font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.228.10.34@honeybii.com ~
  $ cat _98009950_gettyimages-527058316.jpg.txt

-- -+*YYx*===+::::~~-..-::::::::::~~~~-~~~. ... --. --. -xxxxYxxxYVYx*=*==+++*xx=:~~~~~~~~-~~~~~~--.....---. .---~-..xY=:~~+***VYx*xVVVYYYYV$V*=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~-..... .-.:8#V*=+::::==+++=**xVYxxYVYYx=~~~~~~~~~--~~~~--...... :#$VYYYxx*=+::++:**=xx**xYVYV$x::+::~--...... ..... .... ..+$$$$Y+#VVVx**=+++=*xx*=xYVYV$V$$$$V+ ...--...... .--... ...=:*$#Y##*YxxYVYYVVxxYYxYYYYxxYVVV$$$=--....-------. .........-~-.~++xxx*==*Y$V8%%8$x*xxYYVYxxYYYVV$$x~---------.-. . .....-~+-..------~--~$8%%@@@V~-~:+**xx**xYYV$#$+.-~-........ -------~=~-...---------Y######=--:=**+*xxxx*xVV#$x-=$x-...---- -~~--~:=~----..--.....-++:::::-~:=xY+=xxxYYY*xVVV$=++$V:--~~-- -:*+::*+~-~~~~:=:~~~~+~-~~::~~~:=xY**VYx*xx*++xVYV*+:+V*-::+:: *YVxxxYV$Yx**xYVYxx+~:++=:~~::+**x**$##$YYx*=*Y**YYYVVVVxxVYxx $#VYxx#8$$VV$VVYY*+:=**:~~~:~:+xV$##%8%8#$VV$#$x=xYV$8#$$VY$$* #VxxxY8$YV$$#$$=+=+:~---~++*YV#8%%%8%888%8#$$#VYx*$##$$V$$YV$x $YxYx*VVVV$#$#8V*:----~:=V#8%8#88%%8####8#8$$$YV$V###V$#8$$$VV VxVY*V####8##8%88Y=:+*V#8%%%%88$$#$#$#$V$###$$#V8Y$8#8###$V$$$
3.228.10.34@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"