font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.230.76.196@honeybii.com ~
  $ cat 77830789_p0.jpg.txt

$$$VVVVYYYx=-~~~--=$$: -.. -+: .~+=**xx***xxYYxx*===:. .xY*. .:*YV$$$VV$$$$$$$$VV$$VVVV$$#### VVVVYYYYYx*=~~~~-+V$=.. . .. -++. -~:+=**xxYxxxxxxYYYx**xxx*: .*Vx. .... .-+*Y$$$$VVVVV$$$$$$$$VVVV$$# YYYYYYYYxx*+~~~-+V$*----... .. -+:-.-++==***xxYxxxYYYVVYYxxYYYYYY*~ .xVx- .---~~~~---. +##VYVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$ xxxx****==+-.--:Y$x~-------. .... .:~:====*x**xxYYxYYYYYYYYYYYYYVVVVYx*:~xVY- .-:+++========*YYY=- :$8V-.-+*YVV$VVVVVVVV$$$$$ YYYYYYxx*=+:~--:*x~~~~~---....... ... ..... -+=xYx*xYY**xYxxxxYVVYxxxYYYYYYYYYVVYx*=xY~ .-~:+====+++++::::++=xV$$+. +$#Y- .:=xYVVVVVVVVV$$$ VYYYYYYYYYYYYxx*=+:~~:~~--. ............~=xxxYYx$$YxxYVYxxxY$VYxxxxxYxYYYYxxxYVYx=++..-:++=++++++++++::::+++==**Y$$Y+- +$#Y. ...--:=xYVVVVVVV$ VYYYYYYYYYYYYYYYYx+::::::~-... .......-~*YVVYY*=x$VYVVVVVYYxVYx**x*xxxxYYxYx*x*YVY**=:+===+++++++++++++::+++===*xV$#8VYY$#V~ .---....-~:=xYV$$$ YYYYYYYYYYYYYYYYY=:::::::~~---.........~=YYYx*===YVV$$$$$VYVVYYYxxxx*xxxxxYxYY*xxxYVYxY*======++++++++++++==**YY$##888#Yxx***==++:~----....--..---~=xV YYYVYYYYYYYxxxxxx::::::::~~~--------.~+xYx*=+=xYV$$$#8#$$V$$$YV$YYVYxYxYYxVYYVYYYxY$VYYVx*xxx********xxxYV$$#######88#x===++++++=*YY=---...-...- .- YYYYYYxxxxxxxxx*:~~~:::::::~~~-----:=YVYx=*xYV$$V$##8#$$$$$$$V$$VV$VVVYYYYVVV$VYVYV$$VVVVxxV$VVVVYYYVV$#8888#$$VVY$8#Y=+++++:::::+=YV=-...----.. YYYYYYxxxxxxxxx=:~~~~~~:::::~~--~+*xVVYYYVVYYVVV$####$$$$$$$$$V$V$$$$$VYVV$VV$$VVVVVVVVV$V**YVV$VVYxxxxxYV$###$VV$#8#x+++++::::++++=xY+------.. YYYYxxxxx**xx=+*x*+:~--~~~~--:+**xYVVYV$VVVVVVVY$$$#$$$VVV$$VxY$V$$$$$$VYV$$$$#VVV$VVVVYVVV=++=YV$$$VVYYYYYVVV$##888#x=+++++++++++==*xx:-----. YYYYYxxxxxxx+--.-:*x*=:~~+==*YYxxYYVYVVVYVVVYx=+x$$##$YxYYVYY=*VVVV$VVVVVVVVVV$VVV$$VYVYVV$Y++++=xV$$$$$$$VYx*xY#888#x==========++===**=~---. . ********xY*~ .- .:**=xYYYVY*xYxV$YYYYYY*=+:::*V$##V**Yxxx*:=xxYYVYYYVVVVYYYxYYY$$VYVVYVV$*++++++*xV$###$VVYYYYV#8#Y**============****+--. . ++++++++**~ .