font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.233.239.102@honeybii.com ~
  $ cat FML_-_Skirmish101.txt

..--~~:+++=**xxYYYYVVVVVV$$$$$$$$VVVVYYYYxx**==++::~--.. ..-~:+=*xYVV$#88%%%%%%%@%@@@@@@8888%%%%8#888888%%@@%%%%%%@@@@%%%%%8##$$VYx*=+:~-. .~:+=xY$#88%%%%@@@%88#$$VY#88%%%%%@@8Y+~:=YYY=:-......--:*VVY*=++Y#%%88#88%%%88%%%@@%%8%8$$Yx*+:~-. .~:=*YV$8%%%@@%%88$Vx$#88$:--. .x8%%%@%%%%Y--+**=~. .:=**:.~V%%%%%%%%%x~~::=*x888%%8%@%%%%8#$Yx=+~- .~:=xY$8%%@@%%8#$Yx*+:~.. .$%%8+ x%@%@@@@@8= +V=- -*V~.x%@@@@%@%%= =888V~:+=xYV#8%%%@%%8#Vx*:~. .~+=Y$#%%%@%88$Vx=+~+x: *@@%x *%@@%@@@@8+ =$: .~~~~-. +$: *%@@@@@@%8+ .V%%8: +V=--~:=xYV#8%%@%%8$Y*+~. .-:=xV#%%@%%8$$YY+:=Y* -x. .#@@#- :8@@@@@@@8+ *V- .+YY=:~:=VY: :$+ =%%@@@@@@#- :8@@V x#- ~Y*-~+*=*Y$8%%@@%8$Y*+~. .-:*Y$8%@%%8$Vx=*=::YV. .=$x:~~*= +%%%* .$@@@@@@@%= =$- -V%x. -V8x. :#~ x%@@@@@@@Y V%@%~ ~8* =8: ~$* -===*YV8%%@%8#V*+~. -:*Y#8%@%8#$YYx~. :V:. ~8= -Y$+.=+ x%@8~ +%@@@@@@@x :#: *%$. ~8%+ *$-.$@@@@@@@%~ +%%%= x#- .#Y :8: -#x--+=+=*xV#8%@@%#Vx+~ .~+Y$8%@%%#Vx=*=:~x8~ $$ *#- +$xx- V@@$. V@@@@@@@#-.$x x%$ .#%+ VY :%@%@@@@@x ~8@@Y~#x - =8- -+$V-x#- -- .-:Vx~~+*Y#%%@%8$Y=:. .:=Y#8%@%8#VV=- -V*. .V$. V8~ .$Y -Yx .$@@V -8@@@@@@%x =#. -#8~ =8V. ~#~ V@@@@@@@# .#@%V~++:==.~#x *#=~-=8+ .+ =8: .:=YV#%@%%#Vx+- .:*Y#%@@%#VVx=:+#* *8~ -#x -V$+-...*#+. .$@@V -8@@@@@@@Y :#~ :Y%#: +8#*~ =#-.$@@@@@@@$ .8@%Y -:~. *#~..$V :=~:+8* +x+~+=+*Y$%%@%8V*:- .~=Y#%@%%#Y=~.~*- :8= +8x :8= :==+~~~. V%@#- Y@@@@@@@8: xV. :xxx*~ :*xxx: -#= *%@@@@@@@= :8%@* ~::=V+ :~ -#Y -#V :Y- .:=Y$8%@%8V*:. -+Y#%@%%#VVV: .. ~--~Y#: +$Y+-.-~Yx~. .-~:=*Y#@@%: :%@@@@@@@$-.$* +xxxxxxxxxxxxx: .YY ~#@@@@@@@#- *%%%*-. .. ~+~~~x#- +#Y- .~ .++::+==Y$8%@%#Y+~. .~*$8%@%8#*:..:#x :*-. x#~ .:++~~- -~+=xY$#88%%@@@@@@Y Y@%@@@@@%Y.~#= -:+++++++++:+:- x$..$@@@@@@@%= .$@@%%8#$Vx=+:-. .::. +- -V$~ -*~ .=V. ~+Y#%@%8$x:. -+x#%@%%$*+=V. :#x. - .-:Y*- .~:=xV$8%%@%%88#8%@@@@@@@8~ -#@%@@@@@%x ~$= *$--V@@@@@@@@V. =%%%$V$#8%@@@%8#VY*+~. -x=..:8= -*~ *8- .:xV8%@%#Y=- -+Y#%@%8#V: .x- :=~:#x. :=:~- .~+*Y$#8%@@%%#$Y*===Y$8@%%#xx%@%V :8@@@@@@%%x.~$* .YY--V@@@@@@@@#- -#@@8~ .-:+*xV#8%@@%%8$Y*+~. -~:+:.~x~ =#+ .~x=.-+Y#%@%8V=~. -=V8%@%#V=+*$x~-::*+ .8Y. ~$x- -:+xV#%%@@%8#Vx=:-. .:x$%@%#Y+~. Y@@%x +8@@@@@@@%V--xx+- .~=Y*.~$@@%@@@@@#: .Y%@%* .-:+*Y$8%%@@%8$Y=:-. .++ =#+ -:++%= -++*$%@@%$*~. -=V8%@%$x=YV- .+Y$*-:= =$x::=+- .~=x$8%%@%8#Vx+:-. .:x#%@%$*:. .$@%%= +8@@@@@@@%$*~-+*x*:- .~+*x*:-~x#@@@@@@@@#~ x%@@Y .~+*Y$8%@@%8$Y=:- -=8= .~+:- :%~ YY .~*V%@@8$*~ -+Y8@@%#V*-. -VV- ~*YYY .-- .-+xV#%@@%8$Y*+-. -*$%@8$*~. -$%@8= ~$%@@@@@@@%8V=~-:+x**=:~-.-~+=*x*+:-:*V8@@@@@@@@%V- .x%%%Y. -:=x$8%@@%8Vx=~. .~-:x+. =#. *$. ~Y=:=V8%@8V=- .:Y#%@%$x::=*xx*+:V$: .+=. .~=Y$8%@@8#Y=:- .+V8@%#x: -$@@%* -Y%@@@@@@@@@%8$Y=:~~:+=***=+:~~+*V#%@@@@@@@@@@8*. .Y%%%Y. .~=Y$8%@%%#Y=:. .. .$V -++*#--V$:.-++*V8%%8V+- .~*$%@%#Vx- .-=#:.=$*. .~=Y$%%@%#Vx+~. -*#%@8Y+. .Y%@%V- :$8@@@@@@@@@@@@%8$Y*=+:+=xY$8%@@@@@@@@@@@%8Y~ :$@%8* -:*Y#%%@%#V=:. ~Yx.-#V+~+*$x. .~~~::+*$%@%8Y+. .+V%%@8Y+.-VVx+- Y#~..=$+. ~=Y$%@@%#V*:. ~x8%%#*~ .~*8@@@#+. ~*$%@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@8V*- .*8%%%V: .~=Y#%@@%#Y=~. . .$= =#= :. =$=-:x#%@%$*- :x#%@%V=- =+:*YY=~.~xx*:~. .:x$8@@%8V*:. :Y8@%V+. .:x$%%%%8%@%V:. .:*V8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#Y=~ .+$%@%%@@8$x:. .~=V#%@@%$x+- .~+*#+ . ~=+~-*$+...-:=V8@%8Y:. -+V%@%8$x*=~ ~* .