#%@@@@@@@@@@@@@@@@8x- *$$YV8@@@@@8$Y*+=**xxYYYYx*=*=*V$%@@@@@@#VY$= -$%@@@@@@@@@@8Y:-~=+=#888x#%%#*$VV*+--+x#%@@@@@@@@@@@@@@@$: -V#VV8@@@@8Y*==x$#####YY$V$$$###$===x#@@@@@%VY$Y- ~$@@@@@@@@@@#*~-=V8@8*#@@%Y8@@$Y%@@%V=Vx::+Y8@@@@@@@@@@@@@@#* +$$Y#%@@@#x++Y88#$x+::::~:~~~~~:*YV8V=:*#@@@@%#Y$$- ~$@@@@@@@@@8Y::xVV%@@@Yx%@%Y#@%x$@@%Yx8@@%#x:+Y8@@@@@@@@@%%%%#+ .*$YY%@@@8x+*$%#$=++=x$$888%88#$V*+~~+V#$=:Y%@@@@#x$$- -V@@@@@@@@@#+:Y8@@$V%@@8*V#$*V8#*8@%Yx8@@%%%%#Y++$%@@%8$x=+~~-~- ~YVY$%@@@$+:V8%Y+:*$8%@@@@@@@@@@@@@%8V+-+Y$x~x%@@@@#x#Y. x%@@@@@@@%Y~:x%@@@@$V$x*++=+==*+:YV*x8@8Y:~~:=YY=:Y#Y+- .+VYV8@@@@$:=#@#=-*8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V:-*#x-x%@@@@VY#: +8@@@@@@@%x:x8$V$8@#V+xYV8%%%%%%8$Vx=xV8* .:~.- .+xx*V#8888$~*88#+~V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+.=$*~#@@@@8*#x -$@@@@@@@%*-*8%@%#Vx*V8%@@@@@@@@@@@@@%#*+. . ~+=+~ ..-.---. +*x+:$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8= .YY.*#####*xx- =%@@@@@@8=-xVVV#8$xV%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V- -YVVx: -:. .Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8#Y*+:- . ..... -$@@@@@@#+.*%@@%$*x$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V. -+YVV=. *8x+Y$V+. -8@@@@@@@@@@@@@@@@@@8#Y*==*V8%$+ .x%@@@@@$:.=##YVVx*8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%* -*$V*=$$~ ~#$--+xVV=- -#@@@@@@@@@@@@@%8VY*+=xY#%@@@@@8$=~ .x%@@@@%x--=$=- .=8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#- .:xYx=:-=8Y =8Y..:=*YVx:. .*%@@@@@@%%8$Vx*==x$#%@@@@@@@@@@@%8$Y*+- .+$@@@@%$+.~=*. -$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%+ ~=YYx=:-.:$$~ x%x. .:==*xYx:. .x8%8#$Y**==xV$8%@@@@@@@@@@@@@@@@@%8Y=. -~~~:+=Y#%@@@%$*..::- x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x -:*Yx*=+~ ~VV: .Y%x. .:=*=*xYx+- ~+==*YV####YxV%@@@@@@@@@@%%%##V*+. -+xY##888#$*+ .*%@@@@@@@@@@@@@@%VV#8@@@@@@@@@x -:==+++=+- :$#+ .Y%Y- ~=*=+=*Yx=~. +$@@8*~. .Y%@@@@@@@@Y=:~-.. .---.. .Y%@@@@@@@@@@@@@@@%= .:=#@@@@@@@x -:+==+:+++~. +##= .Y%$~ -:==+=+=x*=+- ~Y%V. -+V%@@@@@@@@%+ :$%@@@@@@@@@@@@@@@@@#: ~$@@@@@%x .:=xx=+:+++:-. .