font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.228.10.34@honeybii.com ~
  $ cat 1578486656131845153.png.txt

==++++++++++++::::::::::::::++::=xYVx:~::~~~~~~~~~--~~~~~~~ ========+++++++:::::::::::::++:=$##$$x::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ============+++++::+++::::::+++Y######=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *****=========++++++++::::::++*#88888#*:::~~~~~~::::~~~~~:: *********========++++::::::+++x8888888x+::::~~::::::~~~~~~~ x***************==++++++++++++$8%%%%88V+++::::::::::::~~~~~ xx**x**x*********============*#%%%%%%%V+++++:::::::::~~~~~~ xxxxxxxxx***xxx***=*******===Y8%%%%%%8x+++++:::::::::~~~~~~ YYYYxxxxxxxxxxxx******xx***==V%%%%%8$$*+=++++++::::::~~~~~~ YYYYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**=V8%$VY*=======++++++:::::~~~~~ YYYYxxxxxxxxxYYYYYYxxxxxxxx**YxYx*=++**=======+++++:::~~~~~ xxxxxxxxxxxxxYYYYYYYxxxYYxx**x**x*===********===+++:::~~~~~ *xxxx***xxxxxYYYYYYYxxxxxxx**xxxx*************==+++:::~~~~~ ==*******xxYYYYYYYYxxxxxxxxxxYYVx***xxx******====++:::~~~~~ =======**xxYYYYYYYxxxxxxxxxxxxVVY**xxxxx*****===+++:::~~~~~ =======**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY$$VYxxxxx******====++:::~~~~~ ========****xxxx*******xV$888#####$Vx********====++::::~~~- =+++========*******==*Y$#8%%%###8%%%8Vx**=====++++::::~~~-- ++++===============*xV$V#8$VYxV$8%@@@@#x=======++++:::~~--- ++++++===**=======*Y$$$#$*+++=*xV##8%@@8x==++++++++:::~~~-- ++++++========**==Y####Y+:::+==xY$$$#%@%#*++++++++::::~~~~~ +::::++==========x$##8$=++++=**YV$$$$#%@%$+:::::::::~~~~~~~ +::::+++========*V#888x=*Y$##Y$88#VVVV#@%8=~~~:::::~~~~~~~~ +:::::++========*#88%YxYV#%8V=V%8#$#$$V8%%Y~-~~:~~~~~~-~~~~ +::::::++=======x8%%V+=*xV$x=:*#$$$YYYY$%%$:--~~~~~~------- +:::~~::++++++==Y%%8=:++++:::-=VVVY**x*Y%%8+--~~~---------- :~~~~~:::+++++==x%%%Y**+~+x+:~*YV$YxYYxV%%#:---~----------- :~~~~~::::++++++=#@@$xx=*x~~:*V$$YVYxYYV#V+.--------------- :~~~~~~~~::::::::*8%V**++:~:+xV$VYYxxYY##+-.--------------- :~~~~~~~~:::::::::*VVx*++=+=*Y$$$$VYYY#@%V-..-------------- :~~~~~~~~~::::::::=*$8$xx=++=xV$VVVV$8@@@%=-..------------- ::~~~~~~~~:::::--~*x$%%VYYYxY$#####8%@@@%%$*~-...--....---- ::~~~~~~~:~~~-----:Y#%%VxY$V$8888%%%%@@%%#$x~~-----......-- ::~~::~--~::-..--:*V88Vxx*YYV#%%%%8888@%8$$=....---..-...-- ::~:::-.--~-....-+xY8V*:++=YVV$VYYY$##%8#VVV:. ....--- +:::~-........ .:YV$#x=~:~+*+~:+===xY$8#$xVV+~ .---- +:~--. . . .Y##$Vx=~-:~-.-~+x*=++$8##V$Y~~- .--- :~-... :Y$88x+--:--...-~--~+$##$$$V:.-- ..-- -.-... +Y$88x+-....:+~~~..-+$$$###V:..-. ... .- -. ... .*V$$*=:- ~*--~-..-*V$#VV$x~. ......--...- -..-~~. .*V$#x:~- -..~-..:xVV#xYV+. ..-.-~---~~ ~.--~--~. ~xV$V*:~~ .-.--.-=xx=VVV$x. .....~+:-~--~ ~--~~~::. -=+x$x:::. ...-.-~-:***~xYxY*-.-:-.~:++--..- :--::~:=:. ~=+x#*~:+-.-~~+-~+-*=x=-x*=x=-..~-.-:*~--..- :--:+:::~~+:. ~=xVY:~::~..-*Y-::~*:x+:YYYx=..-~~:++=--.... :--:=:~~+:*= ~++YV:~~::. .~+~-:=++*~~YxY*-..~**x==~--.... ~--~+:~~:+*x~ ~++YY~-~::- .::-:x:+*~~*=Yx:..:VY*==.-..... ~-..::--:+==- .:+YV~-~:~:.. -:-==~==.~*VY*~..-x#==-....... :-..~:--==+: .~+*Y~-:-~:....+=x:==:..=VY*-...+Y:~........ ~. .~-.~*+- ~+xY~.:.~:~.-:Yx*=++- .++*=-...:*~......... ~. ...-YY .-+x:.~~:++.+V*=*+-:. ~=**:-..+=-......... ~-. .--~*: .~+=x:.-~+=+~+::++---. .:*VY*~--:=~........- +:~-.-~:+Y:.. .:+*x+--:~~:++~:~~-~-...:YY:*+-~:=+--.-.---~
3.228.10.34@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"