~=VV+. -=Y#%@%8$*:- ~x8@%V: -=V8%@%8$*~-:$%@%V+. -:*V#8%@@@@@@@@@@@@@@@%8$Y*:- -*$%%8V:~*$8@@%#Y=~ .:=V8%@%8V=~. .~ ~*. +#V~ ..-:*+=$%@%$*~ ~*#%@%VY*~--=VY- *~ -~ :*$8%@%#Y+- .x8@%V: .:*$8%@%#Y=-. .+V%@%#x:. .-:=*YV##888#$$Y*=:- .+Y8@@8Y: ~+Y#%@@%$x:. .+x$%@@%$x+. .~::-*$* +$..+Y8@%8Y: :V8@%8x~-x- .*$= :Y~ .:x$%@@%$x:. =#@%$+ ~=Y#%@@8$x:. :Y8%@%$x+- ..---. .-+Y#%@%#x~ .:x$%%@%#Y=~. .~=V8@@%#Y+. .~x=.+: =8~ .=+*#%@%V+. .+$%@%$Yx- +=. ~VY:~: .:x$%@%8V=~ ~V%@8*. .:*$8@@%#Y=~. -+V8%@%8Vx+~- -:=x$%@@%8Y+. ~+Y#%@@8V*:. -+Y#%@%#Y+- .==. -*#*. :8*..+V8@%$=- .=$%@%$+..:=~. -=: ~=. ~x$%@%8V+- .*8@%V~ -=Y#%@%8$x:. -+Y8@@@@%#$Y*=:~-.. ...-~+=xY$8%@@@%$*:- -:x$8%@%#Y+- .+x#%@%#Y:. -:::+*Vx: .$$. .+Y8@%8x~ -*#%@8Y~:Y*+~-+=- +=~. ~*$%@%8V+- ~V%@8= .:*V8%@%8V=~. =8@@#V#8%@@@%%88#$$$$##88%%@@%%8$#@@%* .~=Y8%@%8V*:. .:Y#%@%$x~ .-~-. *#+:~.-+*:~x#%@8x~ -*#@@8$V: .Y*=xYx*Y*--++. .=V%@%%V+- =8@%$~ -+Y#%%%%$x:- *%@@$- .-~+=xYV$###88####$VYx=+~-.-$@@%* .:x$%@%%#Y+- .+Y8%@%$*- ~8*-:*=~-. .=$%@8Y: -x8@@#*~:YV+.~* .~+*V*- :x#%@%$*~ .x%@%x. .~*V8%@%8V=~. .Y%%%Y- ....... .V%@%Y. ~=V8%@%8V*:. -+V8@@8Y+. .xV+~-. .~~:=$%%%Y~ -*#%%#*- :YV:*: -=V%@%#x:. -V%@8= -+x$%@@8#x+. -V%@%x. .x%%%V- -+x$%@@%#Y+- ~*$%@%#*~ . :$x::+:=$%@8Y~ .*8%%#V* +VVV. ~x8%%8V+. ~#%@#: .~=V8%@%8V=~. ~$%%%* *%@@$~ .~*V8%@%8V*~. .:Y8@@8V:. =8+ .Y:.+$%@%Y~ .=$@@8x:=$x~ .YV- .+V%@@#x~ ~#@%#++Y#%@@%#Y+- ~#%%8= =8%@#: -+Y$%@@%$x+- -=$%@%$=- .+~ .$V. -:. -=#%@8x- +$%@%$~ .*$x~ - -=$%@%$=. ~#%@%##%@%8V*~. +8@%#+ :#@@8+ .:*V8@@%8V=~. :Y8@%#x~ -Y~ *8~ ~+::++*#@%#*. ~V%%%$*Y~ ~+~=Vx:- -x#@@8Y: ~#@%@@@%#Y+- *%@@$~ ~#%@%* -+Y#%@@%$x:. ~x#%@8Y: .+++x= .++~. .+*~x8@%$+. -x8@%$+. -x- $x. -YY~ ~x8%%#*~ ~=Y8@@%8$*:. .x%@%V- -V@%%x. .:*V8%@%#V=~. .=$%@8V: ..-~++~ :#~ :V%@%V: .=#@@8$+ .:=*- +VY*=:. ~Y8@%#*- -:x$%%@@@#=- .Y%@%Y. .Y%@%Y- -+Y#%@@8$x:- .+$%@%V+ :+. ~x$+ ~+$%@8x- :$%@%V*YVxxY=-:*. .. ~Y%@%$=. -=V#%@@%%@%8+ -$@@%x. .x%%%$~ .:*$8@@%#Y=- :V%@%V: .~xV=. .:Vx .*8@%$+ -x8@%8$~ .-:+*xx$Y. ~Y8@%$+. .:x$8@@%#Y+x%@%= ~#@@%= =8%@#~ -=Y#%@@8$x:. :V%@%V+ ~x$+. ~+:*8: :Y%@%Y~ +#%@8x=xV*- .-:. ~x8@@$+. ~=Y#%@@%$x:. -#@@V +#@%#+ +#@%#+ .:x$%%@%#Y+~ :V%@%V: -:~:+:. Y$ .=:+#@@8=. -Y8@%$+-.-~x$x+. .*8%%#=. .:*V8@@%#V=~ Y%%8- =%@@#: :#@%8= ~=Y#%@@8$*:. +$%@8Y~ ~+. -#* -:+:-.-Y%%%V~ +#%@8VxxxxxVx-:xV*:. .=#%%8*- -+Y#%@@8$x:. :8@%= *%@%$- ~$%@%* .:x$8%@%#Y+- .+$%%8x- =%:++~ -==~+#@@8* .x%@%$:. .YV- .*x- :$%@8Y~ .:*V8@@%8V=-. .V@@$. .Y%@%Y. .V%@%Y. .~=V8%@@8$*~. .*8@%#=. V$:. -+YV*::::Y%@%V- :$%@%V:.. ~VVx=~ -Y%@%V: -+x#%@@%$x+- :%@%= -V%@%x. .x%%%V- -+x$%@@%#x+- ~Y%@%V: ~+ ~~ +x. .x-+#@@8= .=8@%#:+$YYxx*=+~::. .*#@@#=. .~*V8%@@#V=~. Y@@$. ~$%@%* *%@%$~ ~*V8%@%8V*~. :$%@%Y- ~Y~ -#: ~V%@%Y- -V%%%Y- :*~-~:+=Yx- :$%@%x- -+x#%@@%#Y+. -8@%* :#@@8+ +8%@#: -+x$%@@%$x+- .*8@@#+. :+. .+$V. ~:*8%%$: :#@@8=. -*~ .. -x%@%$: ~=V8%@%8V*:. =%@%- +8%@#: :#@@8+ .~*V8%@%8V=~ ~Y%@%V~ -+++=xVY+. -$V~:#@%8= =8@%%x=xYx*~ .=+- :$%@8x. -:x$%@@%#Y+- V@@V *%@@$~ ~$@@%= -+Y#%@@%$x:- =#@@8= .-~-. +#x. -V%@%x. .x%@%8+...-:x$Y-.*= .x%@@$: ~=V#%@%8V*~. .#@%* .x%@%V. -V%@%*. .:*$8%@%8V=~. ~Y%@%V~ .*$=+. .~x%%%V- -V@@8YY. -Yx . :$%@8x. .:x$8%@8#Y+- ~8@%: .V%@%Y. .Y%@%Y- -+Y#%@@8$x:- =#%%#= ~V$:-:x::+x~+#@@#: :#@@8+.YY~ ~* *8@@#: ~=Y#%@%%V*:. +%@8- -$@@%* *%@@$~ .:xV8%@%#V=~ -Y%@%Y- .=*:~~--.. .-::$@%8= +8%@#: .*$Y*+~~:+. -Y%@%Y- .:x$%@@%#Y+~ =%@$. :$@@8= =8@@#: ~+Y#%@@%$x:. *8%%$: .:*YY:-V%@8* =%@@#~ -:===:- :#%@8= -=Y#%@@%$x:. x@%$. +#@@#+ +#%@8+ .:*$8@@%#Y=- :#@@8= -.