+VY: .*88=. .--:=**=++*xx*:- =$-.x#%@@@@@@@@@@#- ..-~~:+++++=*******===+:++:~~--.. ~x8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8x:. +8@@@@%= .~:=x*=+=**=:~-. -*Vx~ +$%V: .~~~:+*xx*==*xx=:- +*-x%@@@@@@@@@@@Y .--~~:~~~~::+=***xxYYYYYYYYYYYYYYYYx**==+::~~-. ~*8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Y -#@@@@8~ .~+*x*=+=*xx=+:~~-. .+YV=. -x88Y~ .~:::::+=*xx*==***=+~. +=-=8@@@@@@@@@%: .-~~~~~-. ....--~~~:=*xYYVVVVYx*=+:~-.. .-~~:~~~=*$8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@8+ +Y%@@V. .:+*x**=**x*=+::::::- .:xVY: ~Y88Y:. -:+++++::+=*xxx******+~- .*:.=8@@@@@@@@#- .-~~~-. .~+=**==+:-. -:++:~-~+xV8%@@@@@@@@@@@@@@V. :$8= .-:=*****xxxx*+:::::++:~. .:xVY=. ~Y8%V+. -:======++++=*xYYYxxxx*=+~. ~+ =8@@@@@@%= -~:~-. .:+-. .~==+::~-.-=8@@@@@@@@@@@@8: .*- .-:+**xxxYYYx*=++++======:~. ~*V$Y=- -xYx=~. :Y8%#*~ .~+=*******==++==*xYYVYYYYx=+~-. .-~~:~~--. .~::~~-.. *%@@@@#+ .~::~. .. -=xx+~::-.x@@@@@@@@@@@@V. .--~:::- ..--~~:~--. .~:=*xYYYYYYYx*=++===*******=:- .:Y##Y+- -+*YY=. x%Y=xVVx+- ~*#%8V=- .~+=**xxx********==**xYVV$VV$$YYx*******x**=++:~.-VV=*x***x*=++~-. =*:~-. .V@@@$~ -:+:- ~+xY*-.:++#@@@@@@@@@@%+ .-~:+x~ .~:+=******x**$*.-~:+=***x*******xYV$$VVVVYYx*===*******xxxx**=:-..:x$#$x:. .~=YVVx*$#~ -$#+-:=xYYx*:- .+Y8%8V=-..~+*xxxxxxxxxxxxxxx***xx$%V:. ..~:+++=V$: .--~---~::+=xxx***=xV=**=+:~~~. :8@$- :*=~ -:=xYx- -:x%@@@@@@@@@$. -~::++****$*=**xxYx++::~------. .*#Y=++:~-.. -=#8Yx***xxxxxxxxxxxxxxx*=:-..:*$%%$*~ .~+xYVY*+~~x#* -V#=..~+=*xxYY*+~. -+V8%8V=~..-:+*xxYYYYYYYxxxYYYYV8#x:. ..~~:++=*$8x~~~::+=+++:~:$V:.~+::+++=*x*=~-~++- V#~ ~:+:~. ~=*xY*.~~~Y%@@@@@@@%+ ~++~-:=***=++::+:--=$Y~~:++==+:~~~+$8Y*=+::~-. -+V8#YYYYYxxxYYYYYYxxx=:~..-+x#%8$*:. -:=xYYx*==:-.~Y#*. -Y8Y- .:+===*xxYx*+~-.-+Y#%%$x=+:~-~:=*xxYVVVVYYYYYYV$$VYY*:- .:$Vxxxxx=======*xY#$V$#V*:--~:+::~~~:+~ :Y= :: -=: .:. -+xxx*-~Y.-x8@@@@@@$- .x*- .++:~~~::::~--+x$#VV#$x**======*xxxxY$Y-. .~+xYVV$$VYYYYYYVVVVYYx*+~-~~:+*V8%8V*:-.-:=xYYx**===+~. +$$+ =##=. .~+=**===*xxx*=++=xV8%%8V=~. .~+=xYYV$$##$VYYV$###$VYx+~-.