-. :YYxYYV*xYxYVYxYYx=::::::+*V$8$Y=x*****==xYxxxxxxYYYYYYxxxYY$$VYVVYVV$Y++++++++=**xV$###$$VVY$8$xx***========***x*=~. :::+ ~~~~~:::::~ -. -xV*xxVV*xYxV*xYx=+:::::::+V$$#Vx**++*x*+::=*x**x*xxxYxxx*=xxxYVY$VV$$$V=======+:::::+=xYV$##$$$#VYxxx****==****xxx*~ .:*xY .:xV***xY*xYx**YY=::~~::::+Y###V*=*YVYV#$VY*==*x*x*xxxxxxx+=xYx*VY$V$$$V$*===+::~:::++++++=*xV#####VYYxxxx*******xxxx: ~=xV -=*YY**=***Vx=x*:~~~~~~::+x$V*Yx+::=x+=Y$#$$Yx*==******xYYV$$VV$VV$$$$#$V==+:::::+++++++++++==x$####VYYYYxxxxxxxxxxxx+ -~+*YV$ ~*==xxx*=*xxx**~~~~~~~~::*$$*+==:~~~:::**xxx+++~-:+++++=xV$V*:=YVV$$$###x=+::+++++++++++++=====*V####VYYYYxxxxYYxYYYY= .:====Y$$ .+xx**xxxxxxY$*-~~~~~~~:+Y$*==+:~~~~~~~:::::~~~~~~~~~:::=**=::*#VVVV$$$$xx=++++++++++++++========V##8$VVYYYYYYYYYxYVV= .~=*xYV$$$ ~=xxxVVxxxV$:-~~~~~~~:*$$Y===:~~-------~~~~~~~~~~~~:::::::+=VVYYVV$$$$$*+++++++++++============x##8#VVVVVYYYYYxxYVY:..-=xxx$$$VV .~~+YVYY**+-~~~~~~~:+Y$$8#x+:~---------~~~~~~~~~~~~::::++*xYYVVVVV$V$$=+=++++====++===========x##8#VVVVVYYYYYYYVV*-~:==*x$$$VVV .+YYxx*--~~~~~~~:*YVV#8##VY+~-----------~~~~~~~~~::+=*xVVVVVVVVVxVV+*VYx=++===++===========V###$VVVVVVYYYVV$$Y+.:==*xV$$$V$$ .. .:*x*~-~~~~~~~:+xxYY$#$$##V*~------------~~~~~~~::+=*VVVVVVVVYxVV*+Y$$$V*+===+===========x$##$VVVVVVVVVV$$$Y==+**Y$$VV$$$$$ .-~~..-+*~-~~~~~~~::*xxxVVVVVVVYx+~-..----~~-~~~~~~:~::+*$$$VVVVVYYVVx+=xxY$$$*+==+========*xV##$$$$$######$$$$x+~+**YV$$VV$VVV$ .--~:+::~-~~-~~~~~:+xxxxYYYVxx**x*+:-....---~~~~:~::~:+*V#$VVVVVVVVYx*+++==V$#Y===+====*xYV$#######8888888##$VYYxYx==V$$VVVVVV$V .---~::--~~--~~~~~+=+=*xxxxVYxxx*==+~~~-...---~~~~~~+x$#$$$$$VVVYYx*==++::+*$#V+=++=xV$####$$$V$$##88888###$x+~~+*xY$$$$VVV$$$$$ .... .-.-~~~~--~~--~~~~~:+=+=**++=Y*=====+=+~~:~~-----~~:=*Y$$V$$VV$$VVY*=++++++++=##x++=Y####$$$$VVYYV$$##8#####V=~:+=xYxV$VV$$$$$$$$$ .---~~--~~---~~~~~:=++=*+ -:x*++++++++:~~:::::~~~+=**xYVVVYYV$VYYx*==+++:++==$Y+=Y####$$$VVYYYYVV$#######$*~~*YVVVVVV$VVVV$VV$$#$ . .---..~~----~~~~:+=++=+. .~*x+++:::+::~~~~~:::+=====******YVx*====++++::++==*=*$8##$$$VVYYYYYV$$#####8#Y+~~-:=*=x$$$$$$$V$$VV$$$ . ... -~----~~~~~:+++==~. -xY:::::::::~~~:::::++++=======YY*==+++++:::::++==+x#8##$$VYYYxYYVV$#####8#V+-~~-~:++*VVVV$$$$VV$V$$$$ . .-----~~~~~::=++=+:~-.:$V*~~~:::::::~:+::::++++++++=YY*=++++:::::::::+++=#8#$$VVYxxxYVV$$####8#$V=~~:::+++*YYYYVVVVV$$$$$$$# . .. .... ------~~~~::+=+=+-~~:~=$$V*~-~~:::+++++:::::::+++++YY*=++++::::::~::+++:x##$VVYxxxYYV$$$#######88#VV##$VYxxx*=xYYVVVV$$#$$## ~. .. ..-----~~~~::+=+=~ .~:::xVVV*:~~~~::++=**=+::++++++xY=+++++::::::::++=+:+V$VVYYxYYYV$$#########888%8$$Y**YVV*+==*==*xYV$#$$## :~ . ...