-=xY*+~....Y%%%x. *%%@8x~. *8@%$: .:*V8@@%#Y=-. x@%$. =8@%#~ ~#%@8= .-=Y8%@@8$x:. -V%@%x. ~Y$$*+:::+Yx-.x%@@Y- .x%@%Y-.~:+:-. .Y%@%Y- -=Y#%@%8$x:. x%@$. *%@@$- -V@@%x .:x$8@@%#Y+- .*%@@$- .-.... ~VV~ .~*%@@V- .x%%%Vx*====*xVx=~ -V@%%*. .:*V8%@%#V=~. *%@$. .Y%@%Y. .Y%%%Y. ~=Y#%@@8V*:*#%%#: :$x--~=*-=8%@$- Y%%%Y.:V=::++===+ :#@@8+.-+Y#%@%%$x:- +%@#- -V%%%x. x%%@V- .:x$8@@%$#%@@8= -x#*:+:-. +8@%$- .x%%@%x:.-++. +8@@8**V8%@@8V*:.. :%@%: ~$%@%*. ..*%@@$~ . .:*V%@@%%@@%* =#=~- +8%@$- .x%@%Y:+xYx==*~ =8@@$Y8%@@@@@8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#%@@#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8@@%%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$$$$%@@@8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%@%%@%@%x. .~ .--. +8@%$- x%%@#*. .~=xV#+ *%@%V-*%%@@%@8$$##############################################################$8@@@##########################$#$$#%@@@8$####$##############################################################################################$$8@@@%#$##########################################################################################$#$###$#%@@@@%%@%Y. ~*YYY*==~=8@@$- x%@%Y-~=+. -*: *%@%V. x%@%%%@#:... . ..*%@8~ ... . ...*%@@$~.. . .~$@%%x.... ... ......~$@%%@%%%@@%V. *$x~. .+:=%@%V. =%@%Y. .=+=~ x%%%Y. *%%#=$@@#: -8%%= .x%%%V- -V%%%x. ~$%%8*$%@%#%@%V. -Y- ~Y.=%%%Y. +%@@%x++x*:+xY~ x%@%Y. *%@#-~$%@8= V@@$. .V%%%Y. .x%%%Y- :#@@#+ ~8@%*=%@@V. .=- -=$= x%%%x :8%@#*++======*=. x%@@Y. *%@#- -Y%@%* +%@%+ ~V@@%*. *%@%$~ +8@%$~ -8@@* *%@%V. .+=+=xY$Y: .Y%%%= -#@%8:... *%%%Y. *%@8- .x%@%x. .V@@$. :#%@8= =8@%#: *%@%V- -8@@* *%%%Y. .~+::- -$@@8: .V@@%V*xYVVx: =%%%Y. *%@#- *%@%V- +%@%= +8@%#: +#%@8+ .x%@%Y. -8@@* x%%%x. +*::~::~:xx:~8@@#- x%@@$:-. .-+Yx. +%@%$- . x@@8~ ....=8@%$~. .. ..-V@@#~. . . . ..=8@%#+... . .. . .:8@@8=... ...... .~Y%@%x-. .. ~8@@x.. .x%@%x .- .+YV: +%@@V. +%%@8~ *= :8@@@#$$$$$$$$8@@%#$#####%@%@8$##########################################################$8@@@#################$##%@@@8######################################################################################################################%@@@%#################################################################################$$8@@@%#$######%@@8$$$$#@@@%= :YY: .*%%%x -#@%#YY*+:~ +: -#%@%####88##8#8%@%8#####$$$8@@@%$$#$###################################################$$$$#%@@%$$#$$#########$8@%@@#$$######################################################################################################################$$#@%%@8$#####$###################################################################$$$$%%%@8$#####8###%@%%####8$#@%8+ -=YV+ -Y~Y@%8+ .V%@%= -:*Y: -:+: .V@%%+..........x@@8:.. . . ~V@@%x... . ..-V%%8:.. . ~$%@%x-.. -x%@%$~ . . ...=8@@$:. .......:8@%x......~#%@#~ +*..-. ~Vx.-#@@#- *%@@$=:~-.- -+: x%@%x. .x%@#~ ..-V%@%x. ..~#%@$- . ~$%@%*. .*%@@$~ . =8@%$~. ~#@%*. .+%@@V. +VYY==$+ -+%%@V ~8@@$- .-~:+*==+ +%@%8YYYYYYYYYYYY#%@%YYYYYYYYYYYV8%@@#VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY$%@%#VxYYYYYYYYV8@%%#YYxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#%@@#$YxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY$%@%8VYYYYYYYYYYYY%@@#YYYYYYYY#%%%x Y=. ~Y*:=xV~x%%%= .V@@8: .-:=*YYx=. ~#@@#~.-...--...--x@@8:-----.--.---=8@@#:----.--.-------------------------------------------.--..-+8@@$~--.--.-*%@@#:-----------.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--:#@%%*---.--.....