~VV*~ ..---..~$Y~..-=xx=:~:+++:~-.. ~8+ :*:. +. -:*xx:.:$: .=V%@@@%* YV. ...-~+=+:~~:*xx:-.-+$x-.---.. .:xVx..-:=YYV$###VYYV$#8#$$VYx*=:~. .:x$%%8#Y*++=*xxx**===**=:- ~x#Y~ ~Y8V: .-:+=****==***xxxY$#%@@%#Y*:-. .=#Y=+:~-------~:+==****=*x$$Y*:~. .-:+==Y#V+. .~=Y#+-~::~~~~- $x :x+~.-: -:=x*-.=#~ -:+x8%#~ .$* -~~~~:~-~x$*+-. -*$$*==+~-. -~+xV$Vx=*****=+::~------~~:+*VV~ .~+xV8%@@8$Vxxxx**===****=+~- -*##=. +$8V: -~~::+=*xx*******xV$#8%%%8#Vx=+$#=. ..--~::+=*xV#$Y*=+~~:++*YVY=~--:V=..-:+++:~- V* :Yx+:-:-~. .~:=*+.~Y#-. .::~.:~ .$= -~:+++:-.~Yx~--:*VVx=+::~:+=xV#$Y*=+::~--.. ~Y8Y+=x$8%%%88#VYx**=***xx**=+::~-. -*$8Y~ .=#8V=- .~::::::++=**xxxxxxxxxYVV$#88%%8Y=:- .-~:++=$x++==*xYYYYxxxxxxxxYV#V*++Y$x=~--~~~~~-. V* -YVx=:-~+: -++==..=#Y.*--~++- .$+ -~~~~~~--:=Y$*+=x$$VYxxxxxxxxYYYx*==++=VV++::~- .-+*$%%8##$$VYYxxxxxxxxx*==++:::::~-. ~x#8Y: .=$%#x:. .-~:+++++++++++==*xxxYYYVV$#8%%%%8#Vxxx+~-.. ....--+Y=. .....--~~~~~:::=Y#:-+xY*===+~.~*x. xV#Y*+-.=~- -=+=: *%*+V-:++~+. :Y+--+===*xY*:-x#x+::~~~~~--..... ~*x:--... ..-:=xxY$#%%@%8#$VVYYYxxx**==+++++++++++:~. -=V88Y: .+Y8%#x+-.. .~++====*****========****xxYYYV$$######$$$VYYx*==Y8$x+~. ..--~~~:::+++=*V#*:~:+===+-.=#- ~x#8Vx=~.:=- :*=+- -x#+$*.+x**~= =$~-~+==+:~~+Y#Y=+++::::~~~--. -:=Y#$*=**xYV$$$$######$$VVYxx****========*****=====+:-. ...~=V88$*~ -=V8%8#V+. .~:==***xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYVV$Vx=+~~::+=*YV$VYx*=+==**x*xxxYVV$$$##$Yxx*x=:-.*V *=%%#Y=:.-*.~ . -+x+~ ~$xY#:-+YYV+*- ~$:.~+*x*xxY$##V$VVYYxxx*x**===***Y$$Yx*=+::~:+*Y$$VVYYYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx****=+:-. -*$#8%#x:. -+Y#%%#Y=~-..-~+=**xxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVV8$~ ..-:+=*xx*x8#Yx****===++VV~-:===+:--=VY *+%@%Y=::-:.+~.- + ~*Y~ .*$Y%Y.~=x#VV*+ -#x+-~:+===~-+$*++==*****xV8#xxxx=+:~-. .+##VVVYYYYxYYYYYYYYYYYYYYYxxx*=+:~...-+xV8%8$*:. -::~. .:*V#%%8Vx+~...--~++=*xxYYYVVVVVVVVVVVVVVV#8Vx=+:~:+~....-:-----~+$#*:. ..-+x=:~-...~:~.=$. x~8@%Yx+::~.-+:~- .~ +Y* -=$$88+-~*Y#%#*= :$~-::~..--~+**~-.. -=Y#x:-----~~....-:+:::=*Y$8#$VVVVVVVVVVVVVVYYYxx*=+:~--..