font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.233.239.102@honeybii.com ~
  $ cat _98009950_gettyimages-527058316.jpg.txt

~- .. -+*YYx*===+::::~~-.-~::::::::::::~~~~~~-. .... -~..--. ~x*xxxxxxYVYx*=*==+++*xx=:~~::::~~~~~~~~~----...---- . .--~~~-.xx=:~:+***YYx*xVVVYxYYV$V*=:~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.... --.:8#V*=+::++==+++=**xYYxxYVYYx=:~~~~~~~~--~~~~~-...... .:$$VYYYxx*=+::++:**=xx**xYVYV$x::++:~~-..---.. ...... ..... ...+VV$$Y+$VVVx**=++==*x**=xYVYV$YV$V$V+ ..-----.... ----.......=:*$$Y#$*YxxYYYYYYxxxxxYYYYxxYVVVV$$=---.---------- -......---~--~=+xxx*==*Y$V#%%8$x*xxxYYYxxYYYYV$$x~------------ ...--.--~+-..------~--~$#8%%%%V~-~:+**x****YYV$$$+-~~--....... ---~---:=~--.----------Y######=-~:=**+*xxx**xVV$$x-=$x-..----- -~:-~~:=:~---.-------.-++:::+:~::=xY+=xxxYYY*xYVY$=++$V:-~~~~- -:*+:+*+~-~~~~:=::~~~+~~~~::~~~:=xY**VY**xx*++xYYV*+:+V*~::+:: *YVxxxYV$Yx**xYYYxx+::++=::~::=**x**$#$VYYx*=*Y**YYYVVVVxxYYxx $#Vxxx$8$VYVVVYYY*++=*=::~~:~:+xY$##8888#VVVV#Vx=xYY$##VVYYVV* #VxxxY#$YVV$$$V=+=+::~--~++*xV#88888888#88#$$#YYx*$##$VV$$YV$x VYxYx*VVVV$#$$8V*:~-~~~:=Y$888##88%8#$$###8$V$YVVY$#$V$$#$V$VV YxVY*V$$$##$$888#Y=:+*V#8%88888$$$$$$#VV$$#$$$#V#Y$8#####VVVV$
3.233.239.102@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"