---------------------------------------------------..-..--~$%%%x-....--..----:8@@x-------.-Y@@%+ :*+*xYY*=:~~~#%@#- =%%@$=xVx*+~- .V@%8+ *%@8- +#%@$~ +8%%V. *%%@$~ ~$%@8* -V%%8* -8@%* -#@%#- *x+-. ~V=+%%%x -#%@#::+=::~-... *%@%x *@@8- ~#@@#+ :8%%V- .x%%%V- -V%@%x. ~$@@8+ -8@%* +8@%Y .+YY=:.Y%%%: x%%%*~~-..--~~*- ~#@@$. *@@8- ~$@@%= :#@@$~-Y%@%Y. .x%@%Y- :#@@#: -8@@* Y%%%+ ~*Vxx~ -8@@$ ~8@%8x**xxYx*=+: Y@%%: *@@8- .V%%%*. ~$@@#$%%%* *%@%V- +8%%$~ -8@@* -#@@#. .x$Y+~:*..--*%@%+ Y@%%x .-:=x. +%%%Y *@@8- .x%@%Y. -Y%@%@8= =8%%#: *%%%V- -8@@* =%@@x .---~~:~~+=-#@@#. :8@%8=. .$@@#- *@@8- *%@@V- +%%@@$~ .... +#@@8+ .x%@%x. -8@@* .V@@8: ~=*+- *%@%= Y@%%:~+::~-. .. *%%%= *@@8- +8@@$~ =8@%%@@#+ .-~:=*xYV$$$##88##$$$VYx*=:~-. ~$%@8= -Y%@%* -8@@* :8@@V :#*+=*- ~~#%@#. ~8@%$~.. --~~:*~ -#@@$. *@@8- :#@@#+ .x%@@V:x%@%Y- .-+*xV#8%%@@%%%8##$$$$$$#88%%%@@%%8#VY=+- -V%@%x. -$%@8= -8@@* x%%%+ +*..~*Y=xYV+=%@%= x%%%V+~. -+=+~- *%%%= *@@8- ~$@@8= .Y@%%Y. :$@@#=. .~+x$8%@%%8$VY*+:~-.. ...-~:+*YV$8%@@%%$Y=~. .Y%%%Y. :#%@#+ -8@@* ~8@@V .YYxx==:~-..-#@@$. -8@@8~ .*$Y::x- -#@%$. *@@8- -V%%%* -V@@%x. .*8@%V: -+Y#8%@%#Vx+~- .-~+xV8%@%%#Y+- .x%@@V- +8@@#~ -8@@* Y%@%: ~- x@%%: =%@%V*+*VV: .*- =%%%= *@@8- .Y%@%*. ~$@@%= -Y%@%Y~ -=V8%@%#Y=:. .~=Y#%@@8V=- =8@@$~ =8@@V- -8@@* ~8@@Y ~8@@Y $@%8.~+=: -+x: .#@@$. *@@8- .x%@%Y. :#%@8+ :V%@8x~ .+V#%@%$x:. .:*$%@@8V+. +8@%#: x%@%Y. -8@@* Y@%%~ .. ..-~:+=Y:Y%@8- ~%%%x . +%@%* *@@8- =%%%$- =8%%#: :V%@8Y: -*#%@%$=~ ~*$%@%#*- :#%%8= .Y%@%x. -8@@* :%%@* -VVVVxx==++~+%@%* x%@%Y~ V@%8- *@@8- +#%@#~ *%@%$~ ~V8@%V+. ~x8@%#x: .:x#%@8x~ ~$@@%* -V%@%* -8@@* .$@@#. ~:++:+:~--..#%@$ .$@@#:~=+~. -8@@Y *@@8- :#@@#+ .x%%%V- ~x8@%#x~ -x8@%$=- -=$%@8x~ -V%%%x. ~$%@8+ -8@@* =%@%+ .~*$V+ x%%8~ :8%%* :+~++~. =%@%+ *@@8- -$%@8= -Y%@%x. -=$%@%$=- .*#%%#=. .=#%@8*. .Y%%%V- +#@%#: -8@@* -8@@Y .:xY*:. .+%%%* *%@%=.~x*=xYVx- V@@#- *@@8- .Y%@%*. -$@@%* :Y#@%8Y=- :$%@8*- .x%@@$: *%@@$- =8@%$~ -8@@* V@%8- -x$V*:~::+*~$@@V V%@%$Y**=:~-. ~8@@Y *@@8- .x%%%Y. :#@@8= .+V8%@8V=~.*8@%$: :$%@8*. =8@@#: *%%%Y- -8@@* =%@%+ :Y:~--... ..Y%@8- -#%%V.. =%@%+ *@@8- *%@%V- +8@@#: -=Y#%%8#%@%x. .*8%%V- :#@@8+ .x%%%Y. -8@@* ~8@@x -+~~~~~::~~ *%%%: :%@%*+xYYYx=~ x@@8- *@@8- +8@%#~ ..----.. =8@@$~ -+$@%%%x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~x%%%$~ ~#%%8= -V%@%*. -8@@* $@@$. .=:~--....+=:8@%* *%%%$=:~-~:=x= .$@@$ *@@8- :#%@#:.~=xY$##88%88#$VY*+-..x%%%V- ~#@@%%#x*x*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*x#%8%@#~ -V%@%x. ~$%@8= -8@@* x@@%~ *:$@@Y Y%%8: =: -%@@x *@@8- ~$%@8#%@@%%8#$VV$##8%@@%8$$%@%Y. ~#@@#:*8* *8*:#@@#~ .Y%@%Y. .-~:+=***=++:-. :#%@#+ -8@@* +%%%+ -....--~:*Y-V%@#. $@@8~ .+~ :%@%= *@@8- :$%@@%8V*+~-. .-:+x$8@@@%8: -$@%8~ =8x. .x8= ~8@%$. .x%@%VxV#8%%@@@%%@@%%%#$8%%#~ -8@@* -8@@x ~VYxxxx**+. *%@%- .8@%x-- ~*= *@@%~ *@@8- +$%@%#Y+- -=V8%@8Y~ Y%%8+ +#V. .Y#: +%@%Y -$%@@@@%#$Y*=+++=*xV#%%@@%#*~ -8@@* .#@@Y -=-. =%@%: -%@@$+::~~~~::: x@@8. *@@8- ~Y%%%V+. -=#@@8*. =%%%* :$$- -$#: x%%%+ ~x#%@%8Y=~. .~+x$8@@8V: -8@@* V@@#. .x+:~~.. ~%%%+ :%@@#=***VxxxY* V@@$ *@@8- :#%%#=. -x%@%V- -#@%$. ~V$~ ~#$~ .$%@#- -x8@@#x+. ~*$%@%V~ -8@@* x%@8. . ..-~:+=+--%@%* +%@%* .*. ~= #@@Y *@@8- :8@%#~ .~~-. =%%@$- =%%%+ .Y#+ +#Y- +%%%= :$%@8x- =#@@8= -8@@* =%@%~ .~+xYY=-.8@%x =%@%Y- :x~ .=: .8@@x *@@8- ~8@@#~ .=**xV$= -. =%%%V. .#%@$. .x8= =8x. .