-:=Y$8%8$x+- -~::. +#VYVVY*=:~.. .~=x$888#$$x+~. ..-~::+==**xxYYVVVVV$##8888%%8#$Yxxx*xxxxxYYVV#$Yxxx**=*xx$88Vxx*x:. ~*x: x-x@8#V=:-:+-.:~+ . .. .*Y- -$#$%Y.:+=$8@$*= =x=- -=x*xY$8#Vxx*=*xYxxV$$VYYxxxxxxxxxxY$#%%88888##$$VVYYYYxx*==++:~~-. .-:=Y$#8%8#V*+- .-~+=xVVYY#V- :#V:~+=xYYYYYYx**=+::~--..-~+*xV#8%%8$Vx*+:~-. ....---~=V$V*:-. .--~:+==*xxYYYYVx*=Y#*~=$*:+=+~ ~V:. =:-8%%$x+~.-=:..~: - - - .. ~Y* +#Y88=.:x=V%%Y*: .*x. .:+=+:xY:+V$*=*YVYYYYx**=+::~-.. .-+x$$x+----... ..-:+=*Y$#8%%8$Y*=:--..-~~:++=*xxYYYYYY*=:~=#Y. :$$=..-~:+===******xxxxxxxxx***xY$#88%%%88888#$VYYx**==+++::::::*V+- ..-~~::::~~-. .*V: :V*:~~:~-~. ~:~:*x V@%#Y=:- +* ~: -~~-- .:~ - .---. =V: :x=Y%V--:YV*%8+Y=:~:. --~~~~~+xx- .=V: .-~~::::~-... ~*V+:::::+++==**xxYV$$#88888%%%88#VYx**xxxxxxxxxxxx***===++:~..~Y#x- -*#V+. .-~:+===**********xxxxxxxxYYYYYV$#8%%8888##$##88%%%8888V. ..~:+=xY8$***V$*=Y#V=:: . +$.:%@%$=:~. -#Y~.: .-~::- .:+~ -:~:~. .~--+xY.-~YY+8V:.:=x8x#V~V- .. -::*$$x+Y$Y**x8$Y*=+~-. :88##8%%88######8888%%8#VVYYYYYxxxxxxx***********==++:-. -x#V+ -x#$=- .--~~:::::++++++++++===================*xxxYYxxxxV#*+++:::::+++++=**xxYYYYYYYxxx*x$8:+YY#:--..::-~ -+=.$@@#=+:-..*8$~~.-. .-+=~ ~=+~. -:~- .-..--:+++*YV: *x$*V#+-.+*Y8V*+:=- -~~:~..~-*$Yx:x8Y**xxxYYYYYYYx***=+++++:::::++*Y$x*xxxYxxx**====================++++++++:::::~~~-.. ~x#$=. ~x##Y+- .--~~~::::+++++++========***********===+++::~--~:+=x8V*==+======****======**+$$=$+:#x+=*$8--: :~~Y.=%@$**+~- -*8$* ::. .~+:- ... .-:=+~-~-..--. -:======*xYYY#Y-=$$=*8*-.~:x$8V..x::- .+.=8Y*==VY~*V*8x=**=====****==========x$#*++:~--~~:+++==************=======++++++++::::~~~--. .~=V#$=. -=V##Vx=:-. -~. ....------------...... .-~:+=V8* ...-~:::::::~-..~x8%= YV--+YVV=:~+x:~:++.$%$Vx=:~. ~V#~.=*=+:~~~~~~~~::++++++=xYYxxx=- .:+::++++===+::~::+::=*xY$$VY$#*Y#8Y:$x+--=xx#%V ~*+-=*::~xY$*:-:$=.$8#+-..-~::::::~~-... -V8x+:~-.. ......-----------..... -~. .~:*Y$##Y:. -+xV#88##8V*+:~-.. .~-. ...-~:++=*xY$#88%%%%%8$=:~- ...-:+*xYYxY8Yx%: .-#*~V#=*#~~-+V-~8%#Y*+~-.-x: :*xxx=:--:+:. .~==xY*=~ .