font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.233.239.102@honeybii.com ~
  $ cat __reisalin_stout_atelier_and_1_more_drawn_by_enpe__bb5eb0f983f6aba8c42a0a2d516584e3.png.txt

.~:xY. .-:=*xx*V$: -+xV$$VVYYVV*. -*V$#88#YxxxY=. :$VYY##VYxxxY* +VYxY$VYxxxxYV- ~*x**$YxxYYxxxxxY8* :V$Y:x#VYxxYYxxxxxV8$- .~~. -$8$==$Y*****xYYYYxYYVVY*~ ~*YVVY=++=VY#VYYVV$$$VVV$$$Y*=xYxYV$V*~ -xVYYVVVV$$$$$$$VYYVVYx::++==::+=xYYYxY$Vx:. =VVxV#####$VYYVYYx======--.-.....--~=xYx*+x$Y+. :xYYxxV####$YYVY*=:~+++~::----. -. ~=*++=VV*+- -+xYYxYYYYVVVYVVV*:+:.-:::..--.... -:-~--~~:x==*$$x*=- -=**xxxxxxxxxxYYVVV=--~. ..-... -+=~~.-=-:x*==$$==*+ :YYx***xxxxxxxx*Y#V+.... -- .-~:+~~+~+:~-:**=x#x-.+=- ...------.. +$Y. . .-===~==++=x:~:~~-:*Y$8V*. .+- YY= .. .~:+=:+=:~:+=+::~-~-+*$8VxY. ~. +$Y~ -~-.--. -~~==:~~+==+++++:- -~*x8Y=Y* : V#* -~.-~-::=:~~---:~x=:-----~~:::+: -++VY=*Y~ .+ -$#= :=-~+++:*x=+~-~=*Y=~...-:+====+=- -=Yx****.:+ +Yx: :=+++==*==++~~:=**=. -xV##x:~*Y: .:=~**=+x=+ *x*~.+===+=*+:=+=*==xxx: ~xV#x=: *+. ~+.+*:-+=: -x**:-:++===++*xxYV$xx*+ :*=+++ =++ -+=*=~::=Y*=xY: :***+-++:=+==*Y=x#8V~~: -- ...-::~-=V=+x*::=*~~=Y++- ==*x*::=:=*+=V=.xY$V*= ......~::~=x:~x~~~... .-+*~ x=VV*=~++==+~:: -*+~~: ......:::=**~-V+~.. ~: .Y=8#==~~==+*+- .-.-. -. .=:::==.-*~=*V=- ~=. .YxVV**:-+=:==+-....... .. ~Y:::=*--**=xx+Y*~.. ~* -Vxx~*+*--:.-=*=:-... .. :*x:~~:+~-*==*. :**++~-. := -$x* *+V=-::.-=**=:- . .:*x=~--:+:**x*~ ~Y:. =- $V= -x$$::::--+=+++:~-.. .-==+x:---+=Y$$V~ +: -= *#~ +#xx:=:+:~+=:::=*==++~-.. .-~~*=*+-~+~x#$$$x:. :: *- .#+ Y=~x==:*++*=:+Y****Yx==+:~::.+x*+::+*YY*+-. -. x+ :* ~V=- -Y=x*-~xx++*==xx*x$V*+::~~:-.+*YV~~YV*~ -. .$:.- -$~ .*x*=*=:~:x=*Y*+++=xVV$V*:~~~::=xYV$=*Y#x- : -#++:--~=* -:+V$V$8VxxYVx=x$x++VV*:~~:*=:*$V==YY: +. :#~**::~=Y =Y+~--~:+=x$Yxx+--:xx=+:-~:*=+++~~=+. ~~ Yx -. V= == .-=x*:~~~~::==x$Y+~=:- -+~. .=. .$+ -Y -= ~:=- .-~:+++**=+*:. -:~.-. +Y.+$~-. ::x +: .:-~ ~:==++=::~:~ -:~*- -Y$Y*===~::+x *~ .--~~-. :*=+:+=:+=~ :+x- .~:$*-~+---:-x *- ~~:+:: .++:=x*=*. :xY:.....~~:*- x. =- .:*+=*+~. =x==+*YV- .==xY*:~~~~~+- .x +: .~*:-~=~:- :~:- -~. -*++*~~~--:+ .x ~*---+=--++~.~~ - -=-.:+-:::=- .x .x--=*-:+~+- .