$%@#. =8%@#: ~Y%@%x. -8@@* +%@%: +**Yx=:. $@%Y *%@%:- -:. .8@%* *@@8- Y@%%+ :~ .Y8:-#: x%%%= :%%%= *8x x8* =%@%: =%@%$- -:+::. .Y%@%x -8@@* :%@%+ =x:- +-V%@$ x%@%*++++:+++*~ -%@%= *@@8- ~8@@V =%:~%: -#@@V. *%%%- +#Y. .Y8= -%@@* ~8%@#- -x*::+Y$*. Y%@%+ -8@@* ~%@%= .:xx*- -+YY-Y%@$ x@@%*++*Vx===Y~ -%@%+ *@@8- +%@%+ ~#x ~8: Y@@8- Y@@$ :#V- -V#: $@%V x@%%= .#$. .*%Y -#@@$. -8@@* -%@%= ~Y+~=xxY*~ Y%@$ x@@# .+*V*..-x~ -%@%+ *@@8- =%%%: +$= ~8+ x%@%=++:+:::::::::::::::::::::::::+#@@Y ~$$~ ~$$~ Y%%#++++:+:::::::::::::::::::::::++#@@$. -88~ .8$ *%@8: -8@@* -%@%= +=-~-*Y:~~+.x%@$ x@@8xY*~.*VYV= -%@%+ *@@8- :%@%= ~*x~ ~8: V@@$Y%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%x -V#: :#$- Y@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%x =#$:...=$: :%@%= -8@@* -%@%= :Yx**xx***V-x@@# x@@%=. .~~+- -8@%= *@@8- .#@@#. .=V=:::::=8*- :8@@Y:******************************#@@Y .Y#= =#Y. Y@@8******************************x8@%Y -=Y$Y=:. +%@%= -8@@* -%@%= .. ~-x@@$ *%@%. -:*xYV~ .8@@* *@@8- *%@%x --------+8=. .V%@8: Y@@$ x8* =8x $@@Y .$@@#. +%V. x%@8~ -8@@* ~%@%+ . -:=x$-Y@@$ =%@%:+*YY*+-.. .8@%x *@@8- .V@@%= :. .Y%%%* *%%%- =#x. .x8= -%@@* *%@%* -~*%$:: ~8@%$ -8@@* +%@%: .~+*xxYY+::.V@@V +%@%*xY=~- #@%Y *@@8- -$%@%*. -V%@%x :%@%= :#V. .Y#+ =%@%: -$@@8: .+8V.. -$@@%: -8@@* *%@%~ -=Yx:-:+ .8@@Y :%%%: -~~:::=: $@@$ *@@8- .Y%@%V~ +#@@8= .$@@$. ~#$~ ~$#: .$@@#. :8@@#: .:- -V%@%= -8@@* x@@8. -~:==~.--8@%* -%%%= .++ Y@@#. *@@8- +#%@8Y:. -+V%@%V: *%@%+ -$#: :#$- +%@%* :#@@8= :#%%%* -8@@* V@@#. .+x*=- .~==~%@%= .8%%x-:+===*=Y* *@@%~ *@@8- .=#%@%#x=~. .:*V8%@%V+. -#%%$. .Y#+ :#V. .$@@#- -V%%%V:. -x8@%$: -8@@* #@@V **::*x +%@%: $%%#Y*==+::~:: +%@%+ *@@8- .+Y8@@%%#Vx=::~-~::=xV#%@@%8x:. =%%%* .x8= =8x. x%@%= +$%@%$*:. ~+Y8@@8*. -8@@* -%@@x -Y:~~~*~..~.*%@%- Y%%8: ~%@%* *@@8- -$@@%8%%@@%%%%%%%@@%%##%@%= .Y@%8+ *8x. .x8* +8%@Y. .=8@@@%$x+~. .-+x$8%@%#*- -8@@* +%@%+ ~Y***xxxxxV:Y@@#. *%%%*. . .~- .#@@V *@@8- ~$%@%*-~+=xxYVVYYx*=:~..Y%%%x. -$@%8~ +#Y- .Y8+ ~#@%$- =8@@88%@@%8$VYx*xYV$#%%@%%@@8: -8@@* *@@%~ . .-~$@@V :%%%Y::::::::=: Y@@8- *@@8- :#%@8+ .x%%%V. ~#@@#~ :#V- -V#: ~#@%#~ *%%%V--:*V$88%%%%%%%%8#Vx+=8@%#: -8@@* V@@#. ~8@%* -8@%V... .:+:- =%@%+ *@@8- +8%%#: =%@%V- ~#%@#: -$$~ ~$$~ :#%@%V:. .x%@%x. .-~::+::~~.. :#%%8+ -8@@* -8@@Y ~- . =%@%: V@%8x:. -VV++*- ~8@@Y *@@8- =%%@#~ +8%@#~ ~$%@8+ .V#: :#V- =8@@8%@%#x:. -V%@%* ~$@%%* -8@@* +%@%= ~*- -+:. -*~x@%8- *%@%+ .V#- *: .V@@#. *@@8- .x%@%V- :#%@#: -V%@%x. .Y8+ +8Y. .x%@%V~:x$%@%#*~. -$@@8= -V%@%x. -8@@* Y@@8~ +: *- =+$@%V :8@%V::Y#~ .+*~ *%@%: *@@8- .Y%@%Y. ~$@%8= .*8%%$~ *8* *8* :$%@8*. :*$%@%$=- :#@@#: .Y%@%Y. -8@@* -#@@V xx*=*Y+~-~=+%@%* .#%%8===- ~8@@x *@@8- -V%@8x. -V%@%* :$%@8x- +8Y. .x8= -x8@%$: .:x#%@8Y: +8@%#~ .*%@%$- -8@@* =%@%= .:~:====**Y**%@%~ x%%8~ V@@8- *@@8- ~#%@8= .x%@%x. .*#@%#=. +#V- .V#+ .=#%@#*. .+V8@8V+. *8@%V- =8@@#~ -8@@* V@@8- -=*xx*+- .~$@@$ :%%%x .~: =%@%= *@@8- +#@@#+ *%%%Y- -x8@%$=. :#$~ ~$#~ -=$@@8x- ~x8@%$=. .x%@%Y. +8@@8: -8@@* ~%@@Y +Y=:::=xV= :%@%* $@@#::+=*xxYYY- .#@@$. *@@8- =%@@#~ =8@%V- ~Y8@%#x: -$#: ~#$- :x#%@8Y~ -=$%%#=. .Y%%%x. :#%@8= -8@@* x@@%: ~*. -V~Y@@%~ *%%%$*=++*-. +: *%%%+ *@@8- *%@%$- +#%%#: -*#%@%$*~. .Y#+ +#Y. ~=$%@@#*- .=$%@$= -V%@8= -$%@%* -8@@* -8@@V xx:~-.. =+8@@V -8@@V .x: ~x -8@@$. *@@8- .Y%%%Y. ~$%@8+ .+V8%@%$x:. .x8* =8x. .:*V%%@8V+. .=8@%V: ~#@@8+ -Y%@%Y. -8@@* x%@%+ .*=*xxYxx****%@%+ Y%@%=. .~- -~. x@@%+ *@@8- -V%@%x. -V@%8= -=V8%@%#Y*:. =8x. *8* .:=Y#%@@8V=- ~x8@%Y- +#@%#: .x%%%Y- -8@@* -#@@$. .