~~:+++=+:~. .:*YVY:*$8%*:8x~:~+Y$$%x.x+--*#=x#x-$x. Y#*##YYYx*=+~-.. -~+Y#888%%%8#$VYx*=+:~~-.. .~- ..-~:=x####8#$Y=:. .~+*YV##8%%88##$$VVYYYYYxxYYYYYV#8#$$####888888%@%%88#$$$$$##VYYxxxx*xxYYxxxx*=++=*xxx*=%*:=Y8$~V$.~#Y=x#$* Y%#Y*++:-=+.:*xxx**=++:. =- -++~. .-~. -=x:~x*VV*=#V::==x88%=~8Vx=#x-~8=+8#x++$$=xxxx=++==*xxxxYYxx*xxxxVV$8$VV$$$#8%%@@%%88#######$$#8$VYYYYxxxYYYYYVV$$#888%88#$Yx=:-. ~=YV$8%%%%%888##$$$##$$$$$VVVYYYYYVVV$$V$$$VVVVVV$VVYx*===xY#8%%%@8Y+-. .-~+==+:--:*$xxV$Y$Y$#.~8+.=8**~~##Vx*=+x+~=xYx=:~--. -Y+-~:-. ~+. :*:-xV*::xY$*+**V%%8+x8V:.VV.+8VV$Y$VxYV+~-~:+==:~.. .~=$%@%%%8$Y*===*xYV$VVVVVVV$$$$VVVVYYYYYYVVV$$$$$##$$$##888%%%%8#VYx+- ~##*+:::~~~~~---..---~~::+==**xYYYYYYYYYYYVVVYYxx**xxYV$$$$$$$V$V#%Y- ...-~+*x*+~+**+:-:V#Y$%*.+8V:x.x#VYxxx:~=x*:- :**+++ +=+- ..... .~~.+YYx*Y*xY=YV#8$=+$8V:-$%Y$#x~~+=*=:~=*x=:-.... :$%V$$$$$VV$$VYYxx**xYYVVVVVYYYYxYYYYxx*==++:~~---...---~~~~~::+=Y8Y =VV*:. .~:=*xxYYYYVVVVVVVVYYYYYYxxxxx**xYYV$$#$$VYxxxYYYYYYx**xV=~--~+:+*YY*+~.-~:~-.-:*Y+.:xVVxY8#$#==$V$#Y--=+~ .-+:+===+-... .+xx==: .--..~+=~. .:*YVVVVVYYxx*+~:++:..-~xVV%8Y:.V88$YYVY*~-*Y=~.--~:~--:=*YY=+++~-~:xV**xYYYYYYYxxYYV$##$$VYxx**xxxxYYxxYYVVVVVVVVVYYYxx**+:- -+YVY~ .:xV$Vx=:-...-~~::++++======++==**xYV$#88#$VY*====*xxYYYx*=:-. .:x#8##VY$#x- . .+V8=. -:-..:Y**VxY*Y#%V-.~- .~=$8%%%%%#$VYxx*:. .~xY*+:~~++xY=~-.-::+~-=$8@@@@@@@@@@@%8#V=:- .**$%#*.+$V=Y*~ .~:. ~Y8x:. . :V#VV$#88$*~ .~+=*xYYYx**===*xY$##8##$VYx**==++======++++::~--...~+*YV$Y=~ -:=YV$$VY*==++++==*xxYV$###888#$Vx*+::::+=*xxx*=+:~. -:*Y$##$VYYxx8V~ ~~+x#8%+ . +*x:~*=.*##%Y. . .-~+x$8@@@@@@@@@%%%%8#V+~+*Y++**xVY+*$VYY:+x+=x#@@%%%@@@@@@@@@@@@@%8Y:--~V$=Y#*-x:==-=x=~ . .Y%8$*:~- +#$xxYV$###Vx=~. -~+=*xxx**++:::+=*YV#88888#$VVYx**==++++=*xYV$$Yx=~. -~+*#@%#$$$$$$$$$VYx*==:~~--~:++====+:~-. -:=xV$8%%#$VYx*+~. +x+:+=*YY*x$$#Y-- ~*#V. :- V@@$:- :x$8%%@@@@@@@@@@@@@%%%@@%#V*x= :*VY+- -=xV#VV$*x8@@@@@%%%@@@@@@@@@@@@@%8x==x*+*x==* .~~ ~#V+. .-~#$$VxxYx*+++=x~ .:=*xYV$8%8#$Y*+~. .-~:+====+::~--~:+=*xYYV$$$$$$$$$8%%V=:-. x8Y:. ....----~~~:~~~--. .