---~~~~::+===+....-~::=YVVYx+:~~::+=xx+::+++++=**++++++::::::+++==+:=YVVYYYYYVV$$##########$$$$Vx=+++YVV*==+++++:+=*$$$$## +:- . ..---~~~~:::+=*=. .~:++=*YVVY*==**YY:~~~::++===+++++:::+++++====+=YVVYYYYYVV$$########$VYY===+~:+:=V$Y=====+==++++xVxY### ++:. .. ...--~~~~:::++**=~-. -:+++:+=*********+--~:+===++++++::+++++=====xYVVVYYYVVV$$$#######$V*+:~~~~~-~~~xVx+=**====*=+++**=*x** =++~. .... .. ..---~~:::::+==+++++:-...-+++++=======***VYxYx*++++++:::+++++====xY$$VVVVYVV$$$$$######8$Y*+:::~~~~~~~~~:~:=*=====+:+:+===**** ==++~. .... .... . ..--~~~~::::+=+++::+++++++++=============*V$x+:::::::::+++++==*Y$##$$VVVV$$$$$$$#######$Y*++++++::::~~~~~~~~::+:~~:+++===***** ====+~..........--. . ...--~~~~::::=+::::::::++===================+::::::::::++++==*Y$###$$$$$$############Vx*==++++++++++++++++:::~~-~~::++==****xxx ***==+~......-...---.- ..--~~~~::::=*++:::::::::::++===========**=+::::::::::++++==*$######$$$$###########$Vxx**==+++++++++++++==+:~~~~::+++===****xxx x****=+~......-----~~~-.---~~:::::+*x*=+::::::::::::::+++==***==+:::::::::::++====*xYV####$$$$##########$VYxxx**==+++::::~~~~::::::::::++++====***xxxx ******=+-.........--~~~~---~:::+++=======+::::::::::::::::+=*=++::::::::::+++==+++==*xYV$$$V$$$###8###$VYxx**=+:~~~~~~~~:::::++++===========****xxxxxx *******=:-----------~~::~--~:++==**========+:::::::::::::::++=+::::::::::++++=+++++++==***xxxYVV$##$VYx**=++::::::++=====****************xxxxxxYYYYYYY xxxxx***=:~-~~~~~~:++=**+~~:++==*x**========+++:::::::::::::+=+:::::::+++++==++++++::++==*****xxxxx***=++++========******xxxxxxxxxxxxxYYYYYYYxYYYYYYYY xxxxxx***=++=========****==***=****============+++++:::::::++=::::::++++===+++++++:++=========++==========****************xxxxxxYYYYYxxxYYYYYYYYxxxxYY xxxxxxxxx**************==**x****x*==========+======+++++++:+++::::+++==**==+++++++++====++==+::==========***************xxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYxxxxx***********xxx*x****x******==========****===++++++++++==*****====+++++=**====*==:~+======*****************xxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYxxxxxxxxxx**xxxxxxxxx***xx******=============*****==+++==*xxxxx****====++=***==****+::=**=*****x*****xxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
3.230.76.196@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"