-:+:~--~==#@@#. :8@%$~. -~:+xY -8@@$. *@@8- ~$%@%* .Y%@%x -+Y#%@@%8Vx+~- +#Y..Y#+ -~+xY#%@%8#Y+- :V%@8= =8@%$~ *%@%$~ -8@@* x%%%+ +YYxxYVY+ =%%%= Y@@8x*YYVY*+:*: x%%%+ *@@8- :#@@8+ x%@%Y. .~=x$8%@@%8#VY*+:~-...+#$V8+..--~:+*xV$8%@@%%$Y=~. *8@%V:*%%%V- =8@@#: -8@@* ~8@%V. :=- .:V=.#@@#- :%@@#:-~Yx-.-x* -#@%#. *@@8- +8@@#: =8@%V- .-:=x$#8%%@@%%%88#$8@@8$##8%%%@@%%8#VY=:-. ~V%@%%%%x. :#@@8+ -8@@* Y@@%: -x-. ~*=%%%* V@%8:+V*:*YVY- =%%@* *%@8- *8@@$~ +8%@$~ .-~:=*xYV$$$##88##$$VVYx*=:~-. .Y%@@%x ~$@@%* -8@@* +%@@Y +YxYx*=+~-+=$%@#. ~%@%8Y~ .. -. .$@@8: *%@#- .x%@@V- :#%@#: .... -$%@@%$~ -V@@%x -8@@* .#@@8- - ..~:==*Vxx%%%= Y@@%= .-~+=*V= ~8@@$. *%@#- -Y%@%Y. ~$%@8= :#@%#$%@#+ .Y%@%Y- -8@@* x%@%= -+8@@#. -8@@#xxYYx=+~~+. x%@%* *%@8- -$@@%*. .V%@%* +8%@$~.Y%%8= x%@@$- -8@@* :8@@V .~::+++==*x*Y%@%+ *%%@$~. .+= .$@@8: *##$- ~$@@8= .x%@%x. =%@@V- .x%@8= =8@%#~ -8@%* -$@@8~ -xVx==xx::+x8%%V .V%%8~ .~V+ ~8@%Y..~~:+==*****xx==:~.. :#@@8+ *%@%V. .x%@@Y. x%@%= +8%@#+ -8@@* Y%@%= -:+:=. .$@@8~ :8%@V--:*xYx**x- -Y%8$$#8%%%%%%%%%%%%%%%88#Vx=:-. =8@%#: =8@@$~ -Y%%%x x%@%= ~#@@%= -#@@* *%%%Y .:*:--*%%%* *%%@#x*+~. +* -+xV8%@%%8#$Yx*=++:::+:+==xY$#8%@%%#Y=:+YV8$- :#@%#: -V@@8= .Y%%8: -$%@%x. -#@@* =8@@$. ~**8%@V. .$@%%: -~~=V8%%8#Vx+~-. .-:=Y$8@@%#x+:- ~#@@#+ ~#@@8+ .V@@#~ -V@@%V. -#@%* =%@%%= -#@@8~ ~8%%$- -=$%%%#Y+~. .~+x#%@%$x: -V%@8* +#@@#: -#%@$. .Y8%%x...--~~~~~+8@@x +8@@%x Y%%%= =%%%Y ~Y8@%#x:. ---~~:+++=++:~-. .:x$%@%V=. .Y%@%x. =8@%$- :8%%x .-:V@%%##888%%%%%%@@@8VYx=+$%@8= =%@%Y Y@%%=:V8@%V+. -:=xV#88%%%%%@@%%%%8$Vx+-. .+Y8@%#=. .x%@%Y. x%%%Y- *%@%: .:*Y$8%%%%8#$VYYYYxYYVV$$8%%@@%@@@#+- :8@@$- -$@@%%@%V+ .~*Y$8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$x+- ~x#@%$+ =8@%$~ .Y%@%x .$@@$. ~=V8%@@8#V*+:-. .-:+*YV#%%%8$x:. -#%@8: ~%@%%#+. ~x#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#Y+- -*8@%Y- +#@%#~ -V%@%* :%%%= ~=V8@%%$x+-. .~+Y$%@%#Y+. .V%@%+ -#@%%$- -x8@@%@@@@@@@@@@%%88##$$$#8%@@@@@@@@@@@%8Y: ~V%%#+ :#%%#: ~#@@8+ V@@$. .:Y8@@8V=~. .-----... .~=V8@%#*~ *%@%* :#%%%Y. .*#@@@%@@@@@%8$Vx=+:~~--~~--~:=Y#%@@@@@@@@@@%$+ .*%@%* ~$@@8= :#@@#: :%%%= .+V%@%$=- .-:=YV#888888##$VYx=+~. ~=$%%8Y~ *%%%Y. -x%@%Y ~V%%@@%@@@%V=:--~~:+======+====:~-~=V8%@@%@@@@@%$: =%@%* -V%@%* +8%%$~ V@%$ +V%@8Y: ~=Y#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8$Y*~- .+$%@8Y-+%@%V. Y%@%V#%@@@%@@%$+.~+==+:~-.. .-+=*+~.-=V8@@@@@@@@8+ =%%%* .x%%%Y. *%@%V- +%@%~ -Y%@8Y~ :*$8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#V=- .=#@%#8%@$- .V%%@@@@@%@@%Y-.=x:. .~+*=~.~x#@%@@@@@8: x%%%+ *8%%V- x%@%Y. .8@%* +#%%V: -*$8%@@@@@@@@@@@%%%%%%%@@@@@@@@@@@@%@@%8*- -x%%%%$- .$@@@@@@@@8= ~x=. .~=*+ ~#%@@@@%@#~.- .V@@#:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:+V@%@$+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Y%%@#=++++++:+++++++++++++++++++++++#%@#++++++:++++++++++++++++++++:+++x%%8*. :Y8%@@@@@@@@@@%#V*+::::++=*xY$#%%@@@@@@@@%%#=. :8%%$~ +8@@@@@@8+ :Y: .*x:-. .-~:~. -V+ :8@@@@@@@V.. :8@%$#%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@@@%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@%%%@@%%%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@%%%%%%@%%%@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%@@8+ :V%@@@@@@@@@%#Y=:-~:+====+++::~--~:=Y$%@%@@@@@%V~ :8@%#~ ~$%@@@8: +V~ ~*++xYYxV$VY=~. ~$- *@@@@@@@%+ Y@@8****=============================================================**=*=*=*#@@@$*=**===******================================================================================*===V@@@8x==**=========================****x%@%Y**====**================**=*8@@8+ *%@@@@@@@@%#Y:--:=*=:-....