-~:=xV$###$$VVVYx*+~. -=V8#x::*V$#VVx++*VV*#= . *##8#**++=##8@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@@@%V=~.**: -+*V#88*V@@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@@@#YYY~. =V=##: . VY*Vx=:=YVV#$Y=:=V88x:. -:=*xYVVV$####$Y*+:-- ..-~~~~~~~~---..... -=$#: .#%=- .-~:=*YV#888#VY**=**x*=+~. -:x$$Y+-~=Y$$x~ .~x%8x+V8+ -Y%8$*%Y*+~x%$8@@%%8888%%@@%%%@@@@@@@@%8Y=.~: ::+~+*Y*$%@@@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@#xx#:. .xxY88= Y8x+V%#=-..:Y#Vx:-~=V$V*~. -:+****==*xY$#888$Vx*+:~.. .~V%= ~x$$$VYx*===+=*===*xxxYV$#88888#$Yx=:~~~+===+:-. .~*V##Y+- -=Y$V*- -Y8$++$xYY+:*V#%88=#Y. .:VVY####VVVYV$%%%@@@@@@@@@@%Y$+:Y= ::-~=V*=*V#@@@@@@@@@@%%%@@@@@@@@#*:#=+: -*Y8%VV+:=$*YY:*##=. :x$V*:..~*V#$Y+- .~:===+:~~~+=xV#88888#$VYYxxx====*====**xYV$$V=. .~+=xYVV###8888888#%@%$Y*=+~--..-~::+:~-. . .:=V#8$x+- -+xVY+. -*#$=~xV+=x--=#*#88#$$Y- -*xxV$$VVYYV#%@@@@@@@@@@@@#x*:=8=. ~$%8*:=x$@@@@@@@@@@@%%%@@@@%#x=:x-==:-xx#%VY$:-:x:*V=~x#$+ ~*VV*:. ~=V#8$x+~. .~::+::~-..-~:+*xY#@@8#8888888###$VY*=:- ....-----~x$Y: ..--~~--. .~=$$888V*~. -+xY*~ .*##=-+Vx~=*. +#=*%$$Yx**=. --+=*VVYV$#8@@@@@@@@@@@@@%*xV**#=- .=#@%Vx+*x8@@@@@@@@@@@@@@@%#V=+-+: .-x$=:+$#+YV- ~x+:YY~~Y8V: .+YY*:. -+x$88#$Y:-. .-~~~--. .=VV=------.... -VV~ ~+-~+*Y$#%@%#x+- -+xx+. -*#8x-~YY:~*: .x8*:$=-.~-.~=+ -+++:+*V8%@@@@@@@@@@@@@@%V-:#Y*8*-.~+**=~~*%@%V*++xV8%@@@@@@@@@%%8$Vx*=:.~ **- .+=+V#+ .==~=V*-:V8V+. ~=x*:. ~=V8@%8#Vx=:~~+. .=$* =8*-. ...--=x++*xY88888%@@%#Y:. .~=*+- .:Y88Y~~*Y+~++. ~$8=-V: .::..-+==:~*$8%%@@@@@@%%%%8$Y+-~$V*8*+x$8%%8V=x%@%Y~ .+xV#%@@@@@%88#$$$VY=~. .~-~==++-- .:=Y8x- ~=:~=Y=-+$8$*~ .:=*+- -=V8@@%%888%#Y*=++x:-... .~V#- .=YVYVVVV$$$#8####$$Yx*=Y##Y+. .~+=+- .:x#%#x~~=x+-:+- .*8#:.VY- ..~. .~~--~+=xYVVYYYYYYYYx=:~:*x=YxV%@@@@@%*+8@8x- -+~:*YVYV$VVVYYx*+~. .~=**=:+:+*x: .*.*8$+ ~+~~=x+-+V88V=- .~+=:- ~=$#$x=xYV$######$$$VVVVVYVx: ..---------.... -Y$*- -~:~. -+Y#%8V+--+*+~::- .=#%Y-.x$*:. ~++=+:~:+=*x:xxY%@@@@@@@#*8##x- ~x+. -~+*=: :x=:+: +V+ :#%Y~ ~:~~+*:-~*$88$*:. -~:~. .:Y$* ....---------. x%=. --.~=x$8%%V=-.-++~---. .+$%8+ .x=-Y=:~ . .