font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.233.239.102@honeybii.com ~
  $ cat 77830789_p0.jpg.txt

$VVVYYx=~~-~YV- .. .+- .~+*xxx*xYYx**=+. +Y: -:*YVV$$VV$$$$VVV$$## YYYYYx*+~~~*V+... . .::.~:==*xYxxYYYYYxxYYx: :Y+ .--~---. .=$VYVVVV$$$$$$$$$ Yxxx**+~--+V=----..... ~+==***xxYxYYYYYYYYYVVYx=+Y= .-~:++==++=*xx+ -V$:.~=xVVVVVVV$$$ YYYYYYxx*===:~~~-. .........:=*YxVVxxYxxYVYxxxYYYYYxYYx==..-:++++++++:::+=*Y$Y:.~VV~ .~:=xYVVV$$ YYYYYYYYYYYx::::~~........-:xYYx*xVVVVVYYYYxx*xxxYxxxxYV**+===+++++++::++=*xV$8$xVV=.. .-...-~+*xV$ YYYYYYYYYxx=:::::~------.~*xx*=xYV$#$$VVVVVYYxxxxYxYxYYVYYx****=====**xYV$$#88$**==++==*:-.....-. -: YYYYxxxxxx=~~~::::~~---:*YYxxYV$$$##$$$$$$$V$VVYYVVVVYVV$VVYxVVVVYYYV##8#$VV##x++++:::+xY:.----. YYYxxxxx*===:~-~:~~~:=*YVVVVVVVV$##$$VV$VYV$$$$VVV$$$VVVVVVVx=*YVVVYYYYV$$$#8#*++++++++=x*~---. xxxxxxx*:--~+==:+==xxxYVYVVVVx*=Y$#$YYYY*=YVVVVVVVVVVYV$VVYVV*:+=xV$$$$VxxV#8#*======+==**+--. . =====**- . .~*YYVYxYYVxYx*+:::x$#V*x**==xxYYxYYVYYxxV$VVVV$Y++++=*YV$$$VVY$#Y**=======***~. .~~ ~~~~~~~. . ~Y*xYxxxxxY=:::::=V#$x***Y*++*x*xxxxxx**YxVVV$$V====+:::+=xY$$$$#Yxx***=***xx: ~*x .=Yx***xx*x=:~~::+VVVx+=x*V$$Y*****x*xxxYVYVV$$$V*++:::++++++=xV###VYxxx*xxxxx+ -:xV -=*xx**xxx:~~~~~:xV*=+~~::=xx*+:~:+++=YVx+YVV$$#Y=+:++++++++====Y##$YYYxxxYxYY= .+=*V$ ~**xYxxVY~~~~~~+VY=+:~---~~~~~~~~~~::+++=VVV$$$V*+++++++++======Y##VVVYYYYxYV=..+xY$$V .~:YYx*:-~~~~:x$#V*+~------~~~~~~~:::+=YVVVV$V$===++==++=======Y##$VVVYYYYVY~~+=x$$VV :xx=-~~~~~+xY$##$Y:--------~~~~~:+=xVVVVVYYY=VVx===+=======*$#$VVVVVVV$V*:=xYV$$$$ .~--+=~~~~~~:*xYVVVVY*:-.---~~~~~:::+x$VVVVYYY==xV$V==+====**Y$##$#####$$V*+=*V$VVVV$ .--:::~~-~~~:+*xxxYYx**=:--.---~~~~:=Y$$$VVVVx*=++=$$*++=*YV$$$$##88888#$x==xxY$$VVV$$ . .-~~~-~--~~~:=+*=+*x====+:~~----~:+xV$$VV$VY*=+++++V$==x$##$$VVVV$#8###V=++*xY$V$$$$$$ .----~---~~~++==-.+x+++++:~~::::+==*xxxYVYx*==++++=x**$##$$VYYYV$####$x:~*xYV$$VVVV$$$ ...----~~~:++=:. :x::::::~~:::+++====*Y*=+++::::+==Y##$VVYYYYV$####Y:~~~+=YVV$$$V$$$$ ...----~~::+++~~-*$*~~~::::::::+++++*Y*+++::::::++=##$VYxxYV$#####$x=***=xxxYVVV$$$$$ - . .---~~~:+==-.~:=VVx:~~::+=*+::+++=x=+++::::::+++Y$VYYYYV$$#####888$VYxVY==***xV$$$# :- .--~~~::==:. .-:+*YYx+++=x*:::++===+++:::+++=+=xVYYYYV$#####$$VYY*=+*VY==+++:+*VV$# +:. ..--~~::+=*:.. -:++=xx****=~~+==+++++++++===*YVVYYVV$$####$Y=+:~~~~:Yx=*====++=**xx =+~. ... . .--~~:::+=++++~-~:+++=====*xYY*+++:::++++=*YV$VVVV$$$$#####Y=::::~~~~~~+=+++:++==*** ==+~........... .--~~:::++::::++============*=::::::+++=*V##$$$$$#######Vx*=+++++++++:::~~~::+==**xx ***+~......----..-~~:::=*+::::::::++=======+:::::::++==*V###$$$#######$Vx**=+++::::+++:~~~:++===**xx ****=-.....--~~---~::++=*==+::::::::::+=*=+:::::::++=+==xY$$$V$#####$Vx**=+:::~:::::++++++===***xxxx *****+------~::+~-:+==**=====+::::::::::++::::::+++++++++==*xxYYVVVY*=+++++++===********xxxxxxxYYYYY xxxx**++++++==**=+==****=======+++::::::++::::++==+++++++=======**======*********xxxxxYYYYYYYYYYYYYY YYYxxxx***********x*****===========+++++++:++==**=+++++======+:+======*********xxxYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYxxxxxxx**xxxxx**x****=========***==++==*xx***==++=**==*=::===******xx*xxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
3.233.239.102@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"