~- . .:~..--~+x++. -= =-=*:::-:=+. -- .~-. :+~.+xx+. ~- =YV:+-++==:~~ -- . .:~...:=:-~=V*~ : :@V+~ :+=++:: .--. .... .:~.~++++++:.x$x- ~. -%V:- -++- .--.....--.......-~- .:=+: ~%8x- -. $V:+:. .~-..-----...-----. ~~- --$*$$: .~ *V=xx+- .-...~~---~----~~~.-++- .+x+:V :x*=+ VV*xxY~...--=**~----:++=+:::~-~:=*x=----:=xxx$+ -- +8VY=~----=*x***=-.~:=**xx::-.:*x*xx+---=*xxV+ :xx$+..---~=xx*=:..:==+++++=~.-~*x+:~...-:x=- ~x:x8+:---.~*x+--~:~~~~---~~::~:==:~~~:=+~ -Y+$$:~--~~-~:~~~---~~~~~~~~~~~~:::+:::Y: .##*~-.------......-~-~~~~~----------. -:- =$Y-.-----.. .~~-~~-. -- -+:..------ .~~-. =- -+:. ----. -- -~ :=. .--- -~. . .. ++ -~. ~=- .~~- ~~ := .~:+. ~:. .::~. .== ~=*Y+:- .:+: . ~~. .*+ :xxYx*::x: -:~ .. -- .-:V- ~Y:~*+=Y:=x. -~:. -. ~-. ..----x+ x+=++~+*~-:++:~----:- .-... .~:-----------:*x:. Vx. =+~-*x:--:+=+:~~=~. ............. .~++:~~~..--~~:++=V#xx*=:~~-. -:==x$V~*xx++=:~~~~~=*x++*x+~-.. .- ..-~++::==+-~+++::~-~:+Y=+*+~+xV# +==+~-~::+*:::-. .~+xx=~~~~~~+=+::~~~~~------~~--....~*x*:~~. .:Vx~:~ +V .x: -.---. :*~~-. .~:::~.:+==+--~~:::-... :+: .-:+:~-. =#x-~..x- -Y.~+Yx. :*-~-~ -+=*=*+==: -~+==**+~. -x*x:~x~ ++-~V~ ~=-. ~ ~*xx=+~- ==+=*=-. *~.*Y~ *+ -+~ .: -:*x: ~==+~-. += -x .:+-:- .~+=:~... ..~Y=:~. ~V ++ ..-- .~::~------.-+x=~. -$. *~ .~=+~---~:**:. -$- x- ~=**Y*+*+- ~#- Y- -*$$$*+. :8. x- :$=#*. =# =~ .*%*. xV := :*. V* .x. -- -$~ *= .. :V ~V- ** =Y . .V~ x=. ~. *x *=- +~ ~x. x*-. ..=:. .*- *x~. ..-++-. .=: :*:-. . .....-=:---.. ... .:- .++~......................--~=:----........ ...... ~+. -+:--.................----:=:------...................:+ .+=~--....---------------++:-----------............:+- :*~-------------------~+::~---------------.----:+~ ~x+~-----~~~~~~~~~~~~~+::~~~~~~~~~~---------+=:. .Y*=+:~-~~~~~~~~~~~~~~+::~~~~~~~~~~~~-----~=+- -x+==++:~~~~~~~~~~~~~:=:::~~~~~~~~~~~~--~:*= +x:+==++:~~~~~~~~~~~~:=:::~~~~~~~~~~~~~:+=x= **~++==++:~~~~~~~~~~~:=::::~~~~~~~~~::+=+:*+ *=~:+==++:~:~~----~~~~=+:::::~~~~~:::++++~*+ *=~~:++++:~~::~--~~~~~::::::~~::::::::::::x= ++~~~~::::::::~~~~--......................~- ...
3.233.239.102@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"