-:*YYx+.-*V%@@@@@@@@%x*+=Y*~:+- -~-. .+**+-::-*+ -*##x~ .---:+:..~*$%%8V*+-.~. -Y8: :V##V*:::::+*##8%@@@#x~ .~~. -*$%@$~ .+~ =V==- ~-~:~- +*:-.-:=*VYY*- -$%@@@@@@@@@@#:++:***+:++:~-. ..-. . -..~+==:** :: =8@8Y:. -~~. .+V%@@%8##V=+::::+x$##x. :*xVV$#####$VY#%$*- .. -=V8%%@$- . -=$8Y=+~ ~~:**+. -x+. .:*xVYVx. x##@@@@%%%@@@%Y:*:YV88$##VY*=+~-::~- ..-~~:+::==~:~-+=V8Y:- .. +8%88$*~. .. :Y#%$Y$$#####$VYx=~ ..--.. .Y8=. .~=VY$8%8Y=#$- .:Y#$*~-*x=:-. -~:+=*=*Yxxx**==+:::Y$$x..-$Y%@@%%$V#@@@@%*::=V%%$$$*xYY+..-~~--~:+=====*xY=-~~=$-.+Y$V=-. :#Y=V##VYxY+-. ~Y#+ ..--.. *#VxxxYYV$#8%%8$x:. ~8x==*Y$V*:. ~$VYx====+:+++*xV$VV$##88#$x**:-+V$**x+x+%@%88$VY$%%@@8=~:Y88*::--=Yx=+*xx****xxYYYYVYx=~=Y$V. .:=xx=+==V$ -=xY$8%8#$VYYxxY$$: .:+=*****=+:~. +xxx=:- ~=x$Y==*xxYYYYYYYVYYV$#%%@#++=:-=$x*$=V=V#VYV$$=*xxx*YVx=*xYV*::~YV*=xY=*****=====***++x$V*- -:+xx*~ .~+==*****=+~. .--.....-~+=+*8@8V===.+Yxxx=+*=--~*V*:.~-. -:+:+xx*=:=x$Yx$Vx$x+:~~~:++:~~-. .---~-~-. .:xV8x+*-.:*--~~++:- ~*xx:--.-- .::=:~+. ~==Y++=V$- . -+*Y$$88%8%88$: x#Yx~.-- :. ~- ---*~ -+=- ~~.~+-=: +: :x+*%#* -=*:. ~*V$8%@@@@@@@@@@#: .Y$V++-~:.~=:-~ -+. .. .*: -=- :=. ++-+:.:~~x=*#8$. ~*x*=:--. -*V%@@@@@@@@@@@@@@%* =$Vx=..=-=:-x. ** +~ =+ .=: =V: .*~ ::.+~*:Y$%#. +VVVYVYxx*+:-. -+$8@@@@@@@@@@@@@@@@@8~ +##Vx~*=+*-*V~ ~V= .~x+::+:-::x= .xx..+x:~=:+=*VV##+ .$%88$$VV$V$$VVx+:. .=#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8: =V8#*$$YVx*xxY::YY*=*$*+VYVY=x$V*=+xYYVYxYxVVV$xV88= +8@@@@@%%8#$VV$V#$V=~ :Y%@@@@@@@@@@@@@%8#VVxYxx~ =*#*-$+Y+:*- :YxY=:x$= x88+ -V8V++V#8Y.-YY=$x$*+8#~ .x#88%%@@@@@@%8#$VV$$Y+- .+8@@@@@@@@@@@%#V*=+*xYYx=~. -V8*-V+= *x .x$~ == x#V. +$x. +#V+ ~V-==xY+$* -+=+==xxV#%@@@@@%8#VVVV*~ .Y%@@@@@@@@@@8Y+~~*$#%%Y+. .::-*==-Y* :Vx. :. =V+ :Y*- :Yx+ .Y~+x*=:~ ~#8##$Vx===*V#%@@@@@%#VY$Y: x%@@@@@@@@@#x~~x$$x8@@#- .-~Y* +x= : =Y- ~x= ~=+ .x+:~ -*xx$$##8%#Y=+=V%@@@@@%#YV$x. +%@@@@@@@@%Y~-*Y%@@#x#@8= -x- =x:..~~ .*Y- .*x-.-~==. :~ -+*xxYxx**::==xV8%#*++V%@@@@@%#YVV~ -#@@@@@@@@%*.+$8$$$%%8xV$V+~--.. -:~~.~::+:--:+==~~~~~::---. -:~. .