--~:++====:-.+#%%@@@@@@8= :8@@#~ -$@@%V :V- -+V$x~ *x -#@%@@@@@$. :%@%= -V%%8= +#%@#~ -#%%+ *%@%= =%@@@@@@@8Y+--+**+~. .~+x=.-x%@@@@@@@%V8@%#~ -$@@%YV~ :$#Y:~-. -$~ x%@@@@@@%: .#@@V .Y%%%x. =8%@$- .$@%* :%@%x +%@%@@@@@$~.:**+- .=Y~ +8@%@@@@@@%@$~ .Y%@%$. :Y%$*+:+*Vx~ Y* :8@@@@@@%* $@@$. .x%@%Y. .*%@%Y- .$@@x .$@%#- -#@@@@@@@#~ *Y- . :V+ :#@@@@@@@%V~ *%%%Y- ~=Y%#- ~$8: =V -$@@@@@@%Y V@@#. =8%%V- .Y%%%x. .$@@x +%@%= Y%@@@@@@%+ +V. -+x*+++*+- -Y* ~#@@@@@%V- =%%%$~ .~.+%$. x%* ~$. $@@@@@@%Y V@@#. +8%@#~ -V%@%= .$@%x $@%#. ~8@@@@@@@V .$+ .$%Y.. ~$#+ .V* ~8@@@%Y. +8%@#: .Y8x- .+#V- *x -#@@@@@@@Y .$@@V :#@@8: ~$%@8+ .$@%= -%@%x Y@%@@@@@%: *Y .$%x V%Y -V+-$%@%* ~#@@8= :*=++:+=~ =Y- Y%@@@@@%%: -8@%* ~$%@8= :#%@#: ~8@%: +%@%+ .$@@@@@@@$..$: -. *%$ +%8: :$#%%8+ -V%@%x. +V- x%%@@@@%@Y =%@%+ .V%@%* +8%%$~ :%@8~ =%@%: ~8@@@@@@%x ~$. +*. Y%Y =88+ =%%%$: .x%%%V~ *Y- x%%@@@@@@$- -#@@%8V=~. .x%@%Y. *%@%V- *%@# =%@%: ~8@@@@@@%= *Y ~x=+*V*. .x8$~ .x%%%V- =8@@#+ -Y* -Y%@@@@@@@#~ Y@%8#%@@%$x+- *%@%V- .x%@%Y. $%%Y :%@%+ ~%@@@@@@%* +V --. x%$--YV=. ~V%%8*. ~$%%%*. .+Y: ~$@@@@@@@@#~ *%@%*.~*V8%@%8V=~ +8@@$~ -Y%@%* ~%@%+ +%@%* .#@@@@@@@$- xx $%V--=*$: +#@%#+ .x%@%V~ .-~:+=*=..*8@@@@@@@@V- =%%%Y -+Y#%@@%$x:. :#@%#: ~$%%8= *@@8. -+x$%%@@$. =%@@@@@@%V..Y*. -*VY*+=: -Y%@%V~ +#@@8$*::++++===++:~~-~=$%%@@@@@@%x. =%%%Y. .:*V8%@%#V=~ ~$%@8+ :#@@8+ .#@@x ~=V#%@%8$%%%+ Y@%@@@@@%Y..xx. ... :$%@%*. -Y%@%8V=:~~--~::+*Y$#%@@%@@@@%@$: .x%@%x. -+Y#%@@%$x:. -V%@%= +8%@$~ *%@8~ -:x$8@@%#Y+--V@%#- .V@@@@@@@%V-.*Y- .*8@@$: =8@@%8VV$$#88%%@@@@@@@@@@@%#*. ~V%@8* .:*$8@@%#Y=- .Y%%%x. =8@%$- -#@@Y ~=Y#%@@8$*:. :8@@Y -$@@@@@@@@#: :Y+ ~V%@%x. ~V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#*- -*8@%$: .-+Y#%@@8V*:. .*%@%Y- x%@%Y. x%@8~ .:*$8@@%#Y=- *%%%x -V%%@@@@@@8*.-*x+~-. .*8@%$: .=#%@%@@@@@@@@@@@%8#Y=:. .=#%%#*. .:x$8%@%#Y+~ =8@%$- .Y%@%x :8@%x ~=Y#%@@8$*:- *%@%x .x%%@@@@@%%V:--:+=**=+::~~---~=V%@%x. -Y%@@@@%%%8#VY*+~. -=#%@8Y=xY: ~=Y#%@%8$*:. +#@%#~ -V@@8* .$@@#. .:*$8@@%#Y=~ x%@%Y- +$@%@@@%@@%#Vx+:~--~:::+++x#%@%$: +$%@%#=~-. .:x#%%#x-~Y%@%V: -:x$8%@%#Y+- ~#@%#+ ~$@@8+ x%@8: -+Y#%@%8$x+. =8%%$: -*8%@@@@@@@@@%%8#$VYx*=+*#%@#*. -*8%%$+ .~+Y#%%%V=- :V%@%$+. ~=V8%@%8V*~. -$%@8= :#@@#: =%%@V*$8%@%8V=~. ~$%@8*. -x8%@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@%Y~ ~V%@%V:-~--:*Y#8@%8V=~ :V%@%$=. -+x$%@@%#Y+- -Y%@%*. +8@@$~ :8@@%%%@8$x+- .+$%%@@$+ -=Y#%@@@@@@@@@@@@@%@%$+ +$%@88%88%%%8$x+- :Y8@%#*~ .~=V8%@%8V*~. .x%@%Y. *%@%V- .~*#@@@%8V=~ .=$%@%VY8@%V+. .~+xV#8%%@@@@@@@#=. .=#@@@%8Y=:- ~x8%@8Y: -+x$%@@%#x+- *%@%V- .x%@%Y. -+x#%%@@#x+- ~x#%@8Y: ~Y8@%$=- .-:+*#%%@8x- .*8@@#=. -=$%@%V=- .~*V8%@%8V=~. =8@%$~ -V%@%* .~=V8%@@@@@V~ .+V8@@8x~ ~x#%%8V*~. :V%@8Y~ ~x8@%$=. . .+V8@@8x: -+Y$%@@%$x:- :#%%#: -$%@8= -+x$%@@%$#%@@V- ~*$%@%$=- -*#8%@%#Y=:- :V%@%V: ~Y%@%$+. .-~:Vx ~x#%@%$=~ .~*V8%@%8V=~. ~$@@8+ :#@@#+ .~=V8%@%8V*:*8%%V. .+V8@%8Y:. :+:~~:x$8%@%8$VV%%%V: :Y%@%$=:::*+-*#- .+V8@@8V+- -=Y#%@@8$x:. -V@@%* +8@@$~ -:x$%@@%#Y+- .*%@%x. .:x#%@%$*- :+xV: -+*V%@@@%V+ ~Y8@%8*-.~*#: :Y+. ~*$%@%#x+. .:*V8%@%8Y=~ .Y%@%x. =%%%$- ~=V#%%%8V*:. -V%@8= .~*#%@%#x: :~~= :YY: .+V%%%V+. ~x8%%#*:$* .*V+-:+- .:x#%@%#x:. -+Y#%@@8$x:. .*%@@Y- .*%@%Y. .:x$%@@%#Y+- :#@%$: ~*$8@%8V+- ~xV:. :Yx~~=$%@8Y: ~x8@@%8+ +V*- =V. .