=V8%@@@@@@@@%8$Y=::x#88Y++$@@@@@@8xYV~ =%@@@@@@@8+.=Y#88%#$xY**V##8888#Vx=:. ~$%@@@@@@@@@@@@@@@@8x:~x#8#=:x%@@@@@%xYV. Y@@@@@@@%Y :8%%#$8$x+x$%@@@@@@@@@@@%#V*-. .=8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8x-~Y%%x~*%@@@@@8*$x .$@@@@@@@8:.xV$888#+=$@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$*- .=Y:+$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V~-*88x-x%@@@@@#x#+ .$@@@@@@@8~-#88##V*~#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8V+- ~Y%@8=~Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V--x%#+~$@@@@@%*#V- .Y@@@@@@@%+-$%%%%8+Y%@@@@@@@@@@@@@@@%88%%@@@@%$*- .+V###8%Y:=$%@@@@@@@@@@@@@@@@@%x ~#8#-x@@@@@@xY8+ *%@@@@@@%x-*#8##V+V@@@@@@@@@@@@@%#*:-~~++YVY==+~ :*x:-..~Y%#*:*#@@@@@@@@@@@@@@@@@$-.V%8:+%@@@@@VY%* ~$@@@@@@@8::8@@%%xx%@@@@@@@@@@@@%Y:-~:=x*- .:=+:==- .=#%$+:x8@@@@@@@@@@@@@@@8~ Y88:~8@@@@@#*8Y =8@@@@@@@$~x####$*8@@@@@@@@@@@@@%%8%%@@@$*. ~:+~~+V%@8$=~--*%@%Y++V8@@@@@@@@@@@@@#~.x88:+%@@@@@$*%* x%@@@@@@%Y:*88%%Vx#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#*. .- :V8@@@@@@%88%@@@@8Y++Y%@@@@@@@@@@@V.-#8V-x%@@@@@VY8: .x8@@@@@@%Y+x#$$#Vx$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#*~ :Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@8x:+V%@@@@@@@@#: x8#::8@@@@@8x$x. *#@@@@@@%V+:V%@$=-Y#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8*: .+V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8x++Y8@@@@@$:.*%#+~$@@@@@%Vxx. :V@@@@@@@#+:Y8= ~Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x: -:x#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Y::Y8%$x--x#V+~$@@@@@%V*: .*#@@@@@@8=.*V. *%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Y~ .:xV8%@@@@@@@@@@@@@@@@%%8%@@@@@@@@@@8x-----+$#*:=#@@@@@8Y+- ~x%@@@@@8=.=+ *%@@@@@@@8VxxV##8%%%%%88$V=- .--~::++*YV##88$VVY*=+:~-~V%@@@@@@@@$+ .*Vx=:=$%@@@@%$x~ :x8@@@@#+-+ x%@@%8Y=~ ..~~:~~-. .-.. -V%@@@@@@$~ .+==x#%@@@@@8Y=. -V%@@@$.. -$8Y+- .x8@@@@%= ~$%@@@@@%%V*: .*%@@%: -- :V%@@8~ x%@@@%#VY=- .Y%@%= .+V8#~ -V8#VVYV=. =%@$~ ~+~ ~xVVx=. .V%V: ::. -=Y= .~~
3.233.239.102@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"