+Y8%@%#x:. .:*$8%@%#Y=- =8@@V~ .Y%@%x. -=Y#%@@8$*:. -x%@%Y. ~*$%@%8V=- -::- :YY~ .V88%@8Y: -*#%%%VYV~ .Y$. ==- -+V8%@%#Y+. ~=Y#%@%8$*:. +8@%#~ -V%@%= .:*$8@@%#Y=~ :#%@#: .:x$8@@8V=~ .:+~:x$~ .+V*-.:x8@@8x~ .+V%%@#=---+YV~-xV+~+: -+Y#%@%#Y+- -:x$%%%%#Y+~ :#@%#+ ~$%@8+ -+Y#%@%8$x:. ~Y%@%x. -+x#%@@8V=~ -.~xV~ ~#:. -$$#%@%#*- :Y8@@%#V*:.+V*. .Y* .+x#%@@8$*:. .~=V8%@@8V*:. -$%@8= +#@@#: .:*V8@@%#Y=~ .x8@%V: .~=V8%@%8Y=- -~::~ :VY==*x**xY8%@%V+. ~*#%@%$=xV: .VV x*-. .:*$8@@%#Y=~. .:x$%@@%#Y+- .Y%%%*. =8%@$~ -+Y#%@@%$x:- .+#@%$+ -+x$%@@%$x+- .xY- ~+ .*V+.~=#@@@8x~ .+V8@@@V:...:VV~-xV~-~+~ .-+Y#%@@%$Y+- ~=V8%@%8V*~. .x%%%Y. *8%%V- .:*V8%@%8V=~ .=$%@#=. -+xV8%@%8V=~ -xV+~::- - +8$8%@%$=- ~*#%@%#$$x+.:$Y:-..-: .:*V#%@@8$x+~. -:x$%%@%#x+-. *%%%V- .x%@%Y. -+x#%@@%$x+- -*#@%#*. -:*V8%@%8$x+- .-++ +$*. ~Vx$%@%#Y: .:Y8@@%V=*$+..+=. .=:. -:*V8%@%8$Y=~. .~=V8%@%8V*~. +8@@$~ -V%@%* .~*V8%@@8V=~. :Y8@%$=. .~+x$8%@%8$Y+- =+--~. -YV=Y8%@@%V=- -=V8@%@$=- .. =$+:*- -:*V#%@@%8V*+~. -+Y#%@@%$x:- :#@@#: -$@@8= -+x$%@@%#x+- ~*$%@8V:. .-:*V#%%@%8$x+- .*~ *x==***+ .*%%@@%$*~ ~*$%@%8VY~ .x$~ -#x -:=Y#8%@%%#Vx+~. .~*V8%@%#V=~ ~$@@8= :#@%#+ .~=V8%@@8V*~. .=V8%%#x~ .-+*Y$8%@%%#V*+- .~. -=~ ~++:::Yx-+Y#@@%#x:. ~*$%@@8V=-~VY~~+xY- -:Y+ -+*V#8%@@%#Vx=:-. -+Y#%@@%$x+- -V%@%* +8@@$~ .+x$%@@%#Y+- -+Y#%%8Y=--~+xV#8%@@%8Vx+~. -:-+$= .=: ~-.~Y88%@%#Y+. .:*$%%%888:. .:+~+8~ .=+-. .~+xV$8%@@%8$Vx=:-. .:*V8%@%8V=~. .Y%@%x. =8@%$- .~=V#%@@8$*:. .~=V8%@%8Y*xY$8%@@%%#Vx+:- .. ~x- :$= .=- +$#%%@%$x+- ~*V8@@%#x++++:-*$. +#:-== .-:=xV#8%@@%%#$Y*=:~- ~+Y#%@@%$x:. *%%%Y~x%@%Y- .:x$%@@%#Y+- -+x$8@@@@@%%%@@%%#$Y=:-. .:Yx- =- ~Vx- ~VYV8%@%$x:. ~=V8%@%%V=:-$V +#+..x8-.x*. .-:=xV#8%%@@%88$VY*=+~-. .:x$8@@%#Y=~*%@@8%@%Y-~=Y#%@@8$x:. .-~+x$8%@@@@@@%%8#Vx=:~. -~~:=x+.-=x*: +~ .*VVV8@@%8V*:. -+x$8@@%$%Y~.+#:+V=*: $V ~~. -~+=xY$#8%%@@%%8#$VYx*=+:~-.. -+Y#%@%8$%@@@%@%8#%@@8#Y+~ ..-~:+=*xYV$#8%@@@%%%8$Vx*+~-. .-~:.:#* *#- .:xxY+ -:*V%@@%#Y+- .~*V8%%%8$%Y-~#: $* .:=:.xx- .-~+=*YV$#88%%@@%%%88#$$VYYx**=++::::::*V8@@@@%@%@%%%%%$x=+++=**xYYV$$#88%%@@@@%%8##$Yx=+~-. -=*~-.~ :#+~YY-. .:$$V#%@%8$*:. -:x$8%@%8V8Y- $x.::- :#: ++.-. ..-~:+=xYYV$#88%%%%%%@%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@%@%%%@@@%@@%%%%88#$$VYx*=+:~-. -~~~=: =#: .+: +#+-+*x*=*V8%@@8$x+~ -+x$8%@@8$x+#V:- -#= -*- *$~ ..--~~::++=***xxxYYYVVVVVVVVVVYYYxxx***=+++:~~--.. *=. -~ *#+--~ . =#+:x#%@@@%$Y+-. -+x$8%@@%8Y*:-.Y$ .=~ ~=$x -**- -Y: +8. xV. .~Y*Y%%%@%8#Y=~. -:*V#%%@%8$8$:-..+: .*-x$ -+*8+ =Y::~ -~~+. :xYx- :8= . ~8$Y#%%@%%8Vx+~. .~+xV8%%@%8$#Y+~+= +#~:+-VY .$x.-$Y =+ .-. -*-.Y+.-+~ =:-x$=. +$*~--:xVV8@@@%8$Y=:. -:=Y$8%@@%%8$xx8Y~.=$- =8:-+$x -+Y$. .xY::=~ ~+~ .. . -~. .=:.=$: =~.xY*+:~ x:-.~Y$+~*#888%@@%8$Y*:- .:+xV#8%@@@%$V8V:~.. .$x.-~- :*~~8: .$x .x#--#x .*= :+~~::. .:~ ~:. :- .+:~-~=:.~VV+. ++ .#* -= ~:=*YV- -Y::=*$@%%%@%8#VY=:- .~:=xV#%%%@%%8$YV%*~-..++--~$x ~8=+*x+ =#- ++ .YY- :$: .V#+ +#V. ~V$- -V= -~ =+*Y*--= *#. *. :-..:8*+xY#%8%@@%8#$Y*+~. .-:=*V$8%%@@%%8###x=+:x#- *#.:$+ Vx.+: =8~ #V =+#: ++VY -*-xV. *%. .=V~ ++ .=Yxx- -$*...:Y+=V8$#8%%%@%%8#Vx=:~. .-:=*YV#8%%%@@%%@#$V8#=+x#+--.:#x~ :8: -#x * =$~:+.VY =+-:VV. ~#* :8~ ~*...:x#*=*V%##8%%%@%%%8#$Yx=:~-. .-~:+*xV$#88%%@@%%@%8##$%$xx*==$$+~::VY~....-x..x#=..$Y..==-.-~$V~~*#V===Y%VYV8##888@@%%%%88#$Vx*=:~-. ..-::+=*YYV$#888%%%%@%@@%%%%%8888###%$$#8$$$%8$$%###88%@%%%%@%@%%%%%88##$VVYx*++~-.. .--~::+==**xxYYVVV$$$$#$###########$$$$$$VVYYYx**==++:~~-.. .
3.233.239.102@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"